Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng triển khai gói hỗ trợ 11 tháng 4, 2017

Bảng triển khai Microsoft Windows

 

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista:

Windows6.0-KB4014652-x86.msu Windows6.0-KB4014793-x86.msu Windows6.0-KB4014794-x86.msu Windows6.0-KB4015067-x86.msu Windows6.0-KB4015068-x86.msu Windows6.0-KB4015195-x86.msu Windows6.0-KB4015380-x86.msu Windows6.0-KB4015383-x86.msu

 

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: Windows 6.0-KB4014652-x64. MSU Windows 6.0-KB4014793-x64. MSU Windows 6.0-KB4014794-x64. MSU Windows 6.0-KB4015067-x64. MSUWindows 6.0-Kb4015068-x64. MSU Windows 6.0-Kb4015195-x64. MSU Windows 6.0-Kb4015380-x64. MSU Windows 6.0-KB4015383-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

WUSA. exe không hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014652 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014793 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014794 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015067 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015068 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015195 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015380 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015383

Xác minh khóa sổ đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó.

 

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Server 2008:

Windows6.0-KB4014652-x86.msu Windows6.0-KB4014793-x86.msu Windows6.0-KB4014794-x86.msu Windows6.0-KB4015068-x86.msu Windows6.0-KB4015195-x86.msu Windows6.0-KB4015380-x86.msu Windows6.0-KB4015383-x86.msu Windows6.0-KB4020535-x86.msu

 

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008:

Windows6.0-KB3211308-x64.msu Windows6.0-KB3217841-x64.msu Windows6.0-KB4014652-x64.msu Windows6.0-KB4014793-x64.msu Windows6.0-KB4014794-x64.msu Windows6.0-KB4015067-x64.msu Windows6.0-KB4015068-x64.msu Windows6.0-KB4015195-x64.msu Windows6.0-KB4015380-x64.msu Windows6.0-KB4015383-x64.msu Windows6.0-KB4020535-x64.msu

 

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên Itanium được hỗ trợ của Windows Server 2008:

Windows6.0-KB4014652-ia64.msu Windows6.0-KB4014793-ia64.msu Windows6.0-KB4014794-ia64.msu Windows6.0-KB4015067-ia64.msu Windows6.0-KB4015068-ia64.msu Windows6.0-KB4015195-ia64.msu Windows6.0-KB4015380-ia64.msu Windows6.0-KB4015383-ia64.msu Windows6.0-KB4020535-ia64.msu

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3211308 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3217841 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014652 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014793 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4014794 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015068 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015195 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015380 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015383 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4020535

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

WUSA. exe không hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015195

Xác minh khóa sổ đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó.

 

Bảng triển khai Internet Explorer

 

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 9 cho tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: IE9-Windows 6.0-KB4015551-x86. MSU

 

Đối với Internet Explorer 9 cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: IE9-Windows 6.0-KB4015551-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

WUSA. exe không hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015551

Xác minh khóa sổ đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó.

 

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 9 cho tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Server 2008: IE9-Windows 6.0-KB4015551-x86. MSU

 

Đối với Internet Explorer 9 cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008: IE9-Windows 6.0-KB4015551-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

WUSA. exe không hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015551

Xác minh khóa sổ đăng ký

Lưu ý Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó.

 

Bảng triển khai Microsoft Office

 

Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản) và phần mềm khác

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 3 mso2007-kb3141529-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với gói dịch vụ Microsoft Excel 2007 3: Excel2007-kb3191827-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft OneNote 2007 gói dịch vụ 3: wce2007-kb3191829-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2007 gói dịch vụ 3 Outlook2007-kb3127890-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với gói tương thích của Microsoft Office: xlconv2007-kb3191830-fullfile-x86-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3141529 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191827 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191829 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3127890 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191830

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft Office 2010 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit): mso2010-kb3141538-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit) mso2010-kb3141538-fullfile-x64-glb. exe

 

Đối với Microsoft Excel 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32 bit): excel2010-kb3191847-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Excel 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64 bit): excel2010-kb3191847-fullfile-x64-glb. exe

 

Đối với Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit): wce2010-kb2589382-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit) wce2010-kb2589382-fullfile-x64-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32 bit) outlookloc2010-kb3118388-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64 bit) outlookloc2010-kb3118388-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3141538 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191847 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2589382 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3118388

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 32 bit) mso2013-kb3178710-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 64 bit) mso2013-kb3178710-fullfile-x64-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32 bit): outlook2013-kb3172519-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64 bit): outlook2013-kb3172519-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178710 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172519

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 RT (Tất cả các phiên bản)

Triển

Bản Cập Nhật 3178710 cho Microsoft Excel 2013 RT có sẵn thông qua Windows Update.

 

Bản Cập Nhật 3172519 cho Microsoft Word 2013 RT có sẵn thông qua Windows Update.

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, rồi bên dưới mục xem thêm, bấm vào Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172542 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3172464

 

Microsoft Office 2016 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit) msodll302016-kb3178703-fullfile-x86-glb. exe mso2016-kb3178702-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit) msodll302016-kb3178703-fullfile-x64-glb. exe mso2016-kb3178702-fullfile-x64-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2016 (Phiên bản 32 bit): outlook2016-kb3178664-fullfile-x86-glb. exe

 

Đối với Microsoft Outlook 2016 (Phiên bản 64 bit): outlook2016-kb3178664-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178703 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178702 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178664

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Excel Services trên phiên bản được hỗ trợ của Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2: xlsrv2010-kb3191840-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên tất cả các máy chủ SharePoint, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn tất quy trình cài đặt. Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này. Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ được hiển thị mà bạn khuyên bạn nên khởi động lại máy tính. Để giúp giảm khả năng khởi động lại sẽ được bắt buộc, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này. Hãy xem tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows để biết thêm thông tin.

Loại bỏ thông tin

Không thể loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191840

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Excel Services trên phiên bản được hỗ trợ của Microsoft SharePoint Server 2013 gói dịch vụ 2: xlsrvloc2013-kb3178724-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Không thể loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178724

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft Excel Web App 2010 gói dịch vụ 2: xlwac2010-kb3101522-fullfile-x64-glb. exe

 

Đối với Microsoft các văn phòng Web App 2010 Service Pack 2: wac2010-kb3191845-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Không thể loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3101522 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3191845

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 2: wacserver2013-kb3178725-fullfile-x64-glb. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp bắt buộc đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại. Để giúp giảm cơ hội khởi động lại sẽ được yêu cầu, hãy dừng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Loại bỏ thông tin

Không thể loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3178725

Xác minh khóa sổ đăng ký

Not applicable

 

Office cho Mac 2011

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn cài đặt Office cho Mac 2011 14.7.3 Cập Nhật trên máy tính của mình, bạn phải dỡ cài đặt bất kỳ phiên bản nào của Office for Mac 2011 trước đó so với Office cho Mac 2011 14.0.4. Ngoài ra, bạn phải đảm bảo rằng máy tính đang chạy Mac OS X 10,5 hoặc phiên bản mới hơn của hệ điều hành Mac OS X.

Để xác nhận rằng máy tính sẽ đáp ứng các điều kiện tiên quyết của phiên bản hệ điều hành, bấm vào giới thiệu về Mac này trên menu Apple .

Để xác định phiên bản Office cho Mac 2011 đã được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trên menu di chuyển , bấm vào ứng dụng.

  2. Khởi động Office cho Mac 2011.

  3. Trên menu Office , hãy bấm giới thiệu về Office.

 

Số phiên bản của Office cho Mac 2011 được hiển thị trong hộp thoại giới thiệu về Office .

Cài đặt bản Cập Nhật

Tải xuống và cài đặt Microsoft Office for Mac 2011 14.7.3 Cập Nhật từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.

  1. Thoát khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang chạy, bao gồm tất cả các ứng dụng Office, Microsoft Messenger và thông báo Office, vì họ có thể can thiệp vào quá trình cài đặt.

  2. Hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng được các yêu cầu hệ thống tối thiểu.

  3. Bấm vào tải xuống, hoặc bấm vào nối kết cho phiên bản ngôn ngữ mà bạn muốn.

  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để lưu tệp vào ổ đĩa cứng của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Safari, tệp đã tải xuống sẽ được lưu vào màn hình máy tính trừ khi bạn đã xác định một vị trí khác trong hộp thoại tùy chọn của Safari. Để kiểm tra tùy chọn của bạn, trên menu Safari, hãy bấm Tùy chọn, rồi bấm chung.

  5. Bấm đúp vào tệp mà bạn đã tải xuống trong bước 5 để đặt âm lượng Cập Nhật Microsoft Office cho Mac 2011 trên máy tính của bạn, rồi bấm đúp vào âm lượng để mở nó. Bước này có thể đã được thực hiện cho bạn.

  6. Trong cửa sổ Microsoft Office for Mac 2011 Update, hãy bấm đúp vào ứng dụng Office for Mac 2011 Update để bắt đầu quy trình Cập Nhật, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  7. Nếu quá trình cài đặt hoàn tất thành công, bạn có thể loại bỏ cài đặt bản Cập Nhật khỏi ổ đĩa cứng của bạn. Để loại bỏ trình cài đặt Cập Nhật, trước tiên, hãy kéo âm lượng Cập Nhật Microsoft Office for Mac 2011 vào thùng rác, rồi kéo tệp mà bạn đã tải xuống thùng rác.

 

Lưu ý: bản cập nhật này cũng sẵn dùng từ Microsoft AutoUpdate, một ứng dụng có thể tự động giữ lại phần mềm Microsoft của bạn Cập Nhật. Để dùng AutoUpdate, mở Microsoft Office, sau đó trên menu Trợ giúp , hãy bấm kiểm tra Cập Nhật.

Xác nhận cài đặt Cập Nhật

Để xác minh rằng bản Cập Nhật bảo mật được cài đặt trên một hệ thống bị ảnh hưởng, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trên menu di chuyển , bấm vào ứng dụng.

  2. Khởi động Office cho Mac 2011.

  3. Trên menu Office , hãy bấm giới thiệu về Office.

 

Số phiên bản của Office cho Mac 2011 được hiển thị trong hộp thoại giới thiệu về Office . Nếu số phiên bản Cập Nhật được cài đặt mới nhất là 2011 14.7.3, bản Cập Nhật đã được cài đặt thành công.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật Office for Mac 2011 14.7.3 , chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại máy tính trước khi đăng nhập vào Office cho Mac 2011.

Loại bỏ bản Cập Nhật

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật kéo tệp Office for Mac 2011 mà bạn đã tải xuống thùng rác.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có câu hỏi kỹ thuật hoặc vấn đề khi tải xuống hoặc sử dụng bản cập nhật này, hãy xem hỗ trợ Microsoft for Mac để tìm hiểu về các tùy chọn hỗ trợ sẵn có cho bạn.

 

.NET triển khai bảng – bản phát hành chỉ bảo mật

 

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Vista Service Pack 2 cho bản phát hành chỉ bảo mật.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: Windows 6.0-KB4014571-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi được cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: NDP45-KB4014566-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: NDP46-KB4014558-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: Windows 6.0-KB4014571-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: NDP45-KB4014566-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: NDP46-KB4014558-x64. exe

Khóa chuyển cài đặt

Đối với Microsoft .NET Framework, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2: Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014566_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014558_ * _ *. html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2 (4014571): Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2 cho bản phát hành chỉ bảo mật.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên Windows Server 2008 for 32-bit Service Pack 2: Windows 6.0-KB4014571-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP45-KB4014566-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP46-KB4014558-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên Windows Server 2008 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 2: Windows 6.0-KB4014571-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP45-KB4014566-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP46-KB4014558-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 đối với gói dịch vụ dựa trên Itanium của hệ thống 2: Windows 6.0-KB4014571-ia64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2: Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014566_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014558_ * _ *. html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2 (4014571): Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1 cho bản phát hành chỉ bảo mật.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-Kb4014573-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014566-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014558-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014552-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 của Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-Kb4014573-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014566-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014558-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014552-x64. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1: Không áp dụng.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014566_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014558_ * _ *. html

 

Not applicable

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thốngbảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện bản cập nhật này.

 

Windows Server 2008 R2 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework đang chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 chỉ dành cho bản phát hành bảo mật.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: Windows 6.1-Kb4014573-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi được cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: NDP45-KB4014566-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014558-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: NDP46-KB4014552-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ hệ thống dựa trên Itanium 1: Windows 6.1-Kb4014573-ia64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1: Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014566_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014558_ * _ *. html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thốngbảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1: Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 8,1 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework đang chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 8,1 cho bản phát hành chỉ bảo mật.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 cho các hệ thống 32-bit: Windows 8.1-Kb4014574-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8,1 cho các hệ thống 32-bit: Windows 8.1-Kb4014562-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8,1 cho 32-bit Systems: Windows 8.1-Kb4014556-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8,1 cho 32-bit Systems: Windows 8.1-Kb4014550-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014574-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014562-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014556-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014550-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, rồi bên dưới Windows Update, bấm xem lịch sử Cập Nhật. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản cập nhật này.

 

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 chỉ dành cho bản phát hành bảo mật.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014572-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014564-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014560-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014549-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014574-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014562-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014556-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014550-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, rồi bên dưới Windows Update, bấm xem lịch sử Cập Nhật. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản cập nhật này.

 

Windows 10 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống 32-bit: Windows 10,0-Kb4015222x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 10,0-KB4015221-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống 32-bit: Windows 10,0-Kb4015222x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 10,0-KB4015221-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-Kb4015217-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-KB4015217-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-Kb4015217-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-KB4015217-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Đối với Microsoft .NET Framework, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy dùng khóa thiết lập /gỡ cài đặt hoặc bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015221 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015219 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015217 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018483

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ.

 

Bảng triển khai .NET – Rollup hàng tháng

 

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Vista Service Pack 2 cho Rollup hàng tháng.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: Windows 6.0-KB4014561-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi được cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: NDP45-KB4014559-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Vista: NDP46-KB4014553-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: Windows 6.0-KB4014561-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: NDP45-KB4014559-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista: NDP46-KB4014553-x64. exe

Khóa chuyển cài đặt

Đối với Microsoft .NET Framework, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2: Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014559_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014553_ * _ *. html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2 (4014561): Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014559 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014553 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 cho Rollup hàng tháng.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên Windows Server 2008 for 32-bit Service Pack 2: Windows 6.0-KB4014561-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP45-KB4014559-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP46-KB4014553-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2 trên Windows Server 2008 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 2: Windows 6.0-KB4014561-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP45-KB4014559-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 Service Pack 2: NDP46-KB4014553-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2 trên Windows Server 2008 đối với gói dịch vụ dựa trên Itanium của hệ thống 2: Windows 6.0-KB4014561-ia64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 Service Pack 2: Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014559_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014553_ * _ *. html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, rồi bấm bảo mật. Bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2 (4014561): Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014559 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014553 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 7 gói dịch vụ 1 cho Rollup hàng tháng.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-Kb4014565-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014559-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014553-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014547-x86. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 của Windows 7 Service Pack 1: Windows 6.1-Kb4014565-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP45-KB4014559-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014553-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014547-x64. exe

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1: Không áp dụng.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014559_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014553_ * _ *. html

 

Not applicable

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thốngbảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014559 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB401455 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện bản cập nhật này.

 

Windows Server 2008 R2 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework đang chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 cho Rollup hàng tháng.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: Windows 6.1-Kb4014565-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi được cài đặt trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: NDP45-KB4014559-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 khi cài đặt trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 7 Service Pack 1: NDP46-KB4014553-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: NDP46-KB4014547-x64. exe

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ hệ thống dựa trên Itanium 1: Windows 6.1-Kb4014565-ia64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1: Không áp dụng

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [Phiên bản .net target]-Msp0. txt KB4014559_ * _ *. html

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-msp0. txt KB4014553_ * _ *. html

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thốngbảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Đối với Microsoft .NET Framework 3.5.1: Bản cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của nó. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.net target Version]\Kb4014566 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4,6 \ KB4014558 "ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 8,1 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework đang chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 8,1 cho Rollup hàng tháng.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 cho các hệ thống 32-bit: Windows 8.1-Kb4014567-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8,1 cho các hệ thống 32-bit: Windows 8.1-Kb4014555-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8,1 cho 32-bit Systems: Windows 8.1-Kb4014551-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8,1 cho 32-bit Systems: Windows 8.1-Kb4014546-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014567-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014555-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014551-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 8.1-Kb4014546-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, rồi bên dưới Windows Update, bấm xem lịch sử Cập Nhật. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản cập nhật này.

 

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 cho Rollup hàng tháng.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014563-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014557-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014548-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4014545-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014567-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014555-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014551-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-Kb4014546-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng các dịch vụ được yêu cầu, áp dụng bản Cập Nhật, rồi khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ được yêu cầu không thể dừng lại vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hành vi này xảy ra, một thông báo sẽ xuất hiện khuyên bạn nên khởi động lại.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, rồi bên dưới Windows Update, bấm xem lịch sử Cập Nhật. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của các bản cập nhật này.

 

Windows RT 8,1 (Tất cả các phiên bản)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên Windows RT 8,1 cho Rollup hàng tháng.

Triển

Bản Cập Nhật 4014555 chỉ sẵn dùng thông qua Windows Update . Bản Cập Nhật 4014551 chỉ sẵn dùng thông qua Windows Update . Bản Cập Nhật 4014546 chỉ sẵn dùng thông qua Windows Update .

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại hệ thống sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

Bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, rồi bên dưới mục xem thêm, bấm vào Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin tệp

Hãy xem các bài viết cơ sở kiến thức cá nhân được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này".

 

Windows 10 (bản cài đặt khuôn khổ .NET)

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống 32-bit: Windows 10,0-Kb4015222x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 10,0-KB4015221-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống 32-bit: Windows 10,0-Kb4015222x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64: Windows 10,0-KB4015221-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1511: Windows 10,0-KB4015219-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-Kb4015217-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-KB4015217-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-Kb4015217-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1607: Windows 10,0-KB4015217-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản 32 bit được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x86. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4,6 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 10 phiên bản 1703: Windows 10,0-KB4018483-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Đối với Microsoft .NET Framework, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy dùng khóa thiết lập /gỡ cài đặt hoặc bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015221 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015219 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015217 Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4018483

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ.

 

Windows Server 2016

Bảng tham chiếu

Bảng sau đây chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho cài đặt .NET Framework chạy trên tất cả các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ.

Tên tệp bản Cập Nhật bảo mật

Đối với Microsoft .NET Framework 3,5 trên Windows Server 2016: Windows 10,0-KB4015217-x64. MSU

 

Đối với Microsoft .NET Framework 4.6.2 trên Windows Server 2016: Windows 10,0-KB4015217-x64. MSU

Khóa chuyển cài đặt

Đối với Microsoft .NET Framework, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại

Có, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Loại bỏ thông tin

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, hãy dùng khóa thiết lập /gỡ cài đặt hoặc bấm Pa-nen điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, sau đó bên dưới Windows Update, hãy bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt. Sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4015217

Xác minh khóa sổ đăng ký

Những cập nhật này không thêm khóa đăng ký để xác thực cài đặt của họ.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×