We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin trong tài liệu này, bao gồm URL và các tham chiếu trang Internet Web, có thể thay đổi mà không thông báo. Trừ khi ghi chú khác, các công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, logo, mọi người, vị trí và sự kiện được mô tả trong ví dụ ở đây bị hư cấu. Không có liên kết với bất kỳ công ty thực, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, logo, người, vị trí, hoặc sự kiện nhằm hoặc nên được suy ra. Tuân thủ luật bản quyền tất cả là trách nhiệm của người dùng. Không giới hạn quyền dưới bản quyền, không có một phần của tài liệu này có thể được sao chép, lưu trữ trong hoặc giới thiệu vào hệ thống truy xuất, hay truyền trong bất kỳ biểu mẫu hoặc bất kỳ phương (điện tử, cơ khí, Photocopy, ghi âm hoặc ngược lại), hay cho bất kỳ mục đích, không có quyền nhận viết của Microsoft Corporation.

Microsoft có thể sáng chế, sáng chế ứng dụng, thương hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác bao gồm các chủ đề trong tài liệu này. Ngoại trừ như được cung cấp trong bất kỳ thỏa thuận cấp phép viết từ Microsoft, đồ nội thất của tài liệu này không cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép cho những sáng chế, thương hiệu, bản quyền hoặc tuệ khác.

© 2006 Microsoft Corporation. Tất cả các quyền.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, máy chủ Windows, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, tự động tính tổng, BizTalk, ClearType, nhà phát triển Studio, khéo léo, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, biểu thức, FrontPage , Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, tự nhiên, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, hình ảnh đó!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, trực quan C#, Visual C++, trực quan SourceSafe, Visual Studio, trực quan Web nhà phát triển, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile, và Wingdings là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Công ty trong Hoa Kỳ và/hoặc quốc gia khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×