Mục lục
×
Trigger an animation effect
Trigger an animation effect

Trigger an animation effect

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

When you want to click a specific thing on a slide to start an animation effect, use a trigger. Triggers give you specific click points for controlling animation, and are especially useful when you want several effects on a slide.

Trigger an animation effect to begin when you click it

  1. On the ANIMATIONS tab, in the Advanced Animation group, click Animation Pane.

  2. In the Animation Pane, select the animated shape or other object that you want to trigger to begin playing when you click it.

  3. In the Advanced Animation group, click Trigger, point to On Click of, and then, select the object.

Want more?

Trigger an animation effect to play

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×