Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một giá trị kiểu Dài chứa chỉ số dưới có sẵn nhỏ nhất cho chiều xác định của một giá mảng.

Cú pháp

LBound ( arrayname [, dimension ] )

pháp hàm LBound có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

tên mảng

Bắt buộc. Tên của mảng biến số; tuân theo các quy ước đặt tên biến chuẩn.

kích thước

Không bắt buộc. Biến _thể (Dài). Số nguyên cho biết giới hạn dưới của chiều nào được trả về. Sử dụng 1 cho chiều thứ nhất, 2 cho chiều thứ hai, v.v. Nếu đối số chiều bị bỏ qua, thì giả định là 1.


Chú thích

Hàm LBound được dùng với hàm UBound để xác định kích cỡ của một mảng. Dùng hàm UBound để tìm giới hạn trên của kích thước mảng.

LBound trả về các giá trị trong bảng sau đây cho một mảng với các kích thước sau đây:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Điều khoản

Giá trị Trả về

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


Giới hạn dưới mặc định cho bất kỳ kích thước nào là 0 hoặc 1, tùy thuộc vào cài đặt của câu lệnh Cơsở Tùy chọn. Cơ số của một mảng được tạo bằng hàm Array là không; nó không bị ảnh hưởng bởi Option Base.

Mảng mà các kích thước được đặt bằng mệnh đề To trong một câu lệnh Dim, Private, Public, ReDim hoặc Static có thể có bất kỳ giá trị số nguyên nào dưới dạng cận dưới.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm LBound để xác định chỉ số dưới sẵn có nhỏ nhất cho kích thước đã xác định của một mảng. Sử dụng câu lệnh Tùy chọn Cơ sở để ghi đè lên giá trị chỉ số dưới của mảng cơ sở mặc định là 0.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×