Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một Biến_thể (Ngày) chứa một giá trị thời gian.

Cú pháp

TimeValue ( time )

Thời gian bắt buộctham đối thường là biểu thức chuỗi thể hiện thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 GIỜ SÁNG) đến 23:59:59 (11:59:59 GIỜ SÁNG). Tuy nhiên, thời gian cũng có thể là bất biểu thức đại diện cho thời gian trong phạm vi đó. Nếu time chứa Null, sẽ trả về Null .

Chú thích

Bạn có thể nhập thời gian hợp lệ bằng cách sử dụng đồng hồ 12 giờ hoặc 24 giờ. Ví dụ, cả "2:24PM""14:24" đều là các tham đối thời gian hợp lệ.

Nếu tham đối time chứa thông tin ngày, TimeValue sẽ không trả về. Tuy nhiên, nếu thời gian bao gồm thông tin ngày không hợp lệ, lỗi sẽ xảy ra.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT TimeValue([DateTime]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Trả về giá trị thời gian của trường "DateTime" mà không có thông tin ngày và hiển thị trong cột Expr1.

SELECT TimeValue([DateTime]) AS JustTime FROM ProductSales;

Trả về giá trị thời gian của trường "DateTime" mà không có thông tin ngày và hiển thị trong cột JustTime.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm TimeValue để chuyển đổi một chuỗi thành một thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng ký tự ngày để gán trực tiếp thời gian cho biến Biến_thể hoặc Ngày, ví dụ: Thời_gian_của_Tôi = #4:35:17 CH#.

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×