Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Trình duyệt

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4092946

Tức là tích luỹ

Windows8-RT-KB4092946-x64.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4092947

Tức là tích luỹ

IE11-Windows6.1-KB4092946-X86.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4092948

Tức là tích luỹ

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4092949

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4092946-x86.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4092950

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4092952

Tức là tích luỹ

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4092953

Tức là tích luỹ

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4092946

Tức là tích luỹ

IE9-Windows6.0-KB4092946-X86.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4092946

Tức là tích luỹ

IE9-Windows6.0-KB4092946-X64.msu

4089187

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4093123

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4093111

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4093111

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1511 cho hệ thống 32-bit

4093109

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1511 x64 dựa trên hệ thống

4093109

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4093107

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4093107

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Có

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4093111

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4093111

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1511 cho hệ thống 32-bit

4093109

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1511 x64 dựa trên hệ thống

4093109

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4093107

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4093107

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Có

Trình duyệt

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2010 gói dịch vụ 1

4091346

Cập Nhật bảo mật

4091346 - visual Studio 2010

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2012

4089501

Cập Nhật bảo mật

4089501 - visual Studio 2012

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2013

4089283

Cập Nhật bảo mật

4089283 - visual Studio 2013

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2015

4087371

Cập Nhật bảo mật

4087371 - visual Studio 2015

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 RTW

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 RTW

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 Phiên bản 15.6.6

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 Phiên bản 15.6.6

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 Phiên bản 15,7 xem 4

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 Phiên bản 15,7 xem 4

Microsoft thiết bị

Bàn phím không dây Microsoft 850

871281

Cập Nhật bảo mật

Không

Microsoft Office

Dịch vụ Excel

Doanh nghiệp Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 1

4018343

Cập Nhật bảo mật

xlsrvloc2013-kb4018343-fullfile-x64-glb.exe

3213559

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Excel 2007 gói dịch vụ 3

4018353

Cập Nhật bảo mật

excel2007-kb4018353-fullfile-x86-glb.exe

4011714

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

4018362

Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4018362-fullfile-x86-glb.exe

4011675

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

4018362

Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4018362-fullfile-x64-glb.exe

4011675

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT gói dịch vụ 1

4018350

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

4018350

Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4018350-fullfile-x86-glb.exe

4018291

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

4018350

Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4018350-fullfile-x64-glb.exe

4018291

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32-bit)

4018337

Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4018337-fullfile-x86-glb.exe

4011727

Có thể

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64-bit)

4018337

Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4018337-fullfile-x64-glb.exe

4011727

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 gói dịch vụ 3

4011719

Cập Nhật bảo mật

xlview2007-kb4011719-fullfile-x86-glb.exe

4011606

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

4018311

Cập Nhật bảo mật

mso2010-kb4018311-fullfile-x86-glb.exe

4011707

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

4018357

Cập Nhật bảo mật

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

4018311

Cập Nhật bảo mật

mso2010-kb4018311-fullfile-x64-glb.exe

4011707

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

4018357

Cập Nhật bảo mật

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT gói dịch vụ 1

4018288

Cập Nhật bảo mật

4011277

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT gói dịch vụ 1

4018330

Cập Nhật bảo mật

4011690

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

4018288

Cập Nhật bảo mật

oart2013-kb4018288-fullfile-x86-glb.exe

4011277

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

4018330

Cập Nhật bảo mật

mso2013-kb4018330-fullfile-x86-glb.exe

4011690

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

4018288

Cập Nhật bảo mật

oart2013-kb4018288-fullfile-x64-glb.exe

4011277

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

4018330

Cập Nhật bảo mật

mso2013-kb4018330-fullfile-x64-glb.exe

4011690

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit)

4011628

Cập Nhật bảo mật

oart2016-kb4011628-fullfile-x86-glb.exe

3203474

Có thể

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit)

4018319

Cập Nhật bảo mật

chart2016-kb4018319-fullfile-x86-glb.exe

4011095

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit)

4018328

Cập Nhật bảo mật

mso2016-kb4018328-fullfile-x86-glb.exe

4011686

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit)

4011628

Cập Nhật bảo mật

oart2016-kb4011628-fullfile-x64-glb.exe

3203474

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit)

4018319

Cập Nhật bảo mật

chart2016-kb4018319-fullfile-x64-glb.exe

4011095

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit)

4018328

Cập Nhật bảo mật

mso2016-kb4018328-fullfile-x64-glb.exe

4011686

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 32-bit

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 64-bit

Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack gói dịch vụ 3

4011717

Cập Nhật bảo mật

xlconv2007-kb4011717-fullfile-x86-glb.exe

4011605

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack gói dịch vụ 3

4018354

Cập Nhật bảo mật

wordconv2007-kb4018354-fullfile-x86-glb.exe

4011720

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 gói dịch vụ 2

4018360

Cập Nhật bảo mật

wac2010-kb4018360-fullfile-x64-glb.exe

4011709

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 gói dịch vụ 1

4018344

Cập Nhật bảo mật

wacserver2013-kb4018344-fullfile-x64-glb.exe

4011692

Có thể

Không

Microsoft Office

Doanh nghiệp Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 1

4018342

Cập Nhật bảo mật

coreserverloc2013-kb4018342-fullfile-x64-glb.exe

4018298

Có thể

Không

Microsoft Office

Máy chủ Microsoft SharePoint nghiệp 2016

4018336

Cập Nhật bảo mật

sts2016-kb4018336-fullfile-x64-glb.exe

4018293

Có thể

Không

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2

4011712

Cập Nhật bảo mật

coreserver2010-kb4011712-fullfile-x64-glb.exe

3114998

Có thể

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 1

4011586

Cập Nhật bảo mật

pptserverloc2013-kb4011586-fullfile-x64-glb.exe

3213560

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Word 2007 gói dịch vụ 3

4018355

Cập Nhật bảo mật

word2007-kb4018355-fullfile-x86-glb.exe

4011721

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit)

4018359

Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4018359-fullfile-x86-glb.exe

4011674

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)

4018359

Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4018359-fullfile-x64-glb.exe

4011674

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT gói dịch vụ 1

4018347

Cập Nhật bảo mật

4011695

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit)

4018347

Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4018347-fullfile-x86-glb.exe

4011695

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)

4018347

Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4018347-fullfile-x64-glb.exe

4011695

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32-bit)

4018339

Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4018339-fullfile-x86-glb.exe

4011730

Có thể

Có

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64-bit)

4018339

Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4018339-fullfile-x64-glb.exe

4011730

Có thể

Có

Microsoft Office

Dịch vụ tự động từ

Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2

4018356

Cập Nhật bảo mật

wdsrv2010-kb4018356-fullfile-x64-glb.exe

4011705

Có thể

Microsoft Office

Dịch vụ tự động từ

Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 1

4018341

Cập Nhật bảo mật

wdsrvloc2013-kb4018341-fullfile-x64-glb.exe

4011688

Có thể

Không

Microsoft Windows

Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Windows

Windows 7 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Có

Microsoft Windows

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

Có

Microsoft Windows

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Có

Microsoft Windows

Windows RT 8.1

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium gói dịch vụ 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-ia64.msu

4088875

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống x64 1

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên hệ thống gói dịch vụ 1 (cài đặt Server Core)

4093118

Cập nhật hàng tháng

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2012

4093123

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2012 (cài đặt Server Core)

4093123

Cập nhật hàng tháng

Windows8-RT-KB4093122-x64.msu

4088877

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2 (cài đặt Server Core)

4093114

Cập nhật hàng tháng

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1511 cho hệ thống 32-bit

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1511 x64 dựa trên hệ thống

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4093110-x86.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4093110-arm.msu

4088785

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4093110

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Có

Microsoft Windows

Windows 10 cho hệ thống 32-bit

4093111

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Có

Microsoft Windows

Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64

4093111

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1511 cho hệ thống 32-bit

4093109

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1511 x64 dựa trên hệ thống

4093109

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống 32-bit

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống 32-bit

4093107

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4093107

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Có

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống 32-bit

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Windows

Phiên bản Windows 10 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4091756

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4093223

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4093224

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4093227

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4093257

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2

4093478

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

4091756

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

4093223

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

4093224

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

4093227

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

4093257

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2 (cài đặt Server Core)

4093478

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

Có

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4091756

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4091756-ia64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4093223

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093223-ia64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4093224

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093224-ia64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4093227

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093227-ia64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4093257

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093257-ia64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium Service Pack 2

4093478

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093478-ia64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4091756

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4093223

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4093224

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4093227

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4093257

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4093478

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên x64 Service Pack 2

4094079

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Dòng sản phẩm

Sản phẩm

Cài đặt

Số KB

Loại gói

Tên gói

Supersedence

Khởi động lại

Uninstallable

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4091756

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4093223

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4093224

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4093227

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4093257

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4093478

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2008 dựa trên x64 hệ thống gói dịch vụ 2 (cài đặt Server Core)

4094079

Cập Nhật bảo mật

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2016

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

Microsoft Windows

Windows Server 2016 (cài đặt Server Core)

4093119

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Có

Microsoft Windows

Windows Server, phiên bản 1709 (cài đặt Server Core)

4093112

Cập Nhật bảo mật

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Có

Kịch bản

ChakraCore

Cập Nhật bảo mật

ChakraCore ngày 2018 vàng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×