Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm VDB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về khấu hao tài sản trong kỳ mà bạn xác định, bao gồm các kỳ hạn không trọn vẹn, dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc một số phương pháp khác do bạn chỉ định. VDB là viết tắt của variable declining balance (số dư giảm dần biến đổi).

Cú pháp

VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])

Cú pháp của hàm VDB có các đối số sau đây:

 • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

 • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản). Giá trị này có thể bằng 0.

 • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

 • Start_period    Bắt buộc. Là kỳ đầu tiên muốn tính toán khấu hao. Start_period phải sử dụng cùng đơn vị tính toán như life.

 • End_period    Bắt buộc. Là kỳ cuối cùng muốn tính toán khấu hao. End_period phải sử dụng cùng đơn vị tính toán như life.

 • Factor    Tùy chọn. Tỷ lệ để giảm dần số dư. Nếu đối số factor bị bỏ qua, nó được giả định là 2 (phương pháp số dư giảm dần kép). Hãy thay đổi đối số factor nếu bạn không muốn dùng phương pháp số dư giảm dần kép. Để xem mô tả về phương pháp số dư giảm dần kép, hãy xem hàm DDB.

 • No_switch    Tùy chọn. Là một giá trị lô-gic để xác định có chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng hay không khi số khấu hao lớn hơn mức giảm dần của số dư.

  • Nếu no_switch là TRUE, Microsoft Excel sẽ không chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng ngay cả khi số khấu hao lớn mức giảm dần của số dư.

  • Nếu no_switch là FALSE hoặc bỏ qua, Excel sẽ chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng khi số khấu hao lớn hơn mức giảm dần của số dư.

Quan trọng: Tất cả các đối số ngoại trừ no_switch phải là số dương.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

2400

Chi phí ban đầu

300

Giá trị thu hồi

10

Vòng đời tính bằng năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=VDB(A2, A3, A4*365, 0, 1)

Khấu hao ngày đầu tiên. Excel tự động giả định rằng factor bằng 2.

1,32 $

=VDB(A2, A3, A4*12, 0, 1)

Khấu hao tháng thứ nhất.

40,00 $

=VDB(A2, A3, A4, 0, 1)

Khấu hao năm thứ nhất.

480,00 $

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18)

Khấu hao từ tháng thứ sáu đến tháng thứ tám.

396,31 $

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18, 1.5)

Khấu hao từ tháng thứ sáu đến tháng thứ tám sử dụng factor là 1,5 thay cho phương pháp số dư giảm dần kép.

311,81 $

=VDB(A2, A3, A4, 0, 0.875, 1.5)

Khấu hao cho năm tài chính thứ nhất mà bạn sở hữu tài sản, giả định rằng luật thuế giới hạn mức khấu hao là 150 phần trăm của số dư giảm dần. Tài sản được mua vào giữa quý thứ nhất của năm tài chính.

315,00 $

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×