Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ chưa được xác thực gửi dữ liệu đặc biệt crafted trạm làm việc bị ảnh hưởng hoặc máy chủ đã bật tính năng .NET Framework Remoting.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-026. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-026 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin cụ thể cho bản Cập Nhật riêng như tải xuống URL, điều kiện tiên quyết và khoá chuyển đổi dòng lệnh.

Microsoft .NET Framework 4.5.1

 • 2931366 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2931367 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: May13 2014

 • 2931368 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7 gói dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1, Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 4

 • 2931365 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 3.5.1

 • 2931356 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 3.5

 • 2931358 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2931357 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 2.0

 • 2931354 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2932079 MS14-026: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 1.1

 • 2931352 MS14-026: mô tả bảo mật Cập Nhật cho .NET Framework 1.1 Service Pack 1 trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 Phiên bản 32-bit: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Thông tin thay thế bản cập nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi bản Cập Nhật cụ thể có trong bài viết cơ sở kiến thức tương ứng với bản cập nhật này.

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP20SP2-KB2932079-IA64.exe

DE13A43C8D287AADEC0667648D195D7B744A4E53

F12A1488D353232948FFD988CD6354034151EDD902EDDB8A322796CBFDE48831

NDP20SP2-KB2932079-x64.exe

63C71D72B00130F231B3F6CFF172A48C274B0B6E

35C99F63B8EDC985D893005216D690E53858C450B5B131E404E0B6D6B270CBC6

NDP20SP2-KB2932079-x86.exe

62D2A448718D1A1343055D53EB722E8C72AAFAEB

AC380F0F740F60FF7F6DDC061686ADB7ED1D4135BBDF219785A3B3D546276051

NDP40-KB2931365-IA64.exe

61A95BD8A850AAA99F42AF443C1D3AF13CDE44D8

2970C99CF2AF361E48378523F2B5578ABC9AD862854DF7436DA1C67E8757F799

NDP40-KB2931365-x64.exe

55935131495A53550A7C73313F72D390D1649EB2

248ACD54905A1DF8414676D4C82F938F2156F551780DC244ECB7AE700E2C0A1B

NDP40-KB2931365-x86.exe

99D59CFC6E59F2C5D406B61F06172DCA0A89286D

DA9095E359DC431E8556F36B72B3043EA597A67337376891C7A03A66016E3662

NDP45-KB2931368-x64.exe

D31C1D741290E739E80935DDED951D5114A57834

9E012A20B272F6721D28E27CDAD6C2DED1F9AEB1BB6952F01578744C3CE4107D

NDP45-KB2931368-x86.exe

9CD071274568556D4D6B03BD524C132FB445BE7D

6C80702F0313B83267CD0A88CD34F865F6D901A90C82385F978CC5B0568423F3

Windows6.0-KB2931354-ia64.msu

2ABB94798F479BACEF7D253A07C2A961F773DD02

28D24738E31C20D0C8680D3BB916CFE41B007BB9E7E70042C9D767EC4888FF18

Windows6.0-KB2931354-x64.msu

C3647BC4D977FBD46B6A84771DA5629FB1785412

B160CCA079C2443FD8AE28D434CD48911BD5934BD85E5B00D01AB9C181427D85

Windows6.0-KB2931354-x86.msu

33CE425CCC2DFBC6628213845EA92E1C43FE1BAD

D01F544F475D63941141C87CC058A0851C40647458BC6CE506E1298B0DB0A012

Windows6.0-KB980842-ia64.msu

2A2A67B37490C495E23B1EC709BACA49D06F0272

9494EDBFFE5DF90060C253C6E185DC2EE9739C144BCF1B25C2F42914078752EC

Windows6.0-KB980842-x64.msu

56CCB4131E94F0E4740AC65D54603AD9A2F32FDE

CC84E048D5B9A0F35F9FE981C1F0FCA67261D0C07B026B18B5626DE9ED97C6F1

Windows6.0-KB980842-x86.msu

A6FC223B39B42789FF7A319AFEFF86DF2913D187

C41C2294AC8CEDE7308711183F8E0FA5BE9208ACBEEF5DB347BE6E0C8AF2E4AA

Windows6.1-KB2931356-ia64.msu

EC1D0AA88EAE50192526B8A930E5B914C1A3B1BD

88C4BBD11638C231E3F9AF24E18B94A09588EAFC2890B083EF004C9E6773CC91

Windows6.1-KB2931356-x64.msu

653280975C830364B9EF78DB4140AD08CE551C4B

B1D4E3C26A6566CF2B4230D09A6C58CE8214E1DA09EFA8C60366B11E45494B4E

Windows6.1-KB2931356-x86.msu

63227724E483CCF74C3758070282F5506176E937

6F1DBC16AA119B460A00128166F5E7497F26FF8F9A1F304E7C18623413F08A31

Windows8-RT-KB2931357-x64.msu

5ADB977EC58E79EFC4C9454E309D9825D1D067D3

A8AF536CA9BEE9A0A6E83DE76E6F645EFE6C7B6894087F562DAB97C7D766F26B

Windows8-RT-KB2931357-x86.msu

3E3512E979F19630C97A6F0073326D83F5B2791D

674033B5A696A722C094951C6A6EB22AF7F5C8A773D0BE446CFDA1C739E1B7C7

Windows8-RT-KB2931367-x64.msu

3BF8F48AC3FC04189D5B917A8366D5A1C5A3BDB8

1839A541373317D8E5953886A908DD30F3A461BEE70C7C424C62D6744E08B614

Windows8-RT-KB2931367-x86.msu

9CC2450F601E0642EE2700744EF186514764D21A

9AE644E468DD3601A53F511FF69A130D0638A16F667D11F88CED2ECB8905E43B

Windows8.1-KB2931358-x64.msu

DF3D6DE1A965959749812A0FD99DBB72395436F1

3F0496CD1E0F0A64EE5052A4C89653FD169E991837B7986D5AF792BEE4ECB9C6

Windows8.1-KB2931358-x86.msu

52F84EAC6153DDAB557AB852DE6DDCF2B3777186

BC598BB127D3B045657F42E883D145FEE5C86BC8813AA02BAB5FA7BAA4D0BA96

Windows8.1-KB2931366-x64.msu

237DC72F2EA349B9B666D84F1B4AB8AC94BE206B

2FBEBEC8AB01A53C14F7D39EB16BCADDBB3D4596B1ED50A63F5F963A9381E2FC

Windows8.1-KB2931366-x86.msu

17142E8CC567BF54932085F31491783BCD7F21BF

1C014A846C226B04EC1EE0C07882FBDD6D8FC71456870F66ADBA436189F82CDD

WindowsServer2003-KB2931352-x86-CHS.exe

50316913FA961C35DB113E9DDA73762D2CB15DB4

89746AA42EB1959EA57DD490C5F0A3C191C2A900E752C313A43E22FBD153075F

WindowsServer2003-KB2931352-x86-CHT.exe

F3A6C60317C4959C755C84E929D2634D1A3A6BAD

CC70A6F9C8736E360BE7D48B13B7CCE30F27A6C2FE4A41EBE5BCD88C22B7A2BD

WindowsServer2003-KB2931352-x86-CSY.exe

DB3E79C01B8611548691C7D64426196F06EB2C82

BB557697C34532F6F1273A48EC147C99F1159EFABB58214DED182B833312AF29

WindowsServer2003-KB2931352-x86-DEU.exe

91DC458C93B36F5560A2532F1B589E18E6502843

337841DBBAFAF788FBEFED491FA8C2935F913CBC6B185879A12231914A3669DE

WindowsServer2003-KB2931352-x86-ENU.exe

9969E5AD4E5E1D6D31BE0B01C24BFB0E9BDCA7E5

CD11A50FBAD32FF2C8E438FE6E5731FE75E8A70ECB9D953756FB3F2AC8322148

WindowsServer2003-KB2931352-x86-ESN.exe

6897FF33B7A87E6B0ECD07DB74B394CB62372D2C

FCA04C3DDD4DE2F51D5AAE71DB554E7DE098E39D70AA64CCFAEC24D9136C8EF1

WindowsServer2003-KB2931352-x86-FRA.exe

044D00EA4A677DC7D9B2061AC98718EF749E9A03

8827CB25364B3395DAD6330511204B2C3094AA62B3469807AA141A7FEEC06E9C

WindowsServer2003-KB2931352-x86-HUN.exe

86FF4F4AFB94EB92B67DE13E67B2E9C02A4B91CD

CAFC602471F9ACB3ECB8A35ED0288F3439C4E612DBB36DC515E1264B1A79F3C5

WindowsServer2003-KB2931352-x86-ITA.exe

33A7DF448697CFB1C561B876DA209A2E17C19AA2

976C9C565DEC4A755E87255754C20ADB454B088565874A9488B0AC3C7933E427

WindowsServer2003-KB2931352-x86-JPN.exe

CEADD820FD71674AF0F0300959CEDE6F405F705D

4FF42E31D9A6F608874676843EE969B33A78333754BBB2CEEE9B673EC40BC747

WindowsServer2003-KB2931352-x86-KOR.exe

F2EB3F125E897D691DC720CE04E98FD033189BC3

727B3FF6C2FFFCA3B62786DFB674CBE2D17FAEC2C705B32E21518C7C4937D180

WindowsServer2003-KB2931352-x86-NLD.exe

9C497FF70844FC4B23F58A7A620880E12460A829

831F41F0863642AEA38C2EDF0013129963BCE211F6138F2FF0DB97388B8B9FFB

WindowsServer2003-KB2931352-x86-PLK.exe

5BA1250073581E3582DAEE61867BC6A055963B92

A13EEF093E77633B16FC4FB50884B22DE688CB13AFD9BC4A07988291C7CF2658

WindowsServer2003-KB2931352-x86-PTB.exe

F710B583D7A099F7B4EA10E2F4FCB010011636C2

BBF257A8C4B4F248743CE788D310FEED204822FF785956F87AF919D13A969873

WindowsServer2003-KB2931352-x86-PTG.exe

D63754EE86F1A7C03F02A0A89474E225AEA7E9DE

E5F29B23BBF511D2145161653201408AF310D56DF2ECF384939EC90FEC6D46CA

WindowsServer2003-KB2931352-x86-RUS.exe

5B6C71A22BF8AC4F12B79A59E1666A36299BCEE6

AE766C188299247581AA27D753150AA05C5772180AD4CA374A57BA5A15B635BE

WindowsServer2003-KB2931352-x86-SVE.exe

EEEC9CAFF7D1FF8D1695D641075DF53529E1FE3F

656DB9A33B6978D9E66FA48755CE9799696CB5A4A28C78E2CAC69FC679A360A9

WindowsServer2003-KB2931352-x86-TRK.exe

01987AFD0922684AE8C7749C6FEF680C5E9FF6A3

DBF280866DCDFD02A370B813333052DA0D2179BEEFF8D9964FAFD1BFAF45AE01Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows XP Gói Dịch vụ 3

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2 khi được dùng với:

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows XP Gói Dịch vụ 3

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1 khi sử dụng:

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×