Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 应用程序兼容性更新:2013 年 3 月

简介
Windows 应用程序兼容性更新是改进 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 兼容性体验的软件更新。Microsoft 定期发布 Windows 兼容性更新,以改进整体用户体验。

有关详细信息,请参阅“在安装此更新之后改进使用体验的应用程序或设备”部分和“包含在此更新中的应用程序和设备”部分。
更多信息

更新信息

如何获取此更新

Microsoft Update
可从以下 Microsoft Update 网站获取此更新:
Microsoft 下载中心
可以从 Microsoft 下载中心下载以下文件:
操作系统更新
所有受支持的基于 x86 的 Windows 7 版本下载立即下载此更新包。
所有受支持的基于 x64 的 Windows 7 版本下载立即下载此更新包。
所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2008 R2 版本下载立即下载此更新包。
所有受支持的基于 IA-64 的 Windows Server 2008 R2 版本下载立即下载此更新包。
有关如何下载 Microsoft 支持文件的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
119591 如何从联机服务获得 Microsoft 支持文件
Microsoft 已对该文件进行了病毒扫描。Microsoft 使用的是该文件发布时可以获得的最新病毒检测软件。该文件存储在安全性得到增强的服务器上,这些服务器可帮助防止对该文件进行未经授权的更改。>

应用程序兼容性更新可以解决的问题的类型

当您尝试在 Windows 8 或 Windows Server 2012 中安装和运行特定的游戏或应用程序时,可能会遇到以下一种或多种症状:
 • 游戏、应用程序或驱动程序未正确安装。
 • 游戏、应用程序或驱动程序会导致系统不稳定。
 • 游戏、应用程序或固件的主要功能无法正常工作。

在安装此更新之后改进使用体验的应用程序或设备

下表列出了累积更新包中包含的应用程序和设备。此表还介绍了安装更新后这些应用程序和设备的行为。

兼容性更新可以触发 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中的数个更改。以下是最常见的三种情况:

硬屏蔽

此更新可在应用程序中放置一个硬屏蔽。硬屏蔽可以阻止与 Windows 7 或 Windows Server 2008 R2 不兼容的应用程序在系统上运行。

注意只有在告知应用程序制造商之后,Microsoft 才可以使 Windows 对非 Microsoft 应用程序放置硬屏蔽。

软屏蔽

此更新可在应用程序中放置一个软屏蔽。软屏蔽会在应用程序的主要功能在 Windows 7 或 Windows Server 2008 R2 上被阻止或导致应用程序体验不稳定时告知您。

启动程序屏蔽

此操作可能阻止您计算机上现有的驱动程序。在升级过程中迁移驱动程序时,将会安装随附的驱动程序。

此更新中包含的应用程序和设备

应用程序名称版本安装更新后的行为
Acer Live 更新程序1.02.3500通过警告终端用户改进用户体验,并提供有关该产品详细信息的 URL。
Office Enterprise Suite2007, 2003启用应用程序功能。
BOCOM Internet Banking Wizard2.1.*启用应用程序功能。
本文中提到的第三方产品由 Microsoft 以外的其他公司提供。对于这些产品的性能或可靠性,Microsoft 不作任何暗示保证或其他形式的保证。

先决条件

若要应用此更新,计算机必须运行以下操作系统之一:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
有关如何获取 Windows 7 或 Windows Server 2008 R2 Service Pack 的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
976932有关 Windows 7 Service Pack 1 和 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 的信息

注册表信息

若要应用此更新,您不必对注册表进行任何更改。

重新启动要求

应用此更新后无需重新启动计算机。

修补程序替换信息

此更新将替换下列更新:
2492386 适用于 Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 的应用程序兼容性更新:2011 年 4 月
2762895 适用于 Windows Server 2008、Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 的应用程序兼容性更新:2012 年 11 月

文件信息

此修补程序的全球版本将安装具有下表所列属性的文件。这些文件的日期和时间使用协调世界时 (UTC) 列出。这些文件在您本地计算机上显示的日期和时间是您的本地时间再加上当前夏令时 (DST) 偏差。此外,如果对这些文件执行某些操作,日期和时间可能会更改。
Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 文件信息说明
重要说明Windows 7 修补程序和 Windows Server 2008 R2 修补程序包含在同一个程序包中。但是,“修补程序请求”页上的修补程序列在这两个操作系统下。若要请求适用于其中一个或两个操作系统的修补程序包,请选择列在页面中“Windows 7/Windows Server 2008 R2”下的修补程序。请始终参考文章中的“应用于”部分确定每个修补程序适用的确切操作系统。
 • 通过检查下表中显示的文件版本号,可以识别应用于特定产品、里程碑(RTM、SPn)和服务分支(LDR、GDR)的文件:
  版本产品里程碑服务分支
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 和 Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.22xxxWindows 7 和 Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 和 Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 和 Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR 服务分支仅包含那些广泛发布以解决广泛分布的关键问题的修补程序。LDR 服务分支包含除广泛发布的修补程序以外的其他修补程序。
对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 7 版本
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Pcamain.sdbNot applicable44,93011-Feb-201305:22Not applicable
Pcamain.sdbNot applicable44,93011-Feb-201323:25Not applicable
Pcamain.sdbNot applicable44,93011-Feb-201323:28Not applicable
Pcamain.sdbNot applicable44,93011-Feb-201323:26Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,068,40011-Feb-201305:28Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,068,40011-Feb-201323:31Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,077,95411-Feb-201323:34Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,077,95411-Feb-201323:32Not applicable
Msimain.sdbNot applicable1,826,58211-Feb-201305:28Not applicable
Msimain.sdbNot applicable1,826,58211-Feb-201323:31Not applicable
Msimain.sdbNot applicable1,826,58211-Feb-201323:34Not applicable
Msimain.sdbNot applicable1,826,58211-Feb-201323:32Not applicable
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,97611-Feb-201310:42x86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,97612-Feb-201304:46x86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,51212-Feb-201304:48x86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,51212-Feb-201304:22x86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,60011-Feb-201310:42x86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,60012-Feb-201304:46x86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,11212-Feb-201304:48x86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,11212-Feb-201304:22x86
Aclayers.dll6.1.7600.17144559,10416-Oct-201220:34x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot applicable151,37211-Feb-201305:28Not applicable
Aclayers.dll6.1.7600.21444559,61612-Feb-201304:46x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444212,48012-Feb-201304:46x86
Drvmain.sdbNot applicable151,37211-Feb-201323:31Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-Oct-201207:39x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63011-Feb-201323:34Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.22248561,66412-Feb-201304:22x86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248212,48012-Feb-201304:22x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63011-Feb-201323:32Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773271,36004-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773314,36804-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773306,68804-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773343,04004-Mar-201105:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773359,42404-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773292,35204-Mar-201105:36Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773338,43204-Mar-201107:35Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773309,24804-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773340,99204-Mar-201105:37Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773258,56004-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773335,87204-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773342,52804-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773210,94404-Mar-201106:38Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773199,68004-Mar-201106:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773307,71204-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773347,64804-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773348,16004-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773323,58404-Mar-201107:35Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773326,14404-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773321,53604-Mar-201107:31Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773316,92804-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773303,61604-Mar-201107:45Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773161,28004-Mar-201106:38Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.16773160,25604-Mar-201106:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444271,36012-Feb-201307:27Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444314,36812-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444306,68812-Feb-201307:27Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444343,04012-Feb-201304:59Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444359,42412-Feb-201307:27Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444292,35212-Feb-201304:57Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444338,43212-Feb-201306:57Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444309,24812-Feb-201307:27Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444340,99212-Feb-201304:58Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444258,56012-Feb-201307:27Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444335,87212-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444342,52812-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444210,94412-Feb-201306:05Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444199,68012-Feb-201305:57Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444307,71212-Feb-201307:27Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444347,64812-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444348,16012-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444323,58412-Feb-201306:57Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444326,14412-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444321,53612-Feb-201307:29Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444316,92812-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444303,61612-Feb-201307:12Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444161,28012-Feb-201306:05Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7600.21444160,25612-Feb-201305:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020-Nov-201012:03Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220-Nov-201012:02Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220-Nov-201012:05Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220-Nov-201012:14Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820-Nov-201012:50Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420-Nov-201012:11Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020-Nov-201013:44Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420-Nov-201012:58Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201012:33Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020-Nov-201012:03Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220-Nov-201012:02Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220-Nov-201012:05Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220-Nov-201012:14Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820-Nov-201012:50Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420-Nov-201012:11Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020-Nov-201013:44Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420-Nov-201012:58Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201012:33Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201013:39Not applicable
对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 7 版本和 Windows Server 2008 R2 版本
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot applicable122,17011-Feb-201305:25Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable122,17011-Feb-201323:28Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable125,34611-Feb-201323:30Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable125,34611-Feb-201323:30Not applicable
Acgenral.dll6.1.7600.17232308,73611-Feb-201311:23x64
Acgenral.dll6.1.7600.21444308,73612-Feb-201305:29x64
Acgenral.dll6.1.7601.18076308,73612-Feb-201305:45x64
Acgenral.dll6.1.7601.22248308,73612-Feb-201305:21x64
Acspecfc.dll6.1.7600.17232111,10411-Feb-201311:23x64
Acspecfc.dll6.1.7600.21444111,10412-Feb-201305:29x64
Acspecfc.dll6.1.7601.18076111,10412-Feb-201305:45x64
Acspecfc.dll6.1.7601.22248111,10412-Feb-201305:21x64
Aclayers.dll6.1.7600.17232347,64811-Feb-201311:23x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.17232135,16811-Feb-201311:24x64
Aclayers.dll6.1.7600.21444347,64812-Feb-201305:29x64
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444135,16812-Feb-201305:29x64
Aclayers.dll6.1.7601.18076350,20812-Feb-201305:45x64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18076135,16812-Feb-201305:45x64
Aclayers.dll6.1.7601.22248350,20812-Feb-201305:21x64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248135,16812-Feb-201305:21x64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,068,40011-Feb-201305:28Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,068,40011-Feb-201323:31Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,077,95411-Feb-201323:34Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,077,95411-Feb-201323:32Not applicable
Aclayers.dll6.1.7600.17144559,10416-Oct-201220:34x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot applicable151,37211-Feb-201305:28Not applicable
Aclayers.dll6.1.7600.21444559,61612-Feb-201304:46x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444212,48012-Feb-201304:46x86
Drvmain.sdbNot applicable151,37211-Feb-201323:31Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-Oct-201207:39x86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814-Jul-200901:14x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63011-Feb-201323:34Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.22248561,66412-Feb-201304:22x86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248212,48012-Feb-201304:22x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63011-Feb-201323:32Not applicable
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,97611-Feb-201310:42x86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,97612-Feb-201304:46x86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,51212-Feb-201304:48x86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,51212-Feb-201304:22x86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,60011-Feb-201310:42x86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,60012-Feb-201304:46x86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,11212-Feb-201304:48x86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,11212-Feb-201304:22x86
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020-Nov-201012:03Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220-Nov-201012:02Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220-Nov-201012:05Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220-Nov-201012:14Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820-Nov-201012:50Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420-Nov-201012:11Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020-Nov-201013:44Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420-Nov-201012:58Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201012:33Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020-Nov-201012:03Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220-Nov-201012:02Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220-Nov-201012:05Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220-Nov-201012:14Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020-Nov-201012:41Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820-Nov-201012:50Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420-Nov-201012:11Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020-Nov-201013:44Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820-Nov-201012:47Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420-Nov-201012:58Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620-Nov-201012:56Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820-Nov-201012:48Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620-Nov-201012:49Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201012:33Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201013:39Not applicable
对于所有受支持的基于 IA-64 的 Windows Server 2008 R2 版本
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot applicable119,14811-Feb-201305:36Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable119,14811-Feb-201323:23Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable122,32411-Feb-201323:26Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable122,32411-Feb-201323:25Not applicable
Acgenral.dll6.1.7600.17232565,24811-Feb-201310:48IA-64
Acgenral.dll6.1.7600.21444565,76012-Feb-201304:36IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.18076565,24812-Feb-201304:33IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22248565,76012-Feb-201304:19IA-64
Acspecfc.dll6.1.7600.17232241,66411-Feb-201310:48IA-64
Acspecfc.dll6.1.7600.21444241,66412-Feb-201304:36IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18076241,66412-Feb-201304:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22248241,66412-Feb-201304:19IA-64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,068,40011-Feb-201305:28Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,068,40011-Feb-201323:31Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,077,95411-Feb-201323:34Not applicable
Acres.dll6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:03x86
Sysmain.sdbNot applicable4,077,95411-Feb-201323:32Not applicable
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,97611-Feb-201310:42x86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,97612-Feb-201304:46x86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,51212-Feb-201304:48x86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,51212-Feb-201304:22x86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,60011-Feb-201310:42x86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,60012-Feb-201304:46x86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,11212-Feb-201304:48x86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,11212-Feb-201304:22x86
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020-Nov-201012:03Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220-Nov-201012:02Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220-Nov-201012:14Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420-Nov-201012:11Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020-Nov-201013:44Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020-Nov-201012:03Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220-Nov-201012:02Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220-Nov-201012:14Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420-Nov-201012:11Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020-Nov-201013:44Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020-Nov-201013:39Not applicable
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620-Nov-201013:39Not applicable
更多信息
有关软件更新术语的更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
824684用于描述 Microsoft 软件更新的标准术语说明
属性

文章 ID:2791765 - 上次审阅时间:08/30/2013 13:12:00 - 修订版本: 9.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix KB2791765
反馈