Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một giá trị kiểu Đúp xác định khấu hao tổng các chữ số của một tài sản trong một kỳ đã xác định.

Cú pháp

SYD( cost, salvage, life, period )

pháp hàm SYD có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chi phí

Bắt buộc. Xác định kép chi phí ban đầu của tài sản.

Salvage

Bắt buộc. Xác định kép giá trị của tài sản khi kết thúc vòng đời hữu ích của nó.

thời lượng

Bắt buộc. Xác định kép độ dài của tuổi thọ hữu ích của tài sản.

Thời gian

Bắt buộc. Xác định kép kỳ khấu hao tài sản được tính toán.

Chú thích

Tham đối tuổi thọ và kỳ phải được thể hiện bằng cùng đơn vị. Ví dụ, nếu cuộc sống được cho theo tháng, thời gian cũng phải được cung cấp theo tháng. Tất cả các đối số phải là số dương.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT SYD([LoanAmount],[LoanAmount]*.1,20,2) AS Expr1 FROM FinancialSample;

Tính toán khấu hao cho tài sản có giá trị là "Số_tiền_vay", với giá trị thu hồi là 10% ("Số_tiền_vay" nhân với 0,1), xem xét tuổi thọ hữu ích của tài sản là 20 năm. Khấu hao được tính cho năm thứ hai.

SELECT SYD([Số tiền vay],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Trả về khấu hao cho tài sản có giá trị là "Số_tiền_vay", với giá trị thu hồi là $0, xem xét tuổi thọ hữu ích của tài sản là 20 năm. Kết quả được hiển thị trong cột SLDepreciation. Khấu hao được tính cho năm thứ ba.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm SYD để trả về khấu hao của tài sản trong một kỳ đã xác định, với chi phí ban đầu của tài sản (InitCost), giá trị thu lại khi kết thúc vòng đời hữu ích của tài sản (SalvageVal) và tổng vòng đời của tài sản theo năm (LifeTime). Kỳ tính khấu hao theo năm được tính toán PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×