Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành chính hỗ trợ gói triển khai bảng

Bảng triển khai Microsoft Windows

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB4022750-x86.msu
Windows6.0-KB4034034-x86.msu
Windows6.0-KB4034741-x86.msu
Windows6.0-KB4034744-x86.msu
Windows6.0-KB4034745-x86.msu
Windows6.0-KB4034775-x86.msu
Windows6.0-KB4035055-x86.msu
Windows6.0-KB4035056-x86.msu
Windows6.0-KB4035679-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4034034-x64.msu
Windows6.0-KB4022750-x64.msu
Windows6.0-KB4034741-x64.msu
Windows6.0-KB4034744-x64.msu
Windows6.0-KB4034745-x64.msu
Windows6.0-KB4034775-x64.msu
Windows6.0-KB4035055-x64.msu
Windows6.0-KB4035056-x64.msu
Windows6.0-KB4035679-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4022750-ia64.msu
Windows6.0-KB4034034-ia64.msu
Windows6.0-KB4034741-ia64.msu
Windows6.0-KB4034744-ia64.msu
Windows6.0-KB4034745-ia64.msu

Windows6.0-KB4034775-ia64.msu
Windows6.0-KB4035055-ia64.msu
Windows6.0-KB4035056-ia64.msu
Windows6.0-KB4035679-ia64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe không hỗ trợ gỡ cài đặt bản cập nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong "Windows Update" nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4022750
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4034034
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4034741
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4034744
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4034745
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4034775
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4035055
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4035056
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4035679

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó.

 

Internet Explorer triển khai bảng

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 và Internet Explorer 11 được cài đặt trên Windows (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 9 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4034733-x86.msu

 

Internet Explorer 9 trong hỗ trợ phiên bản 64-bit của Windows Server 2008:
Windows8-RT-KB4034733-x64.msu

 

Đối với Internet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4034733-x64.msu

 

Dành cho Internet Explorer 11 trong Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4034733-x86.msu

 

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB4034733-x86.msu

 

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4034733-x64.msu

 

Internet Explorer 11 trong Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB4034733-x64.msu

 

Internet Explorer 11 trong Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB4034733-x64.msu

 

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB4034733-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe không hỗ trợ gỡ cài đặt bản cập nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong "Windows Update" nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4034733

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó.

 

Bảng triển khai Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2
coreserver2010-kb2956077-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên tất cả các máy chủ SharePoint, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt.

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.

Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2956077

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

SQL Server triển khai bảng

SQL Server 2012 gói dịch vụ 3

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2012 Service Pack 3 dành cho hệ thống 32-bit:
SQLServer2012-KB4019092-x86.exe

 

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2012 Service Pack 3 dành cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2012-KB4019092-x64.exe

 

CU Cập Nhật SQL Server 2012 Service Pack 3 dành cho hệ thống 32-bit:
SQLServer2012-KB4025925-x86.exe

 

CU Cập Nhật SQL Server 2012 Service Pack 3 dành cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2012-KB4025925-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Tệp nhật ký Cập Nhật

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\ < gian > \MSSQLServer\Summary_ < MachineName > _ < gian > .txt

Hướng dẫn đặc biệt

Bản Cập Nhật cũng sẽ được cung cấp cho phiên bản SQL Server 2012 được phân nhóm.

Nếu bạn cụm SQL Server 2012 có một thụ động, giảm thời gian, Microsoft khuyến cáo rằng bạn quét và áp dụng bản Cập Nhật cho các nút không hoạt động trước tiên, sau đó quét và áp dụng cho các nút hoạt động. Khi tất cả các thành phần đã được Cập Nhật trên tất cả các nút, bản Cập Nhật sẽ không được cung cấp.

Yêu cầu khởi động lại

Việc khởi động phiên bản SQL Server là bắt buộc nếu tệp sử dụng.
Nếu khởi động lại được yêu cầu, trình cài đặt sẽ nhắc hoặc thoát mã 3010 trở lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2012 Service Pack 3:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019092

CU Cập Nhật SQL Server 2012 Service Pack 3:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019090

 

SQL Server 2014 gói dịch vụ 1

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2014 gói dịch vụ 1 cho hệ thống 32-bit:
SQLServer2014-KB4019091-x86.exe

 

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2014 gói dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2014-KB4019091-x64.exe

 

CU Cập Nhật SQL Server 2014 gói dịch vụ 1 cho hệ thống 32-bit:
SQLServer2014-KB4019099-x86.exe

 

CU Cập Nhật SQL Server 2014 gói dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2014-KB4019099-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Tệp nhật ký Cập Nhật

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\120\Setup Bootstrap\LOG\ < gian > \MSSQLServer\Summary_ < MachineName > _ < gian > .txt

Hướng dẫn đặc biệt

Bản Cập Nhật cũng sẽ được cung cấp cho phiên bản SQL Server 2014 Service Pack 1 được phân nhóm.

Nếu bạn cụm SQL Server 2014 Service Pack 1 có một nút thụ động để giảm thời gian, Microsoft khuyến cáo rằng bạn quét và áp dụng bản Cập Nhật cho các nút không hoạt động trước tiên, sau đó quét và áp dụng cho các nút hoạt động. Khi tất cả các thành phần đã được Cập Nhật trên tất cả các nút, bản Cập Nhật sẽ không được cung cấp.

Yêu cầu khởi động lại

Việc khởi động phiên bản SQL Server là bắt buộc nếu tệp sử dụng.
Nếu khởi động lại được yêu cầu, trình cài đặt sẽ nhắc hoặc thoát mã 3010 trở lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2014 gói dịch vụ 1:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019091

CU Cập Nhật SQL Server 2014 gói dịch vụ 1:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4032542

 

SQL Server 2014 gói dịch vụ 2

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2014 gói dịch vụ 2 dành cho hệ thống 32-bit:
SQLServer2014-KB4019093-x86.exe

 

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2014 gói dịch vụ 2 dành cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2014-KB4019093-x64.exe

 

CU Cập Nhật SQL Server 2014 gói dịch vụ 2 dành cho hệ thống 32-bit:
SQLServer2014-KB4019094-x86.exe

 

CU Cập Nhật SQL Server 2014 gói dịch vụ 2 dành cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2014-KB4019094-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Tệp nhật ký Cập Nhật

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\120\Setup Bootstrap\LOG\ < gian > \MSSQLServer\Summary_ < MachineName > _ < gian > .txt

Hướng dẫn đặc biệt

Bản Cập Nhật cũng sẽ được cung cấp cho phiên bản SQL Server 2014 Service Pack 2 được phân nhóm.

Nếu bạn cụm SQL Server 2014 Service Pack 2 có một nút thụ động để giảm thời gian, Microsoft khuyến cáo rằng bạn quét và áp dụng bản Cập Nhật cho các nút không hoạt động trước tiên, sau đó quét và áp dụng cho các nút hoạt động. Khi tất cả các thành phần đã được Cập Nhật trên tất cả các nút, bản Cập Nhật sẽ không được cung cấp.

Yêu cầu khởi động lại

Việc khởi động phiên bản SQL Server là bắt buộc nếu tệp sử dụng.
Nếu khởi động lại được yêu cầu, trình cài đặt sẽ nhắc hoặc thoát mã 3010 trở lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2014 gói dịch vụ 2:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019093

CU Cập Nhật SQL Server 2014 gói dịch vụ 2:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4036996

 

SQL Server 2016

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Để Cập Nhật GDR của SQL Server 2016 cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2016-KB4019088-x64.exe

 

Bản Cập Nhật CU của SQL Server 2016 cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2016-KB4024304-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Tệp nhật ký Cập Nhật

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\LOG\ < gian > \MSSQLServer\Summary_ < MachineName > _ < gian > .txt

Hướng dẫn đặc biệt

Bản Cập Nhật cũng sẽ được cung cấp cho phiên bản SQL Server 2016 tập trung.

Nếu bạn cụm SQL Server 2016 có một thụ động, giảm thời gian, Microsoft khuyến cáo rằng bạn quét và áp dụng bản Cập Nhật cho các nút không hoạt động trước tiên, sau đó quét và áp dụng cho các nút hoạt động. Khi tất cả các thành phần đã được Cập Nhật trên tất cả các nút, bản Cập Nhật sẽ không được cung cấp.

Yêu cầu khởi động lại

Việc khởi động phiên bản SQL Server là bắt buộc nếu tệp sử dụng.
Nếu khởi động lại được yêu cầu, trình cài đặt sẽ nhắc hoặc thoát mã 3010 trở lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Để Cập Nhật GDR của SQL Server 2016:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019088

Bản Cập Nhật CU của SQL Server 2016:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019086

 

SQL Server 2016 gói dịch vụ 1

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2016 gói dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64:
SQLServer2016-KB4019089-x64.exe

 

Bản Cập Nhật CU của SQL Server 2016 cho hệ thống dựa trên x64 gói dịch vụ 1:
SQLServer2016-KB4024305-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Tệp nhật ký Cập Nhật

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\LOG\ < gian > \MSSQLServer\Summary_ < MachineName > _ < gian > .txt

Hướng dẫn đặc biệt

Bản Cập Nhật cũng sẽ được cung cấp cho phiên bản SQL Server 2016 tập trung.

Nếu bạn cụm SQL Server 2016 có một thụ động, giảm thời gian, Microsoft khuyến cáo rằng bạn quét và áp dụng bản Cập Nhật cho các nút không hoạt động trước tiên, sau đó quét và áp dụng cho các nút hoạt động. Khi tất cả các thành phần đã được Cập Nhật trên tất cả các nút, bản Cập Nhật sẽ không được cung cấp.

Yêu cầu khởi động lại

Việc khởi động phiên bản SQL Server là bắt buộc nếu tệp sử dụng.
Nếu khởi động lại được yêu cầu, trình cài đặt sẽ nhắc hoặc thoát mã 3010 trở lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Để Cập Nhật GDR SQL Server 2016 gói dịch vụ 1:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019089

CU Cập Nhật SQL Server 2016 gói dịch vụ 1:
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019095

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×