We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bật nhóm mục Chỉ dành cho Giáo viên trong Sổ tay Lớp học để đảm bảo giáo án, biểu đồ hành vi hoặc các tài liệu khác luôn riêng tư đối với bạn và giáo viên đồng nghiệp của bạn. Sau khi bạn tạo nhóm mục Chỉ dành cho Giáo viên, nhóm đó sẽ trở thành một phần cố định trong sổ tay của bạn.

  1. Mở OneNote trên máy tính.

  2. Chọn tab Sổ tay Lớp học, rồi chọn Quản lý Sổ tay. Trình hướng dẫn Sổ tay Lớp học sẽ tự động mở trong trình duyệt web của bạn.

    OneNote for Mac: Chọn tab Sổ tay Lớp học, rồi chọn Quản lý Sổ tay Lớp học, sau đó chọn Quản lý Sổ tay.

  3. Chọn sổ tay bạn muốn sửa đổi, rồi chọn Bật nhóm mục Chỉ dành cho Giáo viên.

  4. Quay lại sổ tay của bạn trong OneNote. Bạn đã sẵn sàng thêm nội dung mà chỉ có giáo viên và giáo viên đồng nghiệp của lớp học mới có thể xem.

Tìm hiểu thêm

Phân phối trang và mục cho mọi học viên trong Sổ tay Lớp học

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×