Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật cho 8 tháng 5 năm 2018

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x86.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x86.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x86.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x86.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống 32-bit

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x86.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4103729-x86.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4103729-arm.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows8-RT-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4103729-x64.msu

4088785

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4103729

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103729-x64.msu

4088785

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Trình duyệt

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4103768

Tức là tích luỹ

IE9-Windows6.0-KB4103768-x86.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4103768

Tức là tích luỹ

IE9-Windows6.0-KB4103768-x64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4103730

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4103730-x64.msu

4093123

Trình duyệt

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4103768

Tức là tích luỹ

Windows8-RT-KB4103768-x64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x86.msu

4093111

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x64.msu

4093111

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x86.msu

4093119

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x86.msu

4093107

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x64.msu

4093107

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x86.msu

4093112

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống 32-bit

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x86.msu

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x86.msu

4093118

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4103768

Tức là tích luỹ

IE11-Windows6.1-KB4103768-X86.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x64.msu

4093118

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4103768

Tức là tích luỹ

IE11-Windows6.1-KB4103768-X64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x64.msu

4093114

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x86.msu

4093114

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4103768

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4103768-x64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4103768

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4103768-x86.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x64.msu

4093114

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4103768

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4103768-x64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-arm.msu

4093114

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x64.msu

4093118

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4103768

Tức là tích luỹ

IE11-Windows6.1-KB4103768-X64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x64.msu

4093114

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4103768

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4103768-x64.msu

4092946

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Trình duyệt

Microsoft Edge

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x86.msu

4093111

Trình duyệt

Microsoft Edge

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x64.msu

4093111

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x86.msu

4093119

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x86.msu

4093107

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x64.msu

4093107

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x86.msu

4093112

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống 32-bit

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x86.msu

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Trình duyệt

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

.NET core 2.0

NULL

Cam kết

Cập Nhật bảo mật

.NET core ngày CVE-2018-0765 v2.0 vàng

Công cụ phát triển

C SDK dành cho Azure IoT

NULL

Chú thích phát hành

Cập Nhật bảo mật

C SDK dành cho Azure IoT May2018

Công cụ phát triển

C# SDK dành cho Azure IoT

NULL

Chú thích phát hành

Cập Nhật bảo mật

C# SDK dành cho Azure IoT May2018

Công cụ phát triển

ChakraCore

NULL

Cam kết

Bảo mật chỉ

ChakraCore ngày 2018 vàng

Công cụ phát triển

Java SDK dành cho Azure IoT

NULL

Chú thích phát hành

Cập Nhật bảo mật

Java SDK dành cho Azure IoT May2018

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4095513

Bảo mật chỉ

Windows6.0-KB4095513-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4095873

Cập nhật hàng tháng

Windows6.0-KB4095873-x86.msu

4076495, 4055267

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4095513

Bảo mật chỉ

Windows6.0-KB4095513-ia64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4095873

Cập nhật hàng tháng

Windows6.0-KB4095873-ia64.msu

4076495, 4055267

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4095513

Bảo mật chỉ

Windows6.0-KB4095513-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4095873

Cập nhật hàng tháng

Windows6.0-KB4095873-x64.msu

4076495, 4055267

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4095513

Bảo mật chỉ

Windows6.0-KB4095513-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4095873

Cập nhật hàng tháng

Windows6.0-KB4095873-x86.msu

4076495, 4055267

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4095513

Bảo mật chỉ

Windows6.0-KB4095513-ia64.msu

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4095873

Cập nhật hàng tháng

Windows6.0-KB4095873-ia64.msu

4076495, 4055267

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4095513

Bảo mật chỉ

Windows6.0-KB4095513-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4095873

Cập nhật hàng tháng

Windows6.0-KB4095873-x64.msu

4076495, 4055267

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x86.msu

4093111

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x64.msu

4093111

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x86.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x86.msu

4093107

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x64.msu

4093107

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x86.msu

4093112

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống 32-bit

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4095515

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095515-x86.msu

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4095875

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095875-x86.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4095515

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095515-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4095875

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095875-x64.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

4095512

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4095512-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

4095872

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4095872-x64.msu

4055265; 4074806; 4076493

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4095512

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4095512-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4095872

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4095872-x64.msu

4055265; 4074806; 4076493

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4095515

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095515-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4095875

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095875-x64.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4095515

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095515-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4095875

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095875-x64.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2016

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2016 (cài đặt Server Core)

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server, phiên bản 1709 (cài đặt Server Core)

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt Server Core)

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4095514

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4095514-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4095874

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4095874-x86.msu

4055532; 4076492

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4095514

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4095514-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4095874

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4095874-x64.msu

4055532; 4076492

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium gói dịch vụ 1

4095514

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4095514-ia64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium gói dịch vụ 1

4095874

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4095874-ia64.msu

4055532; 4076492

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4095514

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4095514-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4095874

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4095874-x64.msu

4055532; 4076492

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4095514

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4095514-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4095874

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4095874-x64.msu

4055532; 4076492

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4095519

Bảo mật chỉ

NDP45-KB4095519-x86.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4096495

Cập nhật hàng tháng

NDP45-KB4096495-x86.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4095519

Bảo mật chỉ

NDP45-KB4095519-x64.exe

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4096495

Cập nhật hàng tháng

NDP45-KB4096495-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4095517

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095517-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4095517

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095517-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4095876

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095876-x86.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4095517

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095517-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4095876

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095876-x64.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4095876

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095876-arm.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4095519

Bảo mật chỉ

NDP45-KB4095519-x86.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4096495

Cập nhật hàng tháng

NDP45-KB4096495-x86.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4095519

Bảo mật chỉ

NDP45-KB4095519-x64.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4096495

Cập nhật hàng tháng

NDP45-KB4096495-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4095519

Bảo mật chỉ

NDP45-KB4095519-x64.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4096495

Cập nhật hàng tháng

NDP45-KB4096495-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4095519

Bảo mật chỉ

NDP45-KB4095519-x64.exe

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4096495

Cập nhật hàng tháng

NDP45-KB4096495-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4095518

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4095518-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4096494

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4096494-x64.msu

4055265; 4074806; 4076493

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4095518

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4095518-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4096494

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4096494-x64.msu

4055265; 4074806; 4076493

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4095517

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095517-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4095876

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095876-x64.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4095517

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4095517-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4095876

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4095876-x64.msu

4076494 4074807, 4055266

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4096237

Bảo mật chỉ

NDP47-KB4096237-x86.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4096418

Cập nhật hàng tháng

NDP47-KB4096418-x86.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4096237

Bảo mật chỉ

NDP47-KB4096237-x64.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4096418

Cập nhật hàng tháng

NDP47-KB4096418-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x86.msu

4093119

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2016

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2016 (cài đặt Server Core)

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x86.msu

4093111

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x64.msu

4093111

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4096237

Bảo mật chỉ

NDP47-KB4096237-x86.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4096418

Cập nhật hàng tháng

NDP47-KB4096418-x86.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4096237

Bảo mật chỉ

NDP47-KB4096237-x64.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4096418

Cập nhật hàng tháng

NDP47-KB4096418-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4096236

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4096236-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4096417

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4096417-x86.msu

4055266; 4074807; 4076494

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4096236

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4096236-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4096417

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4096417-x64.msu

4055266; 4074807; 4076494

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows RT 8.1

4096417

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4096417-arm.msu

4055266; 4074807; 4076494

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4096237

Bảo mật chỉ

NDP47-KB4096237-x64.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4096418

Cập nhật hàng tháng

NDP47-KB4096418-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4096237

Bảo mật chỉ

NDP47-KB4096237-x64.exe

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4096418

Cập nhật hàng tháng

NDP47-KB4096418-x64.exe

4076492, 4055532

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012

4096235

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4096235-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012

4096416

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4096416-x64.msu

4055265; 4074806; 4076493

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4096235

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4096235-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4096416

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4096416-x64.msu

4055265; 4074806; 4076493

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012 R2

4096236

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4096236-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012 R2

4096417

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4096417-x64.msu

4055266; 4074807; 4076494

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4096236

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4096236-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4096417

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4096417-x64.msu

4055266; 4074807; 4076494

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7.1

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x86.msu

4093112

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7.1

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7.1

Windows Server, phiên bản 1709 (cài đặt Server Core)

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống 32-bit

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x86.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt Server Core)

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x86.msu

4093107

Công cụ phát triển

Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x64.msu

4093107

Công cụ phát triển

Windows lưu trữ tính miếng chêm dịch vụ

NULL

Ghi chú phát hành

Cập Nhật bảo mật

WHCSS v0.6.10

Có thể

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3 Cập Nhật 21

NULL

4091243

Cập Nhật bảo mật

Exchange2010-KB4091243-x64-en.msp

4073537

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Cập Nhật tích luỹ 19

NULL

4092041

Cập Nhật bảo mật

Exchange2013-KB4092401-x64-en.msp

4073392

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 Cập Nhật tích luỹ 20

NULL

4092041

Cập Nhật bảo mật

Exchange2013-KB4092401-x64-en.msp

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2013 gói dịch vụ 1

NULL

4092041

Cập Nhật bảo mật

Exchange2013-KB4092041-x64-en.msp

4073392

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cập Nhật tích luỹ 8

NULL

4092041

Cập Nhật bảo mật

Exchange2016-KB4092041-x64-en.msp

4073392

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cập Nhật tích luỹ 9

NULL

4092041

Cập Nhật bảo mật

Exchange2016-KB4092041-x64-en.msp

Có thể

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4022146

Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4022146-fullfile-x86-glb.exe

4018362

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4022146

Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4022146-fullfile-x64-glb.exe

4018362

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT gói dịch vụ 1

NULL

4018399

Cập Nhật bảo mật

4018399 - Microsoft Excel 2013 RT

4018350

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4018399

Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4018399-fullfile-x86-glb.exe

4018350

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4018399

Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4018399-fullfile-x64-glb.exe

4018350

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4018382

Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4018382-fullfile-x86-glb.exe

4018337

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4018382

Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4018382-fullfile-x64-glb.exe

4018337

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Infopath 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

NULL

3162075

Cập Nhật bảo mật

ipeditor2013-kb3162075-fullfile-x86-glb.exe

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Infopath 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

NULL

3162075

Cập Nhật bảo mật

ipeditor2013-kb3162075-fullfile-x64-glb.exe

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

NULL

2899590

Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb2899590-fullfile-x86-glb.exe

2553371

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4022137

Cập Nhật bảo mật

mso2010-kb4022137-fullfile-x86-glb.exe

4018311

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4022139

Cập Nhật bảo mật

kb24286772010-kb4022139-fullfile-x86-glb.exe

4018357

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

NULL

2899590

Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb2899590-fullfile-x64-glb.exe

2553371

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4022137

Cập Nhật bảo mật

mso2010-kb4022137-fullfile-x64-glb.exe

4018311

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4022139

Cập Nhật bảo mật

kb24286772010-kb4022139-fullfile-x64-glb.exe

4018357

Có thể

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT gói dịch vụ 1

NULL

3172436

Cập Nhật bảo mật

3172436 - Microsoft Office 2013 RT

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

NULL

3172436

Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb3172436-fullfile-x86-glb.exe

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

NULL

3172436

Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb3172436-fullfile-x64-glb.exe

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4018327

Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4018327-fullfile-x86-glb.exe

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4018327

Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4018327-fullfile-x64-glb.exe

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 32-bit

NULL

Bấm vào để chạy

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 32-bit

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 64-bit

NULL

Bấm vào để chạy

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 64-bit

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack gói dịch vụ 3

NULL

4018308

Cập Nhật bảo mật

mso2007-kb4018308-fullfile-x86-glb.exe

4011715

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack gói dịch vụ 3

NULL

4022150

Cập Nhật bảo mật

xlconv2007-kb4022150-fullfile-x86-glb.exe

4011717

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 gói dịch vụ 2

NULL

4022142

Cập Nhật bảo mật

wac2010-kb4022142-fullfile-x64-glb.exe

4018360

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2010 gói dịch vụ 2

NULL

4022142

Cập Nhật bảo mật

wac2010-kb4022142-fullfile-x64-glb.exe

4018360

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 gói dịch vụ 1

NULL

4018393

Cập Nhật bảo mật

wacserver2013-kb4018393-fullfile-x64-glb.exe

4018344

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2010 gói dịch vụ 2

NULL

3114889

Cập Nhật bảo mật

pjsrvloc2010-kb3114889-fullfile-x64-glb.exe

2965302

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2013 gói dịch vụ 1

NULL

4022130

Cập Nhật bảo mật

pjsrvloc2013-kb4022130-fullfile-x64-glb.exe

4018305

Có thể

Không

Microsoft Office

Doanh nghiệp Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 1

NULL

4018390

Cập Nhật bảo mật

coreserverloc2013-kb4018390-fullfile-x64-glb.exe

4018342

Có thể

Không

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Office

Máy chủ Microsoft SharePoint nghiệp 2016

NULL

4018381

Cập Nhật bảo mật

sts2016-kb4018381-fullfile-x64-glb.exe

4018336

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1

NULL

4018398

Cập Nhật bảo mật

sts2013-kb4018398-fullfile-x64-glb.exe

4018304

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2

NULL

4022145

Cập Nhật bảo mật

coreserver2010-kb4022145-fullfile-x64-glb.exe

4011712

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4022141

Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4022141-fullfile-x86-glb.exe

4018359

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4022141

Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4022141-fullfile-x64-glb.exe

4018359

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT gói dịch vụ 1

NULL

4018396

Cập Nhật bảo mật

4018396 - Microsoft Word 2013 RT

4018347

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4018396

Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4018396-fullfile-x86-glb.exe

4018347

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4018396

Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4018396-fullfile-x64-glb.exe

4018347

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32-bit)

NULL

4018383

Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4018383-fullfile-x86-glb.exe

4018339

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64-bit)

NULL

4018383

Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4018383-fullfile-x64-glb.exe

4018339

Có thể

Microsoft Office

Dịch vụ tự động từ

Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2

4022135

Cập Nhật bảo mật

wdsrv2010-kb4022135-fullfile-x64-glb.exe

4018356

Có thể

Không

Microsoft Office

Dịch vụ tự động từ

Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 1

4018388

Cập Nhật bảo mật

wdsrvloc2013-kb4018388-fullfile-x64-glb.exe

4018341

Có thể

Không

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Windows

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x86.msu

4093111

Windows

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103716

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103716-x64.msu

4093111

Windows

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x86.msu

4093119

Windows

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Windows

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x86.msu

4093107

Windows

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103731

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103731-x64.msu

4093107

Windows

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x86.msu

4093112

Windows

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Windows

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x86.msu

Windows

Phiên bản Windows 10 1803 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Windows

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

NULL

4103712

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4103712-x86.msu

Windows

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

NULL

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x86.msu

4093118

Windows

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

NULL

4103712

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4103712-x64.msu

Windows

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

NULL

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x64.msu

4093118

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103715

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4103715-x86.msu

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

NULL

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x86.msu

4093114

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103715

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4103715-x64.msu

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

NULL

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x64.msu

4093114

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-arm.msu

4093114

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

NULL

4101477

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4101477-x86.msu

3108381

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

NULL

4130944

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130944-x86.msu

4073079

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

NULL

4131188

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4131188-x86.msu

4093224

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

NULL

4134651

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4134651-x86.msu

4018556

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4101477

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4101477-x86.msu

3108381

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4130944

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130944-x86.msu

4073079

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4131188

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4131188-x86.msu

4093224

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4134651

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4134651-x86.msu

4018556

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

NULL

4101477

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4101477-ia64.msu

3108381

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

NULL

4130944

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130944-ia64.msu

4073079

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

NULL

4131188

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4131188-ia64.msu

4093224

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

NULL

4134651

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4134651-ia64.msu

4018556

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

NULL

4094079

Cập Nhật bảo mật

NULL

4088827

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

NULL

4101477

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4101477-x64.msu

3108381

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

NULL

4130944

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130944-x64.msu

4073079

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

NULL

4131188

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4131188-x64.msu

4093224

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

NULL

4134651

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4134651-x64.msu

4018556

Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4094079

Cập Nhật bảo mật

NULL

4088827

Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4101477

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4101477-x64.msu

3108381

Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4130944

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130944-x64.msu

4073079

Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4131188

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4131188-x64.msu

4093224

Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4134651

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4134651-x64.msu

4018556

Windows

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium gói dịch vụ 1

NULL

4103712

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4103712-ia64.msu

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supercedence

Khởi động lại

Uninstallable

Windows

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium gói dịch vụ 1

NULL

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-ia64.msu

4093118

Windows

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

NULL

4103712

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4103712-x64.msu

Windows

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

NULL

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x64.msu

4093118

Windows

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

NULL

4103712

Bảo mật chỉ

Windows6.1-KB4103712-x64.msu

Windows

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

NULL

4103718

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4103718-x64.msu

4093118

Windows

Windows Server 2012

NULL

4103726

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4103726-x64.msu

Windows

Windows Server 2012

NULL

4103730

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4103730-x64.msu

4093123

Windows

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

NULL

4103726

Bảo mật chỉ

Windows8-RT-KB4103726-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

NULL

4103730

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4103730-x64.msu

4093123

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4103715

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4103715-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x64.msu

4093114

Windows

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

NULL

4103715

Bảo mật chỉ

Windows8.1-KB4103715-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

NULL

4103725

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4103725-x64.msu

4093114

Windows

Windows Server 2016

NULL

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Windows

Windows Server 2016 (cài đặt Server Core)

NULL

4103723

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103723-x64.msu

4093119

Windows

Windows Server, phiên bản 1709 (cài đặt Server Core)

NULL

4103727

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103727-x64.msu

4093112

Windows

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt Server Core)

NULL

4103721

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4103721-x64.msu

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

NULL

4130957

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130957-x86.msu

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4130957

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130957-x86.msu

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

NULL

4130957

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130957-ia64.msu

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

NULL

4130957

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130957-x64.msu

Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

NULL

4130957

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4130957-x64.msu

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×