Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa một số ký tự cụ thể tính từ phía bên phải của một chuỗi.

Cú pháp

Right( string, length )

pháp hàm Right có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chuỗi

Bắt buộc. biểu thức chuỗi ký tự ngoài cùng bên phải được trả về từ đó. Nếu chuỗi chứa Null, sẽ trả về Null .

length

Bắt buộc. Biến _thể (Dài). Biểu thức số cho biết số ký tự cần trả về. Nếu 0, trả về chuỗi có độ dài bằng 0 (""). Nếu lớn hơn hoặc bằng số ký tự trong chuỗi, toàn bộ chuỗi sẽ được trả về.

Chú thích

Để xác định số ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm Len .

Lưu ý:  Sử dụng hàm RightB với dữ liệu byte được chứa trong một chuỗi. Thay vì xác định số ký tự cần trả về, độ dài sẽ xác định số byte.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT Right(ProductID,3) AS FromRight FROM ProductSales;

Trả về '3' ký tự từ Bên phải của các giá trị trong trường "ID_Sản_phẩm" từ bảng "ProductSales" trong cột FromRight.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Right để trả về một số ký tự cụ thể tính từ bên phải của một chuỗi.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×