Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

13 tháng năm 2013 Bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành lại và chứa các tệp Cập Nhật. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật này.

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền trên hệ thống máy khách nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted bằng cách sử dụng trình duyệt web có thể chạy XAML (Xbap).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-052. Bạn có thể xem bản tin bảo mật hoàn toàn bằng một trong các website sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: giải pháp vi-rút và bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304164

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thông tin về chuyển các lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Khoá chuyển đổi dòng lệnh 2844699 cho Microsoft .NET Framework gói cập nhật bảo mật

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật trừ khi các tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

08-Jul-2013

12:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:35

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:40

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:47

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:47

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:29

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

09-Jul-2013

06:29

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:35

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:35

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

09-Jul-2013

06:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:33

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

08-Jul-2013

12:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:37

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:50

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:50

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:48

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:49

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:49

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

09-Jul-2013

06:38

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:38

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:28

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

09-Jul-2013

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:35

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:35

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:39

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:39

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:52

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:52

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:50

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:50

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:40

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:40

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:40

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:28

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:34

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:48Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi sử dụng:

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×