Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng triển khai Microsoft Windows

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:

Windows6.0-KB3078601-x86.msu
Windows6.0-KB4018196-x86.msu
Windows6.0-KB4018466-x86.msu
Windows6.0-KB4018556-x86.msu
Windows6.0-KB4018821-x86.msu
Windows6.0-KB4018885-x86.msu
Windows6.0-KB4018927-x86.msu
Windows6.0-KB4019149-x86.msu
Windows6.0-KB4019204-x86.msu
Windows6.0-KB4019206-x86.msu

 

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:

Windows6.0-KB4018196-x64.msu
Windows6.0-KB4018466-x64.msu
Windows6.0-KB4018556-x64.msu
Windows6.0-KB4018821-x64.msu
Windows6.0-KB4018885-x64.msu
Windows6.0-KB4018927-x64.msu
Windows6.0-KB4019149-x64.msu
Windows6.0-KB4019204-x64.msu
Windows6.0-KB4019206-x64.msu

 

Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:

Windows6.0-KB4018466-ia64.msu
Windows6.0-KB4018556-ia64.msu
Windows6.0-KB4018821-ia64.msu
Windows6.0-KB4018885-ia64.msu
Windows6.0-KB4018927-ia64.msu
Windows6.0-KB4019149-ia64.msu
Windows6.0-KB4019204-ia64.msu
Windows6.0-KB4019206-ia64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe không hỗ trợ gỡ cài đặt bản cập nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3078601
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018196
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018466
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018556
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018821
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018885
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018927
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019149
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019204
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019206

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó.

Internet Explorer triển khai bảng

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 và Internet Explorer 11 được cài đặt trên Windows (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 9 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4018271-x86.msu

 

Đối với Internet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4018271-x86.msu

 

Dành cho Internet Explorer 11 trong Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x86.msu

 

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB4018271-x86.msu

 

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4018271-x64.msu

 

Internet Explorer 11 trong Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x64.msu

 

Internet Explorer 11 trong Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x64.msu

 

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB4018271-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe không hỗ trợ gỡ cài đặt bản cập nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018271

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó.

 

Bảng triển khai Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản) và phần mềm khác

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Bộ Microsoft Office 2007
riched202007-kb2596904-fullfile-x86-glb.exe

 

Bộ Microsoft Office 2007
mso2007-kb3191895-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office Word 2007:
word2007-kb3191836-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office gói tương thích gói dịch vụ 3:
wordconv2007-kb3191835-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word Viewer:
office-kb3191909-fullfile-enu.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2596904
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191895
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191836
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191835
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191909

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft Office 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
convloc2010-kb3118310-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
convloc2010-kb3118310-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
mso2010-kb3191899-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
mso2010-kb3191899-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
kb24286772010-kb3191841-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
kb24286772010-kb3191841-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
word2010-kb3191843-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)):
word2010-kb3191843-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3118310
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191899
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191841
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191843

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft Office 2013 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit):
word2013-kb3178729-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit):
word2013-kb3178729-fullfile-x64-glb.exe

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit):
conv2013-kb3172458-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit):
conv2013-kb3172458-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit):
mso2013-kb3191885-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit):
mso2013-kb3191885-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178729
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172458
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191885

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft Office 2013 RT (Tất cả các phiên bản)

Triển khai

Bản Cập Nhật 3172519 cho Microsoft Word 2013 RT có sẵn thông qua Windows Update.

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update trong xem cũng, bấm cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178729
 

 

Microsoft Office 2016 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit):
conv2016-kb3114375-fullfile-x86-glb.exe

 

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit):
conv2016-kb3114375-fullfile-x64-glb.exe

 

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit):
msodll99l2016-kb3191863-fullfile-x86-glb.exe

 

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit):
msodll99l2016-kb3191863-fullfile-x64-glb.exe

 

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit):
mso2016-kb3191881-fullfile-x86-glb.exe

 

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit):
mso2016-kb3191881-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32-bit):
word2016-kb3191865-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64-bit):
word2016-kb3191865-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3114375
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191863
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191881
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191865

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft Office cho Mac 2011

Để triển khai các thông tin cho Microsoft Office cho Mac 2011, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức sau:

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office cho Mac 2011 14.7.4 3212221 : 16 tháng 5 năm 2017

 

Microsoft Office cho Mac 2016

Triển khai các thông tin cho Office cho Mac 2016, xem chú thích phát hành trang web Office sau:

Chú thích phát hành Office 2016 dành cho Mac

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Dịch vụ tự động từ Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2:
wdsrv2010-kb3191839-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên tất cả các máy chủ SharePoint, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt.

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191839

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
 

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
osfserver2013-kb3172475-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
sts2013-kb3191914-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
lpsrvloc2013-kb3162068-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
ppsmaloc2013-kb3162069-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
wasrvloc2013-kb3172482-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
eduloc2013-kb3172532-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
ifsloc2013-kb3172536-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
acsrvloc2013-kb3178633-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
vsrvloc2013-kb3178638-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
coreserverloc2013-kb3191886-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1:
smsloc2013-kb3162054-fullfile-x64-glb.exe

 

Excel các dịch vụ Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
xlsrvloc2013-kb3191887-fullfile-x64-glb.exe

 

Từ dịch vụ tự động trên Microsoft Sharepoint Server 2013 gói dịch vụ 1:
wdsrvloc2013-kb3162040-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Project Server 2013 dịch vụ gói 1:
pjsrvloc2013-kb3191890-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172475
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191914
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3162068
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3162069
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172482
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172532
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172536
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178633
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178638
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191886
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3162054
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191887
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191890
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3162040

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016:
sts2016-kb3191880-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên tất cả các máy chủ SharePoint, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt.

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191880

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (mọi phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office Web Apps 2010 gói dịch vụ 2:
wac2010-kb3191904-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191904

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (mọi phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả phiên bản hỗ trợ Microsoft Office Web Apps Server 2013 gói dịch vụ 2:
wacserver2013-kb3191888-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191888

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Office Online Server

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Để được hỗ trợ tất cả phiên bản của Office Online Server:
wacserver2016-kb-3191915-fullfile-x64-glb

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191915

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

Nền tảng giao tiếp của Microsoft và phần mềm

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Skype cho doanh nghiệp 2016 (32 bit)
lync2016-kb3191858-fullfile-x86-glb.exe

 

Skype cho doanh nghiệp 2016 (64-bit)
lync2016-kb3191858-fullfile-x64-glb.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giảm cơ hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Bản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191858

Xác minh khóa đăng ký

Không áp dụng

 

.NET triển khai bàn-bảo mật chỉ được phát hành

 

Windows Server 2008 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 dành cho bảo mật chỉ phát hành.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP46-KB4014591-x86.exe

 

Microsoft .NET Framework 2.0 dịch vụ gói 2 trên Windows Server 2008 gói dịch vụ hệ thống x64 2:
Windows6.0-KB4014575-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP45-KB4014599-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

Microsoft .NET Framework 2.0 dịch vụ gói 2 trên Windows Server 2008 gói dịch vụ hệ thống dựa trên Itanium 2:
Windows6.0-KB4014575-ia64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Tệp nhật ký Cập Nhật

Đối với Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014599_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB4014599_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6:
KB4014591_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014591_*_*.html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Nhấp vào Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014575
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014599
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014591

Xác minh khóa đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4014575):
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 gói dịch vụ 1 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 7 gói dịch vụ 1 cho bảo mật chỉ phát hành.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
Windows6.1-KB4014579-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014591-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014588-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
Windows6.1-KB4014579-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014588-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Tệp nhật ký Cập Nhật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014599_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB4014599_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014591_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014591_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Không áp dụng

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014579
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014599
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014591
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014588

Xác minh khóa đăng ký

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET 4.6.2:
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện các bản cập nhật này.

 

Windows Server 2008 R2 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 cho bảo mật chỉ phát hành.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1:
Windows6.1-KB4014579-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1:
NDP45-KB4014599-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014588-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho Itanium dựa trên hệ thống dịch vụ gói 1:
Windows6.1-KB4014579-ia64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Tệp nhật ký Cập Nhật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB4014566_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014558_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Không áp dụng

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014579
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014599
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014591
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014588

Xác minh khóa đăng ký

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET 4.6.2:
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện các bản cập nhật này.

 

Windows 8.1 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản Windows 8.1 hỗ trợ bảo mật chỉ phát hành.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014581-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014595-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014590-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014587-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014581-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014595-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014590-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014587-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014581
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014595
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014590
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014587

Xác minh khóa đăng ký

Các bản cập nhật thêm khoá đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

 

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 bảo mật chỉ phát hành.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014577-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014597-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014589-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014586-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014581-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014595-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014590-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014587-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014577
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014597
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014589
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014586
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014581
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014595
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014590
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014587

Xác minh khóa đăng ký

Các bản cập nhật thêm khoá đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

 

.NET triển khai bàn-Cập nhật hàng tháng

 

Windows Server 2008 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 dành cho bản cập nhật hàng tháng.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 cho hệ thống 32-bit Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP45-KB4014514-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP46-KB4014511-x86.exe

 

Microsoft .NET Framework 2.0 dịch vụ gói 2 trên Windows Server 2008 gói dịch vụ hệ thống x64 2:
Windows6.0-KB4014502-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

Microsoft .NET Framework 2.0 dịch vụ gói 2 trên Windows Server 2008 gói dịch vụ hệ thống dựa trên Itanium 2:
Windows6.0-KB4014502-ia64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Tệp nhật ký Cập Nhật

Đối với Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB4014559_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6:
KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014553_*_*.html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Nhấp vào Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014502
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014514
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014511

Xác minh khóa đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4014205):
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 gói dịch vụ 1 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 7 gói dịch vụ 1 cho bản cập nhật hàng tháng.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
Windows6.1-KB4014504-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP45-KB4014514-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014511-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014508-x86.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
Windows6.1-KB4014504-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014508-x64.exe

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Tệp nhật ký Cập Nhật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014514_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB4014514_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014511_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014511_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Không áp dụng

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014504
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014514
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014511
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014508

Xác minh khóa đăng ký

Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET 4.6.2:
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện các bản cập nhật này.

 

Windows Server 2008 R2 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 cho bản cập nhật hàng tháng.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1:
Windows6.1-KB4014504-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1:
NDP46-KB4014508-x64.exe

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho Itanium dựa trên hệ thống dịch vụ gói 1:
Windows6.1-KB4014504-ia64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Tệp nhật ký Cập Nhật

Cho Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014514_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .NET tiêu]-MSP0.txt
KB4014514_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014511_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014511_*_*.html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Không áp dụng

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014504
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014514
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014511
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014508

Xác minh khóa đăng ký

Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [Phiên bản .NET tiêu]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET 4.6.2:
Bản cập nhật này thêm khoá đăng ký để xác nhận cài đặt nó. Sử dụng WMI để phát hiện các bản cập nhật này.

 

Windows 8.1 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 8.1 trong bản cập nhật hàng tháng.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014505-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014512-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014510-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB4014507-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014505-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014512-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014510-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống:
Windows8.1-KB4014507-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014505
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014512
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014510
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014507

Xác minh khóa đăng ký

Các bản cập nhật thêm khoá đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

 

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật hàng tháng.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014503-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014513-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014509-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014506-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014505-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014512-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014510-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014507-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014503
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014513
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014509
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014506
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014505
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014512
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014510
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014507

Xác minh khóa đăng ký

Các bản cập nhật thêm khoá đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản Cập Nhật.

 

Windows RT 8.1 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy trên Windows RT 8.1 trong bản cập nhật hàng tháng.

Triển khai

Bản Cập Nhật 4014512 chỉ có sẵn thông qua Windows Update .
Bản Cập Nhật 4014510 chỉ có sẵn thông qua Windows Update .
Bản Cập Nhật 4014507 chỉ có sẵn thông qua Windows Update .

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin gỡ bỏ

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014512
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014510
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014507

Thông tin về tệp

Xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "Thông tin thêm về bản Cập Nhật bảo mật này".

 

Windows 10 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ các phiên bản của Windows 10 cho hệ thống 32-bit:
Windows10.0-KB4019474-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ các phiên bản của Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64:
Windows10.0-KB4019474-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ các phiên bản của Windows 10 cho hệ thống 32-bit:
Windows10.0-KB4019474-x86.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ các phiên bản của Windows 10 cho hệ thống dựa trên x64:
Windows10.0 KB4019474-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB4019473-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB4019473-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB4019473-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB4019473-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB4019472-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB4019472-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB4019472-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB4019472-x64.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

Cho Microsoft .NET Framework 4.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1703:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

Khoá cài đặt

Microsoft .NET Framework, xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019474
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019473
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4019472
Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4016871

Xác minh khóa đăng ký

Các bản cập nhật thêm khoá đăng ký để xác thực cài đặt của họ.

 

Windows Server 2016 (cài đặt .NET Framework)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho việc cài đặt .NET Framework chạy tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

Khoá cài đặt

Microsoft .NET Framework, xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4016871

Xác minh khóa đăng ký

Các bản cập nhật thêm khoá đăng ký để xác thực cài đặt của họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×