Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tạo truy vấn cập nhật sẽ thay đổi giá trị trong trường ở bảng đã xác định dựa trên tiêu chí cụ thể.

Cú pháp

CẬP NHẬT bảng
ĐẶT giá trị mới
Tiêu chí WHERE;

Câu lệnh UPDATE có các phần sau:

Phần

Mô tả

bảng

Tên của bảng có chứa dữ liệu bạn muốn sửa đổi.

newvalue

Một biểu thức xác định giá trị định chèn vào một trường cụ thể trong các bản ghi cập nhật.

tiêu chí

Một biểu thức xác định sẽ cập nhật bản ghi nào. Chỉ có các bản ghi thỏa mãn biểu thức mới được cập nhật.

Chú thích

UPDATE đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thay đổi nhiều bản ghi hoặc khi các bản ghi bạn muốn thay đổi nằm trong nhiều bảng.

Bạn có thể thay đổi một vài trường cùng lúc. Ví dụ sau tăng giá trị Order Amount 10 phần trăm và các giá trị Freight lên 3 phần trăm đối với người chuyển hàng ở United Kingdom:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Quan trọng: 

  • UPDATE không tạo ra tập kết quả. Ngoài ra, sau khi bạn cập nhật bản ghi bằng truy vấn xóa, bạn sẽ không thể hoàn tác thao tác này. Nếu bạn muốn biết bản ghi nào đã được cập nhật, trước tiên, hãy kiểm tra kết quả của truy vấn chọn sử dụng cùng tiêu chí, rồi chạy truy vấn cập nhật.

  • Hãy duy trì các bản sao lưu dữ liệu tại mọi thời điểm. Nếu bạn cập nhật các bản ghi không đúng, bạn có thể truy xuất lại từ bản sao dự phòng của mình.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×