Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 13/11, 2018

Bảng triển khai phát hành

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Microsoft Surface Book

4073065

Lịch sử Cập Nhật

Surface Book ADV180012/ADV180013 Update

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-arm64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-arm64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-arm64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-KB4467694-x86. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-KB4467694-ARM. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows8-RT-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-KB4467694-X64. MSU

4457146

Be

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4467694

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467694-X64. MSU

4457146

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Web

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4466536

Tích lũy IE

Windows8-RT-KB4466536-x64. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4467701

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4467701-x64. MSU

4462929

Web

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4467701

Ngoài

Windows8-RT-KB4467678-x64. MSU

4462929

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4467680

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467680-x86. MSU

4462922

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4467680

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467680-x64. MSU

4462922

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x86. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x86. MSU

4462917

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4465660

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465660-x86. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4467696

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467696-x86. MSU

4462937

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4465660

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-Kb4465660-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4467696

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467696-x64. MSU

4462937

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x86. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x86. MSU

4462918

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-arm64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-arm64. MSU

4462918

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x64. MSU

4462918

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x86. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-x86. MSU

4462919

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-arm64. MSU

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-arm64. MSU

4462919

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446772010/02x64. MSU

4462919

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x86. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446775x86. MSU

4464330

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-arm64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-kb446778/64. MSU

4464330

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4466536

Tích lũy IE

IE11-Windows 6,1-KB4466536-X86. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x86. MSU

4462923

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4466536

Tích lũy IE

IE11-Windows 6,1-KB4466536-X64. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x64. MSU

4462923

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4466536

Tích lũy IE

Windows 8.1-Kb4466536-x86. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x86. MSU

4462926

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4466536

Tích lũy IE

Windows 8.1-Kb4466536-x64. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x64. MSU

4462926

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-ARM. MSU

4462926

Web

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-ARM. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4466536

Tích lũy IE

IE11-Windows 6,1-KB4466536-X64. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x64. MSU

4462923

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4466536

Tích lũy IE

Windows 8.1-Kb4466536-x64. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x64. MSU

4462926

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Web

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4466536

Tích lũy IE

IE9-Windows 6.0-KB4466536-X86. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-x86. MSU

4463097

Web

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4466536

Tích lũy IE

IE9-Windows 6.0-KB4466536-X64. MSU

4462949

Web

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-x64. MSU

4463097

Web

Microsoft Edge

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4467680

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467680-x86. MSU

4462922

Web

Microsoft Edge

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4467680

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467680-x64. MSU

4462922

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x86. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x86. MSU

4462917

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4465660

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465660-x86. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4467696

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467696-x86. MSU

4462937

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4465660

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-Kb4465660-x64. MSU

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4467696

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467696-x64. MSU

4462937

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x86. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x86. MSU

4462918

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-arm64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-arm64. MSU

4462918

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x64. MSU

4462918

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x86. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-x86. MSU

4462919

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-arm64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-arm64. MSU

4462919

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446772010/02x64. MSU

4462919

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x86. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446775x86. MSU

4464330

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-arm64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-kb446778/64. MSU

4464330

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Web

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Web

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Web

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Công cụ nhà phát triển

Dịch vụ ứng dụng Azure trên Azure stack

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Dịch vụ ứng dụng Azure tháng mười một 2018

Hay

Công cụ nhà phát triển

ChakraCore

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Mã nguồn mở GitHub

Hay

Công cụ nhà phát triển

6,0 lõi của PowerShell

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

PowerShell Core-November 2018 c-2018-8256

Công cụ nhà phát triển

6,0 lõi của PowerShell

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

PowerShell Core-November 2018 c-2018-8415

Công cụ nhà phát triển

6,1 lõi của PowerShell

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

PowerShell Core-November 2018 c-2018-8256

Công cụ nhà phát triển

6,1 lõi của PowerShell

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

PowerShell Core-November 2018 c-2018-8415

Công cụ nhà phát triển

Bản cập 3,1 Nhật máy chủ Team Foundation 2017

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Máy chủ TFS 2017-3,1

Hay

Công cụ nhà phát triển

Bản cập 1,1 Nhật máy chủ Team Foundation 2018

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Máy chủ TFS 2018-1,1

Hay

Công cụ nhà phát triển

Thông tin Cập Nhật máy chủ Team Foundation 2018 3

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Máy chủ TFS 2018-3

Hay

Công cụ nhà phát triển

Bản cập 3,1 Nhật máy chủ Team Foundation 2018

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Máy chủ TFS 2018-3,1

Hay

Microsoft Dynamics

Phiên bản Microsoft Dynamics 365 (tại cơ sở) 8

4467675

Bản Cập Nhật bảo mật

CRM2016-Client-KB4467675-ENU-I386.exe

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Microsoft Office

Excel Services 2007 gói dịch vụ 3

4011190

Bản Cập Nhật bảo mật

xlsrv2010-kb4011190-fullfile-x64-glb.exe

4011056

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4461530

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4461530-fullfile-x86-glb.exe

4461466

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4461530

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4461530-fullfile-x64-glb.exe

4461466

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 RT 1

4461488

Bản Cập Nhật bảo mật

4461488-Excel 2013 RT

4461460

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4461488

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4461488-fullfile-x86-glb.exe

4461460

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4461488

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4461488-fullfile-x64-glb.exe

4461460

Hay

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32 bit)

4461503

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4461503-fullfile-x86-glb.exe

4461448

Hay

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64 bit)

4461503

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4461503-fullfile-x64-glb.exe

4461448

Hay

Microsoft Office

Trình xem Microsoft Excel 2007 gói dịch vụ 3

4461519

Bản Cập Nhật bảo mật

xlview2007-kb4461519-fullfile-x86-glb.exe

4092467

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Lync 2013 1 (32 bit)

4461487

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2013-kb4461487-fullfile-x86-glb.exe

4022225

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Lync 2013 1 (64 bit)

4461487

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2013-kb4461487-fullfile-x64-glb.exe

4022225

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ 2013 cơ bản của Microsoft Lync 1 (32 bit)

4461487

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2013-kb4461487-fullfile-x86-glb.exe

4022225

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ 2013 cơ bản của Microsoft Lync 1 (64 bit)

4461487

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2013-kb4461487-fullfile-x64-glb.exe

4022225

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

3114565

Bản Cập Nhật bảo mật

msptls2010-kb3114565-fullfile-x86-glb.exe

3085528

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4032218

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb4032218-fullfile-x86-glb.exe

4022199

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4461524

Bản Cập Nhật bảo mật

kb24286772010-kb4461524-fullfile-x86-glb.exe

4092437

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

3114565

Bản Cập Nhật bảo mật

msptls2010-kb3114565-fullfile-x64-glb.exe

3085528

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4032218

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb4032218-fullfile-x64-glb.exe

4022199

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4461524

Bản Cập Nhật bảo mật

kb24286772010-kb4461524-fullfile-x64-glb.exe

4092437

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1

4022237

Bản Cập Nhật bảo mật

4022237-Office 2013 RT

4022182

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4022237

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4022237-fullfile-x86-glb.exe

4022182

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4022237

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4022237-fullfile-x64-glb.exe

4022182

Hay

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)

4022232

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4022232-fullfile-x86-glb.exe

4022177

Hay

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4022232

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4022232-fullfile-x64-glb.exe

4022177

Hay

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 cho Mac

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 32 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 64 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho Mac

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ gói tương thích của Microsoft Office 3

4461518

Bản Cập Nhật bảo mật

xlconv2007-kb4461518-fullfile-x86-glb.exe

4092466

Hay

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 gói dịch vụ 2

4461527

Bản Cập Nhật bảo mật

wac2010-kb4461527-fullfile-x64-glb.exe

4227167

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 gói dịch vụ 1

4092473

Bản Cập Nhật bảo mật

wacserver2013-kb4092473-fullfile-x64-glb.exe

4022238

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit)

4461529

Bản Cập Nhật bảo mật

outlookloc2010-kb4461529-fullfile-x86-glb.exe

4227170

Hay

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit)

4461529

Bản Cập Nhật bảo mật

outlookloc2010-kb4461529-fullfile-x64-glb.exe

4227170

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Outlook 2013 RT 1

4461486

Bản Cập Nhật bảo mật

4461486-Outlook 2013 RT

4092477

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32 bit)

4461486

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2013-kb4461486-fullfile-x86-glb.exe

4092477

Hay

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64 bit)

4461486

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2013-kb4461486-fullfile-x64-glb.exe

4092477

Hay

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (Phiên bản 32 bit)

4461506

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2016-kb4461506-fullfile-x86-glb.exe

4461440

Hay

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (Phiên bản 64 bit)

4461506

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2016-kb4461506-fullfile-x64-glb.exe

4461440

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Project 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4022147

Bản Cập Nhật bảo mật

project2010-kb4022147-fullfile-x86-glb.exe

3085614

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Project 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4022147

Bản Cập Nhật bảo mật

project2010-kb4022147-fullfile-x64-glb.exe

3085614

Hay

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (Phiên bản 32 bit)

4461478

Bản Cập Nhật bảo mật

project2016-kb4461478-fullfile-x86-glb.exe

2920698

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (Phiên bản 64 bit)

4461478

Bản Cập Nhật bảo mật

project2016-kb4461478-fullfile-x64-glb.exe

2920698

Hay

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32 bit)

4461489

Bản Cập Nhật bảo mật

project2013-kb4461489-fullfile-x86-glb.exe

3101506

Hay

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64 bit)

4461489

Bản Cập Nhật bảo mật

project2013-kb4461489-fullfile-x64-glb.exe

3101506

Hay

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 gói dịch vụ 1

4461483

Bản Cập Nhật bảo mật

coreserverloc2013-kb4461483-fullfile-x64-glb.exe

4461450

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4461501

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2016-kb4461501-fullfile-x64-glb.exe

4461447

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1

4461511

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2013-kb4461511-fullfile-x64-glb.exe

4022243

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft SharePoint Server 2010 2

4461520

Bản Cập Nhật bảo mật

wdsrv2010-kb4461520-fullfile-x64-glb.exe

4092481

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4461513

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2019-kb4461513-fullfile-x64-glb.exe

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit)

4461526

Bản Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4461526-fullfile-x86-glb.exe

4092439

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit)

4461526

Bản Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4461526-fullfile-x64-glb.exe

4092439

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4461485

Bản Cập Nhật bảo mật

4461485-Word 2013 RT

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 32 bit)

4461485

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4461485-fullfile-x86-glb.exe

4461457

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 64 bit)

4461485

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4461485-fullfile-x64-glb.exe

4461457

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32 bit)

4461504

Bản Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4461504-fullfile-x86-glb.exe

4461449

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64 bit)

4461504

Bản Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4461504-fullfile-x64-glb.exe

4461449

Hay

Microsoft Office

Office 365 ProPlus cho các hệ thống 32 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Office 365 ProPlus cho các hệ thống 64 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Skype for Business 2016 (32 bit)

4461473

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2016-kb4461473-fullfile-x86-glb.exe

4022221

Hay

Microsoft Office

Skype for Business 2016 (64 bit)

4461473

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2016-kb4461473-fullfile-x64-glb.exe

4022221

Hay

Microsoft Office

Skype for Business 2016 cơ bản (32 bit)

4461473

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2016-kb4461473-fullfile-x86-glb.exe

4022221

Hay

Microsoft Office

Skype for Business 2016 cơ bản (64 bit)

4461473

Bản Cập Nhật bảo mật

lync2016-kb4461473-fullfile-x64-glb.exe

4022221

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Windows

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4467680

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467680-x86. MSU

4462922

Windows

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4467680

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467680-x64. MSU

4462922

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x86. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x86. MSU

4462917

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Windows

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4465660

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465660-x86. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1703 cho các hệ thống 32 bit

4467696

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467696-x86. MSU

4462937

Windows

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4465660

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-Kb4465660-x64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1703 cho hệ thống dựa trên x64

4467696

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467696-x64. MSU

4462937

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x86. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x86. MSU

4462918

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-arm64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-arm64. MSU

4462918

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x64. MSU

4462918

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x86. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-x86. MSU

4462919

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-arm64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-arm64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467702-arm64. MSU

4462919

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446772010/02x64. MSU

4462919

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x86. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446775x86. MSU

4464330

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-arm64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-kb446778/64. MSU

4464330

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Windows

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

3177467

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 6.1-Kb3177467-v2-x86. MSU

3177467

Windows

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4467106

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4467106-x86. MSU

Windows

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x86. MSU

4462923

Windows

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

3177467

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 6.1-Kb3177467-v2-x64. MSU

3177467

Windows

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4467106

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4467106-x64. MSU

Windows

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x64. MSU

4462923

Windows

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x86. MSU

4462926

Windows

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-x86. MSU

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Windows

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x64. MSU

4462926

Windows

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-x64. MSU

Windows

Windows RT 8,1

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-ARM. MSU

4462926

Windows

Windows RT 8,1

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-ARM. MSU

Windows

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4467700

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4467700-x86. MSU

Windows

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-x86. MSU

4463097

Windows

Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)

4467700

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4467700-x86. MSU

Windows

Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-x86. MSU

4463097

Windows

Windows Server 2008 cho Itanium-Based gói dịch vụ hệ thống 2

4467700

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4467700-ia64. MSU

Windows

Windows Server 2008 cho Itanium-Based gói dịch vụ hệ thống 2

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-ia64. MSU

4463097

Windows

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4467700

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4467700-x64. MSU

Windows

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-x64. MSU

4463097

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4467700

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4467700-x64. MSU

Windows

Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4467706

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4467706-x64. MSU

4463097

Windows

Windows Server 2008 R2 cho Itanium-Based gói dịch vụ hệ thống 1

3177467

Cập Nhật xếp chồng dịch vụ

Windows 6.1-Kb3177467-v2-ia64. MSU

3177467

Windows

Windows Server 2008 R2 cho Itanium-Based gói dịch vụ hệ thống 1

4467106

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4467106-ia64. MSU

Windows

Windows Server 2008 R2 cho Itanium-Based gói dịch vụ hệ thống 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-ia64. MSU

4462923

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Windows

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

3177467

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 6.1-Kb3177467-v2-x64. MSU

3177467

Windows

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4467106

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4467106-x64. MSU

Windows

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x64. MSU

4462923

Windows

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

3177467

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 6.1-Kb3177467-v2-x64. MSU

3177467

Windows

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4467106

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4467106-x64. MSU

Windows

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4467107

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4467107-x64. MSU

4462923

Windows

Windows Server 2012

4467678

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4467678-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012

4467701

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4467701-x64. MSU

4462929

Windows

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4467678

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4467678-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4467701

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4467701-x64. MSU

4462929

Windows

Windows Server 2012 R2

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x64. MSU

4462926

Windows

Windows Server 2012 R2

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4467697

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4467697-x64. MSU

4462926

Windows

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4467703

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4467703-x64. MSU

Windows

Windows Server 2016

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Windows

Windows Server 2016

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Windows

Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4465659

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465659-x64. MSU

Windows

Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4467691

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467691-x64. MSU

4462917

Windows

Windows Server 2019

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Windows

Windows Server 2019

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Windows

Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4465664

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465664-x64. MSU

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Windows

Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4467708

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb44677/05x64. MSU

4464330

Windows

Windows Server, phiên bản 1709 (cài đặt máy chủ lõi)

4465661

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465661-x64. MSU

Windows

Windows Server, phiên bản 1709 (cài đặt máy chủ lõi)

4467686

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4467686-x64. MSU

4462918

Windows

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi)

4465663

Cập Nhật xếp chồng phục vụ

Windows 10,0-KB4465663-x64. MSU

Windows

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi)

4467702

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb446772010/02x64. MSU

4462919

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×