Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm GUIDFromString chuyển đổi chuỗi đổi thành GUID, là một mảng loại Byte.

Cú pháp

GUIDFromString ( stringexpression )

Đối số stringexpression bắt buộc là một biểu thức chuỗi định trị một GUID ở dạng chuỗi.

Chú thích

Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access lưu trữ CÁCGUID dưới dạng mảng kiểu Byte. Tuy nhiên, Access không thể trả về dữ liệu Byte từ một điều khiển trên máy biểu mẫu hoặc báo cáo. Để trả về giá trị của GUID từ một điều khiển, bạn phải chuyển đổi nó thành một chuỗi. Để chuyển đổi GUID thành chuỗi, hãy sử dụng hàm StringFromGUID . Để chuyển đổi một chuỗi thành GUID, hãy sử dụng hàm GUIDFromString .

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT userID,GUIDfromString(userGUID) as GUIDCode FROM GUID_Table;

Hiển thị "userID", Chuyển đổi StringExpression(userGUID) thành GUID (mảng byte) và hiển thị trong cột GUIDCode. Ví dụ này chỉ hoạt động với một biểu thức chuỗi có thể đánh giá thành GUID.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau đây sử dụng hàm GUIDFromString để chuyển đổi một chuỗi thành GUID. Chuỗi là một GUID được lưu trữ trong biểu mẫu chuỗi trong bảng Nhân viên được sao chép. Trường, s_GUID, là một trường ẩn được thêm vào mỗi bảng tái tạo trong một cơ sở dữ liệu sao chép.

Sub CheckGUIDType()
  Dim dbsConn As ADODB.Connection
  Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
  ' Make a connection to the current database.
  Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
  Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
  rstEmployees.Open "Employees", _
    dbsConn, , , adCmdTable
  ' Print the GUID to the immediate window.
  Debug.Print rst!s_GUID
  Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
  Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
  Set rstEmployees = Nothing
  Set dbsConn = Nothing
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×