Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để nhận bản Cập Nhật về nội dung hỗ trợ mới nhất cho một sản phẩm cụ thể, hãy đăng ký cách bạn muốn nhận các bản Cập Nhật.

Chọn sản phẩm bạn muốn có thông tin về, rồi chọn xem có nhận được thông tin trong nguồn cấp dữ liệu RSS hay Atom hay không.
Sao chép URL vào bộ đọc lựa chọn của bạn; Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng tính năng RSS trong Outlook 2016, hãy bấm chuột phải vào đăng ký RSS, chọn Thêm nguồn cấp RSS mới, dán URL, chọn Thêm, rồi chọn .

Lưu ý: Đối với sản phẩm Azure, chỉ các bài viết hotfix hiện đang được liệt kê.

Sản phẩm

Sao chép URL phù hợp nhất với bộ đọc nguồn cấp dữ liệu của bạn, rồi dán URL vào đó.

Atom

RSS

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×