Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa một chuỗi xác định, đã đổi sang chữ hoa.

Cú pháp

UCase ( chuỗi )

Chuỗi yêu cầutham đối là bất kỳ giá trị hợp biểu thức chuỗi. Nếu chuỗi chứa Null, sẽ trả về Null .

Chú thích

Chỉ có chữ thường được chuyển đổi thành chữ hoa; tất cả các chữ hoa và ký tự không viết thường sẽ không thay đổi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT Ucase(ProductDesc) AS Upper_ProductDesc FROM ProductSales;

Chuyển đổi các giá trị từ trường "ProductDesc" thành chữ hoa và hiển thị trong hộp Upper_ProductDesc.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm UCase để trả về phiên bản chữ hoa của chuỗi.

Dim LowerCase, UpperCase
LowerCase = "Hello World 1234" ' String to convert.
UpperCase = UCase(LowerCase)
' Returns "HELLO WORLD 1234".

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×