Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 cho Hệ thống 32 bit

5000807

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000807-x86.msu

4601331

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 hệ thống dựa trên x64

5000807

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000807-x64.msu

4601331

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1607 cho Hệ thống 32-bit

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x86.msu

4601318

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1607 cho Hệ thống dựa trên x64

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống 32-bit

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x86.msu

4601354

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên x64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên x64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống 32-bit

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x86.msu

4601345

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-arm64.msu

4601345

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1903 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1903 cho Hệ thống dựa trên x64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống 32-bit

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x86.msu

4601315

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống 32-bit

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên x64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống 32-bit

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 dành cho Gói Dịch vụ Hệ thống 32 bit 1

5000800

IE Cumulative

Windows6.1-KB5000800-x86.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 dành cho Gói Dịch vụ Hệ thống 32 bit 1

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x86.msu

4601347

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000800

IE Cumulative

Windows6.1-KB5000800-x64.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32 bit

5000800

IE Cumulative

Windows8.1-KB5000800-x86.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8.1 cho hệ thống 32 bit

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x86.msu

4601384

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho hệ thống dựa trên x64

5000800

IE Cumulative

Windows8.1-KB5000800-x64.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho hệ thống dựa trên x64

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows RT bản 8,1

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-arm.msu

4601384

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000800

IE Cumulative

Windows6.1-KB5000800-x64.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

5000800

IE Cumulative

IE11-Windows6.2-KB5000800-X64.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

5000847

Tổng số Hàng tháng

Windows8-RT-KB5000847-x64.msu

4601348

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

5000800

IE Cumulative

Windows8.1-KB5000800-x64.msu

4601313

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Trình duyệt

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 cho Hệ thống 32 bit

5000807

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000807-x86.msu

4601331

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 hệ thống dựa trên x64

5000807

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000807-x64.msu

4601331

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1607 cho Hệ thống 32-bit

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x86.msu

4601318

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1607 cho Hệ thống dựa trên x64

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống 32-bit

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x86.msu

4601354

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên x64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống 32-bit

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x86.msu

4601345

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-arm64.msu

4601345

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1903 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1903 cho Hệ thống dựa trên x64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống 32-bit

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x86.msu

4601315

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống 32-bit

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên x64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống 32-bit

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows Server 2016

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa trên EdgeHTML)

Windows Server 2019

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Công cụ cho Nhà phát triển

Azure DevOps Server 2019 Bản cập nhật 1.1

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Bản cập nhật Azure DevOps 2019 bản vá lỗi 1.1 8

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Azure DevOps Server 2019.0.1

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Azure DevOps Server 2019.0.1 Bản vá 10

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Azure DevOps Server 2020

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Azure DevOps Server bản 2020.0.1 bản vá 2

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Azure DevOps Server 2020.0.1

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Azure DevOps Server bản 2020.0.1 bản vá 2

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Bộ công cụ Phát triển Microsoft Quantum Visual Studio

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Quantum Dev Kit - CVE-2021-27082

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2017 phiên bản 15.9 (bao gồm 15.0 - 15.8)

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2017 v15.9

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.4 (bao gồm 16.0 - 16.3)

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 v16.4

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.7 (bao gồm 16.0 – 16.6)

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 v16.7 - trang tải xuống

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.8 (bao gồm 16.0 - 16.7)

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 v16.8

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.9 (bao gồm 16.0 - 16.8)

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 v16.9

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Phần mở rộng Microsoft Visual Studio Code ESLint

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

VSCode ESLint - CVE-2020-1481

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Visual Studio Mã

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio Mã - CVE-2021-27060

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Visual Studio Mã - Gói Phần mở rộng Java

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Mã VS - Gói Phần mở rộng Java

Có thể

Công cụ cho Nhà phát triển

Visual Studio Code Remote - Containers Extension

Ghi chú Phát hành

Cập nhật Bảo mật

Visual Studio Gói Mở rộng Phát triển Từ xa mã

Có thể

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho Hệ thống 32-bit Gói Dịch vụ 2

5000800

IE Cumulative

Windows6.0-KB5000800-x86.msu

4601313

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho Hệ thống 32-bit Gói Dịch vụ 2

5000844

Tổng số Hàng tháng

Windows6.0-KB5000844-x86.msu

4601360

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5000800

IE Cumulative

Windows6.0-KB5000800-x64.msu

4601313

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5000844

Tổng số Hàng tháng

Windows6.0-KB5000844-x64.msu

4601360

ESU

Windows 7 dành cho Gói Dịch vụ Hệ thống 32 bit 1

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x86.msu

4601347

ESU

Windows 7 dành cho Gói Dịch vụ Hệ thống 32 bit 1

5000851

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5000851-x86.msu

ESU

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ESU

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000851

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5000851-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống 32-bit Gói Dịch vụ 2

5000844

Tổng số Hàng tháng

Windows6.0-KB5000844-x86.msu

4601360

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống 32-bit Gói Dịch vụ 2

5000856

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5000856-x86.msu

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống 32-bit Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5000844

Tổng số Hàng tháng

Windows6.0-KB5000844-x86.msu

4601360

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống 32-bit Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5000856

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5000856-x86.msu

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5000844

Tổng số Hàng tháng

Windows6.0-KB5000844-x64.msu

4601360

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5000856

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5000856-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000844

Tổng số Hàng tháng

Windows6.0-KB5000844-x64.msu

4601360

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000856

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5000856-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5000851

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5000851-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000841

Tổng số Hàng tháng

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000851

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5000851-x64.msu

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Gói Dịch vụ 3

5000978

Cập nhật Bảo mật

Exchange2010-KB5000978-x64

4593467

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 23 trong năm 2013

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange2013-CU23-KB5000871-x64

4593466

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 14 trong năm 2016

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange2016-KB5000871-x64

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Tích lũy Bản cập nhật 15

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange2016-KB5000871-x64

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 2016 16

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange2016-KB5000871-x64

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 2016 18

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange2016-KB5000871-x64

4602269

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 2016 19

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange2016-KB5000871-x64

4602269

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 4 trong Microsoft Exchange Server 2019

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange 2019-KB5000871-x64

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 5 trong năm 2019

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange 2019-KB5000871-x64

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 6 trong năm 2019

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange 2019-KB5000871-x64

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 7 trong Microsoft Exchange Server 2019

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange 2019-KB5000871-x64

4602269

Có thể

Exchange Server

Microsoft Exchange Server cập nhật Tích lũy 8 trong năm 2019

5000871

Cập nhật Bảo mật

Exchange 2019-KB5000871-x64

4602269

Có thể

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Microsoft Office

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho Enterprise cho Hệ thống 32 bit

Bấm để Chạy

Cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho Enterprise cho Hệ thống 64 bit

Bấm để Chạy

Cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Business Productivity Servers 2010 Service Pack 2

3101541

Cập nhật Bảo mật

ifsloc2010-kb3101541-fullfile-x64-glb.exe

2553405

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Gói Dịch vụ 2 (phiên bản 32-bit)

4504707

Cập nhật Bảo mật

excel2010-kb4504707-fullfile-x86-glb.exe

4493222

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Gói Dịch vụ 2 (phiên bản 64 bit)

4504707

Cập nhật Bảo mật

excel2010-kb4504707-fullfile-x64-glb.exe

4493222

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Gói Dịch vụ RT 1

4493239

Cập nhật Bảo mật

excel2013-kb4493239-fullfile-RT

4493211

Có thể

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32-bit)

4493239

Cập nhật Bảo mật

excel2013-kb4493239-fullfile-x86-glb.exe

4493211

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 64 bit)

4493239

Cập nhật Bảo mật

excel2013-kb4493239-fullfile-x64-glb.exe

4493211

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32-bit)

4493233

Cập nhật Bảo mật

excel2016-kb4493233-fullfile-x86-glb.exe

4493196

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64 bit)

4493233

Cập nhật Bảo mật

excel2016-kb4493233-fullfile-x64-glb.exe

4493196

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 2 (Phiên bản 32 bit)

4493214

Cập nhật Bảo mật

graph2010-kb4493214-fullfile-x86-glb.exe

4493181

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 2 (Phiên bản 32 bit)

4504703

Cập nhật Bảo mật

mso2010-kb4504703-fullfile-x86-glb.exe

4486698

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 2 (phiên bản 64 bit)

4493214

Cập nhật Bảo mật

graph2010-kb4493214-fullfile-x64-glb.exe

4493181

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 2 (phiên bản 64 bit)

4504703

Cập nhật Bảo mật

mso2010-kb4504703-fullfile-x64-glb.exe

4486698

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Gói Dịch vụ 1

4493203

Cập nhật Bảo mật

graph2013-kb4493203-fullfile-RT

4486759

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Gói Dịch vụ 1

4493228

Cập nhật Bảo mật

mso2013-kb4493228-fullfile-RT

4484469

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32 bit)

4493203

Cập nhật Bảo mật

graph2013-kb4493203-fullfile-x86-glb.exe

4486759

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32 bit)

4493228

Cập nhật Bảo mật

mso2013-kb4493228-fullfile-x86-glb.exe

4484469

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (phiên bản 64 bit)

4493203

Cập nhật Bảo mật

graph2013-kb4493203-fullfile-x64-glb.exe

4486759

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (phiên bản 64 bit)

4493228

Cập nhật Bảo mật

mso2013-kb4493228-fullfile-x64-glb.exe

4484469

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit)

4493200

Cập nhật Bảo mật

graph2016-kb4493200-fullfile-x86-glb.exe

4493168

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit)

4493225

Cập nhật Bảo mật

mso2016-kb4493225-fullfile-x86-glb.exe

4484466

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4493200

Cập nhật Bảo mật

graph2016-kb4493200-fullfile-x64-glb.exe

4493168

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4493225

Cập nhật Bảo mật

mso2016-kb4493225-fullfile-x64-glb.exe

4484466

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 dành cho các phiên bản 32 bit

Bấm để Chạy

Cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 dành cho phiên bản 64 bit

Bấm để Chạy

Cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Microsoft Office

Microsoft Office Máy chủ Trực tuyến

4493229

Cập nhật Bảo mật

wacserver2019-kb4493229-fullfile-x64-glb.exe

4493192

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

4493234

Cập nhật Bảo mật

WacServer2013-kb4493234-fullfile-x64-glb.exe

4493204

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

4493234

Cập nhật Bảo mật

WacServer2013-kb4493234-fullfile-x64-glb.exe

4493204

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Gói Dịch vụ 2 (phiên bản 32-bit)

4504702

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2010-kb4504702-fullfile-x86-glb.exe

4484372

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Gói Dịch vụ 2 (phiên bản 64 bit)

4504702

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2010-kb4504702-fullfile-x64-glb.exe

4484372

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Gói Dịch vụ RT 1

4493227

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2013-kb4493227-fullfile-RT

4484468

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32-bit)

4493227

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2013-kb4493227-fullfile-x86-glb.exe

4484468

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 64 bit)

4493227

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2013-kb4493227-fullfile-x64-glb.exe

4484468

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2016 (Phiên bản 32 bit)

4493224

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2016-kb4493224-fullfile-x86-glb.exe

4484393

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2016 (Phiên bản 64 bit)

4493224

Cập nhật Bảo mật

powerpoint2016-kb4493224-fullfile-x64-glb.exe

4484393

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4493199

Cập nhật Bảo mật

wssloc2016-kb4493199-fullfile-x64-glb.exe

4493167

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4493232

Cập nhật Bảo mật

sts2016-kb4493232-fullfile-x64-glb.exe

4493195

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4493177

Cập nhật Bảo mật

wssloc2013-kb4493177-fullfile-x64-glb.exe

4486696

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4493238

Cập nhật Bảo mật

sts2013-kb4493238-fullfile-x64-glb.exe

4493210

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4493230

Cập nhật Bảo mật

sts2019-kb4493230-fullfile-x64-glb.exe

4493194

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4493231

Cập nhật Bảo mật

wssloc2019-kb4493231-fullfile-x64-glb.exe

4493161

Có thể

Không

Microsoft Office

Microsoft Visio 2010 Gói Dịch vụ 2 (Phiên bản 32 bit)

4484376

Cập nhật Bảo mật

visio2010-kb4484376-fullfile-x86-glb.exe

4462225

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Visio 2010 Gói Dịch vụ 2 (Phiên bản 64 bit)

4484376

Cập nhật Bảo mật

visio2010-kb4484376-fullfile-x64-glb.exe

4462225

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Visio 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32 bit)

4486673

Cập nhật Bảo mật

visio2013-kb4486673-fullfile-x86-glb.exe

4464544

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Visio 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 64 bit)

4486673

Cập nhật Bảo mật

visio2013-kb4486673-fullfile-x64-glb.exe

4464544

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Visio 2016 (Phiên bản 32-bit)

4493151

Cập nhật Bảo mật

visio2016-kb4493151-fullfile-x86-glb.exe

4484244

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Visio 2016 (Phiên bản 64 bit)

4493151

Cập nhật Bảo mật

visio2016-kb4493151-fullfile-x64-glb.exe

4484244

Có thể

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel Điều khiển

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

SQL Server

Máy chủ báo cáo Power BI phiên bản 15.0.1103.234

5001284

Cập nhật Bảo mật

Máy chủ báo cáo Power BI phiên bản 15.0.1104.234

Có thể

SQL Server

Máy chủ báo cáo Power BI phiên bản 15.0.1104.300

5001285

Cập nhật Bảo mật

Máy chủ báo cáo Power BI phiên bản 15.0.1104.300

Có thể

Windows

Windows 10 cho Hệ thống 32 bit

5000807

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000807-x86.msu

4601331

Windows

Windows 10 hệ thống dựa trên x64

5000807

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000807-x64.msu

4601331

Windows

Windows 10 Phiên bản 1607 cho Hệ thống 32-bit

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x86.msu

4601318

Windows

Windows 10 Phiên bản 1607 cho Hệ thống dựa trên x64

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Windows

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống 32-bit

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x86.msu

4601354

Windows

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

Windows

Windows 10 Phiên bản 1803 cho Hệ thống dựa trên x64

5000809

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống 32-bit

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x86.msu

4601345

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống 32-bit

5000859

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000859-x86.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-arm64.msu

4601345

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000859

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000859-arm64.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5000859

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000859-x64.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống 32-bit

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x86.msu

4601315

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống 32-bit

5000908

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000908-x86.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000908

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000908-arm64.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5000908

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000908-x64.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống 32-bit

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống 32-bit

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-x86.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-arm64.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên x64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 2004 cho Hệ thống dựa trên x64

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-x64.msu

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói

Tên Gói

Supersedence

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố đã biết

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống 32-bit

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống 32-bit

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-x86.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-arm64.msu

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Windows

Windows 10 Phiên bản 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-x64.msu

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống 32 bit

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x86.msu

4601384

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống 32 bit

5000853

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5000853-x86.msu

Windows

Windows 8,1 cho hệ thống dựa trên x64

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

Windows

Windows 8,1 cho hệ thống dựa trên x64

5000853

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5000853-x64.msu

Windows

Windows RT bản 8,1

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-arm.msu

4601384

Windows

Windows Server 2012

5000840

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5000840-x64.msu

Windows

Windows Server 2012

5000847

Tổng số Hàng tháng

Windows8-RT-KB5000847-x64.msu

4601348

Windows

Windows Server 2012 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000840

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5000840-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000847

Tổng số Hàng tháng

Windows8-RT-KB5000847-x64.msu

4601348

Windows

Windows Server 2012 R2

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

Windows

Windows Server 2012 R2

5000853

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5000853-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5000848

Tổng số Hàng tháng

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

Windows

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5000853

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5000853-x64.msu

Windows

Windows Server 2016

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Windows

Windows Server 2016 (Cài đặt Server Core)

5000803

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

Windows

Windows Server 2019

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Windows

Windows Server 2019

5000859

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000859-x64.msu

Windows

Windows Server 2019 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000822

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

Windows

Windows Server 2019 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

5000859

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000859-x64.msu

Windows

Windows Server, phiên bản 1909 (Cài đặt Server Core)

5000808

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

Windows

Windows Server, phiên bản 1909 (Cài đặt Server Core)

5000908

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

Windows10.0-KB5000908-x64.msu

Windows

Windows Server, phiên bản 2004 (Cài đặt Server Core)

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Windows

Windows Server, phiên bản 2004 (Cài đặt Server Core)

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-x64.msu

Windows

Windows Server, phiên bản 20H2 (Cài đặt Server Core)

5000802

Cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

Windows

Windows Server, phiên bản 20H2 (Cài đặt Server Core)

5000858

Cập nhật Ngăn xếp Bảo mật

SSU-19041.860-x64.msu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×