Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Built-in mẫu phù hợp cung cấp một công cụ linh hoạt để thực hiện so sánh chuỗi. Bảng sau đây hiển thị các ký tự đại diện bạn có thể sử dụng với toán tử Like và số chữ số hoặc chuỗi khớp nhau.

Ký tự trong mẫu hình

Kết quả khớp trong biểu thức

? hoặc _ (dấu gạch dưới)

Ký tự đơn bất kỳ

* hoặc %

Không hoặc nhiều ký tự

#

Bất kỳ chữ số đơn nào (0 — 9)

[Nhà phát hành]

Bất kỳ ký tự đơn nào trong danh sách ký tự

[! danh sách ký tự]

Bất kỳ ký tự đơn nào không có trong danh sách ký tự


Bạn có thể sử dụng một nhóm gồm một hoặc nhiều ký tự (danh sách ký tự) nằm trong dấu ngoặc vuông ([ ]) để khớp với bất kỳ ký tự đơn nào trong biểu thức danh sách ký tự có thể bao gồm hầu hết mọi ký tự trong Tập ký tự ANSI, bao gồm cả chữ số. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc vuông mở ký tự đặc biệt ([ ), dấu hỏi (?), dấu chấm hỏi (#) và dấu sao (*) để tự khớp trực tiếp chỉ khi được đặt trong dấu ngoặc vuông. Bạn không thể sử dụng dấu ngoặc đóng ( ]) trong một nhóm để khớp chính nó, nhưng bạn có thể dùng nó bên ngoài một nhóm làm ký tự riêng lẻ.

Ngoài một danh sách đơn giản gồm các ký tự nằm trong dấu ngoặc vuông, danh sách ký tự có thể chỉ định phạm vi ký tự bằng cách sử dụng gạch nối (-) để phân tách giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi. Ví dụ: sử dụng [A-Z] trong mẫu hình cho kết quả khớp nếu vị trí ký tự tương ứng trong biểu thức chứa bất kỳ chữ hoa nào trong phạm vi từ A đến Z. Bạn có thể bao gồm nhiều phạm vi trong dấu ngoặc vuông mà không cần phân tách các phạm vi. Ví dụ: [a-zA-Z0-9] khớp với bất kỳ ký tự chữ và số nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là các ký tự đại diện ANSI SQL (%) và (_) chỉ sẵn dùng với bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access và Nhà cung cấp Access OLE DB. Chúng sẽ được coi là chữ nếu được sử dụng thông qua Access hoặc DAO.

Các quy tắc quan trọng khác để khớp mẫu bao gồm những điều sau đây:

  • Dấu chấm than (!) ở đầu danh sách ký tự có nghĩa là kết quả khớp được thực hiện nếu có bất kỳ ký tự nào ngoại trừ ký tự trong danh sách ký tự được tìm thấy trong biểu thức. Khi được sử dụng dấu ngoặc vuông bên ngoài, dấu chấm than sẽ khớp chính dấu đó.

  • Bạn có thể dùng gạch nối (-) ở đầu (sau dấu chấm than nếu dùng dấu chấm than) hoặc ở cuối danh sách ký tự để khớp chính nó. Ở bất kỳ vị trí nào khác, gạch nối sẽ xác định một phạm vi các ký tự ANSI.

  • Khi bạn chỉ định phạm vi ký tự, các ký tự phải xuất hiện theo thứ tự sắp xếp tăng dần (A-Z hoặc 0-100). [A-Z] là một mẫu hình hợp lệ, nhưng [Z-A] thì không.

  • Chuỗi ký tự [ ] bị bỏ qua; nó được coi là một chuỗi độ dài bằng 0 ("").Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×