Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng đối biểu thức chuỗi của mình trong hàm tổng hợp SQL để thực hiện tính toán trên các giá trị trong một trường. Ví dụ: bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm (chẳng hạn như khoản phụ phí hoặc thuế bán hàng) bằng cách nhân giá trị trường với phân số.

Bảng sau đây cung cấp ví dụ về tính toán trên các trường từ bảng Đơn hàng và Chi tiết Đơn hàng trong cơ sở Northwind.mdb dữ liệu.

Tính toán

Ví dụ

Thêm số vào trường

Freight + 5

Trừ một số từ một trường

Freight - 5

Nhân trường với một số

UnitPrice * 2

Chia trường cho một số

Freight / 2

Thêm một trường vào trường khác

UnitsInStock + UnitsOnOrder

Trừ một trường khỏi một trường khác

ReorderLevel - UnitsInStock


Ví dụ sau đây tính số tiền chiết khấu trung bình của tất cả các đơn hàng trong cơ sở Northwind.mdb dữ liệu. Nó nhân các giá trị trong các trường Đơn_Giá và Chiết khấu để xác định số tiền chiết khấu của mỗi đơn hàng, rồi tính giá trị trung bình. Bạn có thể sử dụng biểu thức này trong câu lệnh SQL trong mã Visual Basic:

SELECT Avg(UnitPrice * Discount) AS [Average Discount] FROM [Order Details];Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×