Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng nút lệnh để bắt đầu một hành động hoặc một chuỗi các hành động

Bạn sử dụng nút lệnh trên biểu mẫu Access để bắt đầu một hành động hoặc tập hợp các hành động. Ví dụ: bạn có thể tạo nút lệnh để mở một biểu mẫu khác. Để khiến nút lệnh thực hiện một hành động, bạn viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đính kèm vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh. Bạn cũng có thể nhúng macro trực tiếp vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh. Điều này giúp bạn có thể sao chép nút lệnh vào các biểu mẫu khác mà không làm mất chức năng của nút.

Bạn muốn làm gì?

Thêm nút lệnh vào biểu mẫu bằng trình hướng dẫn

Bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn nút lệnh, bạn có thể nhanh chóng tạo nút lệnh thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như đóng biểu mẫu, mở báo cáo, tìm bản ghi hoặc chạy macro.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Trên tab Thiết kế Biểu mẫu , trong nhóm Điều khiển , hãy đảm bảo chọn Sử dụng Trình hướng dẫn Điều khiển.

 3. Trên tab Thiết kế Biểu mẫu, trong nhóm Điều khiển , bấm nút.

  Ảnh nút

 4. Trong lưới thiết kế, bấm vào vị trí bạn muốn chèn nút lệnh.

  Trình hướng dẫn nút lệnh sẽ bắt đầu.

 5. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Ở trang cuối, bấm vào Kết thúc.

  Trình hướng dẫn sẽ tạo nút lệnh và nhúng macro vào thuộc tính Khi bấm của nút. Macro chứa các hành động thực hiện tác vụ bạn đã chọn trong trình hướng dẫn.

Xem hoặc chỉnh sửa macro được nhúng trong nút lệnh

 1. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu có chứa nút lệnh, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế Ảnh nút hoặc Dạng xem bố trí Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

 3. Trên tab Sự kiện của trang thuộc tính, [Macro đã nhúng] sẽ được hiển thị trong hộp thuộc tính Khi bấm. Bấm vào vị trí bất kỳ trong hộp thuộc tính, rồi bấm vào Nút Trình Tạo ở bên phải của hộp.

Bộ dựng macro được hiển thị, hiển thị hành động hoặc các hành động tạo nên macro được nhúng.

Đầu trang

Tạo một nút bằng cách kéo macro vào biểu mẫu

Nếu bạn đã tạo và lưu macro, bạn có thể dễ dàng tạo nút lệnh sẽ chạy macro bằng cách kéo macro từ Ngăn dẫn hướng đến một biểu mẫu đang mở trong dạng xem Thiết kế.

 1. Mở biểu mẫu trong dạng xem Thiết kế bằng cách bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Trong Ngăn dẫn hướng, định vị macro mà bạn muốn nút lệnh mới chạy, rồi kéo macro vào biểu mẫu.

  Access tự động tạo nút lệnh và sử dụng tên macro làm chú thích của nút. Access cũng sẽ chèn tên macro vào thuộc tính Khi bấm của nút lệnh để macro chạy khi bạn bấm vào nút. Access sử dụng tên chung cho nút, vì vậy bạn nên nhập tên có ý nghĩa hơn vào thuộc tính Tên của nút. Để hiển thị bảng thuộc tính của nút lệnh trong khi biểu mẫu đang mở trong dạng xem Thiết kế, hãy bấm vào nút, rồi nhấn F4.

Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, xem bài viết Tạo macro giao diện người dùng.

Đầu trang

Tạo nút lệnh mà không sử dụng trình hướng dẫn

Bạn có thể tạo nút lệnh mà không sử dụng Trình hướng dẫn nút lệnh. Quy trình này liên quan đến việc đặt nút trên biểu mẫu, rồi thiết lập một vài thuộc tính.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Trên tab Thiết kế Biểu mẫu , trong nhóm Điều khiển , đảm bảo rằng mục Sử dụng Trình hướng dẫn Điều khiển không được chọn.

 3. Trên tab Thiết kế Biểu mẫu, trong nhóm Điều khiển , bấm nút.

  Ảnh nút

 4. Bấm vào vị trí trên biểu mẫu mà bạn muốn đặt nút lệnh.

  Access đặt nút lệnh lên biểu mẫu.

  Vì tùy chọn Sử dụng trình hướng dẫn điều khiển không được chọn nên Access không thực hiện thêm bất cứ hành động xử lý nào. Nếu Trình hướng dẫn nút lệnh bắt đầu khi bạn đặt nút lệnh trên biểu mẫu, bạn có thể bấm vào Hủy bỏ trong trình hướng dẫn.

 5. Với nút lệnh đã chọn, nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

 6. Bấm vào tab Tất cả để hiển thị tất cả các thuộc tính của nút lệnh.

 7. Đặt thuộc tính để hoàn thành thiết kế nút lệnh, như minh họa trong bảng sau đây.

Thuộc tính

Mô tả

Tên

Theo mặc định, Access sẽ đặt tên cho nút lệnh mới là Lệnh, sau đó là một số; ví dụ: Lệnh_34. Mặc dù không bắt buộc nhưng bạn nên đổi tên này thành một tên phản ánh chức năng của nút (ví dụ: cmd_Báo_cáo_doanh_số hoặc Nút_đóng_biểu_mẫu). Điều này sẽ giúp bạn sau này, nếu bạn cần tham chiếu đến nút trong một thủ tục của sự kiện hoặc macro.

Chú thích

Nhập nhãn bạn muốn hiển thị trên nút lệnh. Ví dụ: Báo cáo doanh số hoặc Đóng biểu mẫu.

Lưu ý: Chú thích không được hiển thị nếu ảnh được chỉ định trong thuộc tính Ảnh.

Khi bấm

Sử dụng thuộc tính này để xác định những điều xảy ra khi bấm nút lệnh. Để đặt thuộc tính, hãy bấm vào hộp thuộc tính, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để khiến nút lệnh chạy macro hiện đã lưu, hãy bấm vào mũi tên thả xuống, rồi bấm vào tên macro.

 • Để khiến nút lệnh chạy một hàm hiện đã tích hợp hoặc hàm VBA, hãy nhập dấu bằng (=) theo sau là tên hàm; ví dụ: =MsgBox("Xin chào các bạn") hoặc =MyFunction(tham đối).

 • Để tạo một biểu thức, hãy bấm vào Nút Trình Tạo, rồi bấm vào Bộ tạo biểu thức.

 • Để bắt đầu xây dựng thủ tục của sự kiện sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA), hãy bấm vào Nút Trình Tạo, rồi bấm vào Trình tạo mã. Để xây dựng một macro nhúng mới có chứa các hành động mà bạn muốn nút lệnh thực hiện, bấm vào Nút Trình Tạo, rồi bấm vào Bộ dựng macro.

  Lưu ý: Cơ sở dữ liệu Access có chứa mã VBA phải được cấp trạng thái đáng tin cậy trước khi có thể chạy mã.

Để được trợ giúp với các thuộc tính khác không được đề cập ở đây, hãy đặt con trỏ trong hộp thuộc tính, rồi nhấn F1.

Đầu trang

Tùy chỉnh nút lệnh

Access đưa ra nhiều cách để tùy chỉnh nút lệnh, vì vậy bạn có thể có giao diện và chức năng mà mình muốn trên biểu mẫu của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo một hàng các nút lệnh theo cách sắp xếp dạng bảng hoặc xếp chồng hay bạn có thể làm cho nút lệnh xuất hiện nhiều hơn như các siêu kết nối.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế Ảnh nút.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Tạo bố trí các nút lệnh theo chiều ngang (dạng bảng) hoặc theo chiều dọc (xếp chồng)    

   Bạn có thể thêm nút lệnh vào bố trí dạng bảng hoặc xếp chồng để tạo một hàng hoặc cột các nút được căn chỉnh chính xác. Sau đó, bạn có thể đặt lại vị trí các nút dưới dạng một nhóm, giúp sửa đổi biểu mẫu dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể áp dụng các kiểu định dạng cho toàn bộ hàng hoặc cột nút lệnh cùng một lúc và bạn có thể phân tách các nút bằng cách sử dụng đường lưới.

   1. Bấm chuột phải vào một trong các nút lệnh mà bạn muốn thêm vào bố trí, rồi trỏ đến Bố trí trên menu lối tắt.

   2. Bấm vào Dạng bảng Hình ảnh nút để bắt đầu một hàng các nút theo chiều ngang hoặc bấm vào Xếp chồng Ảnh nút để tạo một cột các nút theo chiều dọc.

    Access sẽ vẽ đường viền xung quanh nút lệnh để cho biết bố trí. Mỗi nút sẽ được kèm theo một nhãn mà bạn không thể xóa — tuy nhiên, bạn có thể thu nhỏ nhãn thành một kích cỡ rất nhỏ nếu nhãn không cần thiết.

    Hình minh họa sau đây hiển thị nút lệnh và nhãn kết hợp của nút lệnh trong bố trí dạng bảng. Lưu ý cách nhãn nằm trong mục cao hơn tiếp theo — điều này sẽ giữ cho các nhãn không bị lặp lại trong từng bản ghi chi tiết.

    Nút Lệnh trong bố trí dạng bảng

    Hình minh họa sau đây hiển thị nút lệnh và nhãn kết hợp của nút lệnh trong bố trí xếp chồng. Trong bố trí xếp chồng, nhãn và nút luôn ở trong cùng một mục.

    Nút lệnh trong bố trí xếp chồng

   3. Thêm nút lệnh vào bố trí bằng cách kéo nút lệnh vào khu vực bố trí. Khi bạn kéo nút lệnh qua khu vực bố trí, Access sẽ vẽ một thanh chèn ngang (dành cho bố trí dạng bảng) hoặc thanh chèn dọc (dành cho bố trí xếp chồng) để cho biết vị trí đặt nút lệnh khi bạn nhả nút chuột.

    Thêm nút vào bố trí điều khiển xếp chồng

    Khi bạn nhả nút chuột, điều khiển sẽ được thêm vào bố trí.

    Nút được thêm vào bố trí điều khiển xếp chồng

   4. Di chuyển nút lệnh lên một mục hoặc xuống một mục trong bố trí dạng bảng    Nếu bạn muốn giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng nhưng lại muốn di chuyển nút lệnh đến một mục khác trong biểu mẫu (ví dụ: từ mục Chi tiết đến mục Đầu trang của biểu mẫu), thực hiện các thao tác sau đây:

    1. Chọn nút lệnh.

    2. Bấm vào mục Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên tab Sắp xếp.

     Nút lệnh sẽ di chuyển lên hoặc xuống mục tiếp theo nhưng vẫn nằm trong bố trí dạng bảng. Nếu đã có một điều khiển tại vị trí mà bạn di chuyển điều khiển này tới, hai điều khiển sẽ trao đổi vị trí.

     Lưu ý: Lệnh Di chuyển lênDi chuyển xuống sẽ bị tắt đối với bố trí xếp chồng.

   5. Di chuyển toàn bộ bố trí nút lệnh    

    1. Bấm vào nút lệnh bất kỳ trong bố trí.

     Một bộ chọn bố trí sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của bố trí.

    2. Kéo bộ chọn bố trí để di chuyển bố trí đến vị trí mới.

  • Thêm đường lưới vào bố trí nút lệnh    

   1. Chọn nút lệnh bất kỳ trong bố trí.

   2. Bấm vào lệnh Đường lưới trên tab Sắp xếp, rồi bấm vào kiểu đường lưới bạn muốn.

  • Làm cho nút lệnh trở nên trong suốt    

   Bằng cách làm cho nút lệnh trở nên trong suốt, bạn có thể đặt nút lệnh vào bất cứ đối tượng nào trên biểu mẫu của bạn và cung cấp cho đối tượng đó chức năng của nút lệnh. Ví dụ: bạn có một hình ảnh mà bạn muốn chia thành các khu vực riêng biệt, có thể bấm vào, mỗi khu vực sẽ bắt đầu một macro khác nhau. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt nhiều nút lệnh trong suốt ở phía trên cùng của hình ảnh.

   1. Bấm vào nút lệnh bạn muốn làm cho trong suốt, rồi nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nút lệnh.

   2. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Trong suốt.

   3. Chọn trong danh sách thả xuống.

    Bạn vẫn có thể nhìn thấy viền ngoài nút lệnh trong dạng xem Thiết kế, tuy nhiên nút này ẩn trong dạng xem Biểu mẫu.

    Lưu ý: Việc đặt thuộc tính Trong suốt của nút lệnh thành sẽ không giống như việc đặt thuộc tính Hiển thị của nút lệnh thành Không. Cả hai thao tác đều ẩn nút lệnh nhưng việc đặt thuộc tính Trong suốt thành sẽ làm nút được kích hoạt. Việc đặt thuộc tính Hiển thị thành Không sẽ vô hiệu hóa nút.

  • Làm cho nút lệnh xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối    

   Nếu muốn, bạn có thể ẩn nút lệnh nhưng để chú thích hiển thị. Kết quả là một số nội dung có dạng như nhãn nhưng có chức năng là nút lệnh. Bạn cũng có thể gạch dưới văn bản trong chú thích và thay đổi màu để xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối.

   1. Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

   2. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Kiểu nền.

   3. Trong danh sách thả xuống, chọn Trong suốt.

    Nội dung của nút lệnh bị ẩn nhưng chú thích của nút lệnh vẫn hiển thị.

   4. Để gạch dưới hoặc thay đổi màu của văn bản trong chú thích, hãy sử dụng các công cụ trong nhóm Phông chữ trên tab Định dạng.

    Lệnh sẵn dùng trong nhóm Phông chữ Access

  • Tạo nút Hủy bỏ    

   1. Bấm vào nút lệnh, rồi nhấn F4 để mở trang thuộc tính.

   2. Trong hộp thuộc tính Hủy bỏ, bấm vào .

    Khi thuộc tính Hủy bỏ của nút lệnh được đặt thành và biểu mẫu là biểu mẫu hiện hoạt, người dùng có thể chọn nút lệnh bằng cách bấm vào nút lệnh đó, nhấn phím ESC hoặc nhấn ENTER khi nút lệnh có tiêu điểm. Khi thuộc tính Hủy bỏ được đặt thành cho một nút lệnh bất kỳ, thuộc tính đó được tự động đặt thành Không cho tất cả các nút lệnh khác trên biểu mẫu.

    Để khiến nút Hủy bỏ hủy bỏ tất cả các hành động đã diễn ra trong một biểu mẫu hoặc hộp thoại, bạn cần viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đính kèm vào thuộc tính Khi bấm của nút.

    Lưu ý: Đối với một biểu mẫu cho phép các thao tác không thể khôi phục kết quả (chẳng hạn như thao tác xóa), bạn nên đặt nút Hủy bỏ làm nút lệnh mặc định của biểu mẫu. Để thực hiện điều này, hãy đặt cả thuộc tính Hủy bỏ và thuộc tính Mặc định thành .

  • Hiển thị ảnh trên nút lệnh    Trong hộp thuộc tính Ảnh của nút lệnh, nhập đường dẫn và tên tệp cho tệp ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu bạn không chắc chắn về đường dẫn hoặc tên tệp, bấm vào Nút Trình Tạo để mở Trình tạo ảnh.

   Trình tạo ảnh

   Bấm vào Duyệt để tìm ảnh bạn muốn sử dụng hoặc bấm vào một trong các ảnh trong danh sách Ảnh sẵn dùng để xem trước các ảnh được tạo chuyên nghiệp mà bạn có thể sử dụng. Nếu bạn đã tìm thấy ảnh mình muốn, bấm vào OK thêm ảnh vào nút lệnh.

   Theo mặc định, Access sẽ đặt thuộc tính Loại ảnh thành Đã nhúng. Khi bạn gán đồ họa cho thuộc tính Ảnh của nút lệnh, việc sử dụng cài đặt này sẽ tạo ra một bản sao của ảnh và lưu trữ trong tệp cơ sở dữ liệu Access. Mọi thay đổi tiếp theo cho ảnh gốc sẽ không được phản ánh trong nút lệnh. Để tạo một liên kết tới ảnh gốc để mọi thay đổi cho ảnh sẽ được phản ánh trong nút lệnh, hãy thay đổi thuộc tính Loại ảnh thành Được liên kết. Bạn phải giữ tệp ảnh gốc ở vị trí ban đầu. Nếu bạn di chuyển hoặc đổi tên tệp ảnh, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu và nút lệnh sẽ hiển thị chú thích thay vì ảnh.

  • Hiển thị cả ảnh và chú thích trên nút lệnh    

   Bạn có thể hiển thị cả chú thích và ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng quy trình sau:

   1. Thêm ảnh vào nút lệnh bằng cách sử dụng quy trình được phác thảo trước đây trong mục này.

   2. Chọn nút lệnh. Nếu bảng thuộc tính chưa được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị.

   3. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, nhập chú thích bạn muốn vào hộp thuộc tính Chú thích.

   4. Bấm vào mũi tên thả xuống trong hộp thuộc tính Sắp xếp chú thích ảnh, rồi chọn cách thức sắp xếp bạn muốn. Ví dụ: để hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn Dưới cùng. Để hiển thị chú thích ở bên phải ảnh, chọn Phải. Để thực hiện sắp xếp phụ thuộc vào ngôn ngữ hệ thống, hãy chọn Chung. Bằng cách sử dụng cài đặt này, chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải đối với các ngôn ngữ đọc từ trái sang phải và chú thích sẽ xuất hiện ở bên trái đối với các ngôn ngữ đọc từ phải sang trái.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×