Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm XOR trả về một hàm Exclusive Or lô-gic của tất cả các đối số.

Cú pháp

XOR(lô-gic 1, [lô-gic 2],…)

Cú pháp hàm XOR có các đối số sau đây.

  • Lô-gic 1, lô-gic 2,…    Lô-gic 1 là bắt buộc, các giá trị lô-gic tiếp theo là tùy chọn. Các điều kiện từ 1-254 mà bạn muốn kiểm tra có thể là TRUE hay FALSE và có thể là các giá trị, mảng hoặc tham chiếu lô-gic.

Chú thích

  • Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc trong các mảng hoặc các tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu dãy được xác định không chứa giá trị lô-gic nào, XOR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bạn có thể sử dụng một công thức mảng XOR để xem một giá trị có xảy ra trong một mảng hay không.

    Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

  • Kết quả của XOR là TRUE khi số lượng nhập vào của TRUE là số lẻ và là FALSE khi số lượng nhập vào của TRUE là số chẵn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=XOR(3>0,2<9)

Vì cả hai kiểm tra đánh giá là TRUE, FALSE được trả về.

FALSE

=XOR(3>12,4>6)

Vì tất cả các kết quả kiểm tra đánh giá là FALSE, FALSE được trả về. Ít nhất một trong các kết quả kiểm tra phải đánh giá là TRUE để trả về TRUE.

FALSE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×