Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một giá trị kiểu Đúp xác định lô-ga-rít tự nhiên của một số.

Cú pháp

Log( number )

Số yêu cầutham đối là một Giá trị đôi hoặc bất kỳ giá trị biểu thức số hợp lệ nào lớn hơn không.

Chú thích

Lô-ga-rit tự nhiên là lô-ga-rít của cơ số e. Giá hằnge là xấp xỉ 2,718282.

Bạn có thể tính toán lô-ga-rit cơ số n cho bất kỳ số x nào bằng cách chia lô-ga-rit tự nhiên của x cho lô-ga-rit tự nhiên của n như sau:

Nhậtký n(x) = Log(x) / Log(n)

Ví dụ sau đây minh họa một Functiotùy chỉnh n tính toán lô-ga-rit cơ số 10:

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT Log(90) AS Logarithm FROM ProductSales GROUP BY Log(90);

Trả về "Log" của đối số number và hiển thị trong cột Logarit.

Ví dụ về VBA

Ví dụ này dùng hàm Log để trả về lô-ga-rít tự nhiên của một số.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×