Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính TopValues để trả về số bản ghi cụ thể hoặc tỷ lệ phần trăm bản ghi đáp ứng các tiêu chí do bạn chỉ định. Ví dụ: bạn có thể muốn trả về 10 giá trị trên cùng hoặc 25 % trên cùng của mọi giá trị trong một trường.

Lưu ý: Thuộc tính TopValues chỉ áp dụng cho truy vấn chắp thêm, truy vấn tạo bảng và truy vấn chọn.

Cài đặt

Cài đặt thuộc tính TopValues là một giá trị Số nguyên đại diện cho số lượng giá trị chính xác cần trả về hoặc một số có ký hiệu phần trăm (%) theo sau đại diện cho tỷ lệ phần trăm bản ghi sẽ trả về. Ví dụ: để trả về 10 giá trị trên cùng, đặt thuộc tính TopValues là 10; để trả về 10 % các giá trị trên cùng, đặt thuộc tính TopValues là 10 %.

Bạn không thể đặt thuộc tính này trực tiếp trong mã. Thuộc tính được đặt trong Dạng xem SQL của Cửa sổ truy vấn bằng cách sử dụng mệnh đề TOP n hoặc mệnh đề TOP n PERCENT trong câu lệnh SQL.

Bạn cũng có thể đặt thuộc tính TopValues bằng cách sử dụng bảng thuộc tính của truy vấn hoặc hộp Top Values dưới Công cụ trên tab Thiết kế.

Lưu ý: Thuộc tính TopValues trong trang thuộc tính của truy vấn và trên tab Thiết kế là một hộp tổ hợp chứa danh sách các giá trị và giá trị theo tỷ lệ phần trăm. Bạn có thể chọn một trong các giá trị này hoặc nhập cài đặt hợp lệ bất kỳ vào hộp.

Ghi chú

Thông thường, bạn sử dụng cài đặt thuộc tính TopValues cùng với các trường đã được sắp xếp. Trường bạn muốn hiển thị các giá trị trên cùng sẽ là trường ngoài cùng bên trái có hộp Sắp xếp đã chọn trong lưới thiết kế truy vấn. Sắp xếp tăng dần sẽ trả về bản ghi ở dưới cùng và sắp xếp giảm dần sẽ trả về các bản ghi ở trên cùng. Nếu bạn chỉ định số lượng bản ghi cụ thể cần trả về thì tất cả bản ghi có giá trị khớp với giá trị trong bản ghi cuối cùng cũng sẽ được trả về.

Ví dụ: giả sử một tập hợp các nhân viên có tổng doanh thu như sau.

Doanh số

Nhân viên bán hàng

90.000

Leverling

80.000

Peacock

70.000

Davolio

70.000

King

60.000

Suyama

50.000

Buchanan


Nếu bạn đặt thuộc tính TopValues là 3 với sắp xếp giảm dần trên trường Doanh số thì Microsoft Office Access 2007 sẽ trả về bốn bản ghi sau.

Doanh số

Nhân viên bán hàng

90.000

Leverling

80.000

Peacock

70.000

Davolio

70.000

King


Lưu ý: Để trả về giá trị trên cùng hoặc dưới cùng mà không hiển thị các giá trị trùng lặp, hãy đặt thuộc tính UniqueValues trong trang thuộc tính của truy vấn thành Yes.

Ví dụ

Ví dụ sau gán chuỗi SQL có tác dụng trả về 10 sản phẩm đắt nhất cho thuộc tính RecordSource trong biểu mẫu sẽ hiển thị mười sản phẩm đắt nhất.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×