Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) chứa một số nguyên thể hiện ngày trong tuần.

Cú pháp

Weekday( date [, firstdayofweek] )

pháp hàm Weekday có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

date

Bắt buộc. Biến thể, biểu thức số, biểu thức chuỗi hoặc bất kỳ kết hợp nào của những kiểu này có thể thể hiện ngày. Nếu ngày chứa Null, sẽ trả về Null .

ngày_đầu_tiên_của_tuần

Không bắt buộc. Một hằng xác định ngày đầu tiên của tuần. Nếu không được xác định, vbSunday sẽ được giả định.

Cài đặt

Tham đối ngày_đầu_tiên_của_tuần có các thiết đặt sau:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng cài đặt API NLS.

vbSunday

1

Chủ nhật (mặc định)

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ Bảy

Giá trị Trả về

Hàm Weekday có thể trả về bất kỳ giá trị nào trong số này:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbSunday

1

Chủ nhật

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ Bảy

Chú thích

Nếu cài đặt thuộc tính Lịch là Lịch Gregory, thì số nguyên trả về đại diện cho ngày Dương lịch trong tuần cho đối số ngày. Nếu lịch là Hijri, thì số nguyên trả về đại diện cho ngày Hijri trong tuần cho đối số ngày. Đối với ngày Tháng Hijri, số đối số là bất kỳ biểu thức số nào có thể biểu thị ngày và/hoặc thời gian từ 01/01/100 (02/08/2018) đến 03/04/9666 (31/12/9999).

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

SELECT DateofSale, Weekday([DateofSale]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Trả về các giá trị từ trường "DateofSale" và số đại diện cho 'Ngày trong tuần' của những giá trị ngày này. (Theo mặc định Chủ nhật được coi là ngày đầu tiên của tuần; 1).

SELECT DateofSale, Weekday([DateofSale],2) AS NewWeekDay FROM ProductSales;

Trả về các giá trị từ trường "DateofSale" và số đại diện cho 'Ngày trong tuần' của những giá trị ngày này. (xem Thứ Hai là ngày đầu tiên trong tuần).

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Weekday để lấy ngày trong tuần từ một ngày cụ thể.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×