GIỚI THIỆU

Microsoft Office Accounting 2009 Service Pack 2 (SP2) bao gồm các bản cập nhật mới nhất cho phiên bản Hoa Kỳ và phiên bản U. K của Microsoft Office Accounting Professional 2009 và của Microsoft Office Accounting Express 2009. Gói dịch vụ này bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Thông tin Bổ sung

Thông tin về gói dịch vụ

Các vấn đề về bản sửa lỗi gói dịch vụ này

Để biết thêm thông tin về các vấn đề về gói dịch vụ này, và về các tính năng được bao gồm trong gói dịch vụ này, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

971980 Mô tả về các vấn đề đã được khắc phục trong Microsoft Office Accounting 2009 Service Pack 2 for Accounting Professional 2009 và for Accounting Express 2009

Làm thế nào để có được và cài đặt gói dịch vụ

Máy khách và các gói dịch vụ quản trị hiện đã sẵn dùng để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft. Các hướng dẫn cài đặt và chiến lược triển khai cho các gói dịch vụ này cũng sẵn dùng. Để tải xuống các gói dịch vụ này, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Làm thế nào để xác định xem gói dịch vụ được cài đặt hay chưa

Gói dịch vụ này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.

Phiên bản Hoa Kỳ của Accounting Professional 2009 và Accounting Express 2009

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

AddressParser.dll

4.0.3318.0

18 KB

21-Sep-09

13:33

DataMigration.dll

4.0.3318.0

98 KB

21-Sep-09

13:33

DbUpgradeResources.dll

4.0.3318.0

15,678KB

21-Sep-09

13:33

enumscriptresource.dll

4.0.3318.0

166 KB

21-Sep-09

13:33

ExecuteRestricted.exe

4.0.3318.0

46 KB

21-Sep-09

13:33

ImportExport.dll

4.0.3318.0

62 KB

21-Sep-09

13:33

Microsoft.BusinessSolutions.PayrollCalculator.Common.dll

4.0.3318.0

38 KB

21-Sep-09

13:33

Microsoft.Office.Accounting.Core.Common.dll

4.0.3318.0

42 KB

21-Sep-09

13:33

Microsoft.SBA.OfficeLive.dll

4.0.3318.0

230 KB

21-Sep-09

13:33

MigrationInterface.dll

4.0.3318.0

15 KB

21-Sep-09

13:33

MoneyMigrationWrapper.dll

4.0.3318.0

373 KB

21-Sep-09

13:33

msfdpb.dll

4.0.3318.0

451 KB

21-Sep-09

13:33

MSIDCRL.Managed.dll

4.0.3318.0

206 KB

21-Sep-09

13:33

NameParser.dll

4.0.3318.0

16 KB

21-Sep-09

13:33

OFXDriver.dll

4.0.3318.0

114 KB

21-Sep-09

13:33

OFXObjects.dll

4.0.3318.0

141 KB

21-Sep-09

13:33

PayrollIntegrator.exe

4.0.3318.0

23 KB

21-Sep-09

13:33

ProductActivationWrapper.dll

4.0.3318.0

46 KB

21-Sep-09

13:33

SBA.exe

4.0.3318.0

90 KB

21-Sep-09

13:33

SBAAccountantHost.exe

4.0.3318.0

334 KB

21-Sep-09

13:33

SBAAPI.dll

4.0.3318.0

5.642 KB

21-Sep-09

13:33

SBAAPIENUS.dll

4.0.3318.0

62 KB

21-Sep-09

13:33

SBAAPIProxy.dll

4.0.3318.0

21 KB

21-Sep-09

13:33

SBAComponents.dll

4.0.3318.0

12 KB

21-Sep-09

13:33

SBACryptoServices.dll

4.0.3318.0

16 KB

21-Sep-09

13:33

SBAECOMM.dll

4.0.3318.0

158 KB

21-Sep-09

13:33

SBAMasterDataWriter.dll

4.0.3318.0

130 KB

21-Sep-09

13:33

SBAPAYROLL.dll

4.0.3318.0

90 KB

21-Sep-09

13:33

sbaprint.dll

4.0.3318.0

64 KB

21-Sep-09

13:33

SBAReporting.dll

4.0.3318.0

1.050 KB

21-Sep-09

13:33

SBAReportingBitmap.dll

4.0.3318.0

11.022 KB

21-Sep-09

13:33

SBAReportingEnUS.dll

4.0.3318.0

12 KB

21-Sep-09

13:33

SBAResources.dll

4.0.3318.0

1.790 KB

21-Sep-09

13:33

SbaSmartDoc.dll

4.0.3318.0

42 KB

21-Sep-09

13:33

SBASpreadsheetML.dll

4.0.3318.0

114 KB

21-Sep-09

13:33

SBASpreadsheetML.XmlSerializers.dll

4.0.3318.0

362 KB

21-Sep-09

13:33

SBASQM.dll

4.0.3318.0

58 KB

21-Sep-09

13:33

SBAUI.dll

4.0.3318.0

17.178 KB

21-Sep-09

13:33

SBAUI.XmlSerializers.dll

4.0.3318.0

66 KB

21-Sep-09

13:33

sbauienus.dll

4.0.3318.0

1.710 KB

21-Sep-09

13:33

SBAUIUpgradeResourcesEnUS.dll

4.0.3318.0

434 KB

21-Sep-09

13:33

SbaWatson.dll

4.0.3318.0

60 KB

21-Sep-09

13:33

SbaWatson.XmlSerializers.dll

4.0.3318.0

25 KB

21-Sep-09

13:33

SbaXmlRequestHandler.dll

4.0.3318.0

50 KB

21-Sep-09

13:33

serialsdk.dll

4.0.3318.0

598 KB

21-Sep-09

13:33

serialsdkEnUs.dll

4.0.3318.0

50 KB

21-Sep-09

13:33

SbaPrintResource.dll

4.0.3318.0

55 KB

21-Sep-09

13:33

Lưu ý Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ này nếu bạn có phiên bản mới hơn của các tệp được liệt kê trong bảng này.

Phiên bản Vương Quốc Anh của Accounting Professional 2009 và Accounting Express 2009

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

AddressParser.dll

4.0.3318.0

12 KB

21-Sep-09

22:30

BACSDriver.dll

4.0.3318.0

136 KB

21-Sep-09

22:36

DataMigration.dll

4.0.3318.0

92 KB

21-Sep-09

22:30

DbUpgradeResources.dll

4.0.3318.0

18.900 KB

21-Sep-09

22:46

enumscriptresource.dll

4.0.3318.0

176 KB

21-Sep-09

22:30

ExecuteRestricted.exe

4.0.3318.0

40 KB

21-Sep-09

22:31

ImportExport.dll

4.0.3318.0

56 KB

21-Sep-09

22:30

Microsoft.BusinessSolutions.PayrollCalculator.Common.dll

4.0.3318.0

32 KB

21-Sep-09

22:32

Microsoft.Office.Accounting.Core.Common.dll

4.0.3318.0

36 KB

21-Sep-09

22:27

Microsoft.SBA.OfficeLive.dll

4.0.3318.0

224 KB

21-Sep-09

22:30

MigrationInterface.dll

4.0.3318.0

9 KB

21-Sep-09

22:30

MPAClientEx.dll

4.0.3318.0

392 KB

21-Sep-09

22:27

msfdpb.dll

4.0.3318.0

445 KB

21-Sep-09

22:32

MSIDCRL.Managed.dll

4.0.3318.0

200 KB

21-Sep-09

22:27

NameParser.dll

4.0.3318.0

12 KB

21-Sep-09

22:30

OFXDriver.dll

4.0.3318.0

108 KB

21-Sep-09

22:32

OFXObjects.dll

4.0.3318.0

135 KB

21-Sep-09

22:32

PayPalWordAddin.dll

4.03209.0

160 KB

21-Sep-09

17:30

PayPalWordAddinShim.dll

4.03209.0

36 KB

21-Sep-09

17:30

PidGen.dll

4.0.3318.0

40 KB

21-Sep-09

22:27

ProductActivationWrapper.dll

4.0.3318.0

40 KB

21-Sep-09

22:30

SBA.exe

4.0.3318.0

84 KB

21-Sep-09

22:36

SBAAccountantHost.exe

4.0.3318.0

328 KB

21-Sep-09

22:32

SBAAPI.dll

4.0.3318.0

5.572 KB

21-Sep-09

22:48

SBAAPIEnGB.dll

4.0.3318.0

208 KB

21-Sep-09

22:48

SBAAPIProxy.dll

4.0.3318.0

15 KB

21-Sep-09

22:29

SBAComponents.dll

4.0.3318.0

8 KB

21-Sep-09

22:46

SBACryptoServices.dll

4.0.3318.0

10 KB

21-Sep-09

22:27

SBAECOMM.dll

4.0.3318.0

148 KB

21-Sep-09

22:48

SBAImportEnGB.dll

4.0.3318.0

524 KB

21-Sep-09

22:37

sbak.dll

4.0.3318.0

5 KB

21-Sep-09

22:30

sbakb.dll

4.0.3318.0

5 KB

21-Sep-09

22:30

SBAMasterDataWriter.dll

4.0.3318.0

124 KB

21-Sep-09

22:30

SBAOnline.AlbanyOperationHandler.dll

4.0.3318.0

9 KB

21-Sep-09

22:37

SBAOnline.SBAOperationHandler.dll

4.0.3318.0

24 KB

21-Sep-09

22:37

SBAOnline.SignUpWizardResources.dll

4.0.3318.0

40 KB

21-Sep-09

22:37

SBAOnline.SubscriptionSignup.dll

4.0.3318.0

108 KB

21-Sep-09

22:37

SBAPAYROLL.dll

4.0.3318.0

80 KB

21-Sep-09

22:28

sbaprint.dll

4.0.3318.0

53 KB

21-Sep-09

22:30

SBAReporting.dll

4.0.3318.0

1.048 KB

21-Sep-09

22:48

SBAReportingBitmap.dll

4.0.3318.0

11.106 KB

21-Sep-09

22:29

SBAReportingBitmap.resources.dll

4.0.3318.0

7.952 KB

21-Sep-09

22:37

SBAReportingEnGB.dll

4.0.3318.0

1.224 KB

21-Sep-09

22:48

SBAResources.dll

4.0.3318.0

1.720 KB

21-Sep-09

22:48

SBAResources.EnGB.dll

4.0.3318.0

324 KB

21-Sep-09

22:48

SbaSmartDoc.dll

4.0.3318.0

36 KB

21-Sep-09

22:32

SbaSmartDocumentShim.dll

4.0.3318.0

56 KB

21-Sep-09

22:32

SBASpreadsheetML.dll

4.0.3318.0

108 KB

21-Sep-09

22:28

SBASpreadsheetML.XmlSerializers.dll

4.0.3318.0

356 KB

21-Sep-09

22:28

SBASQM.dll

4.0.3318.0

48 KB

21-Sep-09

22:48

SBAUI.dll

4.0.3318.0

17.064 KB

21-Sep-09

22:48

SBAUI.XmlSerializers.dll

4.0.3318.0

60 KB

21-Sep-09

22:48

sbauiengb.dll

4.0.3318.0

3.076 KB

21-Sep-09

22:48

SBAUIUpgradeResourcesEnGB.dll

4.0.3318.0

500 KB

21-Sep-09

22:36

SbaWatson.dll

4.0.3318.0

49 KB

21-Sep-09

22:30

SbaWatson.XmlSerializers.dll

4.0.3318.0

19 KB

21-Sep-09

22:32

SbaXmlRequestHandler.dll

4.0.3318.0

44 KB

21-Sep-09

22:29

SBPAPI.dll

4.0.3318.0

528 KB

21-Sep-09

22:48

SBPAPIENGB.dll

4.0.3318.0

456 KB

21-Sep-09

22:48

SBPIAPI.dll

4.0.3318.0

56 KB

21-Sep-09

22:33

SBPIAPIENGB.dll

4.0.3318.0

52 KB

21-Sep-09

22:37

SBPReporting.dll

4.0.3318.0

656 KB

21-Sep-09

22:33

SBPReportingEnGB.dll

4.0.3318.0

2.168 KB

21-Sep-09

22:37

SBPResources.dll

4.0.3318.0

244 KB

21-Sep-09

22:33

SBPResourcesEnGB.dll

4.0.3318.0

208 KB

21-Sep-09

22:37

sbpui.dll

4.0.3318.0

944 KB

21-Sep-09

22:48

sbpuiengb.dll

4.0.3318.0

1.788 KB

21-Sep-09

22:48

serialsdk.dll

4.0.3318.0

592 KB

21-Sep-09

22:29

serialsdkEnGB.dll

4.0.3318.0

184 KB

21-Sep-09

22:38

PayPal.resources.dll

4.0.3318.0

228 KB

21-Sep-09

22:35

PayPalResources.resources.dll

4.0.3318.0

4 KB

21-Sep-09

22:35

PayPalWordAddin.resources.dll

4.0.3318.0

92 KB

21-Sep-09

22:35

SBAAPI.resources.dll

4.0.3318.0

15 KB

21-Sep-09

22:35

SbaPrintResource.dll

4.0.3318.0

49 KB

21-Sep-09

22:35

SBAReporting.resources.dll

4.0.3318.0

52 KB

21-Sep-09

22:35

SBAResources.resources.dll

4.0.3318.0

88 KB

21-Sep-09

22:35

SBAUI.resources.dll

4.0.3318.0

10.632 KB

21-Sep-09

22:36

Lưu ý Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ này nếu bạn có phiên bản mới hơn của các tệp được liệt kê trong bảng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×