Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề này cung cấp thông tin tham khảo và thông tin hướng dẫn giới hạn cho việc sử dụng ký tự đại diện được cung cấp bởi Access.

Để biết thông tin về cách tìm ký tự đại diện trong cơ sở dữ liệu Access, xem các bài viết Sử dụng hộp thoại Tìm và Thay thế để thay đổi dữ liệu, Tạo truy vấn chọn đơnCập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Trong chủ đề này

Giới thiệu về bộ ký tự được hỗ trợ

Access hỗ trợ hai bộ ký tự đại diện vì Access hỗ trợ hai tiêu chuẩn cho Ngôn ngữ Truy vấn Có cấu trúc — ANSI-89 và ANSI-92. Thông thường, bạn sử dụng ký tự đại diện ANSI-89 khi bạn chạy truy vấn và các thao tác tìm và thay thế đối với cơ sở dữ liệu Access — tệp .mdb và .accdb. Bạn sử dụng ký tự đại diện ANSI-92 khi bạn chạy truy vấn đối với các dự án Access — tệp Access kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Dự án Access sử dụng tiêu chuẩn ANSI-92 vì SQL Server sử dụng tiêu chuẩn đó.

Tuy nhiên, Access cũng đưa ra một ngoại lệ đối với quy tắc đó. Bảng sau đây liệt kê các phương pháp hoặc công cụ mà bạn có thể sử dụng để tìm và thay thế dữ liệu, đồng thời, hiển thị tiêu chuẩn ANSI mặc định mà bạn sử dụng với mỗi công cụ.

Tìm kiếm phương pháp hoặc công cụ

Loại tệp được tìm kiếm

Bộ ký tự đại diện được sử dụng

Hộp thoại Tìm và Thay thế

Cơ sở dữ liệu Access (tệp .mdb và .accdb)

ANSI-89

Hộp thoại Tìm và Thay thế

Dự án Access (tệp .adp và .accdp)

ANSI-92

Chọn hoặc cập nhật truy vấn

Cơ sở dữ liệu Access (tệp .mdb và .accdb)

ANSI-89

Chọn hoặc cập nhật truy vấn

Dự án Access (tệp .adp và .accdp)

ANSI-92

Hộp thoại Tìm và Thay thế, chọn hoặc cập nhật truy vấn

Cơ sở dữ liệu Access được đặt để hỗ trợ tiêu chuẩn ANSI-92

ANSI-92

Đầu Trang

Tìm tiêu chuẩn ANSI được cơ sở dữ liệu hỗ trợ

Làm theo các bước sau đây để tìm và tùy ý thay đổi cài đặt ANSI cho cơ sở dữ liệu nhất định.

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn

  Hộp thoại Tùy chọn Access sẽ xuất hiện.

 2. Bấm vào Trình thiết kế Đối tượng, rồi trong mục Thiết kế truy vấn, dưới Cú pháp Tương thích SQL Server (ANSI 92), thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Cơ sở dữ liệu này để thay đổi cơ sở dữ liệu mở thành tiêu chuẩn ANSI-92.

   -hoặc-

   Bỏ chọn hộp kiểm để đặt cơ sở dữ liệu mở thành tiêu chuẩn ANSI-89.

  • Chọn Mặc định cho cơ sở dữ liệu mới để đặt tất cả cơ sở dữ liệu mới được tạo bằng phiên bản mở của Access thành tiêu chuẩn ANSI-92.

   -hoặc-

   Bỏ chọn hộp kiểm để đặt tất cả cơ sở dữ liệu mới thành tiêu chuẩn ANSI-89.

 3. Bấm vào OK.

Đầu Trang

Ký tự đại điện ANSI-89

Sử dụng bộ ký tự đại diện này khi bạn sử dụng hộp thoại Tìm và Thay thế để tìm và tùy ý thay thế dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access hoặc dự án Access. Bạn cũng sử dụng các ký tự này khi chạy truy vấn chọn và cập nhật đối với cơ sở dữ liệu Access, tuy nhiên, bạn sẽ không sử dụng các ký tự này trong truy vấn chạy đối với dự án Access. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng truy vấn chọn và cập nhật, hãy xem các bài viết Tạo truy vấn chọn đơnCập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Ký tự

Mô tả

Ví dụ

*

Khớp với bất kỳ số lượng ký tự nào. Bạn có thể dùng dấu sao (*) ở bất cứ chỗ nào trong một chuỗi ký tự.

wh* sẽ tìm what, white và why, nhưng không tìm awhile hoặc watch.

?

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

B?ll sẽ tìm ball, bell và bill.

[ ]

Khớp với mọi ký tự đơn trong dấu ngoặc vuông.

B[ae]ll sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill.

!

Khớp với mọi ký tự không nằm trong dấu ngoặc vuông.

b[!ae]ll sẽ tìm bill và bull nhưng không tìm ball hoặc bell.

-

Khớp với một ký tự bất kỳ trong phạm vi ký tự. Bạn phải xác định phạm vi theo thứ tự tăng dần (A đến Z, không phải Z đến A).

b[a-c]d sẽ tìm bad, bbd và bcd.

#

Khớp với bất kỳ ký tự số duy nhất nào.

1#3 sẽ tìm 103, 113 và 123.

Đầu Trang

Ký tự đại điện ANSI-92

Sử dụng bộ ký tự đại diện này khi bạn chạy truy vấn chọn và cập nhật đối với dự án Access (tệp .adp) và khi sử dụng loại truy vấn hoặc hộp thoại Tìm và Thay thế để tìm kiếm cơ sở dữ liệu được đặt để sử dụng tiêu chuẩn ANSI-92.

Ký tự

Mô tả

Ví dụ

%

Khớp với mọi số lượng ký tự. Có thể được dùng làm ký tự đầu hoặc cuối trong chuỗi ký tự.

wh% sẽ tìm what, white và why nhưng không tìm awhile hay watch.

_

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

B_ll sẽ tìm ball, bell và bill.

[ ]

Khớp với mọi ký tự đơn trong dấu ngoặc vuông.

B[ae]ll sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill.

^

Khớp với mọi ký tự không nằm trong dấu ngoặc vuông.

b[^ae]ll sẽ tìm bill và bull nhưng không tìm ball hoặc bell.

-

Khớp với một ký tự bất kỳ trong phạm vi ký tự. Bạn phải xác định phạm vi theo thứ tự tăng dần (A đến Z, không phải Z đến A).

b[a-c]d sẽ tìm bad, bbd và bcd.

GHI CHÚ:

 • Để tìm ký tự đại diện nằm trong dữ liệu của bạn, hãy đặt kí tự bạn muốn tìm trong dấu ngoặc vuông, như thế này: [#]. Làm theo quy tắc này khi bạn tìm kiếm dấu sao (*), dấu hỏi (?), dấu thăng (#), dấu ngoặc vuông mở ([) và gạch nối (-). Không sử dụng dấu ngoặc vuông khi tìm kiếm dấu chấm than (!) hoặc dấu ngoặc vuông đóng (]). Để tìm những ký tự đó bằng hộp thoại Tìm và Thay thế, hãy nhập ký tự không có dấu ngoặc vuông bao quanh vào hộp Tìm Gì. Bạn hãy làm tương tự khi tìm các ký tự bằng truy vấn. Ví dụ: cú pháp sau đây trả về tất cả các bản ghi có chứa dấu chấm than, bất kể ký tự đó nằm ở đâu trong dữ liệu của bạn: Chẳng hạn như "*!*".

  Để biết thông tin về cách sử dụng hộp thoại Tìm và Thay thế, hãy xem bài viết Sử dụng hộp thoại Tìm và Thay thế để thay đổi dữ liệu. Để biết thông tin về cách sử dụng truy vấn chọn và cập nhật, hãy xem các bài viết Tạo truy vấn chọn đơnCập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

  Nếu bạn đang tìm kiếm đồng thời gạch nối cùng các ký tự khác, hãy đặt gạch nối trước hoặc sau tất cả các ký tự khác bên trong dấu ngoặc vuông, như thế này: [-#*] hoặc [#*-]. Tuy nhiên, nếu bạn có dấu chấm than (!) sau dấu ngoặc vuông mở, hãy đặt gạch nối sau dấu chấm than: [!-].

 • Để tìm kiếm cặp dấu ngoặc vuông mở và đóng ([]), bạn phải đặt cả hai ký tự trong dấu ngoặc vuông, như thế này: [[]]. Bạn phải thực hiện thao tác này vì Access diễn giải một cặp dấu ngoặc là một chuỗi độ dài bằng 0.

Đầu Trang

Kiểu dữ liệu bạn có thể tìm kiếm bằng ký tự đại diện

Khi thiết kế bảng, bạn đặt kiểu dữ liệu cho từng trường trong bảng đó. Ví dụ: bạn đặt kiểu dữ liệu Ngày/Giờ cho các trường có chứa thông tin ngày. Bảng này liệt kê các kiểu dữ liệu bạn có thể tìm kiếm bằng ký tự đại diện. Nhớ rằng trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện trong hộp thoại Tìm và Thay thế nhưng không phải trong truy vấn và ngược lại.

Kiểu Dữ liệu

Sử dụng Trong ...

Văn bản

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Bản ghi nhớ

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Số

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Ngày/Giờ

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Lưu ý: Cài đặt khu vực có thể ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng ký tự đại diện. Xem các ghi chú ở cuối mục này để biết thêm thông tin.

Tiền tệ

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Số Tự động

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Đối tượng OLE

Không có.

Có/Không

Truy vấn, nhưng bạn sẽ không cần đến. Xem các ghi chú ở cuối mục này để biết thêm thông tin.

Siêu kết nối

Hộp thoại Tìm và Thay thế, truy vấn

Trình hướng dẫn Tra cứu

Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của trường nguồn.

GHI CHÚ:

 • Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện trong hộp thoại Tìm và Thay thế để tìm kiếm trường Ngày/Giờ nếu định dạng được áp dụng cho những trường đó hiển thị một phần hoặc toàn bộ ngày dưới dạng văn bản. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm bằng một chuỗi chẳng hạn như *ar*-10-2007 và kết quả của bạn sẽ bao gồm bất cứ tháng nào có chứa chữ "ar" — January (Tháng Một), February (Tháng Hai), v.v.. Nhớ rằng do bạn phải tìm kiếm theo định dạng được áp dụng cho dữ liệu nên bạn phải chọn một tùy chọn trong hộp thoại — hộp kiểm Tìm kiếm trường theo định dạng. Để biết thêm thông tin về hộp kiểm này, xem bài viết Sử dụng hộp thoại Tìm và Thay thế để thay đổi dữ liệu.

 • Ngày và giờ được chỉ định trong Cài đặt Khư vực Windows của bạn có thể ảnh hưởng đến những gì bạn nhìn thấy và cách bạn tìm kiếm. Ví dụ: một số người dùng có thể thấy ngày tháng dưới dạng chữ số La Mã, chẳng hạn như 07-IX-1997 thay vì 07-Thg9-1997. Thông thường, bạn tìm kiếm dựa trên những gì bạn nhìn thấy, không phải những gì bạn nghĩ Access lưu trữ trong bảng. Nói cách khác, bạn có thể tìm kiếm bằng một chuỗi chẳng hạn như *-IX-2007, để tìm tất cả bản ghi cho Tháng Chín của năm đó.

  Ngoài ra, nếu văn bản trong trường ngày có chứa dấu phụ, chẳng hạn như á hoặc ä, bạn phải đưa các dấu đó vào chuỗi tìm kiếm của mình, nếu không thì tìm kiếm sẽ không thành công. Bạn có thể xử lý sự hiện diện của dấu phụ bằng các ký tự đại diện. Ví dụ: nếu bạn nhìn thấy một ngày, chẳng hạn như 3-heinä-2007, bạn có thể tìm kiếm bằng một chuỗi chẳng hạn như *-hein*-2007.

 • Khi bạn tìm kiếm trường Có/Không bằng hộp thoại Tìm và Thay thế, Access sẽ bỏ qua trường đó và hộp thoại không trả về bất cứ bản ghi nào. Khi bạn tìm kiếm trường Có/Không bằng truy vấn, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện, tuy nhiên, hãy nhớ rằng trường Có/Không chỉ trả về hai giá trị (0 cho sai và -1 cho đúng), vì vậy ký tự đại diện không thêm bất cứ giá trị nào vào tìm kiếm. Ví dụ: việc sử dụng tiêu chí như =-1 trả về kết quả tương tự như "Like *1".

 • Bạn không thể tìm kiếm trường Đối tượng OLE.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×