Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép thực thi mã từ xa hoặc từ chối dịch vụ.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-082. Bạn có thể xem bản tin bảo mật hoàn toàn bằng một trong các website sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin cụ thể cho các bản Cập Nhật riêng lẻ, chẳng hạn như tải xuống URL, điều kiện tiên quyết và khoá chuyển đổi dòng lệnh.

Microsoft .NET Framework 4.5.1 Preview

 • 2877175 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 trước Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Microsoft .NET Framework 4.5

 • 2861702 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2861208 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5 Windows Vista gói dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2861193 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Microsoft .NET Framework 4

 • 2858302 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 8 năm 2013

 • 2861188 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Microsoft .NET Framework 3.5.1

 • 2861698 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2863240 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2861191 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Microsoft .NET Framework 3.5

 • 2861697 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 Service Pack 1 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2863243 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2861704 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2861194 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2876919 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 Preview và Windows Server 2012 R2 Preview: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Microsoft .NET Framework 3.0

 • 2861190 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2861189 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.0 Service Pack 2 trên Windows XP Gói Dịch vụ 2 và Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Microsoft .NET Framework 2.0

 • 2863253 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 8 tháng 8 năm 2013

 • 2863239 MS13-082: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Thông tin thay thế bản cập nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi bản Cập Nhật cụ thể có trong bài viết cơ sở kiến thức tương ứng với bản cập nhật này.

Tên tập tin

SHA1hash

SHA256hash

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP20SP2-KB2863239-IA64.exe

9DCBA93F3136FB7AEBF4C80CA98851FABAB55148

38022FF7E797E57A7F3E2D0B3F1AAEE8CA66C7587E6C93A3D0AD8C871864B459

NDP20SP2-KB2863239-x64.exe

ADCDC5168104A48D262E164DD5EE0B7376072CC9

96A7B10A28D69169BF6EF6393A0AA7F3A97A6ACEFC79616027529C8DA70D6936

NDP20SP2-KB2863239-x86.exe

972D289DB3D1A2AEA4AC427526B8BE5566073D36

D71EF0109A4C4E8AEB5130508403C88BBDE62313459590BD77BA157D33B66F63

NDP30SP2-KB2861189-x64.exe

AE45B8D51E42764A6161D1AD1DB9C025F02CC1FD

1D13DE66BA4E039E079185D9FAAFD624C129AC335D27084D125D97ABC6661C59

NDP30SP2-KB2861189-x86.exe

59E2D4A7073C954C509C52297ABFF96F3CA51A66

A34B6ADE5E004DA2E03701B36F63534623F2FC198CB89520110CC663728ABB59

NDP35SP1-KB2861697-IA64.exe

2CCADFD8264732E5AD3C715FE72C00B822587B8D

3EF28E0045D4574B13D4FCDE208EC7F5729B68C567CCA6BAE235308C4D5E2E16

NDP35SP1-KB2861697-x64.exe

77CFAD96C417BCCE3F919E6A0E29D656F9D8ADC1

EA8F1B6405665619CA879BB5FB6E0D73CE90A109EB40F0CA502B99120E19E623

NDP35SP1-KB2861697-x86.exe

00011F82279874680D2D5812AAD94303AA4AF7DB

0CED59AF26ABC26625F4E48A54F922A48877788C7FBFD590B93513E097B78BBD

NDP40-KB2858302-IA64.exe

5F3109163A335B759612427BDC053508DA98B250

D51D63AB526A9CDDE5174B5D23BEFFC90429E8E9D66C82593FF98F7F4ED9AFF2

NDP40-KB2858302-v2-IA64.exe

C291C81419AE80B9F5EB77161ED94A3D2BD69747

9D19ADC8BA8B0CA4033FC94182FA60DBCA8AEB6FB3E0BC4DBEA7BF9D6BE98920

NDP40-KB2858302-v2-x64.exe

33610D262AC3D3779C445B4520E7D986A70B7C66

1E6B988605BFD804225777F3E6E875BAF1018AACE7D34BF75633EE794FB138DC

NDP40-KB2858302-v2-x86.exe

50E0381CCB5C2055F1EF0DFFD6D9AF42FCF5957A

06352137A1DC681E5864B6BCE0B3B820DE48040A84DC58494FAD14695F52B9FC

NDP40-KB2858302-x64.exe

0CF8165B65DB514B0F288AC46897807C458E3BCC

E77706096C0B1E1FAE6E4966D51D0AB3101D41531BB07C1D12AF7A16CA53BFBD

NDP40-KB2858302-x86.exe

D9DAA4A2CAD9DC13A915A772D86D070FCF6BCB2E

81B7FA0F57F56DF579A4D726759E0876D2C727BD4B66AB2BE315CDA7305AC756

NDP40-KB2861188-IA64.exe

792728394FA054984D2316E01850D408864BB1F6

BC7E7F259CEF951771DF1C1617FAEC61675F5FA5FC8566202C6D525A17A49E45

NDP40-KB2861188-x64.exe

6076FCBB9F7DF095F2C764534CDEEE3AE14F4DD6

249AA6A0156F793AE34B37D76AA7F56473BF0A04CE3905E0C0B5EDFF218AB568

NDP40-KB2861188-x86.exe

F978F7E7B33C98BB21FBA3E45CFF8675132E7787

D72FECC5CA81C13FB8CCB55FACD0D271A9E560546ED28CD35B9F86CEB2DD6D49

NDP45-KB2861193-x64.exe

2758E92F68C4ACE31BF90661CCA4D177B0010452

8EA86FDA31417FCDBE679C9F48B687D4A84638C52B4441E7C49077944D819EAF

NDP45-KB2861193-x86.exe

ECDD057FBB0DC494B2334D3F37947801AFEC3466

B1D9B48D7159C847C0E3B088FCE710489D42F2888CB0691335693E68B0599034

NDP45-KB2861208-x64.exe

2DC5AF64A62EE63CF2F9D8F7CD5298F6444273FE

99559B28977CC102A706BDD7BCCA50895EA1B66A7745313DB29B4663849CDA24

NDP45-KB2861208-x86.exe

E868993B9456E198A596DA03D7DF20409F0F57FB

98F8C7737B5747F4D7282EEE1CE3E5907A4655C199D38481E6B444AE972AABA3

NDP45-KB2877175-x64.exe

DFF6541D310A8A88C5597C28EE80E754653D09DA

5B48F87C664B6594F9611431D824A5D818A3836B2CE4E3142F3582782E0237A9

NDP45-KB2877175-x86.exe

64FA360FE792F8DB9F2261433B85D0DAF52AE07E

B8A83AE94025FC4DD12FCD3D3BB360B50617E5F4B0D45E6713F5102827A77171

Windows6.0-KB2861190-x64.msu

0EC0CAA0A5EEA1887CF6546E6A2346E3321337A3

EF0E8D8DB0342845606E9D312650A92237B5107B2F02B9185146FA7EB49FEBE9

Windows6.0-KB2861190-x86.msu

62A3EF438C32C3B80020CA61CCC2A8A89FF4A15D

BE1A93E723F00FF362739A00A5FA0D0A13F807484CC8F1750F5DE6785A14F892

Windows6.0-KB2863253-ia64.msu

E86EAD16BAAF491F9593AD9BCE197E8DC87674BA

E25FE89587B7A7A4E467A028E83FE0DC407F1E1D160F2CB3CC356F4673A17450

Windows6.0-KB2863253-x64.msu

B87162E9CCD6BCB44BD75CEE889341F23BE9CC3D

35E335806E0CE37163C80F16930251D5E99815D8E76A17DD200810A9D3362C2C

Windows6.0-KB2863253-x86.msu

139052105174B5F03277532564EFE07206E1C09D

95698DAC623D765F96AF424A1C49379F784DCA7539DA0621A05841F6A45F1A46

Windows6.1-KB2861191-x64.msu

3416FA119836BAF1828BB7BE6F3D96EE5C13A247

ADC71C1DDE9E29A57667054F7CFEF0DAFD2AC21F307C9F99C30C84DA3FC77E68

Windows6.1-KB2861191-x86.msu

14B571F97989A5EEEA1282A7727CE5A4A640A61A

5DEB1EEEB984D882C9F2F97AE7048F7A90B6F07C57D1FAB0A3A2C01FAE9634B4

Windows6.1-KB2861698-ia64.msu

0007AE9A6EE435A0374DAA247B7E0C998BA30C49

A6C80B4E467603A344963222009F4BAA711A151D58B6F79104B8CDEB952A8331

Windows6.1-KB2861698-x64.msu

FFAD7F02EE876E2735C248D57720118B60D4B163

F161894001C929E0630F1F86E5287B961F8C178B57A174B3167EB64401139D4E

Windows6.1-KB2861698-x86.msu

A72B2FF407544A6B87006F70FBC17667C15C66A2

B06EE935778548503E0A1C9053E3F5C17E54FEE86D182571E74FF7DD126634AB

Windows6.1-KB2863240-ia64.msu

53A2F1DBB87728DBD7C60F6E0FA3AA9EFD26629A

B4EFF5697C36CFAB32F0F32A96EED4A5E160091983F45033AFB4EDFD99B4BC9D

Windows6.1-KB2863240-x64.msu

C2D609200828DB6C5CAF5D476503BBC764AAD675

C9D10427F934FBA6064E8F21BE99AD677E1984224B036C8D3A643FCD279DA807

Windows6.1-KB2863240-x86.msu

52E615B159DD28425F3BA87A266585CC62FF1E2B

6D2492FBE4D3A3C96F45B23EB6D5F8C4E8031D238DEEEB6B52ED6FC3718713D5

Windows8.1-KB2876919-x64.msu

D9E539FCE523EAEBDA7C63D40ED1829282354373

D4A3A05B6B65A1E70B7F147F468AB09498026A87610D9B8DE294ED3FD510121D

Windows8.1-KB2876919-x86.msu

37DE5A119D735C08ACFB38D5D9FEC8D4FE495AAC

DE6803CF1020C6628888D83E70D5A728DC87AB13647F62EA93CF5AF955B3B432

Windows8-RT-KB2861194-x64.msu

F607036F2F2EF1E4A1E4C3C56D75ABDDC5F6CB61

D20BDA40E0BA313F6DB74976429FC19E918F6E2C08CF734FBEA711D0E8F347BE

Windows8-RT-KB2861194-x86.msu

9551BB5FD0B11BA8831BF85D801B98C4D5D5983B

38AD3310986961C9254235925C94025D2829C299179913E69B0A1FB1BD6B3AAE

Windows8-RT-KB2861702-arm.msu

5526FABF424A3B8D9477226ACD801A0866B4F226

C640133086F99701BCDA175F2BB4505B912F54D9D688A8B9FB6AE22ECA7B44D1

Windows8-RT-KB2861702-x64.msu

C23AAF807058F644ECE3A8A0CE9C1D33F25D3AFA

C5F9034C8813FC1D3DDEEA1AC061A224FDA96C4BB51479EDBC8758B9DAE6D264

Windows8-RT-KB2861702-x86.msu

38389AE03E9BC5D6DAE53CEBD91CA113CC237AE1

8C03D83DD16528B7101037B2EB17E4C48C7823AAF640E8FCEBA76777241B8F97

Windows8-RT-KB2861704-x64.msu

C7FA532872C127B85E600AB4D884423624BED793

7DC033E06E6928F8BC41E4D82B2CFC007860B885B7C646FF855D0A53B7CA51C3

Windows8-RT-KB2861704-x86.msu

6E81595A2877883A785EF9FE9794FE5E18217907

78D466A84571558421877E4ABF5DB34DA38D6EEE17710914EDE0BD1A7D74F8F9

Windows8-RT-KB2863243-x64.msu

EECA699F098519231E396D297100F95FC57880DC

265C74622F1604441A4216694D6F98DE9E503754705F2D7097E0B8F2BF351E53

Windows8-RT-KB2863243-x86.msu

7EF9312B45F3FA15EA00547550D21A087AD1102E

1BB876744D0A5C98AB269BE2E3995054A63C03BF1A6B6E6DD3383ECD5BE43A0BÁp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 xem trước khi sử dụng:

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows XP Gói Dịch vụ 3

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi sử dụng:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1 khi sử dụng:

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows XP Gói Dịch vụ 3

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows 8.1 Preview

  • Windows Server 2012 R2 xem trước

  • Windows 8

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2 khi sử dụng:

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows XP Gói Dịch vụ 3

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 khi sử dụng:

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows XP Gói Dịch vụ 3

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×