MS15-065:Internet Explorer 安全更新说明:2015 年 7 月 14 日

概要
此安全更新可解决 Internet Explorer 中报告的几个漏洞。如果用户在 Internet Explorer 中查看经特殊设计的网页,则这些漏洞中最严重的漏洞可能允许远程执行代码。若要了解有关漏洞的详细信息,请参阅 Microsoft 安全公告 MS15-065

有关此版本中其他更新的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
3076321 MS15-065:Internet Explorer 安全更新:2015 年 7 月 14 日
此外,该安全更新还包括多个适用于 Internet Explorer 的与安全无关的修补程序

此安全更新中的已知问题

为保护用户不受潜在不安全的 ActiveX 安装程序的侵害,在某些情况下,预计以下平台上的更新安装程序会失败:

  • Windows Vista 和 Windows Server 2008 上运行的 Internet Explorer 9
  • 所有操作系统上运行的 Internet Explorer 8
  • 所有操作系统上运行的 Internet Explorer 7
在其他平台上,如果您使用的是启用了保护模式的非管理员帐户,则可以预期 ActiveX 安装失败。

要解决此问题,可将站点添加到“受信任的站点”列表,或者使用“以管理员身份运行”选项启动 Internet Explorer,然后安装 ActiveX 控件。

注意 如果您是针对每个用户安装 ActiveX(这是非默认方案),ActiveX 安装将失败,其原因与在所有平台上安装失败一样。这些平台包括 Internet Explorer 10 和 Internet Explorer 11。在此方案中,您应使用相同的解决方法。
如何获取和安装更新

方法 1:Microsoft 更新

此更新通过 Microsoft 更新提供。当您打开自动更新后,该更新将自动下载并安装。有关如何打开自动更新的详细信息,请参阅自动获取安全更新

注意 对于 Windows RT 和 Windows RT 8.1,此更新仅通过 Microsoft 更新提供。

方法 2:Microsoft 下载中心

您还可以通过 Microsoft 下载中心获取独立更新程序包。转到 Microsoft 安全公告 MS15-065 查找此更新的下载链接。
更多信息

此安全更新中包含的与安全无关的修补程序

常规分发版本 (GDR) 修补程序

根据 Windows 版本以及受影响应用程序版本的不同,个别更新可能不会安装。请查看每篇文章,确定更新状态。
知识库文章标题
3078175当拖动滚动条控件中的滚动框时,Internet Explorer 11 可能会崩溃
3022771当通过代理服务器在 Internet Explorer 11 访问网站时,身份验证失败
3078178使用自动化功能时,Internet Explorer 11 或 Internet Explorer 10 可能会崩溃
3072449ActiveX 控件的安装可能会在 Windows 8.1 或 Windows 8 中的 Internet Explorer 内失败
3071700托管 Internet Explorer 11 WebBrowser 控件的应用程序可能会在使用 sessionStorage 时冻结

文件信息

注意 由于这是绑定更新,在某些情况下,您可能发现系统中安装的是文件的较新版本,而非以下文件属性表中所列的文件。下表所列的部分文件将自动以透明方式替换为相关安全更新 30755163076321 中的文件。有关更多信息,请参阅 MS15-065 的 FAQ 部分。

此软件更新的英语(美国)版本将安装具有下表所列属性的文件。这些文件的日期和时间按协调世界时 (UTC) 列出。请注意,这些文件在您的本地计算机中的显示日期和时间是您的本地时间加上当前夏令时偏差。如果对这些文件执行某些操作,日期和时间可能也会更改。

Windows Server 2003 文件信息

  • 适用于特定里程碑 (SPn) 和服务分支(QFE、GDR)的文件标注在“SP 要求”和“服务分支”列中。
  • GDR 服务分支仅包含广泛发布以解决广泛分布的关键问题的修补程序。QFE 服务分支包含除了广泛发布的修补程序以外的其他修补程序。
  • 除了这些表中列出的文件以外,此软件更新还会安装使用 Microsoft 数字签名进行签名的关联的安全目录文件 (KBnumber.cat)。
Internet Explorer 6
所有受支持的 32 位 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 6
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.56621,033,72816-Jun-201516:49x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.5662357,37616-Jun-201516:49x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.5662205,82416-Jun-201516:49x86SP2SP2QFE
Html.iec2011.1.31.10369,66416-Jun-201514:56Not applicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2011.1.31.1082,43216-Jun-201516:49x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.5662253,95216-Jun-201516:49x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.56623,173,37616-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.5662454,65616-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.5662532,99216-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.566242,49616-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.56621,520,12816-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313164,51216-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Url.dll6.0.3790.566237,88816-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.5662713,21616-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
Vgx.dll6.0.3790.5662854,01616-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.566246,08016-Jun-201514:41x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.5662672,25616-Jun-201516:50x86SP2SP2QFE
所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 6
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.56621,605,12016-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.5662559,61616-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.5662330,24016-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Html.iec2011.1.31.10567,29616-Jun-201516:57Not applicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2011.1.31.1096,25616-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.5662370,17616-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.56626,096,38416-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.5662929,79216-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.5662898,56016-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.566264,00016-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.56622,460,67216-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313194,20816-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Url.dll6.0.3790.566240,96016-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.56621,107,45616-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Vgx.dll6.0.3790.56621,428,48016-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.566246,59216-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.56621,196,54416-Jun-201516:57x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.56621,033,72816-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.5662357,37616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.5662205,82416-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2011.1.31.10369,66416-Jun-201516:57Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2011.1.31.1082,43216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.5662253,95216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.56623,173,37616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.5662454,65616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.5662532,99216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.566242,49616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.56621,520,12816-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll6.0.3790.566237,88816-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.5662713,21616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll6.0.3790.5662854,01616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.566246,08016-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.5662672,25616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
所有受支持的基于 Itanium 的 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 6
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.56622,543,10416-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.56621,005,56816-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.5662637,44016-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2011.1.31.10998,40016-Jun-201516:57Not applicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2011.1.31.10154,11216-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.5662717,82416-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.56629,498,11216-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.56621,532,41616-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.56621,842,68816-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.5662116,73616-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.56623,700,22416-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82416-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Url.dll6.0.3790.566250,68816-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.56621,639,42416-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Vgx.dll6.0.3790.56622,425,34416-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.566245,05616-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.56621,708,03216-Jun-201516:57IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.56621,033,72816-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.5662357,37616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.5662205,82416-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2011.1.31.10369,66416-Jun-201516:57Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2011.1.31.1082,43216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.5662253,95216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.56623,173,37616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.5662454,65616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.5662532,99216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.566242,49616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.56621,520,12816-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51216-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll6.0.3790.566237,88816-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.5662713,21616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll6.0.3790.5662854,01616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.566246,08016-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.5662672,25616-Jun-201516:57x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 7
所有受支持的 32 位 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21481124,92815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130617,40815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21481347,13615-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21481214,52815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21481132,60815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21306389,12012-Jun-201513:21Not applicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2148163,48815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2148170,65615-Jun-201519:03x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21481153,08815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21481230,40015-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21481161,79215-Jun-201519:02x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87216-May-201403:37Not applicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21481388,60815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2130678,33615-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.214816,111,74415-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23216-May-201403:37Not applicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21481193,02415-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2148144,54415-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21481268,28815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2148113,82415-Jun-201519:03x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21481643,31215-Jun-201519:02x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.214811,830,91215-Jun-201519:15Not applicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2148127,64815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21481496,12815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2148152,22415-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.214813,642,36815-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21481481,28015-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21481193,02415-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21481671,23215-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21481102,91215-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2148144,54415-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21481106,49615-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.214811,172,48015-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Vgx.dll7.0.6000.21481766,97615-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21481233,47215-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21481841,21615-Jun-201519:15x86SP2SP2QFE
所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21481161,28015-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130622,01615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21481508,41615-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21481314,36815-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21481207,36015-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21306485,37615-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2148185,50415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2148184,99215-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21481195,58415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21481267,77615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21481161,79215-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40015-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21481480,25615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2130686,52815-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.214817,119,87215-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21481250,36815-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2148157,34415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21481371,71215-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2148113,82415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21481720,11215-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.214812,077,18415-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2148132,25615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21481623,10415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2148182,43215-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.214815,761,02415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21481764,41615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21481242,68815-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.214811,129,98415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21481164,86415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2148164,00015-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21481108,54415-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.214811,441,28015-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Vgx.dll7.0.6000.214811,104,89615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21481295,93615-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.214811,052,16015-Jun-201519:25x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21481124,92815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2130617,40815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21481347,13615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21481214,52815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21481132,60815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21306389,12015-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2148163,48815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2148170,65615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21481153,08815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21481230,40015-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21481161,79215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21481388,60815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2130678,33615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.214816,111,74415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21481193,02415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2148144,54415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21481268,28815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2148113,82415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21481643,31215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.214811,830,91215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2148127,64815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21481496,12815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2148152,22415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.214813,642,36815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21481481,28015-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21481193,02415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21481671,23215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21481102,91215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2148144,54415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21481106,49615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.214811,172,48015-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll7.0.6000.21481766,97615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21481233,47215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21481841,21615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
所有受支持的基于 Itanium 的 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.21481283,13615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2130649,15215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21481984,57615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21481645,63215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21481328,19215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21306965,63215-Jun-201519:24Not applicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21481179,71215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21481135,68015-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21481385,53615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21481503,80815-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21481161,79215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87215-Jun-201519:24Not applicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68815-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21481764,41615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21306147,45615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2148111,790,33615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99215-Jun-201519:24Not applicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21481460,80015-Jun-201519:25IA-64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2148199,84015-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21481556,54415-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2148130,72015-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21481795,37615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.214812,440,19215-Jun-201519:24Not applicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2148182,43215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.214811,045,50415-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21481144,38415-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2148110,183,68015-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.214811,535,48815-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21481492,03215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.214812,233,85615-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21481275,96815-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21481122,36815-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21481130,04815-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.214812,601,47215-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Vgx.dll7.0.6000.214812,191,36015-Jun-201519:25IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21481653,82415-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.214811,941,50415-Jun-201519:24IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21481124,92815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2130617,40815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21481347,13615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21481214,52815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21481132,60815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21306389,12015-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2148163,48815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2148170,65615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21481153,08815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21481230,40015-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21481161,79215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21481388,60815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2130678,33615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.214816,111,74415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21481193,02415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2148144,54415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21481268,28815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2148113,82415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21481643,31215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.214811,830,91215-Jun-201519:25Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2148127,64815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21481496,12815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2148152,22415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.214813,642,36815-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21481481,28015-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21481193,02415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21481671,23215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21481102,91215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2148144,54415-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21481106,49615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.214811,172,48015-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll7.0.6000.21481766,97615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21481233,47215-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21481841,21615-Jun-201519:25x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 8
所有受支持的 32 位 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Corpol.dll2008.0.0.2370719,45616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll8.0.6001.23707348,16016-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll8.0.6001.23707216,57616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Html.iec2018.0.0.23707385,02416-Jun-201513:23Not applicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23707174,59216-Jun-201513:23x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23707387,58416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23707743,42416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2370711,086,84816-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23707184,32016-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23707247,80816-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.237072,006,52816-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe8.0.6001.23707638,12016-Jun-201513:01x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.237071,469,95216-Jun-201521:53Not applicableSP2SP2QFE
Jscript.dll5.8.6001.23676727,55216-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Jsdbgui.dll8.0.6001.23707522,24016-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Jsprofilerui.dll8.0.6001.23707233,98416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2370725,60016-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2370743,52016-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23707630,27216-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2370755,29616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.237076,011,90416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2370767,07216-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Msrating.dll8.0.6001.23707193,53616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.23707630,78416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23707206,84816-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Url.dll8.0.6001.23707105,98416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.237071,217,53616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.8.6001.23707421,37616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Vgx.dll8.0.6001.23707759,29616-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll8.0.6001.23707236,54416-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.23707920,06416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2370712,80016-Jun-201521:53x86SP2SP2QFE
所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2003 版本上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Corpol.dll2008.0.0.2370723,04016-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll8.0.6001.23707505,85616-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll8.0.6001.23707317,95216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Html.iec2018.0.0.23707479,74416-Jun-201522:04Not applicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.2370770,65616-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23707460,28816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.237071,020,41616-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2370712,480,00016-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23707253,44016-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23707718,84816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.237072,359,80816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe8.0.6001.23707660,64816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.237071,539,07216-Jun-201522:04Not applicableSP2SP2QFE
Jscript.dll5.8.6001.23676818,68816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Jsdbgui.dll8.0.6001.23707502,27216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Jsprofilerui.dll8.0.6001.23707284,67216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2370731,74416-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2370756,83216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23707742,91216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2370771,68016-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.237079,340,41616-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2370797,79216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Msrating.dll8.0.6001.23707241,66416-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.237071,069,05616-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23707243,71216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Url.dll8.0.6001.23707108,03216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.237071,495,55216-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.8.6001.23707610,30416-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Vgx.dll8.0.6001.237071,028,60816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll8.0.6001.23707304,64016-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.237071,151,48816-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2370713,82416-Jun-201522:04x64SP2SP2QFE
Wcorpol.dll2008.0.0.2370719,45616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll8.0.6001.23707348,16016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll8.0.6001.23707216,57616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2018.0.0.23707385,02416-Jun-201522:04Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe8.0.6001.23707174,59216-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.23707387,58416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedvtool.dll8.0.6001.23707743,42416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.2370711,086,84816-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.23707184,32016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.23707247,80816-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.237072,006,52816-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe8.0.6001.23707638,12016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.237071,469,95216-Jun-201522:04Not applicableSP2SP2QFE\WOW
Wjscript.dll5.8.6001.23676727,55216-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wjsdbgui.dll8.0.6001.23707522,24016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wjsprofilerui.dll8.0.6001.23707233,98416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.2370725,60016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wlicmgr10.dll8.0.6001.2370743,52016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.23707630,27216-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.2370755,29616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.237076,011,90416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll8.0.6001.2370767,07216-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll8.0.6001.23707193,53616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll8.0.6001.23707630,78416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll8.0.6001.23707206,84816-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll8.0.6001.23707105,98416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.237071,217,53616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.8.6001.23707421,37616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wvgx.dll8.0.6001.23707759,29616-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll8.0.6001.23707236,54416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.23707920,06416-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.2370712,80016-Jun-201522:04x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista 和 Windows Server 2008 文件信息

注意 已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum) 没有列出。
Internet Explorer 7
所有受支持的 32 位 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6002.194211,177,60012-Jun-201516:03x86
Urlmon.dll7.0.6002.237281,178,62412-Jun-201515:31x86
Mstime.dll7.0.6002.19421671,74412-Jun-201516:02x86
Mstime.dll7.0.6002.23728671,74412-Jun-201515:31x86
Inetcpl.cpl7.0.6002.194211,827,32812-Jun-201516:01Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6002.237281,827,32812-Jun-201515:30Not applicable
Corpol.dll7.0.6002.1942119,96812-Jun-201516:01x86
Corpol.dll7.0.6002.2372819,96812-Jun-201515:30x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1942127,64812-Jun-201516:02x86
Wininet.dll7.0.6002.19421834,04812-Jun-201516:03x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201516:03x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2372827,64812-Jun-201515:30x86
Wininet.dll7.0.6002.23728842,24012-Jun-201515:31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201515:31x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:39Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Jun-201516:01x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:40Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Jun-201515:30x86
Iepeers.dll7.0.6002.19421193,02412-Jun-201516:01x86
Iepeers.dll7.0.6002.23728193,02412-Jun-201515:30x86
Dxtmsft.dll7.0.6002.19421347,13612-Jun-201516:01x86
Dxtrans.dll7.0.6002.19421214,52812-Jun-201516:01x86
Dxtmsft.dll7.0.6002.23728347,13612-Jun-201515:30x86
Dxtrans.dll7.0.6002.23728214,52812-Jun-201515:30x86
Msfeeds.dll7.0.6002.19421498,68812-Jun-201516:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:42Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23728498,68812-Jun-201515:30x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:46Not applicable
Html.iec2017.0.0.19421390,14412-Jun-201514:34Not applicable
Html.iec2017.0.0.23728390,14412-Jun-201514:28Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.19421480,76812-Jun-201516:02x86
Mshtmled.dll7.0.6002.23728481,28012-Jun-201515:30x86
Mshtml.dll7.0.6002.194213,639,29612-Jun-201516:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.194211,383,42412-Jun-201514:26Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.237283,640,32012-Jun-201515:30x86
Mshtml.tlb7.0.6002.237281,383,42412-Jun-201514:21Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.19421273,40812-Jun-201516:01x86
Sqmapi.dll6.0.6002.19421129,02412-Jun-201516:03x86
Iertutil.dll7.0.6002.23728273,40812-Jun-201515:30x86
Sqmapi.dll6.0.6002.23728129,02412-Jun-201515:31x86
Vgx.dll7.0.6002.19421766,97612-Jun-201516:03x86
Vgx.dll7.0.6002.23728766,97612-Jun-201515:31x86
Url.dll7.0.6002.19421106,49612-Jun-201516:03x86
Url.dll7.0.6002.23728106,49612-Jun-201515:31x86
Iebrshim.dll6.0.6002.1942154,27212-Jun-201516:01x86
Iebrshim.dll6.0.6002.2372854,27212-Jun-201515:30x86
Ieframe.dll7.0.6002.194216,121,98412-Jun-201516:01x86
Ieui.dll7.0.6002.19421180,73612-Jun-201516:01x86
Ieframe.dll7.0.6002.237286,123,52012-Jun-201515:30x86
Ieui.dll7.0.6002.23728180,73612-Jun-201515:30x86
Ieinstal.exe6.0.6002.19421287,23212-Jun-201514:27x86
Ieinstal.exe6.0.6002.23728287,23212-Jun-201514:21x86
Ieuser.exe6.0.6002.19421305,15212-Jun-201514:27x86
Ieuser.exe6.0.6002.23728305,15212-Jun-201514:21x86
所有受支持的基于 x64 的 Windows Vista 版本和 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6002.194211,429,50412-Jun-201515:47x64
Urlmon.dll7.0.6002.237281,431,55212-Jun-201515:25x64
Mstime.dll7.0.6002.194211,129,98412-Jun-201515:46x64
Mstime.dll7.0.6002.237281,129,98412-Jun-201515:24x64
Inetcpl.cpl7.0.6002.194212,079,23212-Jun-201515:46Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6002.237282,079,23212-Jun-201515:24Not applicable
Corpol.dll7.0.6002.1942134,30412-Jun-201515:45x64
Corpol.dll7.0.6002.2372834,30412-Jun-201515:24x64
Jsproxy.dll7.0.6002.1942132,25612-Jun-201515:46x64
Wininet.dll7.0.6002.194211,032,70412-Jun-201515:47x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Jun-201515:47x64
Jsproxy.dll7.0.6002.2372832,25612-Jun-201515:24x64
Wininet.dll7.0.6002.237281,041,40812-Jun-201515:25x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Jun-201515:25x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:39Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40012-Jun-201515:46x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:40Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40012-Jun-201515:24x64
Iepeers.dll7.0.6002.19421249,85612-Jun-201515:46x64
Iepeers.dll7.0.6002.23728249,85612-Jun-201515:24x64
Dxtmsft.dll7.0.6002.19421507,39212-Jun-201515:45Not applicable
Dxtrans.dll7.0.6002.19421310,78412-Jun-201515:45x64
Dxtmsft.dll7.0.6002.23728507,39212-Jun-201515:24Not applicable
Dxtrans.dll7.0.6002.23728310,78412-Jun-201515:24x64
Msfeeds.dll7.0.6002.19421623,10412-Jun-201515:46x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:43Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23728623,10412-Jun-201515:24x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:45Not applicable
Html.iec2017.0.0.19421485,88812-Jun-201514:53Not applicable
Html.iec2017.0.0.23728485,88812-Jun-201514:57Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.19421764,41612-Jun-201515:46x64
Mshtmled.dll7.0.6002.23728764,41612-Jun-201515:24x64
Mshtml.dll7.0.6002.194215,756,41612-Jun-201515:46x64
Mshtml.tlb7.0.6002.194211,383,42412-Jun-201514:40Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.237285,759,48812-Jun-201515:24x64
Mshtml.tlb7.0.6002.237281,383,42412-Jun-201514:44Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.19421379,39212-Jun-201515:46x64
Sqmapi.dll6.0.6002.19421176,12812-Jun-201515:47x64
Iertutil.dll7.0.6002.23728379,39212-Jun-201515:24x64
Sqmapi.dll6.0.6002.23728176,12812-Jun-201515:25x64
Vgx.dll7.0.6002.194211,104,89612-Jun-201515:47x64
Vgx.dll7.0.6002.237281,104,89612-Jun-201515:25x64
Url.dll7.0.6002.19421108,54412-Jun-201515:47x64
Url.dll7.0.6002.23728108,54412-Jun-201515:25x64
Iebrshim.dll6.0.6002.19421147,96812-Jun-201515:46x64
Iebrshim.dll6.0.6002.23728147,96812-Jun-201515:24x64
Ieframe.dll7.0.6002.194217,055,36012-Jun-201515:46x64
Ieui.dll7.0.6002.19421224,76812-Jun-201515:46x64
Ieframe.dll7.0.6002.237287,057,40812-Jun-201515:24x64
Ieui.dll7.0.6002.23728224,76812-Jun-201515:24x64
Ieinstal.exe6.0.6002.19421307,20012-Jun-201514:41x64
Ieinstal.exe6.0.6002.23728307,20012-Jun-201514:45x64
Ieuser.exe6.0.6002.19421390,65612-Jun-201514:41x64
Ieuser.exe6.0.6002.23728390,65612-Jun-201514:45x64
Urlmon.dll7.0.6002.194211,177,60012-Jun-201516:03x86
Urlmon.dll7.0.6002.237281,178,62412-Jun-201515:31x86
Mstime.dll7.0.6002.19421671,74412-Jun-201516:02x86
Mstime.dll7.0.6002.23728671,74412-Jun-201515:31x86
Inetcpl.cpl7.0.6002.194211,827,32812-Jun-201516:01Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6002.237281,827,32812-Jun-201515:30Not applicable
Corpol.dll7.0.6002.1942119,96812-Jun-201516:01x86
Corpol.dll7.0.6002.2372819,96812-Jun-201515:30x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1942127,64812-Jun-201516:02x86
Wininet.dll7.0.6002.19421834,04812-Jun-201516:03x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201516:03x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2372827,64812-Jun-201515:30x86
Wininet.dll7.0.6002.23728842,24012-Jun-201515:31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201515:31x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:39Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Jun-201516:01x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:40Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Jun-201515:30x86
Iepeers.dll7.0.6002.19421193,02412-Jun-201516:01x86
Iepeers.dll7.0.6002.23728193,02412-Jun-201515:30x86
Dxtmsft.dll7.0.6002.19421347,13612-Jun-201516:01x86
Dxtrans.dll7.0.6002.19421214,52812-Jun-201516:01x86
Dxtmsft.dll7.0.6002.23728347,13612-Jun-201515:30x86
Dxtrans.dll7.0.6002.23728214,52812-Jun-201515:30x86
Msfeeds.dll7.0.6002.19421498,68812-Jun-201516:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:42Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23728498,68812-Jun-201515:30x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:46Not applicable
Html.iec2017.0.0.19421390,14412-Jun-201514:34Not applicable
Html.iec2017.0.0.23728390,14412-Jun-201514:28Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.19421480,76812-Jun-201516:02x86
Mshtmled.dll7.0.6002.23728481,28012-Jun-201515:30x86
Mshtml.dll7.0.6002.194213,639,29612-Jun-201516:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.194211,383,42412-Jun-201514:26Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.237283,640,32012-Jun-201515:30x86
Mshtml.tlb7.0.6002.237281,383,42412-Jun-201514:21Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.19421273,40812-Jun-201516:01x86
Sqmapi.dll6.0.6002.19421129,02412-Jun-201516:03x86
Iertutil.dll7.0.6002.23728273,40812-Jun-201515:30x86
Sqmapi.dll6.0.6002.23728129,02412-Jun-201515:31x86
Vgx.dll7.0.6002.19421766,97612-Jun-201516:03x86
Vgx.dll7.0.6002.23728766,97612-Jun-201515:31x86
Url.dll7.0.6002.19421106,49612-Jun-201516:03x86
Url.dll7.0.6002.23728106,49612-Jun-201515:31x86
Iebrshim.dll6.0.6002.1942154,27212-Jun-201516:01x86
Iebrshim.dll6.0.6002.2372854,27212-Jun-201515:30x86
Ieframe.dll7.0.6002.194216,121,98412-Jun-201516:01x86
Ieui.dll7.0.6002.19421180,73612-Jun-201516:01x86
Ieframe.dll7.0.6002.237286,123,52012-Jun-201515:30x86
Ieui.dll7.0.6002.23728180,73612-Jun-201515:30x86
Ieinstal.exe6.0.6002.19421287,23212-Jun-201514:27x86
Ieinstal.exe6.0.6002.23728287,23212-Jun-201514:21x86
Ieuser.exe6.0.6002.19421305,15212-Jun-201514:27x86
Ieuser.exe6.0.6002.23728305,15212-Jun-201514:21x86
所有受支持的基于 Itanium 的 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6002.194212,615,29612-Jun-201515:25IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.237282,616,32012-Jun-201515:04IA-64
Mstime.dll7.0.6002.194212,234,36812-Jun-201515:24IA-64
Mstime.dll7.0.6002.237282,234,36812-Jun-201515:03IA-64
Inetcpl.cpl7.0.6002.194212,441,72812-Jun-201515:23Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6002.237282,441,72812-Jun-201515:02Not applicable
Corpol.dll7.0.6002.1942162,97612-Jun-201515:23IA-64
Corpol.dll7.0.6002.2372862,97612-Jun-201515:02IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.1942181,92012-Jun-201515:23IA-64
Wininet.dll7.0.6002.194211,924,60812-Jun-201515:25IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76012-Jun-201515:25IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.2372881,92012-Jun-201515:03IA-64
Wininet.dll7.0.6002.237281,941,50412-Jun-201515:04IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76012-Jun-201515:04IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:39Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68812-Jun-201515:23IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:40Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68812-Jun-201515:02IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.19421460,80012-Jun-201515:23IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.23728461,31212-Jun-201515:02IA-64
Dxtmsft.dll7.0.6002.19421984,57612-Jun-201515:23IA-64
Dxtrans.dll7.0.6002.19421645,63212-Jun-201515:23IA-64
Dxtmsft.dll7.0.6002.23728984,57612-Jun-201515:02IA-64
Dxtrans.dll7.0.6002.23728645,63212-Jun-201515:02IA-64
Msfeeds.dll7.0.6002.194211,045,50412-Jun-201515:24IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:45Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.237281,045,50412-Jun-201515:03IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:45Not applicable
Html.iec2017.0.0.19421966,14412-Jun-201514:42Not applicable
Html.iec2017.0.0.23728966,14412-Jun-201514:41Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.194211,535,48812-Jun-201515:24IA-64
Mshtmled.dll7.0.6002.237281,536,00012-Jun-201515:03IA-64
Mshtml.dll7.0.6002.1942110,186,75212-Jun-201515:24IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.194211,383,42412-Jun-201514:31Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.2372810,188,80012-Jun-201515:03IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.237281,383,42412-Jun-201514:30Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.19421567,80812-Jun-201515:23IA-64
Sqmapi.dll6.0.6002.19421409,08812-Jun-201515:25IA-64
Iertutil.dll7.0.6002.23728567,80812-Jun-201515:02IA-64
Sqmapi.dll6.0.6002.23728409,08812-Jun-201515:04IA-64
Vgx.dll7.0.6002.194212,193,40812-Jun-201515:25IA-64
Vgx.dll7.0.6002.237282,193,40812-Jun-201515:04IA-64
Url.dll7.0.6002.19421130,04812-Jun-201515:25IA-64
Url.dll7.0.6002.23728130,04812-Jun-201515:04IA-64
Iebrshim.dll6.0.6002.19421211,96812-Jun-201515:23IA-64
Iebrshim.dll6.0.6002.23728211,96812-Jun-201515:02IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.1942111,798,01612-Jun-201515:23IA-64
Ieui.dll7.0.6002.19421532,99212-Jun-201515:23IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2372811,801,60012-Jun-201515:02IA-64
Ieui.dll7.0.6002.23728532,99212-Jun-201515:02IA-64
Ieinstal.exe6.0.6002.19421392,19212-Jun-201514:32IA-64
Ieinstal.exe6.0.6002.23728392,19212-Jun-201514:30IA-64
Ieuser.exe6.0.6002.19421478,72012-Jun-201514:32IA-64
Ieuser.exe6.0.6002.23728478,72012-Jun-201514:30IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.194211,177,60012-Jun-201516:03x86
Urlmon.dll7.0.6002.237281,178,62412-Jun-201515:31x86
Mstime.dll7.0.6002.19421671,74412-Jun-201516:02x86
Mstime.dll7.0.6002.23728671,74412-Jun-201515:31x86
Inetcpl.cpl7.0.6002.194211,827,32812-Jun-201516:01Not applicable
Inetcpl.cpl7.0.6002.237281,827,32812-Jun-201515:30Not applicable
Corpol.dll7.0.6002.1942119,96812-Jun-201516:01x86
Corpol.dll7.0.6002.2372819,96812-Jun-201515:30x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1942127,64812-Jun-201516:02x86
Wininet.dll7.0.6002.19421834,04812-Jun-201516:03x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201516:03x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2372827,64812-Jun-201515:30x86
Wininet.dll7.0.6002.23728842,24012-Jun-201515:31x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201515:31x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:39Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Jun-201516:01x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-May-201423:40Not applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92812-Jun-201515:30x86
Iepeers.dll7.0.6002.19421193,02412-Jun-201516:01x86
Iepeers.dll7.0.6002.23728193,02412-Jun-201515:30x86
Dxtmsft.dll7.0.6002.19421347,13612-Jun-201516:01x86
Dxtrans.dll7.0.6002.19421214,52812-Jun-201516:01x86
Dxtmsft.dll7.0.6002.23728347,13612-Jun-201515:30x86
Dxtrans.dll7.0.6002.23728214,52812-Jun-201515:30x86
Msfeeds.dll7.0.6002.19421498,68812-Jun-201516:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:42Not applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.23728498,68812-Jun-201515:30x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87607-May-201423:46Not applicable
Html.iec2017.0.0.19421390,14412-Jun-201514:34Not applicable
Html.iec2017.0.0.23728390,14412-Jun-201514:28Not applicable
Mshtmled.dll7.0.6002.19421480,76812-Jun-201516:02x86
Mshtmled.dll7.0.6002.23728481,28012-Jun-201515:30x86
Mshtml.dll7.0.6002.194213,639,29612-Jun-201516:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.194211,383,42412-Jun-201514:26Not applicable
Mshtml.dll7.0.6002.237283,640,32012-Jun-201515:30x86
Mshtml.tlb7.0.6002.237281,383,42412-Jun-201514:21Not applicable
Iertutil.dll7.0.6002.19421273,40812-Jun-201516:01x86
Sqmapi.dll6.0.6002.19421129,02412-Jun-201516:03x86
Iertutil.dll7.0.6002.23728273,40812-Jun-201515:30x86
Sqmapi.dll6.0.6002.23728129,02412-Jun-201515:31x86
Vgx.dll7.0.6002.19421766,97612-Jun-201516:03x86
Vgx.dll7.0.6002.23728766,97612-Jun-201515:31x86
Url.dll7.0.6002.19421106,49612-Jun-201516:03x86
Url.dll7.0.6002.23728106,49612-Jun-201515:31x86
Iebrshim.dll6.0.6002.1942154,27212-Jun-201516:01x86
Iebrshim.dll6.0.6002.2372854,27212-Jun-201515:30x86
Ieframe.dll7.0.6002.194216,121,98412-Jun-201516:01x86
Ieui.dll7.0.6002.19421180,73612-Jun-201516:01x86
Ieframe.dll7.0.6002.237286,123,52012-Jun-201515:30x86
Ieui.dll7.0.6002.23728180,73612-Jun-201515:30x86
Ieinstal.exe6.0.6002.19421287,23212-Jun-201514:27x86
Ieinstal.exe6.0.6002.23728287,23212-Jun-201514:21x86
Ieuser.exe6.0.6002.19421305,15212-Jun-201514:27x86
Ieuser.exe6.0.6002.23728305,15212-Jun-201514:21x86
Internet Explorer 8
所有受支持的 32 位 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.196521,214,97617-Jun-201505:26x86
Urlmon.dll8.0.6001.237071,217,53612-Jun-201516:34x86
Mstime.dll8.0.6001.19652630,78417-Jun-201505:22x86
Mstime.dll8.0.6001.23707630,78412-Jun-201516:33x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.196521,469,44017-Jun-201505:21Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.237071,469,95212-Jun-201516:29Not applicable
Corpol.dll2008.0.0.1965219,45617-Jun-201505:19x86
Corpol.dll2008.0.0.2370719,45612-Jun-201516:32x86
Jsproxy.dll8.0.6001.1965225,60017-Jun-201505:21x86
Wininet.dll8.0.6001.19652916,99217-Jun-201505:26x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51217-Jun-201505:26x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2370725,60012-Jun-201516:32x86
Wininet.dll8.0.6001.23707920,06412-Jun-201516:34x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201516:34x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.19652387,58417-Jun-201505:20x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23707387,58412-Jun-201516:32x86
Iepeers.dll8.0.6001.19652184,32017-Jun-201505:20x86
Iepeers.dll8.0.6001.23707184,32012-Jun-201516:32x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1965243,52017-Jun-201505:21x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2370743,52012-Jun-201516:32x86
Iedvtool.dll8.0.6001.19652743,42417-Jun-201505:20x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23707743,42412-Jun-201516:32x86
Dxtmsft.dll8.0.6001.19652348,16017-Jun-201505:19x86
Dxtrans.dll8.0.6001.19652216,57617-Jun-201505:19x86
Dxtmsft.dll8.0.6001.23707348,16012-Jun-201516:32x86
Dxtrans.dll8.0.6001.23707216,57612-Jun-201516:32x86
Msfeeds.dll8.0.6001.19652630,27217-Jun-201505:22x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87615-Apr-201001:25Not applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23707630,27212-Jun-201516:33x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87619-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1965255,29617-Jun-201505:22x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93815-Apr-201001:25Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1965213,31217-Jun-201502:57x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2370755,29612-Jun-201516:33x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93819-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2370713,31212-Jun-201516:30x86
Html.iec2018.0.0.19652385,02417-Jun-201504:14Not applicable
Html.iec2018.0.0.23707385,02412-Jun-201515:18Not applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1965267,07217-Jun-201505:22x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2370767,07212-Jun-201516:33x86
Mshtml.dll8.0.6001.196526,009,85617-Jun-201505:22x86
Mshtml.tlb8.0.6001.196521,638,91217-Jun-201502:56Not applicable
Mshtml.dll8.0.6001.237076,011,90412-Jun-201516:33x86
Mshtml.tlb8.0.6001.237071,638,91212-Jun-201514:01Not applicable
Ielowutil.exe8.0.6001.19652115,71217-Jun-201503:00x86
Ielowutil.exe8.0.6001.23707115,71212-Jun-201516:30x86
Ieproxy.dll8.0.6001.19652247,80817-Jun-201505:20x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23707247,80812-Jun-201516:32x86
Ieshims.dll8.0.6001.19652198,65617-Jun-201505:20x86
Ieshims.dll8.0.6001.23707198,65612-Jun-201516:32x86
Ieunatt.exe8.0.6001.19652133,63217-Jun-201502:58x86
Iexplore.exe8.0.6001.19652638,12017-Jun-201505:28x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88415-Apr-201001:19Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30815-Apr-201001:19Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34015-Apr-201001:19Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54815-Apr-201001:19Not applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23707133,63212-Jun-201516:30x86
Iexplore.exe8.0.6001.23707638,12012-Jun-201516:34x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88419-Apr-201023:10Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30819-Apr-201023:10Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34019-Apr-201023:10Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54819-Apr-201023:10Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.6001.19652522,24017-Jun-201505:21x86
Jsdbgui.dll8.0.6001.23707522,24012-Jun-201516:32x86
Jsprofilerui.dll8.0.6001.19652233,98417-Jun-201505:21x86
Jsprofilerui.dll8.0.6001.23707233,98412-Jun-201516:32x86
Desktop.iniNot applicable6515-Apr-201001:16Not applicable
Occache.dll8.0.6001.19652206,84817-Jun-201505:24x86
Desktop.iniNot applicable6519-Apr-201023:07Not applicable
Occache.dll8.0.6001.23707206,84812-Jun-201516:33x86
Desktop.iniNot applicable6515-Apr-201001:16Not applicable
Webcheck.dll8.0.6001.19652236,54417-Jun-201505:26x86
Desktop.iniNot applicable6519-Apr-201023:08Not applicable
Webcheck.dll8.0.6001.23707236,54412-Jun-201516:34x86
Icrav03.ratNot applicable8,79815-Apr-201001:16Not applicable
Msrating.dll8.0.6001.19652193,53617-Jun-201505:22x86
Ticrf.ratNot applicable1,98815-Apr-201001:16Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Apr-201023:08Not applicable
Msrating.dll8.0.6001.23707193,53612-Jun-201516:33x86
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Apr-201023:08Not applicable
Iertutil.dll8.0.6001.196522,006,01617-Jun-201505:20x86
Sqmapi.dll6.0.6001.19652129,53617-Jun-201505:26x86
Iertutil.dll8.0.6001.237072,006,52812-Jun-201516:32x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23707129,53612-Jun-201516:34x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.19652174,08017-Jun-201502:58x86
Iernonce.dll8.0.6001.1965255,80817-Jun-201505:20x86
Iesetup.dll8.0.6001.1965271,68017-Jun-201505:20x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23707174,59212-Jun-201516:30x86
Iernonce.dll8.0.6001.2370755,80812-Jun-201516:32x86
Iesetup.dll8.0.6001.2370771,68012-Jun-201516:32x86
Iesysprep.dll8.0.6001.19652109,05617-Jun-201505:20x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23707109,05612-Jun-201516:32x86
Vgx.dll8.0.6001.19652759,29617-Jun-201505:26x86
Vgx.dll8.0.6001.23707759,29612-Jun-201516:34x86
Url.dll8.0.6001.19652105,98417-Jun-201505:26x86
Url.dll8.0.6001.23707105,98412-Jun-201516:34x86
Ieframe.dll8.0.6001.1965211,085,31217-Jun-201505:20x86
Ieui.dll8.0.6001.19652164,35217-Jun-201505:20x86
Ieframe.dll8.0.6001.2370711,086,84812-Jun-201516:32x86
Ieui.dll8.0.6001.23707164,35212-Jun-201516:32x86
Ieinstal.exe8.0.6001.19652380,92817-Jun-201503:00x86
Ieinstal.exe8.0.6001.23707380,92812-Jun-201516:30x86
Jscript.dll5.8.6001.19652727,55217-Jun-201505:21x86
Jscript.dll5.8.6001.23707727,55212-Jun-201516:32x86
Vbscript.dll5.8.6001.19652421,37617-Jun-201505:26x86
Vbscript.dll5.8.6001.23707421,37612-Jun-201516:34x86
所有受支持的基于 x64 的 Windows Vista 版本和 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.196521,491,96817-Jun-201507:09x64
Urlmon.dll8.0.6001.237071,495,55212-Jun-201517:47x64
Mstime.dll8.0.6001.196521,068,54417-Jun-201507:06x64
Mstime.dll8.0.6001.237071,069,05612-Jun-201517:46x64
Inetcpl.cpl8.0.6001.196521,538,56017-Jun-201507:05Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.237071,539,07212-Jun-201517:40Not applicable
Corpol.dll2008.0.0.1965223,04017-Jun-201507:02x64
Corpol.dll2008.0.0.2370723,04012-Jun-201517:44x64
Jsproxy.dll8.0.6001.1965231,74417-Jun-201507:05x64
Wininet.dll8.0.6001.196521,147,90417-Jun-201507:09x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18417-Jun-201507:09x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2370731,74412-Jun-201517:45x64
Wininet.dll8.0.6001.237071,151,48812-Jun-201517:47x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Jun-201517:47x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.19652459,77617-Jun-201507:04x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.23707460,28812-Jun-201517:45x64
Iepeers.dll8.0.6001.19652252,41617-Jun-201507:04x64
Iepeers.dll8.0.6001.23707253,44012-Jun-201517:45x64
Licmgr10.dll8.0.6001.1965256,83217-Jun-201507:05x64
Licmgr10.dll8.0.6001.2370756,83212-Jun-201517:45x64
Iedvtool.dll8.0.6001.196521,019,90417-Jun-201507:04x64
Iedvtool.dll8.0.6001.237071,020,41612-Jun-201517:45x64
Dxtmsft.dll8.0.6001.19652505,85617-Jun-201507:03x64
Dxtrans.dll8.0.6001.19652317,95217-Jun-201507:03x64
Dxtmsft.dll8.0.6001.23707505,85612-Jun-201517:44x64
Dxtrans.dll8.0.6001.23707317,95212-Jun-201517:44x64
Msfeeds.dll8.0.6001.19652742,91217-Jun-201507:06x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87629-Jan-200919:41Not applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23707742,91212-Jun-201517:46x64
Msfeeds.mofNot applicable1,87629-Jan-201322:12Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1965271,68017-Jun-201507:06x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93829-Jan-200919:41Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1965212,28817-Jun-201504:21x64
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2370771,68012-Jun-201517:46x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93829-Jan-201322:12Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2370712,28812-Jun-201517:41x64
Html.iec2018.0.0.19652479,74417-Jun-201505:42Not applicable
Html.iec2018.0.0.23707479,74412-Jun-201516:46Not applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1965297,79217-Jun-201507:06x64
Mshtmled.dll8.0.6001.2370797,79212-Jun-201517:46x64
Mshtml.dll8.0.6001.196529,336,32017-Jun-201507:06x64
Mshtml.tlb8.0.6001.196521,638,91217-Jun-201504:21Not applicable
Mshtml.dll8.0.6001.237079,340,41612-Jun-201517:46x64
Mshtml.tlb8.0.6001.237071,638,91212-Jun-201515:38Not applicable
Ielowutil.exe8.0.6001.19652115,71217-Jun-201504:24x64
Ielowutil.exe8.0.6001.23707115,71212-Jun-201517:41x64
Ieproxy.dll8.0.6001.19652718,84817-Jun-201507:04x64
Ieproxy.dll8.0.6001.23707718,84812-Jun-201517:45x64
Ieshims.dll8.0.6001.19652301,56817-Jun-201507:04x64
Ieshims.dll8.0.6001.23707301,56812-Jun-201517:45x64
Ieunatt.exe8.0.6001.19652162,81617-Jun-201504:23x64
Iexplore.exe8.0.6001.19652660,64817-Jun-201507:10x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88429-Jan-200919:33Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30829-Jan-200919:33Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34029-Jan-200919:33Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54829-Jan-200919:33Not applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23707162,81612-Jun-201517:41x64
Iexplore.exe8.0.6001.23707660,64812-Jun-201517:49x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88429-Jan-201321:53Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30829-Jan-201321:53Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34029-Jan-201321:53Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54829-Jan-201321:53Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.6001.19652502,27217-Jun-201507:05x64
Jsdbgui.dll8.0.6001.23707502,27212-Jun-201517:45x64
Jsprofilerui.dll8.0.6001.19652284,67217-Jun-201507:05x64
Jsprofilerui.dll8.0.6001.23707284,67212-Jun-201517:45x64
Desktop.iniNot applicable6529-Jan-200919:30Not applicable
Occache.dll8.0.6001.19652243,71217-Jun-201507:08x64
Desktop.iniNot applicable6529-Jan-201321:51Not applicable
Occache.dll8.0.6001.23707243,71212-Jun-201517:46x64
Desktop.iniNot applicable6529-Jan-200919:30Not applicable
Webcheck.dll8.0.6001.19652304,64017-Jun-201507:09x64
Desktop.iniNot applicable6529-Jan-201321:51Not applicable
Webcheck.dll8.0.6001.23707304,64012-Jun-201517:47x64
Icrav03.ratNot applicable8,79829-Jan-200919:30Not applicable
Msrating.dll8.0.6001.19652241,66417-Jun-201507:06x64
Ticrf.ratNot applicable1,98829-Jan-200919:30Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79829-Jan-201321:51Not applicable
Msrating.dll8.0.6001.23707241,66412-Jun-201517:46x64
Ticrf.ratNot applicable1,98829-Jan-201321:51Not applicable
Iertutil.dll8.0.6001.196522,359,29617-Jun-201507:04x64
Sqmapi.dll6.0.6001.19652165,88817-Jun-201507:09x64
Iertutil.dll8.0.6001.237072,359,80812-Jun-201517:45x64
Sqmapi.dll6.0.6001.23707165,88812-Jun-201517:47x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.1965270,65617-Jun-201504:23x64
Iernonce.dll8.0.6001.1965272,19217-Jun-201507:04x64
Iesetup.dll8.0.6001.1965277,31217-Jun-201507:04x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.2370770,65612-Jun-201517:41x64
Iernonce.dll8.0.6001.2370772,19212-Jun-201517:45x64
Iesetup.dll8.0.6001.2370777,31212-Jun-201517:45x64
Iesysprep.dll8.0.6001.19652132,09617-Jun-201507:04x64
Iesysprep.dll8.0.6001.23707132,09612-Jun-201517:45x64
Vgx.dll8.0.6001.196521,028,09617-Jun-201507:09x64
Vgx.dll8.0.6001.237071,028,60812-Jun-201517:47x64
Url.dll8.0.6001.19652108,03217-Jun-201507:09x64
Url.dll8.0.6001.23707108,03212-Jun-201517:47x64
Ieframe.dll8.0.6001.1965212,475,90417-Jun-201507:04x64
Ieui.dll8.0.6001.19652219,13617-Jun-201507:04x64
Ieframe.dll8.0.6001.2370712,480,00012-Jun-201517:45x64
Ieui.dll8.0.6001.23707219,13612-Jun-201517:45x64
Ieinstal.exe8.0.6001.19652278,52817-Jun-201504:24x64
Ieinstal.exe8.0.6001.23707278,52812-Jun-201517:41x64
Jscript.dll5.8.6001.19652818,68817-Jun-201507:05x64
Jscript.dll5.8.6001.23707818,68812-Jun-201517:45x64
Vbscript.dll5.8.6001.19652610,30417-Jun-201507:09x64
Vbscript.dll5.8.6001.23707610,30412-Jun-201517:47x64
Ieunatt.exe8.0.6001.19652133,63217-Jun-201502:58x86
Iexplore.exe8.0.6001.19652638,12017-Jun-201505:28x86
Ieunatt.exe8.0.6001.23707133,63212-Jun-201516:30x86
Iexplore.exe8.0.6001.23707638,12012-Jun-201516:34x86
Occache.dll8.0.6001.19652206,84817-Jun-201505:24x86
Occache.dll8.0.6001.23707206,84812-Jun-201516:33x86
Webcheck.dll8.0.6001.19652236,54417-Jun-201505:26x86
Webcheck.dll8.0.6001.23707236,54412-Jun-201516:34x86
Urlmon.dll8.0.6001.196521,214,97617-Jun-201505:26x86
Urlmon.dll8.0.6001.237071,217,53612-Jun-201516:34x86
Mstime.dll8.0.6001.19652630,78417-Jun-201505:22x86
Mstime.dll8.0.6001.23707630,78412-Jun-201516:33x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.196521,469,44017-Jun-201505:21Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.237071,469,95212-Jun-201516:29Not applicable
Corpol.dll2008.0.0.1965219,45617-Jun-201505:19x86
Corpol.dll2008.0.0.2370719,45612-Jun-201516:32x86
Jsproxy.dll8.0.6001.1965225,60017-Jun-201505:21x86
Wininet.dll8.0.6001.19652916,99217-Jun-201505:26x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51217-Jun-201505:26x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2370725,60012-Jun-201516:32x86
Wininet.dll8.0.6001.23707920,06412-Jun-201516:34x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Jun-201516:34x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.19652387,58417-Jun-201505:20x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23707387,58412-Jun-201516:32x86
Iepeers.dll8.0.6001.19652184,32017-Jun-201505:20x86
Iepeers.dll8.0.6001.23707184,32012-Jun-201516:32x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1965243,52017-Jun-201505:21x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2370743,52012-Jun-201516:32x86
Iedvtool.dll8.0.6001.19652743,42417-Jun-201505:20x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23707743,42412-Jun-201516:32x86
Dxtmsft.dll8.0.6001.19652348,16017-Jun-201505:19x86
Dxtrans.dll8.0.6001.19652216,57617-Jun-201505:19x86
Dxtmsft.dll8.0.6001.23707348,16012-Jun-201516:32x86
Dxtrans.dll8.0.6001.23707216,57612-Jun-201516:32x86
Msfeeds.dll8.0.6001.19652630,27217-Jun-201505:22x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87615-Apr-201001:25Not applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23707630,27212-Jun-201516:33x86
Msfeeds.mofNot applicable1,87619-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1965255,29617-Jun-201505:22x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93815-Apr-201001:25Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1965213,31217-Jun-201502:57x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2370755,29612-Jun-201516:33x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,93819-Apr-201023:16Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2370713,31212-Jun-201516:30x86
Html.iec2018.0.0.19652385,02417-Jun-201504:14Not applicable
Html.iec2018.0.0.23707385,02412-Jun-201515:18Not applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1965267,07217-Jun-201505:22x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2370767,07212-Jun-201516:33x86
Mshtml.dll8.0.6001.196526,009,85617-Jun-201505:22x86
Mshtml.tlb8.0.6001.196521,638,91217-Jun-201502:56Not applicable
Mshtml.dll8.0.6001.237076,011,90412-Jun-201516:33x86
Mshtml.tlb8.0.6001.237071,638,91212-Jun-201514:01Not applicable
Ielowutil.exe8.0.6001.19652115,71217-Jun-201503:00x86
Ielowutil.exe8.0.6001.23707115,71212-Jun-201516:30x86
Ieproxy.dll8.0.6001.19652247,80817-Jun-201505:20x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23707247,80812-Jun-201516:32x86
Ieshims.dll8.0.6001.19652198,65617-Jun-201505:20x86
Ieshims.dll8.0.6001.23707198,65612-Jun-201516:32x86
Jsdbgui.dll8.0.6001.19652522,24017-Jun-201505:21x86
Jsdbgui.dll8.0.6001.23707522,24012-Jun-201516:32x86
Jsprofilerui.dll8.0.6001.19652233,98417-Jun-201505:21x86
Jsprofilerui.dll8.0.6001.23707233,98412-Jun-201516:32x86
Icrav03.ratNot applicable8,79815-Apr-201001:16Not applicable
Msrating.dll8.0.6001.19652193,53617-Jun-201505:22x86
Ticrf.ratNot applicable1,98815-Apr-201001:16Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Apr-201023:08Not applicable
Msrating.dll8.0.6001.23707193,53612-Jun-201516:33x86
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Apr-201023:08Not applicable
Iertutil.dll8.0.6001.196522,006,01617-Jun-201505:20x86
Sqmapi.dll6.0.6001.19652129,53617-Jun-201505:26x86
Iertutil.dll8.0.6001.237072,006,52812-Jun-201516:32x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23707129,53612-Jun-201516:34x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.19652174,08017-Jun-201502:58x86
Iernonce.dll8.0.6001.1965255,80817-Jun-201505:20x86
Iesetup.dll8.0.6001.1965271,68017-Jun-201505:20x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23707174,59212-Jun-201516:30x86
Iernonce.dll8.0.6001.2370755,80812-Jun-201516:32x86
Iesetup.dll8.0.6001.2370771,68012-Jun-201516:32x86
Iesysprep.dll8.0.6001.19652109,05617-Jun-201505:20x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23707109,05612-Jun-201516:32x86
Vgx.dll8.0.6001.19652759,29617-Jun-201505:26x86
Vgx.dll8.0.6001.23707759,29612-Jun-201516:34x86
Url.dll8.0.6001.19652105,98417-Jun-201505:26x86
Url.dll8.0.6001.23707105,98412-Jun-201516:34x86
Ieframe.dll8.0.6001.1965211,085,31217-Jun-201505:20x86
Ieui.dll8.0.6001.19652164,35217-Jun-201505:20x86
Ieframe.dll8.0.6001.2370711,086,84812-Jun-201516:32x86
Ieui.dll8.0.6001.23707164,35212-Jun-201516:32x86
Ieinstal.exe8.0.6001.19652380,92817-Jun-201503:00x86
Ieinstal.exe8.0.6001.23707380,92812-Jun-201516:30x86
Jscript.dll5.8.6001.19652727,55217-Jun-201505:21x86
Jscript.dll5.8.6001.23707727,55212-Jun-201516:32x86
Vbscript.dll5.8.6001.19652421,37617-Jun-201505:26x86
Vbscript.dll5.8.6001.23707421,37612-Jun-201516:34x86
Internet Explorer 9
所有受支持的 32 位 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 9
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.166691,139,71217-Jun-201501:10x86
Urlmon.dll9.0.8112.207841,139,20017-Jun-201518:03x86
Iexplore.exe9.0.8112.16669758,00017-Jun-201501:22x86
Iexplore.exe9.0.8112.20784758,00017-Jun-201518:16x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.166691,427,96817-Jun-201501:09Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.207841,427,96817-Jun-201518:02Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1666965,02417-Jun-201501:08x86
Wininet.dll9.0.8112.166691,129,47217-Jun-201501:09x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04817-Jun-201501:08x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2078475,26417-Jun-201518:02x86
Wininet.dll9.0.8112.207841,130,49617-Jun-201518:03x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04817-Jun-201518:02x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16669678,91217-Jun-201501:09x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20784678,91217-Jun-201518:03x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.16669353,79217-Jun-201501:08x86
Dxtrans.dll9.0.8112.16669223,23217-Jun-201501:08x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.20784353,79217-Jun-201518:02x86
Dxtrans.dll9.0.8112.20784223,23217-Jun-201518:01x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16669607,74417-Jun-201501:08x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51817-Jun-201500:54Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20784607,74417-Jun-201518:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51817-Jun-201517:47Not applicable
Msfeedsbs.dll9.0.8112.1666941,47217-Jun-201501:08x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57417-Jun-201500:54Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.1666910,75217-Jun-201501:08x86
Msfeedsbs.dll9.0.8112.2078441,47217-Jun-201518:01x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57417-Jun-201517:47Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.2078410,75217-Jun-201518:01x86
Mshta.exe9.0.8112.1666911,77617-Jun-201501:08x86
Mshta.exe9.0.8112.2078411,77617-Jun-201518:01x86
Html.iec2019.0.0.17174367,61617-Jun-201501:12Not applicable
Html.iec2019.0.0.20785367,61617-Jun-201518:06Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1666973,21617-Jun-201501:08x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2078473,21617-Jun-201518:01x86
Mshtml.dll9.0.8112.1666912,386,81617-Jun-201501:15x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166692,382,84817-Jun-201501:08Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2078412,386,30417-Jun-201518:09x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207842,382,84817-Jun-201518:01Not applicable
Ielowutil.exe9.0.8112.16669223,23217-Jun-201501:08x86
Ielowutil.exe9.0.8112.20784223,23217-Jun-201518:02x86
Ieproxy.dll9.0.8112.16669195,07217-Jun-201501:08x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20784195,07217-Jun-201518:02x86
Ieshims.dll9.0.8112.16669194,56017-Jun-201501:08x86
Ieshims.dll9.0.8112.20784194,56017-Jun-201518:02x86
Extexport.exe9.0.8112.1666922,52817-Jun-201501:09x86
Extexport.exe9.0.8112.2078422,52817-Jun-201518:02x86
Ieunatt.exe9.0.8112.16669142,84817-Jun-201501:08x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201519:47Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201519:47Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201519:47Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201519:47Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20784142,84817-Jun-201518:02x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201521:03Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201521:03Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201521:03Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201521:03Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16669387,58417-Jun-201501:09x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20784387,58417-Jun-201518:02x86
Iertutil.dll9.0.8112.166691,804,28817-Jun-201501:09x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74417-Jun-201501:22x86
Iertutil.dll9.0.8112.207841,804,28817-Jun-201518:02x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74417-Jun-201518:16x86
Vgx.dll9.0.8112.16669768,51217-Jun-201501:09x86
Vgx.dll9.0.8112.20784768,51217-Jun-201518:02x86
Url.dll9.0.8112.16669231,93617-Jun-201501:08x86
Url.dll9.0.8112.20784231,93617-Jun-201518:02x86
Ieframe.dll9.0.8112.166699,750,52817-Jun-201501:12x86
Ieui.dll9.0.8112.16669176,64017-Jun-201501:08x86
Ieframe.dll9.0.8112.207849,751,04017-Jun-201518:06x86
Ieui.dll9.0.8112.20784176,64017-Jun-201518:01x86
Ieinstal.exe9.0.8112.16669474,62417-Jun-201501:08x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20784474,62417-Jun-201518:02x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16669104,44817-Jun-201501:09x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20784104,44817-Jun-201518:02x86
Jscript.dll5.8.7601.17174718,33617-Jun-201501:08x86
Jscript9.dll9.0.8112.166691,810,43217-Jun-201501:14x86
Jscript.dll5.8.7601.20785718,33617-Jun-201518:02x86
Jscript9.dll9.0.8112.207841,810,43217-Jun-201518:07x86
Vbscript.dll5.8.7601.17174421,88817-Jun-201501:09x86
Vbscript.dll5.8.7601.20785421,88817-Jun-201518:02x86
所有受支持的基于 x64 的 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本上的 Internet Explorer 9
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.166691,387,52017-Jun-201501:47x64
Urlmon.dll9.0.8112.207841,387,52017-Jun-201518:42x64
Iexplore.exe9.0.8112.16669763,63217-Jun-201502:03x64
Iexplore.exe9.0.8112.20784763,63217-Jun-201518:59x64
Inetcpl.cpl9.0.8112.166691,494,01617-Jun-201501:46Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.207841,494,01617-Jun-201518:41Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1666985,50417-Jun-201501:46x64
Wininet.dll9.0.8112.166691,392,12817-Jun-201501:47x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52817-Jun-201501:46x64
Jsproxy.dll9.0.8112.2078496,76817-Jun-201518:41x64
Wininet.dll9.0.8112.207841,393,15217-Jun-201518:42x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52817-Jun-201518:41x64
Iedvtool.dll9.0.8112.16669887,29617-Jun-201501:47x64
Iedvtool.dll9.0.8112.20784887,29617-Jun-201518:42x64
Dxtmsft.dll9.0.8112.16669453,12017-Jun-201501:46x64
Dxtrans.dll9.0.8112.16669282,11217-Jun-201501:45x64
Dxtmsft.dll9.0.8112.20784453,12017-Jun-201518:41x64
Dxtrans.dll9.0.8112.20784282,11217-Jun-201518:41x64
Msfeeds.dll9.0.8112.16669729,08817-Jun-201501:46x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51817-Jun-201501:30Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20784729,08817-Jun-201518:41x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51817-Jun-201518:24Not applicable
Msfeedsbs.dll9.0.8112.1666955,29617-Jun-201501:45x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57417-Jun-201501:30Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.1666911,26417-Jun-201501:45x64
Msfeedsbs.dll9.0.8112.2078455,29617-Jun-201518:41x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57417-Jun-201518:24Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.2078411,26417-Jun-201518:40x64
Mshta.exe9.0.8112.1666912,80017-Jun-201501:45x64
Mshta.exe9.0.8112.2078412,80017-Jun-201518:40x64
Html.iec2019.0.0.17174448,51217-Jun-201501:50Not applicable
Html.iec2019.0.0.20785448,51217-Jun-201518:46Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1666996,76817-Jun-201501:45x64
Mshtmled.dll9.0.8112.2078496,76817-Jun-201518:41x64
Mshtml.dll9.0.8112.1666917,888,25617-Jun-201502:00x64
Mshtml.tlb9.0.8112.166692,382,84817-Jun-201501:45Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2078417,888,25617-Jun-201518:55x64
Mshtml.tlb9.0.8112.207842,382,84817-Jun-201518:40Not applicable
Ielowutil.exe9.0.8112.16669223,74417-Jun-201501:46x64
Ielowutil.exe9.0.8112.20784223,74417-Jun-201518:41x64
Ieproxy.dll9.0.8112.16669550,91217-Jun-201501:46x64
Ieproxy.dll9.0.8112.20784550,91217-Jun-201518:41x64
Ieshims.dll9.0.8112.16669305,66417-Jun-201501:46x64
Ieshims.dll9.0.8112.20784305,66417-Jun-201518:41x64
Ieunatt.exe9.0.8112.16669173,05617-Jun-201501:46x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201519:47Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201519:47Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201519:47Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201519:47Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20784173,05617-Jun-201518:41x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201521:03Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201521:03Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201521:03Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201521:03Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16669499,20017-Jun-201501:46x64
Jsdbgui.dll9.0.8112.20784499,20017-Jun-201518:41x64
Iertutil.dll9.0.8112.166692,158,08017-Jun-201501:46x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02417-Jun-201502:03x64
Iertutil.dll9.0.8112.207842,158,08017-Jun-201518:41x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02417-Jun-201518:59x64
Vgx.dll9.0.8112.16669996,35217-Jun-201501:46x64
Vgx.dll9.0.8112.20784996,35217-Jun-201518:42x64
Url.dll9.0.8112.16669237,05617-Jun-201501:46x64
Url.dll9.0.8112.20784237,05617-Jun-201518:41x64
Ieframe.dll9.0.8112.1666910,936,32017-Jun-201501:50x64
Ieui.dll9.0.8112.16669248,32017-Jun-201501:45x64
Ieframe.dll9.0.8112.2078410,936,83217-Jun-201518:45x64
Ieui.dll9.0.8112.20784248,32017-Jun-201518:40x64
Ieinstal.exe9.0.8112.16669490,49617-Jun-201501:46x64
Ieinstal.exe9.0.8112.20784490,49617-Jun-201518:41x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16669141,31217-Jun-201501:46x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20784141,31217-Jun-201518:41x64
Jscript.dll5.8.7601.17174816,64017-Jun-201501:46x64
Jscript9.dll9.0.8112.166692,343,93617-Jun-201501:52x64
Jscript.dll5.8.7601.20785816,64017-Jun-201518:41x64
Jscript9.dll9.0.8112.207842,344,44817-Jun-201518:47x64
Vbscript.dll5.8.7601.17174599,04017-Jun-201501:46x64
Vbscript.dll5.8.7601.20785599,04017-Jun-201518:41x64
Iexplore.exe9.0.8112.16669758,00017-Jun-201501:22x86
Iexplore.exe9.0.8112.20784758,00017-Jun-201518:16x86
Ieunatt.exe9.0.8112.16669142,84817-Jun-201501:08x86
Ieunatt.exe9.0.8112.20784142,84817-Jun-201518:02x86
Urlmon.dll9.0.8112.166691,139,71217-Jun-201501:10x86
Urlmon.dll9.0.8112.207841,139,20017-Jun-201518:03x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.166691,427,96817-Jun-201501:09Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.207841,427,96817-Jun-201518:02Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1666965,02417-Jun-201501:08x86
Wininet.dll9.0.8112.166691,129,47217-Jun-201501:09x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04817-Jun-201501:08x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2078475,26417-Jun-201518:02x86
Wininet.dll9.0.8112.207841,130,49617-Jun-201518:03x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04817-Jun-201518:02x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16669678,91217-Jun-201501:09x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20784678,91217-Jun-201518:03x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.16669353,79217-Jun-201501:08x86
Dxtrans.dll9.0.8112.16669223,23217-Jun-201501:08x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.20784353,79217-Jun-201518:02x86
Dxtrans.dll9.0.8112.20784223,23217-Jun-201518:01x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16669607,74417-Jun-201501:08x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51817-Jun-201500:54Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20784607,74417-Jun-201518:02x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51817-Jun-201517:47Not applicable
Msfeedsbs.dll9.0.8112.1666941,47217-Jun-201501:08x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57417-Jun-201500:54Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.1666910,75217-Jun-201501:08x86
Msfeedsbs.dll9.0.8112.2078441,47217-Jun-201518:01x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57417-Jun-201517:47Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.2078410,75217-Jun-201518:01x86
Mshta.exe9.0.8112.1666911,77617-Jun-201501:08x86
Mshta.exe9.0.8112.2078411,77617-Jun-201518:01x86
Html.iec2019.0.0.17174367,61617-Jun-201501:12Not applicable
Html.iec2019.0.0.20785367,61617-Jun-201518:06Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1666973,21617-Jun-201501:08x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2078473,21617-Jun-201518:01x86
Mshtml.dll9.0.8112.1666912,386,81617-Jun-201501:15x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166692,382,84817-Jun-201501:08Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2078412,386,30417-Jun-201518:09x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207842,382,84817-Jun-201518:01Not applicable
Ielowutil.exe9.0.8112.16669223,23217-Jun-201501:08x86
Ielowutil.exe9.0.8112.20784223,23217-Jun-201518:02x86
Ieproxy.dll9.0.8112.16669195,07217-Jun-201501:08x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20784195,07217-Jun-201518:02x86
Ieshims.dll9.0.8112.16669194,56017-Jun-201501:08x86
Ieshims.dll9.0.8112.20784194,56017-Jun-201518:02x86
Extexport.exe9.0.8112.1666922,52817-Jun-201501:09x86
Extexport.exe9.0.8112.2078422,52817-Jun-201518:02x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.16669387,58417-Jun-201501:09x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20784387,58417-Jun-201518:02x86
Iertutil.dll9.0.8112.166691,804,28817-Jun-201501:09x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74417-Jun-201501:22x86
Iertutil.dll9.0.8112.207841,804,28817-Jun-201518:02x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74417-Jun-201518:16x86
Vgx.dll9.0.8112.16669768,51217-Jun-201501:09x86
Vgx.dll9.0.8112.20784768,51217-Jun-201518:02x86
Url.dll9.0.8112.16669231,93617-Jun-201501:08x86
Url.dll9.0.8112.20784231,93617-Jun-201518:02x86
Ieframe.dll9.0.8112.166699,750,52817-Jun-201501:12x86
Ieui.dll9.0.8112.16669176,64017-Jun-201501:08x86
Ieframe.dll9.0.8112.207849,751,04017-Jun-201518:06x86
Ieui.dll9.0.8112.20784176,64017-Jun-201518:01x86
Ieinstal.exe9.0.8112.16669474,62417-Jun-201501:08x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20784474,62417-Jun-201518:02x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16669104,44817-Jun-201501:09x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20784104,44817-Jun-201518:02x86
Jscript.dll5.8.7601.17174718,33617-Jun-201501:08x86
Jscript9.dll9.0.8112.166691,810,43217-Jun-201501:14x86
Jscript.dll5.8.7601.20785718,33617-Jun-201518:02x86
Jscript9.dll9.0.8112.207841,810,43217-Jun-201518:07x86
Vbscript.dll5.8.7601.17174421,88817-Jun-201501:09x86
Vbscript.dll5.8.7601.20785421,88817-Jun-201518:02x86

Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 文件信息

注意 已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum) 没有列出。
Internet Explorer 8
所有受支持的基于 x86 版本 Windows 7 上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7601.188961,267,71215-Jun-201521:43x86
Urlmon.dll8.0.7601.230991,269,24815-Jun-201521:32x86
Iexplore.exe8.0.7601.18896677,02415-Jun-201521:44x86
Iexplore.exe8.0.7601.23099677,02415-Jun-201521:34x86
Mstime.dll8.0.7601.18896624,64015-Jun-201521:43x86
Mstime.dll8.0.7601.23099624,64015-Jun-201521:32x86
Inetcpl.cpl8.0.7601.188961,466,36815-Jun-201521:42Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.7601.230991,466,36815-Jun-201521:30Not applicable
Corpol.dll8.0.7601.1889618,94415-Jun-201521:43x86
Corpol.dll8.0.7601.2309918,94415-Jun-201521:31x86
Jsproxy.dll8.0.7601.1889648,12815-Jun-201521:43x86
Wininet.dll8.0.7601.18896981,50415-Jun-201521:43x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60815-Jun-201521:43x86
Jsproxy.dll8.0.7601.2309948,12815-Jun-201521:31x86
Wininet.dll8.0.7601.23099982,01615-Jun-201521:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60815-Jun-201521:32x86
Iedkcs32.dll18.0.7601.18896389,12015-Jun-201521:43x86
Iedkcs32.dll18.0.7601.23099389,12015-Jun-201521:31x86
Iepeers.dll8.0.7601.18896186,36815-Jun-201521:43x86
Iepeers.dll8.0.7601.23099186,36815-Jun-201521:31x86
Licmgr10.dll8.0.7601.1889644,54415-Jun-201521:43x86
Licmgr10.dll8.0.7601.2309944,54415-Jun-201521:31x86
Iedvtool.dll8.0.7601.18896861,18415-Jun-201521:43x86
Iedvtool.dll8.0.7601.23099861,18415-Jun-201521:31x86
Dxtmsft.dll8.0.7601.18896345,60015-Jun-201521:43x86
Dxtrans.dll8.0.7601.18896216,06415-Jun-201521:43x86
Dxtmsft.dll8.0.7601.23099345,60015-Jun-201521:31x86
Dxtrans.dll8.0.7601.23099216,06415-Jun-201521:31x86
Msfeeds.dll8.0.7601.18896627,71215-Jun-201521:43x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.23099627,71215-Jun-201521:31x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:19Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.7601.1889664,51215-Jun-201521:43x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:17Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.1889615,87215-Jun-201521:42x86
Msfeedsbs.dll8.0.7601.2309964,51215-Jun-201521:31x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:19Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.2309915,87215-Jun-201521:31x86
Mshta.exe8.0.7601.1889650,17615-Jun-201521:42x86
Mshta.exe8.0.7601.2309950,68815-Jun-201521:31x86
Html.iec2018.0.0.18896386,56015-Jun-201521:06Not applicable
Html.iec2018.0.0.23099386,56015-Jun-201521:04Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.1889667,58415-Jun-201521:43x86
Mshtmled.dll8.0.7601.2309967,58415-Jun-201521:31x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:16Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.188966,034,43215-Jun-201521:43x86
Mshtml.tlb8.0.7601.188961,638,91215-Jun-201520:49Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:18Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.230996,034,43215-Jun-201521:31x86
Mshtml.tlb8.0.7601.230991,638,91215-Jun-201520:47Not applicable
Ielowutil.exe8.0.7601.18896118,78415-Jun-201521:42x86
Ielowutil.exe8.0.7601.23099118,78415-Jun-201521:31x86
Ieproxy.dll8.0.7601.18896163,84015-Jun-201521:43x86
Ieproxy.dll8.0.7601.23099163,84015-Jun-201521:31x86
Ieshims.dll8.0.7601.18896201,72815-Jun-201521:43x86
Ieshims.dll8.0.7601.23099201,72815-Jun-201521:31x86
Extexport.exe8.0.7601.18896146,94415-Jun-201521:42x86
Extexport.exe8.0.7601.23099146,94415-Jun-201521:31x86
Ieunatt.exe8.0.7601.18896142,84815-Jun-201521:42x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88403-Jun-201520:15Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30803-Jun-201520:15Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34003-Jun-201520:15Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54803-Jun-201520:15Not applicable
Ieunatt.exe8.0.7601.23099143,36015-Jun-201521:31x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88403-Jun-201520:15Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30803-Jun-201520:15Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34003-Jun-201520:15Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54803-Jun-201520:15Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.7601.18896525,82415-Jun-201521:43x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.23099525,82415-Jun-201521:31x86
Jsprofilerui.dll8.0.7601.18896354,81615-Jun-201521:43x86
Jsprofilerui.dll8.0.7601.23099354,81615-Jun-201521:31x86
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:15Not applicable
Occache.dll8.0.7601.18896153,08815-Jun-201521:43x86
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:14Not applicable
Occache.dll8.0.7601.23099153,08815-Jun-201521:32x86
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:15Not applicable
Webcheck.dll8.0.7601.18896229,37615-Jun-201521:43x86
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:14Not applicable
Webcheck.dll8.0.7601.23099229,37615-Jun-201521:32x86
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:15Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.18896195,07215-Jun-201521:43x86
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:15Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:14Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.23099195,07215-Jun-201521:32x86
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:14Not applicable
Iertutil.dll8.0.7601.188962,088,44815-Jun-201521:43x86
Sqmapi.dll6.1.7601.18896189,95215-Jun-201521:43x86
Iertutil.dll8.0.7601.230992,088,44815-Jun-201521:31x86
Sqmapi.dll6.1.7601.23099189,95215-Jun-201521:32x86
Vgx.dll8.0.7601.18896760,32015-Jun-201521:43x86
Vgx.dll8.0.7601.23099760,32015-Jun-201521:32x86
Url.dll8.0.7601.18896132,09615-Jun-201521:43x86
Url.dll8.0.7601.23099132,09615-Jun-201521:32x86
Ieframe.dll8.0.7601.1889611,030,52815-Jun-201521:43x86
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:16Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.18896176,64015-Jun-201521:43x86
Ieframe.dll8.0.7601.2309911,030,01615-Jun-201521:31x86
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:18Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.23099176,64015-Jun-201521:31x86
Ieinstal.exe8.0.7601.18896384,00015-Jun-201521:42x86
Ieinstal.exe8.0.7601.23099384,00015-Jun-201521:31x86
Jscript.dll5.8.7601.18896717,82415-Jun-201521:43x86
Jscript.dll5.8.7601.23099717,82415-Jun-201521:31x86
Vbscript.dll5.8.7601.18896428,54415-Jun-201521:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.23099428,54415-Jun-201521:32x86
所有受支持的基于 x64 版本的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7601.188961,539,58415-Jun-201521:45x64
Urlmon.dll8.0.7601.230991,542,14415-Jun-201521:56x64
Iexplore.exe8.0.7601.18896699,04015-Jun-201521:48x64
Iexplore.exe8.0.7601.23099699,04015-Jun-201521:58x64
Mstime.dll8.0.7601.188961,031,16815-Jun-201521:45x64
Mstime.dll8.0.7601.230991,031,16815-Jun-201521:56x64
Inetcpl.cpl8.0.7601.188961,538,04815-Jun-201521:44Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.7601.230991,538,04815-Jun-201521:55Not applicable
Corpol.dll8.0.7601.1889622,52815-Jun-201521:45x64
Corpol.dll8.0.7601.2309922,52815-Jun-201521:56x64
Jsproxy.dll8.0.7601.1889664,51215-Jun-201521:45x64
Wininet.dll8.0.7601.188961,188,86415-Jun-201521:46x64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23215-Jun-201521:46x64
Jsproxy.dll8.0.7601.2309964,51215-Jun-201521:56x64
Wininet.dll8.0.7601.230991,189,37615-Jun-201521:57x64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23215-Jun-201521:57x64
Iedkcs32.dll18.0.7601.18896445,95215-Jun-201521:45x64
Iedkcs32.dll18.0.7601.23099445,95215-Jun-201521:56x64
Iepeers.dll8.0.7601.18896252,92815-Jun-201521:45x64
Iepeers.dll8.0.7601.23099252,92815-Jun-201521:56x64
Licmgr10.dll8.0.7601.1889657,85615-Jun-201521:45x64
Licmgr10.dll8.0.7601.2309957,85615-Jun-201521:56x64
Iedvtool.dll8.0.7601.188961,013,24815-Jun-201521:45x64
Iedvtool.dll8.0.7601.230991,013,24815-Jun-201521:56x64
Dxtmsft.dll8.0.7601.18896495,61615-Jun-201521:45x64
Dxtrans.dll8.0.7601.18896314,88015-Jun-201521:45x64
Dxtmsft.dll8.0.7601.23099495,61615-Jun-201521:56x64
Dxtrans.dll8.0.7601.23099314,88015-Jun-201521:56x64
Msfeeds.dll8.0.7601.18896735,23215-Jun-201521:45x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.23099735,23215-Jun-201521:56x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:21Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.7601.1889682,94415-Jun-201521:45x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:17Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.1889616,38415-Jun-201521:44x64
Msfeedsbs.dll8.0.7601.2309982,94415-Jun-201521:56x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:21Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.2309916,38415-Jun-201521:55x64
Mshta.exe8.0.7601.1889647,61615-Jun-201521:44x64
Mshta.exe8.0.7601.2309947,61615-Jun-201521:55x64
Html.iec2018.0.0.18896483,32815-Jun-201521:16Not applicable
Html.iec2018.0.0.23099483,32815-Jun-201521:24Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.1889697,28015-Jun-201521:45x64
Mshtmled.dll8.0.7601.2309997,28015-Jun-201521:56x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:16Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.188969,067,52015-Jun-201521:45x64
Mshtml.tlb8.0.7601.188961,638,91215-Jun-201520:57Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:20Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.230999,069,05615-Jun-201521:56x64
Mshtml.tlb8.0.7601.230991,638,91215-Jun-201521:03Not applicable
Ielowutil.exe8.0.7601.18896120,32015-Jun-201521:44x64
Ielowutil.exe8.0.7601.23099120,32015-Jun-201521:55x64
Ieproxy.dll8.0.7601.18896452,09615-Jun-201521:45x64
Ieproxy.dll8.0.7601.23099452,09615-Jun-201521:56x64
Ieshims.dll8.0.7601.18896293,88815-Jun-201521:45x64
Ieshims.dll8.0.7601.23099293,88815-Jun-201521:56x64
Ieunatt.exe8.0.7601.18896174,59215-Jun-201521:44x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88403-Jun-201520:16Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30803-Jun-201520:16Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34003-Jun-201520:16Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54803-Jun-201520:16Not applicable
Ieunatt.exe8.0.7601.23099174,59215-Jun-201521:55x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88403-Jun-201520:16Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30803-Jun-201520:16Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34003-Jun-201520:16Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54803-Jun-201520:16Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.7601.18896505,34415-Jun-201521:45x64
Jsdbgui.dll8.0.7601.23099505,34415-Jun-201521:56x64
Jsprofilerui.dll8.0.7601.18896287,74415-Jun-201521:45x64
Jsprofilerui.dll8.0.7601.23099287,74415-Jun-201521:56x64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:15Not applicable
Occache.dll8.0.7601.18896189,95215-Jun-201521:45x64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:15Not applicable
Occache.dll8.0.7601.23099189,95215-Jun-201521:56x64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:15Not applicable
Webcheck.dll8.0.7601.18896290,30415-Jun-201521:45x64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:15Not applicable
Webcheck.dll8.0.7601.23099290,30415-Jun-201521:56x64
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:15Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.18896241,15215-Jun-201521:45x64
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:15Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:15Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.23099241,15215-Jun-201521:56x64
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:15Not applicable
Iertutil.dll8.0.7601.188962,470,91215-Jun-201521:45x64
Sqmapi.dll6.1.7601.18896244,73615-Jun-201521:45x64
Iertutil.dll8.0.7601.230992,471,93615-Jun-201521:56x64
Sqmapi.dll6.1.7601.23099244,73615-Jun-201521:56x64
Vgx.dll8.0.7601.188961,111,04015-Jun-201521:45x64
Vgx.dll8.0.7601.230991,111,04015-Jun-201521:56x64
Url.dll8.0.7601.18896134,14415-Jun-201521:45x64
Url.dll8.0.7601.23099134,14415-Jun-201521:56x64
Ieframe.dll8.0.7601.1889612,304,38415-Jun-201521:45Not applicable
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:16Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.18896247,80815-Jun-201521:45x64
Ieframe.dll8.0.7601.2309912,304,38415-Jun-201521:56Not applicable
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:20Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.23099247,80815-Jun-201521:56x64
Ieinstal.exe8.0.7601.18896280,57615-Jun-201521:44x64
Ieinstal.exe8.0.7601.23099280,57615-Jun-201521:55x64
Jscript.dll5.8.7601.18896911,36015-Jun-201521:45x64
Jscript.dll5.8.7601.23099911,36015-Jun-201521:56x64
Vbscript.dll5.8.7601.18896610,81615-Jun-201521:45x64
Vbscript.dll5.8.7601.23099610,81615-Jun-201521:56x64
Iexplore.exe8.0.7601.18896677,02415-Jun-201521:44x86
Iexplore.exe8.0.7601.23099677,02415-Jun-201521:34x86
Mstime.dll8.0.7601.18896624,64015-Jun-201521:43x86
Mstime.dll8.0.7601.23099624,64015-Jun-201521:32x86
Iepeers.dll8.0.7601.18896186,36815-Jun-201521:43x86
Iepeers.dll8.0.7601.23099186,36815-Jun-201521:31x86
Dxtmsft.dll8.0.7601.18896345,60015-Jun-201521:43x86
Dxtrans.dll8.0.7601.18896216,06415-Jun-201521:43x86
Dxtmsft.dll8.0.7601.23099345,60015-Jun-201521:31x86
Dxtrans.dll8.0.7601.23099216,06415-Jun-201521:31x86
Msfeeds.dll8.0.7601.18896627,71215-Jun-201521:43x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.23099627,71215-Jun-201521:31x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:19Not applicable
Mshta.exe8.0.7601.1889650,17615-Jun-201521:42x86
Mshta.exe8.0.7601.2309950,68815-Jun-201521:31x86
Mshtmled.dll8.0.7601.1889667,58415-Jun-201521:43x86
Mshtmled.dll8.0.7601.2309967,58415-Jun-201521:31x86
Mshtml.dll8.0.7601.188966,034,43215-Jun-201521:43x86
Mshtml.tlb8.0.7601.188961,638,91215-Jun-201520:49Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:16Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.230996,034,43215-Jun-201521:31x86
Mshtml.tlb8.0.7601.230991,638,91215-Jun-201520:47Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:18Not applicable
Ieunatt.exe8.0.7601.18896142,84815-Jun-201521:42x86
Ieunatt.exe8.0.7601.23099143,36015-Jun-201521:31x86
Occache.dll8.0.7601.18896153,08815-Jun-201521:43x86
Occache.dll8.0.7601.23099153,08815-Jun-201521:32x86
Webcheck.dll8.0.7601.18896229,37615-Jun-201521:43x86
Webcheck.dll8.0.7601.23099229,37615-Jun-201521:32x86
Ieframe.dll8.0.7601.1889611,030,52815-Jun-201521:43x86
Ieui.dll8.0.7601.18896176,64015-Jun-201521:43x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:16Not applicable
Ieframe.dll8.0.7601.2309911,030,01615-Jun-201521:31x86
Ieui.dll8.0.7601.23099176,64015-Jun-201521:31x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:18Not applicable
Jscript.dll5.8.7601.18896717,82415-Jun-201521:43x86
Jscript.dll5.8.7601.23099717,82415-Jun-201521:31x86
Vbscript.dll5.8.7601.18896428,54415-Jun-201521:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.23099428,54415-Jun-201521:32x86
Urlmon.dll8.0.7601.188961,267,71215-Jun-201521:43x86
Urlmon.dll8.0.7601.230991,269,24815-Jun-201521:32x86
Inetcpl.cpl8.0.7601.188961,466,36815-Jun-201521:42Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.7601.230991,466,36815-Jun-201521:30Not applicable
Corpol.dll8.0.7601.1889618,94415-Jun-201521:43x86
Corpol.dll8.0.7601.2309918,94415-Jun-201521:31x86
Jsproxy.dll8.0.7601.1889648,12815-Jun-201521:43x86
Wininet.dll8.0.7601.18896981,50415-Jun-201521:43x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60815-Jun-201521:43x86
Jsproxy.dll8.0.7601.2309948,12815-Jun-201521:31x86
Wininet.dll8.0.7601.23099982,01615-Jun-201521:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60815-Jun-201521:32x86
Iedkcs32.dll18.0.7601.18896389,12015-Jun-201521:43x86
Iedkcs32.dll18.0.7601.23099389,12015-Jun-201521:31x86
Licmgr10.dll8.0.7601.1889644,54415-Jun-201521:43x86
Licmgr10.dll8.0.7601.2309944,54415-Jun-201521:31x86
Iedvtool.dll8.0.7601.18896861,18415-Jun-201521:43x86
Iedvtool.dll8.0.7601.23099861,18415-Jun-201521:31x86
Msfeedsbs.dll8.0.7601.1889664,51215-Jun-201521:43x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:17Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.1889615,87215-Jun-201521:42x86
Msfeedsbs.dll8.0.7601.2309964,51215-Jun-201521:31x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:19Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.2309915,87215-Jun-201521:31x86
Html.iec2018.0.0.18896386,56015-Jun-201521:06Not applicable
Html.iec2018.0.0.23099386,56015-Jun-201521:04Not applicable
Ielowutil.exe8.0.7601.18896118,78415-Jun-201521:42x86
Ielowutil.exe8.0.7601.23099118,78415-Jun-201521:31x86
Ieproxy.dll8.0.7601.18896163,84015-Jun-201521:43x86
Ieproxy.dll8.0.7601.23099163,84015-Jun-201521:31x86
Ieshims.dll8.0.7601.18896201,72815-Jun-201521:43x86
Ieshims.dll8.0.7601.23099201,72815-Jun-201521:31x86
Extexport.exe8.0.7601.18896146,94415-Jun-201521:42x86
Extexport.exe8.0.7601.23099146,94415-Jun-201521:31x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.18896525,82415-Jun-201521:43x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.23099525,82415-Jun-201521:31x86
Jsprofilerui.dll8.0.7601.18896354,81615-Jun-201521:43x86
Jsprofilerui.dll8.0.7601.23099354,81615-Jun-201521:31x86
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:15Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.18896195,07215-Jun-201521:43x86
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:15Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:14Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.23099195,07215-Jun-201521:32x86
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:14Not applicable
Iertutil.dll8.0.7601.188962,088,44815-Jun-201521:43x86
Sqmapi.dll6.1.7601.18896189,95215-Jun-201521:43x86
Iertutil.dll8.0.7601.230992,088,44815-Jun-201521:31x86
Sqmapi.dll6.1.7601.23099189,95215-Jun-201521:32x86
Vgx.dll8.0.7601.18896760,32015-Jun-201521:43x86
Vgx.dll8.0.7601.23099760,32015-Jun-201521:32x86
Url.dll8.0.7601.18896132,09615-Jun-201521:43x86
Url.dll8.0.7601.23099132,09615-Jun-201521:32x86
Ieinstal.exe8.0.7601.18896384,00015-Jun-201521:42x86
Ieinstal.exe8.0.7601.23099384,00015-Jun-201521:31x86
Jscript.dll5.8.7601.18896717,82415-Jun-201521:43x86
Jscript.dll5.8.7601.23099717,82415-Jun-201521:31x86
所有受支持的基于 Itanium 版本的 Windows Server 2008 R2 上的 Internet Explorer 8
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7601.188962,833,92015-Jun-201520:55IA-64
Urlmon.dll8.0.7601.230992,836,99215-Jun-201520:58IA-64
Iexplore.exe8.0.7601.18896769,69615-Jun-201520:57IA-64
Iexplore.exe8.0.7601.23099769,69615-Jun-201521:00IA-64
Mstime.dll8.0.7601.188962,109,44015-Jun-201520:55IA-64
Mstime.dll8.0.7601.230992,109,44015-Jun-201520:58IA-64
Inetcpl.cpl8.0.7601.188961,991,16815-Jun-201520:54Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.7601.230991,991,16815-Jun-201520:56Not applicable
Corpol.dll8.0.7601.1889650,68815-Jun-201520:55IA-64
Corpol.dll8.0.7601.2309950,68815-Jun-201520:57IA-64
Jsproxy.dll8.0.7601.18896114,17615-Jun-201520:55IA-64
Wininet.dll8.0.7601.188962,201,08815-Jun-201520:55IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95215-Jun-201520:55IA-64
Jsproxy.dll8.0.7601.23099114,17615-Jun-201520:57IA-64
Wininet.dll8.0.7601.230992,201,60015-Jun-201520:58IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95215-Jun-201520:58IA-64
Iedkcs32.dll18.0.7601.18896736,76815-Jun-201520:55IA-64
Iedkcs32.dll18.0.7601.23099736,76815-Jun-201520:57IA-64
Iepeers.dll8.0.7601.18896443,90415-Jun-201520:55IA-64
Iepeers.dll8.0.7601.23099443,90415-Jun-201520:57IA-64
Licmgr10.dll8.0.7601.18896106,49615-Jun-201520:55IA-64
Licmgr10.dll8.0.7601.23099106,49615-Jun-201520:58IA-64
Iedvtool.dll8.0.7601.188962,020,86415-Jun-201520:55IA-64
Iedvtool.dll8.0.7601.230992,020,86415-Jun-201520:57IA-64
Dxtmsft.dll8.0.7601.18896974,33615-Jun-201520:55IA-64
Dxtrans.dll8.0.7601.18896642,56015-Jun-201520:55IA-64
Dxtmsft.dll8.0.7601.23099974,33615-Jun-201520:57IA-64
Dxtrans.dll8.0.7601.23099642,56015-Jun-201520:57IA-64
Msfeeds.dll8.0.7601.188961,354,24015-Jun-201520:55IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:05Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.230991,354,24015-Jun-201520:58IA-64
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:11Not applicable
Msfeedsbs.dll8.0.7601.18896165,37615-Jun-201520:55IA-64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:05Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.1889640,96015-Jun-201520:54IA-64
Msfeedsbs.dll8.0.7601.23099165,37615-Jun-201520:58IA-64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:11Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.2309940,96015-Jun-201520:57IA-64
Mshta.exe8.0.7601.18896101,37615-Jun-201520:54IA-64
Mshta.exe8.0.7601.23099101,37615-Jun-201520:57IA-64
Html.iec2018.0.0.18896957,44015-Jun-201520:34Not applicable
Html.iec2018.0.0.23099957,44015-Jun-201520:38Not applicable
Mshtmled.dll8.0.7601.18896222,20815-Jun-201520:55IA-64
Mshtmled.dll8.0.7601.23099222,20815-Jun-201520:58IA-64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:04Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.1889617,440,25615-Jun-201520:55IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.188961,638,91215-Jun-201520:19Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:10Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.2309917,442,30415-Jun-201520:58IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.230991,638,91215-Jun-201520:23Not applicable
Ielowutil.exe8.0.7601.18896145,92015-Jun-201520:54IA-64
Ielowutil.exe8.0.7601.23099145,92015-Jun-201520:57IA-64
Ieproxy.dll8.0.7601.18896515,58415-Jun-201520:55IA-64
Ieproxy.dll8.0.7601.23099515,58415-Jun-201520:57IA-64
Ieshims.dll8.0.7601.18896522,75215-Jun-201520:55IA-64
Ieshims.dll8.0.7601.23099522,75215-Jun-201520:57IA-64
Ieunatt.exe8.0.7601.18896327,16815-Jun-201520:54IA-64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88403-Jun-201520:13Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30803-Jun-201520:13Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34003-Jun-201520:13Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54803-Jun-201520:13Not applicable
Ieunatt.exe8.0.7601.23099327,16815-Jun-201520:57IA-64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88403-Jun-201520:13Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30803-Jun-201520:13Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34003-Jun-201520:13Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54803-Jun-201520:13Not applicable
Jsdbgui.dll8.0.7601.18896976,89615-Jun-201520:55IA-64
Jsdbgui.dll8.0.7601.23099976,89615-Jun-201520:57IA-64
Jsprofilerui.dll8.0.7601.18896595,96815-Jun-201520:55IA-64
Jsprofilerui.dll8.0.7601.23099595,96815-Jun-201520:57IA-64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:12Not applicable
Occache.dll8.0.7601.18896301,56815-Jun-201520:55IA-64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:13Not applicable
Occache.dll8.0.7601.23099301,56815-Jun-201520:58IA-64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:12Not applicable
Webcheck.dll8.0.7601.18896617,47215-Jun-201520:55IA-64
Desktop.iniNot applicable6503-Jun-201520:13Not applicable
Webcheck.dll8.0.7601.23099617,47215-Jun-201520:58IA-64
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:12Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.18896458,75215-Jun-201520:55IA-64
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:12Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:13Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.23099458,75215-Jun-201520:58IA-64
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:13Not applicable
Iertutil.dll8.0.7601.188962,968,06415-Jun-201520:55IA-64
Sqmapi.dll6.1.7601.18896592,38415-Jun-201520:55IA-64
Iertutil.dll8.0.7601.230992,968,06415-Jun-201520:57IA-64
Sqmapi.dll6.1.7601.23099592,38415-Jun-201520:58IA-64
Vgx.dll8.0.7601.188962,204,16015-Jun-201520:55IA-64
Vgx.dll8.0.7601.230992,204,16015-Jun-201520:58IA-64
Url.dll8.0.7601.18896155,64815-Jun-201520:55IA-64
Url.dll8.0.7601.23099155,64815-Jun-201520:58IA-64
Ieframe.dll8.0.7601.1889618,761,72815-Jun-201520:55IA-64
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:04Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.18896519,16815-Jun-201520:55IA-64
Ieframe.dll8.0.7601.2309918,762,24015-Jun-201520:57IA-64
Ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:10Not applicable
Ieui.dll8.0.7601.23099519,16815-Jun-201520:57IA-64
Ieinstal.exe8.0.7601.18896370,17615-Jun-201520:54IA-64
Ieinstal.exe8.0.7601.23099370,17615-Jun-201520:57IA-64
Jscript.dll5.8.7601.188961,773,05615-Jun-201520:55IA-64
Jscript.dll5.8.7601.230991,773,05615-Jun-201520:57IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.188961,159,68015-Jun-201520:55IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.230991,159,68015-Jun-201520:58IA-64
Iexplore.exe8.0.7601.18896677,02415-Jun-201521:44x86
Iexplore.exe8.0.7601.23099677,02415-Jun-201521:34x86
Mstime.dll8.0.7601.18896624,64015-Jun-201521:43x86
Mstime.dll8.0.7601.23099624,64015-Jun-201521:32x86
Iepeers.dll8.0.7601.18896186,36815-Jun-201521:43x86
Iepeers.dll8.0.7601.23099186,36815-Jun-201521:31x86
Dxtmsft.dll8.0.7601.18896345,60015-Jun-201521:43x86
Dxtrans.dll8.0.7601.18896216,06415-Jun-201521:43x86
Dxtmsft.dll8.0.7601.23099345,60015-Jun-201521:31x86
Dxtrans.dll8.0.7601.23099216,06415-Jun-201521:31x86
Msfeeds.dll8.0.7601.18896627,71215-Jun-201521:43x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:17Not applicable
Msfeeds.dll8.0.7601.23099627,71215-Jun-201521:31x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51815-Jun-201518:19Not applicable
Mshta.exe8.0.7601.1889650,17615-Jun-201521:42x86
Mshta.exe8.0.7601.2309950,68815-Jun-201521:31x86
Mshtmled.dll8.0.7601.1889667,58415-Jun-201521:43x86
Mshtmled.dll8.0.7601.2309967,58415-Jun-201521:31x86
Mshtml.dll8.0.7601.188966,034,43215-Jun-201521:43x86
Mshtml.tlb8.0.7601.188961,638,91215-Jun-201520:49Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:16Not applicable
Mshtml.dll8.0.7601.230996,034,43215-Jun-201521:31x86
Mshtml.tlb8.0.7601.230991,638,91215-Jun-201520:47Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable1,14115-Jun-201518:18Not applicable
Ieunatt.exe8.0.7601.18896142,84815-Jun-201521:42x86
Ieunatt.exe8.0.7601.23099143,36015-Jun-201521:31x86
Occache.dll8.0.7601.18896153,08815-Jun-201521:43x86
Occache.dll8.0.7601.23099153,08815-Jun-201521:32x86
Webcheck.dll8.0.7601.18896229,37615-Jun-201521:43x86
Webcheck.dll8.0.7601.23099229,37615-Jun-201521:32x86
Ieframe.dll8.0.7601.1889611,030,52815-Jun-201521:43x86
Ieui.dll8.0.7601.18896176,64015-Jun-201521:43x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:16Not applicable
Ieframe.dll8.0.7601.2309911,030,01615-Jun-201521:31x86
Ieui.dll8.0.7601.23099176,64015-Jun-201521:31x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable13,27015-Jun-201518:18Not applicable
Jscript.dll5.8.7601.18896717,82415-Jun-201521:43x86
Jscript.dll5.8.7601.23099717,82415-Jun-201521:31x86
Vbscript.dll5.8.7601.18896428,54415-Jun-201521:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.23099428,54415-Jun-201521:32x86
Urlmon.dll8.0.7601.188961,267,71215-Jun-201521:43x86
Urlmon.dll8.0.7601.230991,269,24815-Jun-201521:32x86
Inetcpl.cpl8.0.7601.188961,466,36815-Jun-201521:42Not applicable
Inetcpl.cpl8.0.7601.230991,466,36815-Jun-201521:30Not applicable
Corpol.dll8.0.7601.1889618,94415-Jun-201521:43x86
Corpol.dll8.0.7601.2309918,94415-Jun-201521:31x86
Jsproxy.dll8.0.7601.1889648,12815-Jun-201521:43x86
Wininet.dll8.0.7601.18896981,50415-Jun-201521:43x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60815-Jun-201521:43x86
Jsproxy.dll8.0.7601.2309948,12815-Jun-201521:31x86
Wininet.dll8.0.7601.23099982,01615-Jun-201521:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60815-Jun-201521:32x86
Iedkcs32.dll18.0.7601.18896389,12015-Jun-201521:43x86
Iedkcs32.dll18.0.7601.23099389,12015-Jun-201521:31x86
Licmgr10.dll8.0.7601.1889644,54415-Jun-201521:43x86
Licmgr10.dll8.0.7601.2309944,54415-Jun-201521:31x86
Iedvtool.dll8.0.7601.18896861,18415-Jun-201521:43x86
Iedvtool.dll8.0.7601.23099861,18415-Jun-201521:31x86
Msfeedsbs.dll8.0.7601.1889664,51215-Jun-201521:43x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:17Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.1889615,87215-Jun-201521:42x86
Msfeedsbs.dll8.0.7601.2309964,51215-Jun-201521:31x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57415-Jun-201518:19Not applicable
Msfeedssync.exe8.0.7601.2309915,87215-Jun-201521:31x86
Html.iec2018.0.0.18896386,56015-Jun-201521:06Not applicable
Html.iec2018.0.0.23099386,56015-Jun-201521:04Not applicable
Ielowutil.exe8.0.7601.18896118,78415-Jun-201521:42x86
Ielowutil.exe8.0.7601.23099118,78415-Jun-201521:31x86
Ieproxy.dll8.0.7601.18896163,84015-Jun-201521:43x86
Ieproxy.dll8.0.7601.23099163,84015-Jun-201521:31x86
Ieshims.dll8.0.7601.18896201,72815-Jun-201521:43x86
Ieshims.dll8.0.7601.23099201,72815-Jun-201521:31x86
Extexport.exe8.0.7601.18896146,94415-Jun-201521:42x86
Extexport.exe8.0.7601.23099146,94415-Jun-201521:31x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.18896525,82415-Jun-201521:43x86
Jsdbgui.dll8.0.7601.23099525,82415-Jun-201521:31x86
Jsprofilerui.dll8.0.7601.18896354,81615-Jun-201521:43x86
Jsprofilerui.dll8.0.7601.23099354,81615-Jun-201521:31x86
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:15Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.18896195,07215-Jun-201521:43x86
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:15Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79803-Jun-201520:14Not applicable
Msrating.dll8.0.7601.23099195,07215-Jun-201521:32x86
Ticrf.ratNot applicable1,98803-Jun-201520:14Not applicable
Iertutil.dll8.0.7601.188962,088,44815-Jun-201521:43x86
Sqmapi.dll6.1.7601.18896189,95215-Jun-201521:43x86
Iertutil.dll8.0.7601.230992,088,44815-Jun-201521:31x86
Sqmapi.dll6.1.7601.23099189,95215-Jun-201521:32x86
Vgx.dll8.0.7601.18896760,32015-Jun-201521:43x86
Vgx.dll8.0.7601.23099760,32015-Jun-201521:32x86
Url.dll8.0.7601.18896132,09615-Jun-201521:43x86
Url.dll8.0.7601.23099132,09615-Jun-201521:32x86
Ieinstal.exe8.0.7601.18896384,00015-Jun-201521:42x86
Ieinstal.exe8.0.7601.23099384,00015-Jun-201521:31x86
Internet Explorer 9
所有受支持的基于 x86 版本 Windows 7 上的 Internet Explorer 9
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.166691,139,71222-Jun-201515:23x86
Urlmon.dll9.0.8112.207841,139,20022-Jun-201516:08x86
Iexplore.exe9.0.8112.16669758,00022-Jun-201515:33x86
Iexplore.exe9.0.8112.20784758,00022-Jun-201516:24x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.166691,427,96822-Jun-201515:22Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.207841,427,96822-Jun-201516:06Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1666965,02422-Jun-201515:21x86
Wininet.dll9.0.8112.166691,129,47222-Jun-201515:22x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04822-Jun-201515:21x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2078475,26422-Jun-201516:06x86
Wininet.dll9.0.8112.207841,130,49622-Jun-201516:07x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04822-Jun-201516:06x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16669678,91222-Jun-201515:22x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20784678,91222-Jun-201516:06x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.16669353,79222-Jun-201515:20x86
Dxtrans.dll9.0.8112.16669223,23222-Jun-201515:20x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.20784353,79222-Jun-201516:05x86
Dxtrans.dll9.0.8112.20784223,23222-Jun-201516:05x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16669607,74422-Jun-201515:21x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51822-Jun-201515:00Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20784607,74422-Jun-201516:05x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51822-Jun-201515:41Not applicable
Msfeedsbs.dll9.0.8112.1666941,47222-Jun-201515:21x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Jun-201515:00Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.1666910,75222-Jun-201515:20x86
Msfeedsbs.dll9.0.8112.2078441,47222-Jun-201516:05x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Jun-201515:41Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.2078410,75222-Jun-201516:05x86
Mshta.exe9.0.8112.1666911,77622-Jun-201515:20x86
Mshta.exe9.0.8112.2078411,77622-Jun-201516:05x86
Html.iec2019.0.0.17174367,61622-Jun-201515:27Not applicable
Html.iec2019.0.0.20785367,61622-Jun-201516:15Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1666973,21622-Jun-201515:20x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2078473,21622-Jun-201516:05x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01222-Jun-201515:37Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.1666912,386,81622-Jun-201515:29x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166692,382,84822-Jun-201515:20Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01222-Jun-201516:29Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2078412,386,30422-Jun-201516:22x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207842,382,84822-Jun-201516:05Not applicable
Ielowutil.exe9.0.8112.16669223,23222-Jun-201515:21x86
Ielowutil.exe9.0.8112.20784223,23222-Jun-201516:06x86
Ieproxy.dll9.0.8112.16669195,07222-Jun-201515:21x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20784195,07222-Jun-201516:06x86
Ieshims.dll9.0.8112.16669194,56022-Jun-201515:21x86
Ieshims.dll9.0.8112.20784194,56022-Jun-201516:06x86
Extexport.exe9.0.8112.1666922,52822-Jun-201515:22x86
Extexport.exe9.0.8112.2078422,52822-Jun-201516:06x86
Ieunatt.exe9.0.8112.16669142,84822-Jun-201515:21x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201519:47Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201519:47Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201519:47Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201519:47Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20784142,84822-Jun-201516:05x86
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201521:03Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201521:03Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201521:03Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201521:03Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16669387,58422-Jun-201515:22x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20784387,58422-Jun-201516:06x86
Iertutil.dll9.0.8112.166691,804,28822-Jun-201515:21x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74422-Jun-201515:33x86
Iertutil.dll9.0.8112.207841,804,28822-Jun-201516:06x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74422-Jun-201516:24x86
Vgx.dll9.0.8112.16669768,51222-Jun-201515:21x86
Vgx.dll9.0.8112.20784768,51222-Jun-201516:06x86
Url.dll9.0.8112.16669231,93622-Jun-201515:21x86
Url.dll9.0.8112.20784231,93622-Jun-201516:06x86
Ieframe.dll9.0.8112.166699,750,52822-Jun-201515:24x86
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84222-Jun-201515:37Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.16669176,64022-Jun-201515:20x86
Ieframe.dll9.0.8112.207849,751,04022-Jun-201516:13x86
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84222-Jun-201516:29Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.20784176,64022-Jun-201516:05x86
Ieinstal.exe9.0.8112.16669474,62422-Jun-201515:21x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20784474,62422-Jun-201516:06x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16669104,44822-Jun-201515:22x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20784104,44822-Jun-201516:06x86
Jscript.dll5.8.7601.17174718,33622-Jun-201515:21x86
Jscript9.dll9.0.8112.166691,810,43222-Jun-201515:27x86
Jscript.dll5.8.7601.20785718,33622-Jun-201516:05x86
Jscript9.dll9.0.8112.207841,810,43222-Jun-201516:12x86
Vbscript.dll5.8.7601.17174421,88822-Jun-201515:21x86
Vbscript.dll5.8.7601.20785421,88822-Jun-201516:06x86
所有受支持的基于 x64 版本的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 上的 Internet Explorer 9
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll9.0.8112.166691,387,52022-Jun-201516:12x64
Urlmon.dll9.0.8112.207841,387,52022-Jun-201516:52x64
Iexplore.exe9.0.8112.16669763,63222-Jun-201516:36x64
Iexplore.exe9.0.8112.20784763,63222-Jun-201517:09x64
Inetcpl.cpl9.0.8112.166691,494,01622-Jun-201516:11Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.207841,494,01622-Jun-201516:51Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1666985,50422-Jun-201516:10x64
Wininet.dll9.0.8112.166691,392,12822-Jun-201516:12x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52822-Jun-201516:10x64
Jsproxy.dll9.0.8112.2078496,76822-Jun-201516:51x64
Wininet.dll9.0.8112.207841,393,15222-Jun-201516:52x64
Wininetplugin.dll1.0.0.186,52822-Jun-201516:51x64
Iedvtool.dll9.0.8112.16669887,29622-Jun-201516:11x64
Iedvtool.dll9.0.8112.20784887,29622-Jun-201516:52x64
Dxtmsft.dll9.0.8112.16669453,12022-Jun-201516:10x64
Dxtrans.dll9.0.8112.16669282,11222-Jun-201516:10x64
Dxtmsft.dll9.0.8112.20784453,12022-Jun-201516:51x64
Dxtrans.dll9.0.8112.20784282,11222-Jun-201516:51x64
Msfeeds.dll9.0.8112.16669729,08822-Jun-201516:10x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51822-Jun-201515:42Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20784729,08822-Jun-201516:51x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51822-Jun-201516:33Not applicable
Msfeedsbs.dll9.0.8112.1666955,29622-Jun-201516:10x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Jun-201515:42Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.1666911,26422-Jun-201516:10x64
Msfeedsbs.dll9.0.8112.2078455,29622-Jun-201516:51x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Jun-201516:33Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.2078411,26422-Jun-201516:50x64
Mshta.exe9.0.8112.1666912,80022-Jun-201516:09x64
Mshta.exe9.0.8112.2078412,80022-Jun-201516:50x64
Html.iec2019.0.0.17174448,51222-Jun-201516:18Not applicable
Html.iec2019.0.0.20785448,51222-Jun-201516:56Not applicable
Mshtmled.dll9.0.8112.1666996,76822-Jun-201516:10x64
Mshtmled.dll9.0.8112.2078496,76822-Jun-201516:50x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01222-Jun-201516:40Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.1666917,888,25622-Jun-201516:31x64
Mshtml.tlb9.0.8112.166692,382,84822-Jun-201516:09Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01222-Jun-201517:12Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2078417,888,25622-Jun-201517:06x64
Mshtml.tlb9.0.8112.207842,382,84822-Jun-201516:50Not applicable
Ielowutil.exe9.0.8112.16669223,74422-Jun-201516:10x64
Ielowutil.exe9.0.8112.20784223,74422-Jun-201516:51x64
Ieproxy.dll9.0.8112.16669550,91222-Jun-201516:10x64
Ieproxy.dll9.0.8112.20784550,91222-Jun-201516:51x64
Ieshims.dll9.0.8112.16669305,66422-Jun-201516:10x64
Ieshims.dll9.0.8112.20784305,66422-Jun-201516:51x64
Ieunatt.exe9.0.8112.16669173,05622-Jun-201516:10x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201519:47Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201519:47Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201519:47Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201519:47Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.20784173,05622-Jun-201516:51x64
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-May-201521:03Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-May-201521:03Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-May-201521:03Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-May-201521:03Not applicable
Jsdbgui.dll9.0.8112.16669499,20022-Jun-201516:11x64
Jsdbgui.dll9.0.8112.20784499,20022-Jun-201516:51x64
Iertutil.dll9.0.8112.166692,158,08022-Jun-201516:10x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02422-Jun-201516:36x64
Iertutil.dll9.0.8112.207842,158,08022-Jun-201516:51x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16386183,02422-Jun-201517:09x64
Vgx.dll9.0.8112.16669996,35222-Jun-201516:11x64
Vgx.dll9.0.8112.20784996,35222-Jun-201516:52x64
Url.dll9.0.8112.16669237,05622-Jun-201516:10x64
Url.dll9.0.8112.20784237,05622-Jun-201516:51x64
Ieframe.dll9.0.8112.1666910,936,32022-Jun-201516:17x64
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84222-Jun-201516:40Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.16669248,32022-Jun-201516:10x64
Ieframe.dll9.0.8112.2078410,936,83222-Jun-201516:55x64
Ieframe.ptxmlNot applicable20,84222-Jun-201517:12Not applicable
Ieui.dll9.0.8112.20784248,32022-Jun-201516:50x64
Ieinstal.exe9.0.8112.16669490,49622-Jun-201516:10x64
Ieinstal.exe9.0.8112.20784490,49622-Jun-201516:51x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16669141,31222-Jun-201516:11x64
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20784141,31222-Jun-201516:51x64
Jscript.dll5.8.7601.17174816,64022-Jun-201516:11x64
Jscript9.dll9.0.8112.166692,343,93622-Jun-201516:17x64
Jscript.dll5.8.7601.20785816,64022-Jun-201516:51x64
Jscript9.dll9.0.8112.207842,344,44822-Jun-201516:57x64
Vbscript.dll5.8.7601.17174599,04022-Jun-201516:11x64
Vbscript.dll5.8.7601.20785599,04022-Jun-201516:51x64
Iexplore.exe9.0.8112.16669758,00022-Jun-201515:33x86
Iexplore.exe9.0.8112.20784758,00022-Jun-201516:24x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.16669353,79222-Jun-201515:20x86
Dxtrans.dll9.0.8112.16669223,23222-Jun-201515:20x86
Dxtmsft.dll9.0.8112.20784353,79222-Jun-201516:05x86
Dxtrans.dll9.0.8112.20784223,23222-Jun-201516:05x86
Msfeeds.dll9.0.8112.16669607,74422-Jun-201515:21x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51822-Jun-201515:00Not applicable
Msfeeds.dll9.0.8112.20784607,74422-Jun-201516:05x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51822-Jun-201515:41Not applicable
Mshta.exe9.0.8112.1666911,77622-Jun-201515:20x86
Mshta.exe9.0.8112.2078411,77622-Jun-201516:05x86
Mshtmled.dll9.0.8112.1666973,21622-Jun-201515:20x86
Mshtmled.dll9.0.8112.2078473,21622-Jun-201516:05x86
Mshtml.dll9.0.8112.1666912,386,81622-Jun-201515:29x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166692,382,84822-Jun-201515:20Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01222-Jun-201515:38Not applicable
Mshtml.dll9.0.8112.2078412,386,30422-Jun-201516:22x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207842,382,84822-Jun-201516:05Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable2,01222-Jun-201516:29Not applicable
Ieunatt.exe9.0.8112.16669142,84822-Jun-201515:21x86
Ieunatt.exe9.0.8112.20784142,84822-Jun-201516:05x86
Ieframe.dll9.0.8112.166699,750,52822-Jun-201515:24x86
Ieui.dll9.0.8112.16669176,64022-Jun-201515:20x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable20,84222-Jun-201515:38Not applicable
Ieframe.dll9.0.8112.207849,751,04022-Jun-201516:13x86
Ieui.dll9.0.8112.20784176,64022-Jun-201516:05x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable20,84222-Jun-201516:29Not applicable
Jscript.dll5.8.7601.17174718,33622-Jun-201515:21x86
Jscript9.dll9.0.8112.166691,810,43222-Jun-201515:27x86
Jscript.dll5.8.7601.20785718,33622-Jun-201516:05x86
Jscript9.dll9.0.8112.207841,810,43222-Jun-201516:12x86
Vbscript.dll5.8.7601.17174421,88822-Jun-201515:21x86
Vbscript.dll5.8.7601.20785421,88822-Jun-201516:06x86
Urlmon.dll9.0.8112.166691,139,71222-Jun-201515:23x86
Urlmon.dll9.0.8112.207841,139,20022-Jun-201516:08x86
Inetcpl.cpl9.0.8112.166691,427,96822-Jun-201515:22Not applicable
Inetcpl.cpl9.0.8112.207841,427,96822-Jun-201516:06Not applicable
Jsproxy.dll9.0.8112.1666965,02422-Jun-201515:21x86
Wininet.dll9.0.8112.166691,129,47222-Jun-201515:22x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04822-Jun-201515:21x86
Jsproxy.dll9.0.8112.2078475,26422-Jun-201516:06x86
Wininet.dll9.0.8112.207841,130,49622-Jun-201516:07x86
Wininetplugin.dll1.0.0.166,04822-Jun-201516:06x86
Iedvtool.dll9.0.8112.16669678,91222-Jun-201515:22x86
Iedvtool.dll9.0.8112.20784678,91222-Jun-201516:06x86
Msfeedsbs.dll9.0.8112.1666941,47222-Jun-201515:21x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Jun-201515:00Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.1666910,75222-Jun-201515:20x86
Msfeedsbs.dll9.0.8112.2078441,47222-Jun-201516:05x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Jun-201515:41Not applicable
Msfeedssync.exe9.0.8112.2078410,75222-Jun-201516:05x86
Html.iec2019.0.0.17174367,61622-Jun-201515:27Not applicable
Html.iec2019.0.0.20785367,61622-Jun-201516:15Not applicable
Ielowutil.exe9.0.8112.16669223,23222-Jun-201515:21x86
Ielowutil.exe9.0.8112.20784223,23222-Jun-201516:06x86
Ieproxy.dll9.0.8112.16669195,07222-Jun-201515:21x86
Ieproxy.dll9.0.8112.20784195,07222-Jun-201516:06x86
Ieshims.dll9.0.8112.16669194,56022-Jun-201515:21x86
Ieshims.dll9.0.8112.20784194,56022-Jun-201516:06x86
Extexport.exe9.0.8112.1666922,52822-Jun-201515:22x86
Extexport.exe9.0.8112.2078422,52822-Jun-201516:06x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.16669387,58422-Jun-201515:22x86
Jsdbgui.dll9.0.8112.20784387,58422-Jun-201516:06x86
Iertutil.dll9.0.8112.166691,804,28822-Jun-201515:21x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74422-Jun-201515:33x86
Iertutil.dll9.0.8112.207841,804,28822-Jun-201516:06x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16386149,74422-Jun-201516:24x86
Vgx.dll9.0.8112.16669768,51222-Jun-201515:21x86
Vgx.dll9.0.8112.20784768,51222-Jun-201516:06x86
Url.dll9.0.8112.16669231,93622-Jun-201515:21x86
Url.dll9.0.8112.20784231,93622-Jun-201516:06x86
Ieinstal.exe9.0.8112.16669474,62422-Jun-201515:21x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20784474,62422-Jun-201516:06x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.16669104,44822-Jun-201515:22x86
Jsdebuggeride.dll9.0.8112.20784104,44822-Jun-201516:06x86

Internet Explorer 10

所有受支持的基于 x86 版本 Windows 7 上的 Internet Explorer 10
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.174101,181,69617-Jun-201513:28x86
Urlmon.dll10.0.9200.215211,168,89617-Jun-201513:32x86
Iexplore.exe10.0.9200.17410770,73617-Jun-201513:44x86
Iexplore.exe10.0.9200.21521770,73617-Jun-201514:16x86
Inetcpl.cpl10.0.9200.174101,441,28017-Jun-201513:28Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.215211,441,28017-Jun-201513:32Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1741039,42417-Jun-201513:28x86
Wininet.dll10.0.9200.174121,763,32817-Jun-201513:28x86
Jsproxy.dll10.0.9200.2152138,40017-Jun-201513:32x86
Wininet.dll10.0.9200.215231,770,49617-Jun-201513:33x86
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410226,81617-Jun-201513:28x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:45Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.21521226,81617-Jun-201513:32x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:46Not applicable
Dxtmsft.dll10.0.9200.17412357,88817-Jun-201513:28x86
Dxtrans.dll10.0.9200.17412226,81617-Jun-201513:28x86
Dxtmsft.dll10.0.9200.21523358,40017-Jun-201513:32x86
Dxtrans.dll10.0.9200.21523226,81617-Jun-201513:32x86
Msfeeds.dll10.0.9200.17410493,05617-Jun-201513:28x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Jun-201514:13Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.21521493,05617-Jun-201513:32x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Jun-201514:05Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84306-Dec-201323:25Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.1741071,68011-Jun-201517:19x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.2152171,68011-Jun-201516:52x86
Html.iec2019.0.0.17410361,98411-Jun-201517:43Not applicable
Html.iec2019.0.0.21521361,98411-Jun-201517:11Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741280,38417-Jun-201513:28x86
Mshtmled.dll10.0.9200.2152380,38417-Jun-201513:32x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22813-Jun-201513:12Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1741214,384,12817-Jun-201513:28x86
Mshtml.tlb10.0.9200.174102,706,43211-Jun-201518:11Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22813-Jun-201513:12Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2152314,379,52017-Jun-201513:32x86
Mshtml.tlb10.0.9200.215212,706,43211-Jun-201517:34Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17410222,20817-Jun-201513:28x86
Ielowutil.exe10.0.9200.21521222,20817-Jun-201513:33x86
Ieproxy.dll10.0.9200.17410258,04817-Jun-201513:28x86
Ieproxy.dll10.0.9200.21521258,04817-Jun-201513:32x86
Ieshims.dll10.0.9200.17410245,76017-Jun-201513:28x86
Ieshims.dll10.0.9200.21521245,24817-Jun-201513:32x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Dec-201323:24x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Dec-201323:24x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Dec-201323:24x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.1741069,12011-Jun-201517:31x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Jul-201219:52x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Jul-201219:52x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Jul-201219:52x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.2152169,12011-Jun-201517:02x86
Icrav03.ratNot applicable8,79806-Dec-201323:24Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17410163,84017-Jun-201513:28x86
Ticrf.ratNot applicable1,98806-Dec-201323:24Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79806-Jul-201219:52Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.21521163,84017-Jun-201513:32x86
Ticrf.ratNot applicable1,98806-Jul-201219:52Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174122,056,70417-Jun-201513:28x86
Sqmapi.dll6.2.9200.17410217,60017-Jun-201513:28x86
Iertutil.dll10.0.9200.215232,085,88817-Jun-201513:32x86
Sqmapi.dll6.2.9200.21521219,64817-Jun-201513:32x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.1741042,49617-Jun-201513:28x86
Iernonce.dll10.0.9200.1741033,28017-Jun-201513:28x86
Iesetup.dll10.0.9200.1741061,44017-Jun-201513:28x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.2152142,49617-Jun-201513:33x86
Iernonce.dll10.0.9200.2152133,28017-Jun-201513:32x86
Iesetup.dll10.0.9200.2152161,44017-Jun-201513:32x86
Iesysprep.dll10.0.9200.17410109,05617-Jun-201513:28x86
Iesysprep.dll10.0.9200.21521109,05617-Jun-201513:32x86
Vgx.dll10.0.9200.17410817,66417-Jun-201513:28x86
Vgx.dll10.0.9200.21521817,66417-Jun-201513:33x86
Ieframe.dll10.0.9200.1741213,771,26417-Jun-201513:28x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92313-Jun-201513:11Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.17410391,16817-Jun-201513:28x86
Ieframe.dll10.0.9200.2152313,748,22417-Jun-201513:32x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92313-Jun-201513:12Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.21521391,16817-Jun-201513:32x86
Ieinstal.exe10.0.9200.17410477,18417-Jun-201513:28x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21521477,18417-Jun-201513:33x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17410108,03217-Jun-201513:28x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.21521108,03217-Jun-201513:32x86
Jscript9.dll10.0.9200.174122,865,15217-Jun-201513:28x86
Jscript9.dll10.0.9200.215232,868,73617-Jun-201513:32x86
Jscript.dll5.8.9200.17410690,17617-Jun-201513:28x86
Jscript.dll5.8.9200.21521690,68817-Jun-201513:32x86
Vbscript.dll5.8.9200.17410524,28817-Jun-201513:28x86
Vbscript.dll5.8.9200.21521528,89617-Jun-201513:33x86
所有受支持的基于 x64 版本的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 上的 Internet Explorer 10
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.174101,409,02417-Jun-201513:27x64
Urlmon.dll10.0.9200.215211,388,03217-Jun-201513:30x64
Iexplore.exe10.0.9200.17410775,34417-Jun-201516:32x64
Iexplore.exe10.0.9200.21521775,34417-Jun-201516:06x64
Inetcpl.cpl10.0.9200.174101,509,37617-Jun-201513:26Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.215211,509,37617-Jun-201513:29Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1741053,24817-Jun-201513:26x64
Wininet.dll10.0.9200.174122,237,44017-Jun-201513:27x64
Jsproxy.dll10.0.9200.2152153,24817-Jun-201513:29x64
Wininet.dll10.0.9200.215232,246,14417-Jun-201513:30x64
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410255,48817-Jun-201513:26x64
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:44Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.21521255,48817-Jun-201513:29x64
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:43Not applicable
Dxtmsft.dll10.0.9200.17410451,58417-Jun-201513:26x64
Dxtrans.dll10.0.9200.17410281,60017-Jun-201513:26x64
Dxtmsft.dll10.0.9200.21521452,60817-Jun-201513:29x64
Dxtrans.dll10.0.9200.21521281,60017-Jun-201513:29x64
Msfeeds.dll10.0.9200.17410603,13617-Jun-201513:26x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Jun-201513:40Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.21521603,13617-Jun-201513:30x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Jun-201514:07Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84309-Oct-201203:09Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.1741089,60011-Jun-201517:38x64
Ie9props.propdescNot applicable2,84322-Jul-201322:14Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.2152189,60011-Jun-201517:34x64
Html.iec2019.0.0.17410441,85611-Jun-201518:03Not applicable
Html.iec2019.0.0.21521441,85611-Jun-201517:59Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741097,28017-Jun-201513:26x64
Mshtmled.dll10.0.9200.2152197,28017-Jun-201513:30x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22813-Jun-201513:12Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1741219,292,16017-Jun-201513:26x64
Mshtml.tlb10.0.9200.174102,706,43211-Jun-201518:28Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22813-Jun-201513:12Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2152319,531,77617-Jun-201513:30x64
Mshtml.tlb10.0.9200.215212,706,43211-Jun-201518:23Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17410223,74417-Jun-201513:27x64
Ielowutil.exe10.0.9200.21521223,74417-Jun-201513:31x64
Ieproxy.dll10.0.9200.17410703,48817-Jun-201513:26x64
Ieproxy.dll10.0.9200.21521703,48817-Jun-201513:29x64
Ieshims.dll10.0.9200.17410366,08017-Jun-201513:26x64
Ieshims.dll10.0.9200.21521365,56817-Jun-201513:29x64
Msdbg2.dll11.0.50613.2368,02406-Jul-201220:11x64
Pdm.dll11.0.50613.2514,95206-Jul-201220:11x64
Pdmproxy100.dll11.0.50613.272,62406-Jul-201220:11x64
Pdmsetup.exe10.0.9200.1741086,52811-Jun-201517:51x64
Msdbg2.dll11.0.50613.2368,02422-Jul-201322:13x64
Pdm.dll11.0.50613.2514,95222-Jul-201322:13x64
Pdmproxy100.dll11.0.50613.272,62422-Jul-201322:13x64
Pdmsetup.exe10.0.9200.2152186,52811-Jun-201517:47x64
Icrav03.ratNot applicable8,79806-Jul-201220:11Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17410197,12017-Jun-201513:26x64
Ticrf.ratNot applicable1,98806-Jul-201220:11Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79822-Jul-201322:13Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.21521197,12017-Jun-201513:30x64
Ticrf.ratNot applicable1,98822-Jul-201322:13Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174122,656,76817-Jun-201513:26x64
Sqmapi.dll6.2.9200.17410278,52817-Jun-201513:27x64
Iertutil.dll10.0.9200.215232,681,85617-Jun-201513:29x64
Sqmapi.dll6.2.9200.21521277,50417-Jun-201513:30x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.1741051,71217-Jun-201513:27x64
Iernonce.dll10.0.9200.1741039,93617-Jun-201513:26x64
Iesetup.dll10.0.9200.1741067,07217-Jun-201513:26x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.2152151,71217-Jun-201513:31x64
Iernonce.dll10.0.9200.2152139,93617-Jun-201513:29x64
Iesetup.dll10.0.9200.2152167,07217-Jun-201513:29x64
Iesysprep.dll10.0.9200.17410136,70417-Jun-201513:26x64
Iesysprep.dll10.0.9200.21521136,70417-Jun-201513:29x64
Vgx.dll10.0.9200.174101,084,92817-Jun-201513:27x64
Vgx.dll10.0.9200.215211,084,92817-Jun-201513:30x64
Ieframe.dll10.0.9200.1741215,415,29617-Jun-201513:26x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92313-Jun-201513:12Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.17410526,33617-Jun-201513:26x64
Ieframe.dll10.0.9200.2152315,424,51217-Jun-201513:29x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92313-Jun-201513:12Not applicable
Ieui.dll10.0.9200.21521531,45617-Jun-201513:29x64
Ieinstal.exe10.0.9200.17410492,54417-Jun-201513:27x64
Ieinstal.exe10.0.9200.21521492,54417-Jun-201513:31x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17410148,99217-Jun-201513:26x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.21521148,99217-Jun-201513:29x64
Jscript9.dll10.0.9200.174123,959,80817-Jun-201513:26x64
Jscript9.dll10.0.9200.215233,969,02417-Jun-201513:29x64
Jscript.dll5.8.9200.17410856,06417-Jun-201513:26x64
Jscript.dll5.8.9200.21521855,55217-Jun-201513:29x64
Vbscript.dll5.8.9200.17410601,60017-Jun-201513:27x64
Vbscript.dll5.8.9200.21521594,43217-Jun-201513:30x64
Iexplore.exe10.0.9200.17410770,73617-Jun-201513:44x86
Iexplore.exe10.0.9200.21521770,73617-Jun-201514:16x86
Dxtmsft.dll10.0.9200.17412357,88817-Jun-201513:28x86
Dxtrans.dll10.0.9200.17412226,81617-Jun-201513:28x86
Dxtmsft.dll10.0.9200.21523358,40017-Jun-201513:32x86
Dxtrans.dll10.0.9200.21523226,81617-Jun-201513:32x86
Msfeeds.dll10.0.9200.17410493,05617-Jun-201513:28x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Jun-201514:13Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.21521493,05617-Jun-201513:32x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51813-Jun-201514:05Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741280,38417-Jun-201513:28x86
Mshtmled.dll10.0.9200.2152380,38417-Jun-201513:32x86
Mshtml.dll10.0.9200.1741214,384,12817-Jun-201513:28x86
Mshtml.tlb10.0.9200.174102,706,43211-Jun-201518:11Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22813-Jun-201513:13Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2152314,379,52017-Jun-201513:32x86
Mshtml.tlb10.0.9200.215212,706,43211-Jun-201517:34Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22813-Jun-201513:13Not applicable
Iernonce.dll10.0.9200.1741033,28017-Jun-201513:28x86
Iesetup.dll10.0.9200.1741061,44017-Jun-201513:28x86
Iernonce.dll10.0.9200.2152133,28017-Jun-201513:32x86
Iesetup.dll10.0.9200.2152161,44017-Jun-201513:32x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84306-Dec-201323:25Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.1741213,771,26417-Jun-201513:28x86
Ieui.dll10.0.9200.17410391,16817-Jun-201513:28x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92313-Jun-201513:13Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2152313,748,22417-Jun-201513:32x86
Ieui.dll10.0.9200.21521391,16817-Jun-201513:32x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92313-Jun-201513:13Not applicable
Jscript9.dll10.0.9200.174122,865,15217-Jun-201513:28x86
Jscript9.dll10.0.9200.215232,868,73617-Jun-201513:32x86
Jscript.dll5.8.9200.17410690,17617-Jun-201513:28x86
Jscript.dll5.8.9200.21521690,68817-Jun-201513:32x86
Vbscript.dll5.8.9200.17410524,28817-Jun-201513:28x86
Vbscript.dll5.8.9200.21521528,89617-Jun-201513:33x86
Urlmon.dll10.0.9200.174101,181,69617-Jun-201513:28x86
Urlmon.dll10.0.9200.215211,168,89617-Jun-201513:32x86
Inetcpl.cpl10.0.9200.174101,441,28017-Jun-201513:28Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.215211,441,28017-Jun-201513:32Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1741039,42417-Jun-201513:28x86
Wininet.dll10.0.9200.174121,763,32817-Jun-201513:28x86
Jsproxy.dll10.0.9200.2152138,40017-Jun-201513:32x86
Wininet.dll10.0.9200.215231,770,49617-Jun-201513:33x86
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410226,81617-Jun-201513:28x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:45Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.21521226,81617-Jun-201513:32x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:46Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84306-Dec-201323:25Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.1741071,68011-Jun-201517:19x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84310-Oct-201201:36Not applicable
Registeriepkeys.exe10.0.9200.2152171,68011-Jun-201516:52x86
Html.iec2019.0.0.17410361,98411-Jun-201517:43Not applicable
Html.iec2019.0.0.21521361,98411-Jun-201517:11Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17410222,20817-Jun-201513:28x86
Ielowutil.exe10.0.9200.21521222,20817-Jun-201513:33x86
Ieproxy.dll10.0.9200.17410258,04817-Jun-201513:28x86
Ieproxy.dll10.0.9200.21521258,04817-Jun-201513:32x86
Ieshims.dll10.0.9200.17410245,76017-Jun-201513:28x86
Ieshims.dll10.0.9200.21521245,24817-Jun-201513:32x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Dec-201323:24x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Dec-201323:24x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Dec-201323:24x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.1741069,12011-Jun-201517:31x86
Msdbg2.dll11.0.50613.2285,08006-Jul-201219:52x86
Pdm.dll11.0.50613.2392,08006-Jul-201219:52x86
Pdmproxy100.dll11.0.50613.270,56806-Jul-201219:52x86
Pdmsetup.exe10.0.9200.2152169,12011-Jun-201517:02x86
Icrav03.ratNot applicable8,79806-Dec-201323:24Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17410163,84017-Jun-201513:28x86
Ticrf.ratNot applicable1,98806-Dec-201323:24Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79806-Jul-201219:52Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.21521163,84017-Jun-201513:32x86
Ticrf.ratNot applicable1,98806-Jul-201219:52Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174122,056,70417-Jun-201513:28x86
Sqmapi.dll6.2.9200.17410217,60017-Jun-201513:28x86
Iertutil.dll10.0.9200.215232,085,88817-Jun-201513:32x86
Sqmapi.dll6.2.9200.21521219,64817-Jun-201513:32x86
Iesysprep.dll10.0.9200.17410109,05617-Jun-201513:28x86
Iesysprep.dll10.0.9200.21521109,05617-Jun-201513:32x86
Vgx.dll10.0.9200.17410817,66417-Jun-201513:28x86
Vgx.dll10.0.9200.21521817,66417-Jun-201513:33x86
Ieinstal.exe10.0.9200.17410477,18417-Jun-201513:28x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21521477,18417-Jun-201513:33x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17410108,03217-Jun-201513:28x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.21521108,03217-Jun-201513:32x86
Internet Explorer 11
所有受支持的基于 x86 版本 Windows 7 上的 Internet Explorer 11
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll11.0.9600.179131,310,20823-Jun-201514:07x86
Iexplore.exe11.0.9600.17909815,31225-Jun-201517:43x86
Inetcpl.cpl11.0.9600.179092,052,60819-Jun-201517:40Not applicable
Diagnosticstap.dll.mui11.0.9600.1790910,75225-Jun-201517:46Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17915229,88825-Jun-201517:46Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1790961,44025-Jun-201517:45Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1790960,41619-Jun-201517:57x86
Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll11.0.9600.17909230,40019-Jun-201517:59x86
Urlmon.dll.mui11.0.9600.1791333,28025-Jun-201517:45Not applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1790947,10419-Jun-201518:17x86
Wininet.dll11.0.9600.179091,951,23219-Jun-201517:15x86
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17909114,17625-Jun-201517:46Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9600.17909342,73625-Jun-201517:43x86
Install.insNot applicable46419-Jun-201515:35Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10422-Apr-201523:41Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17909710,14419-Jun-201517:11x86
Diagnosticshub.datawarehouse.dll11.0.9600.17909489,47219-Jun-201518:29x86
Iedvtool.dll11.0.9600.17913772,60823-Jun-201515:02x86
Diagnosticshub_is.dll11.0.9600.1790937,88819-Jun-201518:31x86
Dxtmsft.dll11.0.9600.17909418,30419-Jun-201518:03x86
Dxtrans.dll11.0.9600.17909285,69619-Jun-201517:51x86
Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxmlNot applicable11,89225-Jun-201502:04Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.179094,09625-Jun-201517:45Not applicable
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17909174,59219-Jun-201518:01x86
F12resources.dll11.0.9600.1790910,948,09619-Jun-201518:34x86
F12tools.dll.mui11.0.9600.179092,04825-Jun-201517:46Not applicable
F12tools.dll11.0.9600.17909255,48819-Jun-201518:00x86
F12.dll11.0.9600.179091,206,27219-Jun-201517:47x86
Msfeeds.dll11.0.9600.17909689,15219-Jun-201517:40x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51819-Jun-201515:41Not applicable
Html.iec2019.0.0.17909341,50419-Jun-201518:24Not applicable
Mshtmled.dll11.0.9600.1790976,28819-Jun-201517:52x86
Mshtmlmedia.dll11.0.9600.179091,155,07219-Jun-201517:39x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22825-Jun-201502:04Not applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1791519,877,37625-Jun-201503:10x86
Mshtml.tlb11.0.9600.179092,724,86419-Jun-201518:40Not applicable
Ieetwcollector.exe11.0.9600.17909102,91219-Jun-201518:13x86
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.179094,09619-Jun-201518:40x86
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1790947,61619-Jun-201518:24x86
Ielowutil.exe11.0.9600.17909221,18419-Jun-201518:16x86
Ieproxy.dll11.0.9600.17909285,69619-Jun-201517:07x86
Ieshims.dll11.0.9600.17909288,25619-Jun-201517:14x86
Bing.icoNot applicable5,43022-Apr-201523:44Not applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.17909115,71219-Jun-201518:13x86
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot applicable2,95625-Jun-201517:52Not applicable
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88422-Apr-201523:48Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30822-Apr-201523:48Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34022-Apr-201523:48Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54822-Apr-201523:48Not applicable
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17909579,58419-Jun-201517:54x86
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.179091,399,29619-Jun-201518:10x86
Mshtmldac.dll11.0.9600.1790964,00019-Jun-201518:23x86
Networkinspection.dll11.0.9600.179091,075,20019-Jun-201517:48x86
Icrav03.ratNot applicable8,79822-Apr-201523:42Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17909168,96019-Jun-201517:53x86
Ticrf.ratNot applicable1,98822-Apr-201523:42Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179092,279,42419-Jun-201518:19x86
Sqmapi.dll6.2.9200.16384235,21625-Jun-201517:43x86
Ie4uinit.exe11.0.9600.17909685,56819-Jun-201517:40x86
Iernonce.dll11.0.9600.1790930,72019-Jun-201518:16x86
Iesetup.dll11.0.9600.1790962,46419-Jun-201518:25x86
Timeline.dll11.0.9600.17909153,60019-Jun-201517:56x86
Timeline.cpu.xmlNot applicable3,19722-Apr-201523:42Not applicable
Timeline_is.dll11.0.9600.17909124,41619-Jun-201518:17x86
Vgx.dll11.0.9600.17909817,66419-Jun-201517:53x86
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179091,603,07225-Jun-201517:46Not applicable
Ieui.dll.mui11.0.9600.179093,07225-Jun-201517:45Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1790912,855,29619-Jun-201517:43x86
Ieframe.ptxmlNot applicable24,48625-Jun-201502:04Not applicable
Ieui.dll11.0.9600.17909479,23219-Jun-201518:14x86
Ieinstal.exe11.0.9600.17915473,60025-Jun-201502:19x86
Inetres.admlNot applicable445,70325-Jun-201517:46Not applicable
Inetres.admxNot applicable1,668,27327-May-201518:31Not applicable
Msspellcheckingfacility.exe6.3.9600.17909667,64819-Jun-201518:06x86
Jscript9.dll.mui11.0.9600.1790929,69625-Jun-201517:46Not applicable
Jscript9.dll11.0.9600.179094,520,44819-Jun-201517:46x86
Jscript9diag.dll11.0.9600.17909620,03219-Jun-201518:12x86
Jscript.dll5.8.9600.17909664,06419-Jun-201518:13x86
Vbscript.dll5.8.9600.17909504,32019-Jun-201518:25x86
所有受支持的基于 x64 版本的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 上的 Internet Explorer 11
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll11.0.9600.179131,545,72823-Jun-201514:37x64
Iexplore.exe11.0.9600.17910814,28025-Jun-201518:09x64
Inetcpl.cpl11.0.9600.179102,125,82420-Jun-201518:46Not applicable
Diagnosticstap.dll.mui11.0.9600.1791010,75225-Jun-201518:11Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17915229,88825-Jun-201518:11Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1791061,44025-Jun-201518:11Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1791077,82420-Jun-201519:13x64
Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll11.0.9600.17910276,48020-Jun-201519:15x64
Urlmon.dll.mui11.0.9600.1791333,28025-Jun-201518:11Not applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1791054,78420-Jun-201519:40x64
Wininet.dll11.0.9600.179102,427,39220-Jun-201518:26x64
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17910114,17625-Jun-201518:11Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9600.17910389,83225-Jun-201518:09x64
Install.insNot applicable46420-Jun-201516:20Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10424-Apr-201501:54Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17910800,76820-Jun-201518:02x64
Diagnosticshub.datawarehouse.dll11.0.9600.17910666,62420-Jun-201519:54x64
Iedvtool.dll11.0.9600.17913950,78423-Jun-201515:49x64
Diagnosticshub_is.dll11.0.9600.1791049,66420-Jun-201519:57x64
Dxtmsft.dll11.0.9600.17910490,49620-Jun-201519:21x64
Dxtrans.dll11.0.9600.17910316,92820-Jun-201519:05x64
Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxmlNot applicable11,89225-Jun-201502:04Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.179104,09625-Jun-201518:11Not applicable
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17910244,22420-Jun-201519:19x64
F12resources.dll11.0.9600.1791010,949,12020-Jun-201520:01x64
F12tools.dll.mui11.0.9600.179102,04825-Jun-201518:11Not applicable
F12tools.dll11.0.9600.17910372,22420-Jun-201519:17x64
F12.dll11.0.9600.179101,421,31220-Jun-201519:00x64
Msfeeds.dll11.0.9600.17910801,28020-Jun-201518:48x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51820-Jun-201516:27Not applicable
Html.iec2019.0.0.17910417,79220-Jun-201519:49Not applicable
Mshtmled.dll11.0.9600.1791092,16020-Jun-201519:07x64
Mshtmlmedia.dll11.0.9600.179101,359,36020-Jun-201518:46x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22825-Jun-201502:04Not applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1791525,195,00825-Jun-201503:40x64
Mshtml.tlb11.0.9600.179102,724,86420-Jun-201520:07Not applicable
Ieetwcollector.exe11.0.9600.17910114,68820-Jun-201519:34x64
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.179104,09620-Jun-201520:06x64
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1791048,64020-Jun-201519:49x64
Ielowutil.exe11.0.9600.17910222,72020-Jun-201519:38x64
Ieproxy.dll11.0.9600.17910743,42420-Jun-201517:58x64
Ieshims.dll11.0.9600.17910382,97620-Jun-201518:08x64
Bing.icoNot applicable5,43024-Apr-201501:57Not applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.17910144,38420-Jun-201519:34x64
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot applicable2,95625-Jun-201518:34Not applicable
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88424-Apr-201501:59Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30824-Apr-201501:59Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34024-Apr-201501:59Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54824-Apr-201501:59Not applicable
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17910628,73620-Jun-201519:09x64
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.179101,862,14420-Jun-201519:32x64
Mshtmldac.dll11.0.9600.1791088,06420-Jun-201519:48x64
Networkinspection.dll11.0.9600.179101,217,02420-Jun-201519:01x64
Icrav03.ratNot applicable8,79824-Apr-201501:55Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17910199,68020-Jun-201519:08x64
Ticrf.ratNot applicable1,98824-Apr-201501:55Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179102,886,14420-Jun-201519:48x64
Sqmapi.dll6.2.9200.16384293,06425-Jun-201518:09x64
Ie4uinit.exe11.0.9600.17910720,38420-Jun-201518:48x64
Iernonce.dll11.0.9600.1791034,30420-Jun-201519:39x64
Iesetup.dll11.0.9600.1791066,56020-Jun-201519:50x64
Timeline.dll11.0.9600.17910219,13620-Jun-201519:11x64
Timeline.cpu.xmlNot applicable3,19724-Apr-201501:55Not applicable
Timeline_is.dll11.0.9600.17910171,00820-Jun-201519:40x64
Vgx.dll11.0.9600.179101,016,83220-Jun-201519:07x64
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179101,603,07225-Jun-201518:12Not applicable
Ieui.dll.mui11.0.9600.179103,07225-Jun-201518:11Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1791014,452,22420-Jun-201518:49x64
Ieframe.ptxmlNot applicable24,48625-Jun-201502:04Not applicable
Ieui.dll11.0.9600.17910615,93620-Jun-201519:36x64
Ieinstal.exe11.0.9600.17915491,00825-Jun-201502:21x64
Inetres.admlNot applicable445,70325-Jun-201518:11Not applicable
Inetres.admxNot applicable1,668,27317-Jun-201513:30Not applicable
Msspellcheckingfacility.exe6.3.9600.17910968,70420-Jun-201519:25x64
Jscript9.dll.mui11.0.9600.1791029,69625-Jun-201518:11Not applicable
Jscript9.dll11.0.9600.179105,923,32820-Jun-201519:39x64
Jscript9diag.dll11.0.9600.17910814,08020-Jun-201519:34x64
Jscript.dll5.8.9600.17910816,64020-Jun-201519:34x64
Vbscript.dll5.8.9600.17910584,19220-Jun-201519:49x64
Iexplore.exe11.0.9600.17909815,31225-Jun-201517:43x86
Dxtmsft.dll11.0.9600.17909418,30419-Jun-201518:03x86
Dxtrans.dll11.0.9600.17909285,69619-Jun-201517:51x86
Msfeeds.dll11.0.9600.17909689,15219-Jun-201517:40x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51819-Jun-201515:41Not applicable
Mshtmled.dll11.0.9600.1790976,28819-Jun-201517:52x86
Mshtmlmedia.dll11.0.9600.179091,155,07219-Jun-201517:39x86
Mshtml.dll11.0.9600.1791519,877,37625-Jun-201503:10x86
Mshtml.tlb11.0.9600.179092,724,86419-Jun-201518:40Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22825-Jun-201502:05Not applicable
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1790947,61619-Jun-201518:24x86
Ieunatt.exe11.0.9600.17909115,71219-Jun-201518:13x86
Iernonce.dll11.0.9600.1790930,72019-Jun-201518:16x86
Iesetup.dll11.0.9600.1790962,46419-Jun-201518:25x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84324-Apr-201518:10Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1790912,855,29619-Jun-201517:43x86
Ieui.dll11.0.9600.17909479,23219-Jun-201518:14x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable24,48625-Jun-201502:05Not applicable
Jscript9.dll11.0.9600.179094,520,44819-Jun-201517:46x86
Jscript9diag.dll11.0.9600.17909620,03219-Jun-201518:12x86
Jscript.dll5.8.9600.17909664,06419-Jun-201518:13x86
Vbscript.dll5.8.9600.17909504,32019-Jun-201518:25x86
Urlmon.dll11.0.9600.179131,310,20823-Jun-201514:07x86
Inetcpl.cpl11.0.9600.179092,052,60819-Jun-201517:40Not applicable
Diagnosticstap.dll.mui11.0.9600.1790910,75225-Jun-201517:46Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17915229,88825-Jun-201517:46Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1790960,41619-Jun-201517:57x86
Urlmon.dll.mui11.0.9600.1791333,28025-Jun-201517:45Not applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1790947,10419-Jun-201518:17x86
Wininet.dll11.0.9600.179091,951,23219-Jun-201517:15x86
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17909114,17625-Jun-201517:46Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9600.17909342,73625-Jun-201517:43x86
Install.insNot applicable46419-Jun-201515:35Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10422-Apr-201523:41Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17909710,14419-Jun-201517:11x86
Iedvtool.dll11.0.9600.17913772,60823-Jun-201515:02x86
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17909174,59219-Jun-201518:01x86
F12tools.dll.mui11.0.9600.179092,04825-Jun-201517:46Not applicable
F12tools.dll11.0.9600.17909255,48819-Jun-201518:00x86
Html.iec2019.0.0.17909341,50419-Jun-201518:24Not applicable
Ielowutil.exe11.0.9600.17909221,18419-Jun-201518:16x86
Ieproxy.dll11.0.9600.17909285,69619-Jun-201517:07x86
Ieshims.dll11.0.9600.17909288,25619-Jun-201517:14x86
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17909579,58419-Jun-201517:54x86
Mshtmldac.dll11.0.9600.1790964,00019-Jun-201518:23x86
Networkinspection.dll11.0.9600.179091,075,20019-Jun-201517:48x86
Icrav03.ratNot applicable8,79822-Apr-201523:42Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17909168,96019-Jun-201517:53x86
Ticrf.ratNot applicable1,98822-Apr-201523:42Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179092,279,42419-Jun-201518:19x86
Sqmapi.dll6.2.9200.16384235,21625-Jun-201517:43x86
Vgx.dll11.0.9600.17909817,66419-Jun-201517:53x86
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179091,603,07225-Jun-201517:46Not applicable
Ieui.dll.mui11.0.9600.179093,07225-Jun-201517:45Not applicable
Ieinstal.exe11.0.9600.17915473,60025-Jun-201502:19x86
Jscript9.dll.mui11.0.9600.1790929,69625-Jun-201517:46Not applicable

Windows 8 和 Windows Server 2012 文件信息

注意 已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum) 没有列出。
Internet Explorer 10
所有受支持的 Windows RT 上的 Internet Explorer 10
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.17410975,36015-Jun-201515:14Not applicable
Iexplore.exe10.0.9200.17410765,93615-Jun-201515:25Not applicable
Html.iec2019.0.0.17377369,66427-May-201523:10Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.174101,435,64815-Jun-201515:13Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1737739,93627-May-201523:44Not applicable
Wininet.dll10.0.9200.174121,520,64015-Jun-201515:14Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410201,21615-Jun-201515:13Not applicable
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:38Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201321:49Not applicable
Dxtmsft.dll10.0.9200.17377362,49627-May-201523:44Not applicable
Dxtrans.dll10.0.9200.17410214,01615-Jun-201515:13Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.17410482,30415-Jun-201515:13Not applicable
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:52Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741070,65615-Jun-201515:13Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:48Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1741213,227,00815-Jun-201515:13Not applicable
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43227-May-201523:29Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17377222,72027-May-201523:45Not applicable
Ieproxy.dll10.0.9200.17377268,28827-May-201523:44Not applicable
Ieshims.dll10.0.9200.17377260,60827-May-201523:44Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:39Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17377157,18427-May-201523:44Not applicable
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:39Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174121,969,66415-Jun-201515:13Not applicable
Ie4uinit.exe10.0.9200.1737740,96027-May-201523:45Not applicable
Iernonce.dll10.0.9200.1737731,23227-May-201523:44Not applicable
Iesetup.dll10.0.9200.1737760,92827-May-201523:44Not applicable
Iesysprep.dll10.0.9200.17377110,08027-May-201523:44Not applicable
Vgx.dll10.0.9200.17410793,60015-Jun-201515:14Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.1741213,390,84815-Jun-201515:13Not applicable
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:48Not applicable
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17377114,68827-May-201523:44Not applicable
Inetcomm.dll6.2.9200.17410684,54415-Jun-201515:13Not applicable
Inetres.dll6.2.9200.1737784,48027-May-201523:28Not applicable
Jscript9.dll10.0.9200.174122,488,83215-Jun-201515:13Not applicable
Jscript.dll5.8.9200.17410537,60015-Jun-201515:13Not applicable
Vbscript.dll5.8.9200.17410420,35215-Jun-201515:14Not applicable
Uxinit.dll6.2.9200.1737743,52027-May-201523:45Not applicable
Uxtheme.dll6.2.9200.17377579,07227-May-201523:45Not applicable
所有受支持的基于 x86 版本的 Windows Server 8 上的 Internet Explorer 10
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.174101,181,69615-Jun-201515:22x86
Urlmon.dll10.0.9200.215211,168,89613-Jun-201514:27x86
Iexplore.exe10.0.9200.17377770,73628-May-201504:20x86
Iexplore.exe10.0.9200.21489770,74428-May-201501:52x86
Html.iec2019.0.0.17377361,98427-May-201523:55Not applicable
Html.iec2019.0.0.21489361,98427-May-201523:58Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.173771,441,28028-May-201500:43Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.214891,441,28028-May-201500:46Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1737739,93628-May-201500:43x86
Wininet.dll10.0.9200.174121,763,32815-Jun-201515:22x86
Jsproxy.dll10.0.9200.2148938,91228-May-201500:47x86
Wininet.dll10.0.9200.215231,770,49613-Jun-201514:27x86
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410226,81615-Jun-201515:22x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:45Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.21521226,81613-Jun-201514:26x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:46Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201321:47Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201322:05Not applicable
Dxtmsft.dll10.0.9200.17412357,88815-Jun-201515:22x86
Dxtrans.dll10.0.9200.17412226,81615-Jun-201515:22x86
Dxtmsft.dll10.0.9200.21489358,40028-May-201500:46x86
Dxtrans.dll10.0.9200.21523226,81613-Jun-201514:26x86
Msfeeds.dll10.0.9200.17410493,05615-Jun-201515:22x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:57Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.21521493,05613-Jun-201514:27x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:59Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741280,38415-Jun-201515:22x86
Mshtmled.dll10.0.9200.2152380,38413-Jun-201514:27x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:54Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1741214,384,12815-Jun-201515:22x86
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43228-May-201500:23Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:55Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2152314,379,52013-Jun-201514:27x86
Mshtml.tlb10.0.9200.214892,706,43228-May-201500:26Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17377222,20828-May-201500:45x86
Ielowutil.exe10.0.9200.21489222,20828-May-201500:48x86
Ieproxy.dll10.0.9200.17377258,04828-May-201500:43x86
Ieproxy.dll10.0.9200.21489258,04828-May-201500:47x86
Ieshims.dll10.0.9200.17377245,76028-May-201500:43x86
Ieshims.dll10.0.9200.21489245,24828-May-201500:47x86
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:38Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17377163,84028-May-201500:44x86
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:38Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:44Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.21489163,84028-May-201500:47x86
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:44Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174122,056,70415-Jun-201515:22x86
Iertutil.dll10.0.9200.215232,085,88813-Jun-201514:26x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.1737742,49628-May-201500:45x86
Iernonce.dll10.0.9200.1737733,28028-May-201500:43x86
Iesetup.dll10.0.9200.1737761,44028-May-201500:43x86
Ie4uinit.exe10.0.9200.2148942,49628-May-201500:48x86
Iernonce.dll10.0.9200.2148933,28028-May-201500:47x86
Iesetup.dll10.0.9200.2148961,44028-May-201500:47x86
Iesysprep.dll10.0.9200.17377109,05628-May-201500:43x86
Iesysprep.dll10.0.9200.21489109,05628-May-201500:47x86
Vgx.dll10.0.9200.17410817,66415-Jun-201515:22x86
Vgx.dll10.0.9200.21521817,66413-Jun-201514:27x86
Ieframe.dll10.0.9200.1741213,771,26415-Jun-201515:22x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:54Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2152313,748,22413-Jun-201514:26x86
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:55Not applicable
Ieinstal.exe10.0.9200.17410477,18415-Jun-201515:22x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21521477,18413-Jun-201514:27x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17377108,03228-May-201500:43x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.21489108,03228-May-201500:47x86
Inetcomm.dll6.2.9200.17410737,28015-Jun-201515:22x86
Inetres.dll6.2.9200.1737784,48028-May-201500:20x86
Inetcomm.dll6.2.9200.21521737,28013-Jun-201514:26x86
Inetres.dll6.2.9200.2148984,48028-May-201500:23x86
Jscript9.dll10.0.9200.174122,865,15215-Jun-201515:22x86
Jscript9.dll10.0.9200.215232,868,73613-Jun-201514:26x86
Jscript.dll5.8.9200.17410690,17615-Jun-201515:22x86
Jscript.dll5.8.9200.21521690,68813-Jun-201514:26x86
Vbscript.dll5.8.9200.17410524,28815-Jun-201515:22x86
Vbscript.dll5.8.9200.21521528,89613-Jun-201514:27x86
Uxinit.dll6.2.9200.1737744,03228-May-201500:45x86
Uxinit.dll6.2.9200.2148944,03228-May-201500:48x86
Uxtheme.dll6.2.9200.17377661,50428-May-201500:45x86
Uxtheme.dll6.2.9200.21489662,01628-May-201500:48x86
所有受支持的基于 x64 的 Windows 8 版本和 Windows Server 2012 版本上的 Internet Explorer 10
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll10.0.9200.174101,409,02415-Jun-201515:20x64
Urlmon.dll10.0.9200.215211,388,03213-Jun-201514:29x64
Iexplore.exe10.0.9200.17377775,34428-May-201511:23x64
Iexplore.exe10.0.9200.21489775,35228-May-201501:45x64
Html.iec2019.0.0.17377441,85628-May-201500:00Not applicable
Html.iec2019.0.0.21489441,85627-May-201523:52Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.174101,509,37615-Jun-201515:19Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.215211,509,37613-Jun-201514:28Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1737753,76028-May-201502:01x64
Wininet.dll10.0.9200.174122,237,44015-Jun-201515:20x64
Jsproxy.dll10.0.9200.2148953,76028-May-201500:33x64
Wininet.dll10.0.9200.215232,246,14413-Jun-201514:29x64
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410255,48815-Jun-201515:20x64
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:44Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.21521255,48813-Jun-201514:28x64
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:43Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201321:59Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201322:05Not applicable
Dxtmsft.dll10.0.9200.17377451,58428-May-201502:01x64
Dxtrans.dll10.0.9200.17410281,60015-Jun-201515:19x64
Dxtmsft.dll10.0.9200.21489452,60828-May-201500:33x64
Dxtrans.dll10.0.9200.21521281,60013-Jun-201514:28x64
Msfeeds.dll10.0.9200.17410603,13615-Jun-201515:20x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:56Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.21521603,13613-Jun-201514:28x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:56Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741097,28015-Jun-201515:20x64
Mshtmled.dll10.0.9200.2152197,28013-Jun-201514:28x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:52Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.1741219,292,16015-Jun-201515:20x64
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43228-May-201500:24Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:52Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2152319,531,77613-Jun-201514:28x64
Mshtml.tlb10.0.9200.214892,706,43228-May-201500:16Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17377223,74428-May-201502:04x64
Ielowutil.exe10.0.9200.21489223,74428-May-201500:35x64
Ieproxy.dll10.0.9200.17377703,48828-May-201502:01x64
Ieproxy.dll10.0.9200.21489703,48828-May-201500:33x64
Ieshims.dll10.0.9200.17377366,08028-May-201502:01x64
Ieshims.dll10.0.9200.21489365,56828-May-201500:33x64
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:39Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17377197,12028-May-201502:02x64
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:39Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:44Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.21489197,12028-May-201500:34x64
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:44Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174122,656,76815-Jun-201515:20x64
Iertutil.dll10.0.9200.215232,681,85613-Jun-201514:28x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.1737751,71228-May-201502:04x64
Iernonce.dll10.0.9200.1737739,93628-May-201502:01x64
Iesetup.dll10.0.9200.1737767,07228-May-201502:01x64
Ie4uinit.exe10.0.9200.2148951,71228-May-201500:35x64
Iernonce.dll10.0.9200.2148939,93628-May-201500:33x64
Iesetup.dll10.0.9200.2148967,07228-May-201500:33x64
Iesysprep.dll10.0.9200.17377136,70428-May-201502:01x64
Iesysprep.dll10.0.9200.21489136,70428-May-201500:33x64
Vgx.dll10.0.9200.174101,084,92815-Jun-201515:20x64
Vgx.dll10.0.9200.215211,084,92813-Jun-201514:29x64
Ieframe.dll10.0.9200.1741215,415,29615-Jun-201515:20x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:52Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2152315,424,51213-Jun-201514:28x64
Ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:52Not applicable
Ieinstal.exe10.0.9200.17410492,54415-Jun-201515:20x64
Ieinstal.exe10.0.9200.21521492,54413-Jun-201514:29x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17377148,99228-May-201502:01x64
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.21489148,99228-May-201500:33x64
Inetcomm.dll6.2.9200.17410949,76015-Jun-201515:20x64
Inetres.dll6.2.9200.1737784,48028-May-201500:22x64
Inetcomm.dll6.2.9200.21521949,76013-Jun-201514:28x64
Inetres.dll6.2.9200.2148984,48028-May-201500:14x64
Jscript9.dll10.0.9200.174123,959,80815-Jun-201515:20x64
Jscript9.dll10.0.9200.215233,969,02413-Jun-201514:28x64
Jscript.dll5.8.9200.17410856,06415-Jun-201515:20x64
Jscript.dll5.8.9200.21521855,55213-Jun-201514:28x64
Vbscript.dll5.8.9200.17410601,60015-Jun-201515:20x64
Vbscript.dll5.8.9200.21521594,43213-Jun-201514:29x64
Uxinit.dll6.2.9200.1737753,76028-May-201502:03x64
Uxinit.dll6.2.9200.2148953,76028-May-201500:34x64
Uxtheme.dll6.2.9200.17377915,96828-May-201502:03x64
Uxtheme.dll6.2.9200.21489907,77628-May-201500:34x64
Iexplore.exe10.0.9200.17377770,73628-May-201504:20x86
Iexplore.exe10.0.9200.21489770,74428-May-201501:52x86
Html.iec2019.0.0.17377361,98427-May-201523:55Not applicable
Html.iec2019.0.0.21489361,98427-May-201523:58Not applicable
Dxtmsft.dll10.0.9200.17412357,88815-Jun-201515:22x86
Dxtrans.dll10.0.9200.17412226,81615-Jun-201515:22x86
Dxtmsft.dll10.0.9200.21489358,40028-May-201500:46x86
Dxtrans.dll10.0.9200.21523226,81613-Jun-201514:26x86
Msfeeds.dll10.0.9200.17410493,05615-Jun-201515:22x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:57Not applicable
Msfeeds.dll10.0.9200.21521493,05613-Jun-201514:27x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51827-May-201519:59Not applicable
Mshtmled.dll10.0.9200.1741280,38415-Jun-201515:22x86
Mshtmled.dll10.0.9200.2152380,38413-Jun-201514:27x86
Mshtml.dll10.0.9200.1741214,384,12815-Jun-201515:22x86
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43228-May-201500:23Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:55Not applicable
Mshtml.dll10.0.9200.2152314,379,52013-Jun-201514:27x86
Mshtml.tlb10.0.9200.214892,706,43228-May-201500:26Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22827-May-201519:57Not applicable
Iernonce.dll10.0.9200.1737733,28028-May-201500:43x86
Iesetup.dll10.0.9200.1737761,44028-May-201500:43x86
Iernonce.dll10.0.9200.2148933,28028-May-201500:47x86
Iesetup.dll10.0.9200.2148961,44028-May-201500:47x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201321:47Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.1741213,771,26415-Jun-201515:22x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:55Not applicable
Ie9props.propdescNot applicable2,84319-Dec-201322:05Not applicable
Ieframe.dll10.0.9200.2152313,748,22413-Jun-201514:26x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable25,92327-May-201519:57Not applicable
Jscript9.dll10.0.9200.174122,865,15215-Jun-201515:22x86
Jscript9.dll10.0.9200.215232,868,73613-Jun-201514:26x86
Jscript.dll5.8.9200.17410690,17615-Jun-201515:22x86
Jscript.dll5.8.9200.21521690,68813-Jun-201514:26x86
Vbscript.dll5.8.9200.17410524,28815-Jun-201515:22x86
Vbscript.dll5.8.9200.21521528,89613-Jun-201514:27x86
Uxtheme.dll6.2.9200.17377534,52827-May-201522:14x86
Uxtheme.dll6.2.9200.21489534,52827-May-201522:15x86
Urlmon.dll10.0.9200.174101,181,69615-Jun-201515:22x86
Urlmon.dll10.0.9200.215211,168,89613-Jun-201514:27x86
Inetcpl.cpl10.0.9200.173771,441,28028-May-201500:43Not applicable
Inetcpl.cpl10.0.9200.214891,441,28028-May-201500:46Not applicable
Jsproxy.dll10.0.9200.1737739,93628-May-201500:43x86
Wininet.dll10.0.9200.174121,763,32815-Jun-201515:22x86
Jsproxy.dll10.0.9200.2148938,91228-May-201500:47x86
Wininet.dll10.0.9200.215231,770,49613-Jun-201514:27x86
Iedkcs32.dll18.0.9200.17410226,81615-Jun-201515:22x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:45Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9200.21521226,81613-Jun-201514:26x86
Install.insNot applicable46411-Jun-201513:46Not applicable
Ielowutil.exe10.0.9200.17377222,20828-May-201500:45x86
Ielowutil.exe10.0.9200.21489222,20828-May-201500:48x86
Ieproxy.dll10.0.9200.17377258,04828-May-201500:43x86
Ieproxy.dll10.0.9200.21489258,04828-May-201500:47x86
Ieshims.dll10.0.9200.17377245,76028-May-201500:43x86
Ieshims.dll10.0.9200.21489245,24828-May-201500:47x86
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:38Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.17377163,84028-May-201500:44x86
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:38Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79819-Dec-201321:44Not applicable
Msrating.dll10.0.9200.21489163,84028-May-201500:47x86
Ticrf.ratNot applicable1,98819-Dec-201321:44Not applicable
Iertutil.dll10.0.9200.174122,056,70415-Jun-201515:22x86
Iertutil.dll10.0.9200.215232,085,88813-Jun-201514:26x86
Iesysprep.dll10.0.9200.17377109,05628-May-201500:43x86
Iesysprep.dll10.0.9200.21489109,05628-May-201500:47x86
Vgx.dll10.0.9200.17410817,66415-Jun-201515:22x86
Vgx.dll10.0.9200.21521817,66413-Jun-201514:27x86
Ieinstal.exe10.0.9200.17410477,18415-Jun-201515:22x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21521477,18413-Jun-201514:27x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.17377108,03228-May-201500:43x86
Jsdebuggeride.dll10.0.9200.21489108,03228-May-201500:47x86
Inetcomm.dll6.2.9200.17410737,28015-Jun-201515:22x86
Inetres.dll6.2.9200.1737784,48028-May-201500:20x86
Inetcomm.dll6.2.9200.21521737,28013-Jun-201514:26x86
Inetres.dll6.2.9200.2148984,48028-May-201500:23x86
Uxinit.dll6.2.9200.1737744,03228-May-201500:45x86
Uxinit.dll6.2.9200.2148944,03228-May-201500:48x86

Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 文件信息

Internet Explorer 11
所有受支持的 Windows RT 上的 Internet Explorer 11
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Actxprxy.dll6.3.9600.179051,064,44815-Jun-201519:23Not applicable
Hlink.dll6.3.9600.1638468,60822-Aug-201302:53Not applicable
Pngfilt.dll11.0.9600.1638447,61622-Aug-201303:06Not applicable
Urlmon.dll11.0.9600.179051,024,51215-Jun-201519:10Not applicable
Iexplore.exe11.0.9600.17905805,87216-Jun-201507:13Not applicable
Wininetplugin.dll6.3.9600.1638433,79222-Aug-201302:52Not applicable
Html.iec2019.0.0.17840320,00022-May-201518:03Not applicable
Inetcpl.cpl11.0.9600.179051,998,84815-Jun-201519:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278255,48816-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,66416-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,08016-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278246,78416-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278250,88016-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201401:39Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278231,93616-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,61616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278247,29616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278224,25616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,59216-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278206,33616-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278204,80016-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278236,03216-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278232,96016-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,20016-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278245,24816-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,71216-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201411:18Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,10416-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17905238,59215-Jun-201521:10Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201411:26Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201411:26Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278190,97616-Aug-201411:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201411:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727873,72816-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,24016-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727878,84816-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727861,44016-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727861,44016-Aug-201401:39Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,75216-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727862,46416-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727875,26416-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201411:28Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,68016-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727873,21616-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727841,47216-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727837,88816-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,24016-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727870,65616-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,16816-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,68016-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,16816-Aug-201411:18Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727869,63216-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201411:26Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1790568,09615-Jun-201521:10Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727859,90416-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727869,12016-Aug-201411:26Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727829,69616-Aug-201411:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727830,72016-Aug-201411:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727830,72016-Aug-201411:18Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1741663,48831-Oct-201402:29Not applicable
Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll11.0.9600.17905215,55215-Jun-201519:49Not applicable
Jsproxy.dll11.0.9600.1741639,93631-Oct-201402:43Not applicable
Wininet.dll11.0.9600.179051,704,96015-Jun-201519:09Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201420:23Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031124,92822-Feb-201420:24Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031122,88022-Feb-201420:23Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201420:22Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031138,24022-Feb-201420:24Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,68822-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201411:03Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031131,58422-Feb-201420:23Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031117,24822-Feb-201420:23Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,85622-Feb-201420:24Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031134,14422-Feb-201420:25Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031106,49622-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031127,48822-Feb-201420:23Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201420:24Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703188,06422-Feb-201420:25Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703182,94422-Feb-201420:26Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031120,32022-Feb-201420:22Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,56022-Feb-201420:23Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,95222-Feb-201420:22Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,51222-Feb-201420:20Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201420:18Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17278123,90416-Aug-201411:27Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201420:18Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201420:19Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17905124,41615-Jun-201521:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,34422-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031115,71222-Feb-201420:19Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201420:20Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703174,24022-Feb-201420:22Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201420:21Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201420:22Not applicable
Ieui.dll11.0.9600.17905427,52015-Jun-201520:00Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9600.17905286,72015-Jun-201519:34Not applicable
Install.insNot applicable46415-Jun-201517:50Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10424-Sep-201302:22Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17905548,35215-Jun-201519:14Not applicable
Iepeers.dll11.0.9600.17905107,00815-Jun-201519:44Not applicable
Licmgr10.dll11.0.9600.1741623,55231-Oct-201402:34Not applicable
Tdc.ocx11.0.9600.1790561,95215-Jun-201519:48Not applicable
Diagnosticshub.datawarehouse.dll11.0.9600.17416495,61631-Oct-201402:52Not applicable
Iedvtool.dll11.0.9600.17905726,01615-Jun-201519:39Not applicable
Diagnosticshub_is.dll11.0.9600.1741638,91231-Oct-201402:53Not applicable
Dxtmsft.dll11.0.9600.17631369,66412-Jan-201501:21Not applicable
Dxtrans.dll11.0.9600.17905223,74415-Jun-201519:43Not applicable
Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxmlNot applicable11,89215-Aug-201422:50Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:20Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201401:39Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:28Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:17Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:18Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:26Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.179054,09615-Jun-201521:10Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:26Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:26Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:26Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:18Not applicable
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17905174,59215-Jun-201519:52Not applicable
F12resources.dll11.0.9600.1749610,948,60822-Nov-201401:44Not applicable
F12tools.dll11.0.9600.17905263,16815-Jun-201519:51Not applicable
F12.dll11.0.9600.179051,184,25615-Jun-201519:41Not applicable
Msfeeds.dll11.0.9600.17905580,60815-Jun-201519:34Not applicable
Msfeeds.mofNot applicable1,51806-Feb-201405:51Not applicable
Msfeedsbs.dll11.0.9600.1741643,00831-Oct-201402:26Not applicable
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57421-Aug-201323:43Not applicable
Msfeedssync.exe11.0.9600.1638411,77622-Aug-201303:05Not applicable
Mshtmled.dll11.0.9600.1790572,70415-Jun-201519:45Not applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22806-Feb-201405:39Not applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1790515,889,92015-Jun-201519:23Not applicable
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-Feb-201409:36Not applicable
Ieadvpack.dll11.0.9600.1638498,81622-Aug-201302:54Not applicable
Ieetwcollector.exe11.0.9600.1741697,28031-Oct-201402:41Not applicable
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.165184,09606-Feb-201409:36Not applicable
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1651843,00806-Feb-201409:23Not applicable
Ielowutil.exe11.0.9600.17031222,20822-Feb-201409:32Not applicable
Ieproxy.dll11.0.9600.17840281,60022-May-201517:06Not applicable
Ieshims.dll11.0.9600.17801265,72821-Apr-201514:46Not applicable
Imgutil.dll11.0.9600.1741635,32831-Oct-201402:05Not applicable
Bing.icoNot applicable5,43024-Sep-201302:51Not applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.16518112,12806-Feb-201409:12Not applicable
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot applicable2,95615-Jun-201520:57Not applicable
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88424-Sep-201303:25Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30824-Sep-201303:25Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34024-Sep-201303:25Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54824-Sep-201303:25Not applicable
Jsdbgui.dll11.0.9600.17905457,21615-Jun-201519:46Not applicable
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17905574,97615-Jun-201519:46Not applicable
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.179051,934,84815-Jun-201520:00Not applicable
Mshtmldac.dll11.0.9600.1790560,41615-Jun-201520:07Not applicable
Networkinspection.dll11.0.9600.179051,105,40815-Jun-201519:41Not applicable
Desktop.iniNot applicable6518-Jun-201314:46Not applicable
Occache.dll11.0.9600.17905121,85615-Jun-201519:42Not applicable
Desktop.iniNot applicable6518-Jun-201314:46Not applicable
Webcheck.dll11.0.9600.17905201,21615-Jun-201519:36Not applicable
Msdbg2.dll12.0.20712.1295,32026-Jul-201317:03Not applicable
Pdm.dll12.0.20712.1420,75226-Jul-201317:03Not applicable
Pdmproxy100.dll12.0.20712.176,71226-Jul-201317:03Not applicable
Icrav03.ratNot applicable8,79824-Sep-201302:32Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17905157,18415-Jun-201519:46Not applicable
Ticrf.ratNot applicable1,98824-Sep-201302:32Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179052,158,59215-Jun-201520:00Not applicable
Ie4uinit.exe11.0.9600.17905671,23215-Jun-201519:34Not applicable
Iernonce.dll11.0.9600.1651828,16006-Feb-201409:15Not applicable
Iesetup.dll11.0.9600.1651859,90406-Feb-201409:23Not applicable
Inseng.dll11.0.9600.1638477,31222-Aug-201302:35Not applicable
Iesysprep.dll11.0.9600.1741687,55231-Oct-201402:28Not applicable
Timeline.dll11.0.9600.17416155,13631-Oct-201402:28Not applicable
Timeline.cpu.xmlNot applicable3,19724-Jul-201419:09Not applicable
Timeline_is.dll11.0.9600.17416129,53631-Oct-201402:43Not applicable
Vgx.dll11.0.9600.17905733,69615-Jun-201519:45Not applicable
Url.dll11.0.9600.17416236,03231-Oct-201402:49Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,635,84027-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,690,11227-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,644,54427-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,633,28027-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,883,13627-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,958,40027-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,604,09627-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,603,07227-May-201514:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,99227-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,825,79227-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,630,72027-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,894,91227-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,589,76027-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,640,44827-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,651,71227-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,48027-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,740,28827-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,724,41627-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,861,12027-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,852,92827-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,621,50427-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,871,36027-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,661,95227-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,645,05627-May-201514:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,868,28827-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,664,00027-May-201514:20Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,885,18427-May-201514:20Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,874,43227-May-201514:20Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201514:20Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179051,855,48815-Jun-201521:11Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,629,69627-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,884,16027-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,893,37627-May-201514:20Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,669,12027-May-201514:20Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201514:21Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1790511,349,50415-Jun-201519:10Not applicable
Ieframe.ptxmlNot applicable24,48606-Feb-201405:38Not applicable
Inetres.admlNot applicable512,66627-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable486,38027-May-201514:22Not applicable
Inetres.admlNot applicable538,43127-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable922,50627-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable445,70327-May-201514:03Not applicable
Inetres.admlNot applicable530,30927-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable512,79527-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable561,90427-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable556,98327-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable535,08427-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable623,46327-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable511,79127-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable475,63727-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable535,22527-May-201514:22Not applicable
Inetres.admlNot applicable545,04927-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable521,80427-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable528,39227-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable784,46027-May-201514:20Not applicable
Inetres.admlNot applicable491,09727-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable508,38927-May-201514:20Not applicable
Inetres.admlNot applicable408,65827-May-201514:19Not applicable
Inetres.admlNot applicable425,35327-May-201514:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable425,35327-May-201514:21Not applicable
Inetres.admxNot applicable1,668,27305-May-201514:12Not applicable
Inetcomm.dll6.3.9600.17905674,81615-Jun-201519:38Not applicable
Inetres.dll6.3.9600.1638484,48022-Aug-201303:15Not applicable
Jscript9.dll11.0.9600.179053,909,63215-Jun-201519:26Not applicable
Jscript9diag.dll11.0.9600.17905557,56815-Jun-201520:00Not applicable
Jscript.dll5.8.9600.17905519,16815-Jun-201520:00Not applicable
Vbscript.dll5.8.9600.17905411,64815-Jun-201520:07Not applicable
所有受支持的基于 x86 版本的 Windows 8.1 上的 Internet Explorer 11
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Actxprxy.dll6.3.9600.179051,048,57615-Jun-201520:17x86
Hlink.dll6.3.9600.1741699,32831-Oct-201403:13x86
Pngfilt.dll11.0.9600.1741657,34431-Oct-201403:26x86
Urlmon.dll11.0.9600.179051,310,20815-Jun-201520:03x86
Iexplore.exe11.0.9600.17840815,28027-May-201523:05x86
Wininetplugin.dll6.3.9600.1741635,32831-Oct-201403:12x86
Html.iec2019.0.0.17840341,50423-May-201503:14Not applicable
Inetcpl.cpl11.0.9600.179052,052,60815-Jun-201520:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278255,48816-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,66416-Aug-201408:32Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,08016-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201408:34Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278246,78416-Aug-201408:34Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278250,88016-Aug-201408:35Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201402:47Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278231,93616-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,61616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278247,29616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278224,25616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,59216-Aug-201408:26Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278206,33616-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278204,80016-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278236,03216-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278232,96016-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,20016-Aug-201408:31Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278245,24816-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,71216-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,10416-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17905238,59215-Jun-201522:54Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278190,97616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201408:34Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727873,72816-Aug-201408:34Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201408:33Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201408:34Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,24016-Aug-201408:35Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727878,84816-Aug-201408:33Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727861,44016-Aug-201408:34Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727861,44016-Aug-201402:47Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,75216-Aug-201408:33Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727862,46416-Aug-201408:32Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,09616-Aug-201408:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727875,26416-Aug-201408:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201408:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,68016-Aug-201408:29Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727873,21616-Aug-201408:27Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727841,47216-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727837,88816-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,24016-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727870,65616-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,16816-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,68016-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,16816-Aug-201408:30Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727869,63216-Aug-201408:38Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,09616-Aug-201408:38Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201408:39Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1790568,09615-Jun-201522:53Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201408:38Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727859,90416-Aug-201408:38Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201408:38Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727869,12016-Aug-201408:38Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727829,69616-Aug-201408:39Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727830,72016-Aug-201408:34Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727830,72016-Aug-201408:33Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1741660,41631-Oct-201402:57x86
Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll11.0.9600.17905230,40015-Jun-201520:50x86
Jsproxy.dll11.0.9600.1741647,10431-Oct-201403:16x86
Wininet.dll11.0.9600.179051,951,23215-Jun-201520:07x86
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031124,92822-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031122,88022-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031138,24022-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,68822-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201413:51Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031131,58422-Feb-201419:40Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031117,24822-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,85622-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031134,14422-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031106,49622-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201419:29Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031127,48822-Feb-201419:38Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201419:38Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703188,06422-Feb-201419:38Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703182,94422-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201419:29Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201419:32Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031120,32022-Feb-201419:36Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,56022-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201419:39Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,95222-Feb-201419:39Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,51222-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17278123,90416-Aug-201408:39Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201419:32Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201419:27Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17905124,41615-Jun-201522:53Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,34422-Feb-201419:32Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031115,71222-Feb-201419:26Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201419:33Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201419:26Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703174,24022-Feb-201419:36Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201419:35Not applicable
Ieui.dll11.0.9600.17905478,20815-Jun-201521:04x86
Iedkcs32.dll18.0.9600.17905327,16815-Jun-201520:30x86
Install.insNot applicable46415-Jun-201518:28Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10424-Sep-201302:20Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17905710,14415-Jun-201520:02x86
Iepeers.dll11.0.9600.17905128,00015-Jun-201520:42x86
Licmgr10.dll11.0.9600.1741627,13631-Oct-201403:03x86
Tdc.ocx11.0.9600.1790573,21615-Jun-201520:47x86
Diagnosticshub.datawarehouse.dll11.0.9600.17416489,47231-Oct-201403:27x86
Iedvtool.dll11.0.9600.17905772,60815-Jun-201521:32x86
Diagnosticshub_is.dll11.0.9600.1741637,88831-Oct-201403:29x86
Dxtmsft.dll11.0.9600.17631418,30412-Jan-201501:45x86
Dxtrans.dll11.0.9600.17905285,69615-Jun-201520:41x86
Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxmlNot applicable11,89215-Aug-201422:51Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:34Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:35Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:36Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:33Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:34Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:33Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201402:47Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:32Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:32Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:26Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:27Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:26Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:29Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:29Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:31Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:30Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:37Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:37Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:38Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.179054,09615-Jun-201522:54Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:37Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:39Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:37Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201408:37Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201408:38Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201408:32Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201408:34Not applicable
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17905174,59215-Jun-201520:52x86
F12resources.dll11.0.9600.1749610,948,09622-Nov-201402:15x86
F12tools.dll11.0.9600.17905255,48815-Jun-201520:51x86
F12.dll11.0.9600.179051,206,27215-Jun-201520:38x86
Msfeeds.dll11.0.9600.17905689,15215-Jun-201520:31x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51806-Feb-201405:53Not applicable
Msfeedsbs.dll11.0.9600.1741652,73631-Oct-201402:53x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57421-Aug-201323:49Not applicable
Msfeedssync.exe11.0.9600.1741611,26431-Oct-201403:25x86
Mshta.exe11.0.9600.1741612,80031-Oct-201403:28x86
Mshtmled.dll11.0.9600.1790576,28815-Jun-201520:43x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22806-Feb-201405:40Not applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1790519,597,82415-Jun-201521:32x86
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-Feb-201410:20Not applicable
Ieadvpack.dll11.0.9600.17416112,12831-Oct-201403:14x86
Ieetwcollector.exe11.0.9600.17416102,91231-Oct-201403:12x86
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.165184,09606-Feb-201410:19x86
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1741647,61631-Oct-201403:23x86
Ielowutil.exe11.0.9600.17416221,18431-Oct-201403:15x86
Ieproxy.dll11.0.9600.17840285,69623-May-201502:11x86
Ieshims.dll11.0.9600.17801287,74421-Apr-201515:00x86
Iexpress.exe11.0.9600.17416152,06431-Oct-201403:27x86
Wextract.exe11.0.9600.17416137,72831-Oct-201403:28x86
Imgutil.dll11.0.9600.1741640,44831-Oct-201402:24x86
Extexport.exe11.0.9600.1741625,60031-Oct-201403:20x86
Bing.icoNot applicable5,43024-Sep-201302:36Not applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.17416115,71231-Oct-201403:12x86
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot applicable2,95615-Jun-201522:31Not applicable
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88424-Sep-201302:58Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30824-Sep-201302:58Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34024-Sep-201302:58Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54824-Sep-201302:58Not applicable
Jsdbgui.dll11.0.9600.17905459,77615-Jun-201520:44x86
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17905579,58415-Jun-201520:45x86
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.179051,399,29615-Jun-201521:01x86
Mshtmldac.dll11.0.9600.1790564,00015-Jun-201521:13x86
Networkinspection.dll11.0.9600.179051,075,20015-Jun-201520:39x86
Desktop.iniNot applicable6518-Jun-201312:18Not applicable
Occache.dll11.0.9600.17416130,04831-Oct-201402:48x86
Desktop.iniNot applicable6518-Jun-201312:19Not applicable
Webcheck.dll11.0.9600.17905230,40015-Jun-201520:32x86
Msdbg2.dll12.0.41202.0315,00830-Sep-201423:00x86
Pdm.dll12.0.41202.0442,99230-Sep-201423:00x86
Pdmproxy100.dll12.0.41202.099,98430-Sep-201423:00x86
Icrav03.ratNot applicable8,79824-Sep-201302:25Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17905168,96015-Jun-201520:44x86
Ticrf.ratNot applicable1,98824-Sep-201302:26Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179052,279,42415-Jun-201521:09x86
Ie4uinit.exe11.0.9600.17801685,56821-Apr-201515:26x86
Iernonce.dll11.0.9600.1741630,72031-Oct-201403:15x86
Iesetup.dll11.0.9600.1741662,46431-Oct-201403:24x86
Inseng.dll11.0.9600.1741691,13631-Oct-201402:56x86
Iesysprep.dll11.0.9600.1741690,62431-Oct-201402:56x86
Timeline.dll11.0.9600.17416153,60031-Oct-201402:55x86
Timeline.cpu.xmlNot applicable3,19724-Jul-201419:11Not applicable
Timeline_is.dll11.0.9600.17416124,41631-Oct-201403:15x86
Vgx.dll11.0.9600.17905817,66415-Jun-201520:43x86
Url.dll11.0.9600.17416235,52031-Oct-201403:24x86
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,635,84027-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,690,11227-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,644,54427-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,633,28027-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,883,13627-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,958,40027-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,604,09627-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,603,07227-May-201514:30Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,99227-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,825,79227-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,630,72027-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,894,91227-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,589,76027-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,640,44827-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,651,71227-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,48027-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,740,28827-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,724,41627-May-201515:06Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,861,12027-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,852,92827-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,621,50427-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,871,36027-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,661,95227-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,645,05627-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,868,28827-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,664,00027-May-201515:08Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,885,18427-May-201515:08Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,874,43227-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179051,855,48815-Jun-201522:55Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,629,69627-May-201514:58Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,884,16027-May-201514:57Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201514:57Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,893,37627-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,669,12027-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1790512,830,20815-Jun-201520:23x86
Ieframe.ptxmlNot applicable24,48606-Feb-201405:40Not applicable
Ieinstal.exe11.0.9600.17905473,60015-Jun-201520:41x86
Inetres.admlNot applicable512,66627-May-201515:01Not applicable
Inetres.admlNot applicable486,38027-May-201515:02Not applicable
Inetres.admlNot applicable538,43127-May-201515:02Not applicable
Inetres.admlNot applicable922,50627-May-201515:05Not applicable
Inetres.admlNot applicable445,70327-May-201514:29Not applicable
Inetres.admlNot applicable530,30927-May-201515:03Not applicable
Inetres.admlNot applicable512,79527-May-201515:03Not applicable
Inetres.admlNot applicable561,90427-May-201515:02Not applicable
Inetres.admlNot applicable556,98327-May-201515:03Not applicable
Inetres.admlNot applicable535,08427-May-201515:02Not applicable
Inetres.admlNot applicable623,46327-May-201515:02Not applicable
Inetres.admlNot applicable511,79127-May-201515:03Not applicable
Inetres.admlNot applicable475,63727-May-201515:04Not applicable
Inetres.admlNot applicable535,22527-May-201515:04Not applicable
Inetres.admlNot applicable545,04927-May-201515:04Not applicable
Inetres.admlNot applicable521,80427-May-201515:05Not applicable
Inetres.admlNot applicable528,39227-May-201515:06Not applicable
Inetres.admlNot applicable784,46027-May-201515:06Not applicable
Inetres.admlNot applicable491,09727-May-201514:57Not applicable
Inetres.admlNot applicable508,38927-May-201514:57Not applicable
Inetres.admlNot applicable408,65827-May-201515:05Not applicable
Inetres.admlNot applicable425,35327-May-201515:03Not applicable
Inetres.admlNot applicable425,35327-May-201515:03Not applicable
Inetres.admxNot applicable1,668,27305-May-201514:12Not applicable
Inetcomm.dll6.3.9600.17905880,12815-Jun-201520:37x86
Inetres.dll6.3.9600.1638484,48022-Aug-201304:14x86
Jscript9.dll11.0.9600.179054,304,89615-Jun-201520:37x86
Jscript9diag.dll11.0.9600.17840620,03223-May-201503:04x86
Jscript.dll5.8.9600.17905664,06415-Jun-201521:03x86
Vbscript.dll5.8.9600.17905504,32015-Jun-201521:15x86
所有受支持的基于 x64 版本的 Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 上的 Internet Explorer 11
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Actxprxy.dll6.3.9600.179052,880,00015-Jun-201521:17x64
Hlink.dll6.3.9600.17416108,54431-Oct-201404:52x64
Pngfilt.dll11.0.9600.1741664,51231-Oct-201405:09x64
Urlmon.dll11.0.9600.179051,545,72815-Jun-201521:04x64
Iexplore.exe11.0.9600.17840814,25627-May-201523:19x64
Wininetplugin.dll6.3.9600.1741643,00831-Oct-201404:51x64
Html.iec2019.0.0.17840417,79222-May-201519:00Not applicable
Inetcpl.cpl11.0.9600.179052,125,82415-Jun-201521:36Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278255,48816-Aug-201412:04Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,66416-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,08016-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278246,78416-Aug-201412:00Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278250,88016-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201412:00Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201403:19Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278231,93616-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,61616-Aug-201412:04Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278247,29616-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278224,25616-Aug-201412:04Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,59216-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278206,33616-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278204,80016-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278236,03216-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278232,96016-Aug-201412:04Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,20016-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278245,24816-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,71216-Aug-201412:02Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201412:04Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,10416-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17905238,59216-Jun-201500:22Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201412:04Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278190,97616-Aug-201412:03Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201411:59Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201411:59Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727873,72816-Aug-201411:58Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201411:59Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201411:58Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,24016-Aug-201412:00Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727878,84816-Aug-201411:58Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727861,44016-Aug-201411:59Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727861,44016-Aug-201403:19Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,75216-Aug-201412:00Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727862,46416-Aug-201411:58Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,09616-Aug-201412:04Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727875,26416-Aug-201412:02Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201412:01Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,68016-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727873,21616-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727841,47216-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727837,88816-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201412:02Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727867,58416-Aug-201412:01Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201412:02Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727874,24016-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727870,65616-Aug-201412:02Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,16816-Aug-201412:02Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,68016-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727871,16816-Aug-201412:02Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727869,63216-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727868,60816-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1790568,09616-Jun-201500:22Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727859,90416-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727865,53616-Aug-201412:04Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727869,12016-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727829,69616-Aug-201412:03Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727830,72016-Aug-201411:58Not applicable
F12resources.dll.mui11.0.9600.1727830,72016-Aug-201411:59Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1741677,82431-Oct-201404:30x64
Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll11.0.9600.17905276,48015-Jun-201522:05x64
Jsproxy.dll11.0.9600.1741654,78431-Oct-201404:57x64
Wininet.dll11.0.9600.179052,427,39215-Jun-201521:16x64
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201421:17Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201421:16Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031124,92822-Feb-201421:16Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031122,88022-Feb-201421:17Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201421:09Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031138,24022-Feb-201421:16Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,68822-Feb-201421:16Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201414:41Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031131,58422-Feb-201421:06Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031117,24822-Feb-201421:15Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,85622-Feb-201421:15Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031134,14422-Feb-201421:15Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031106,49622-Feb-201421:15Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201421:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031127,48822-Feb-201421:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201421:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703188,06422-Feb-201421:12Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703182,94422-Feb-201421:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201421:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201421:11Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031120,32022-Feb-201421:10Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,56022-Feb-201421:09Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201421:06Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,95222-Feb-201421:06Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,51222-Feb-201421:06Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201421:03Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17278123,90416-Aug-201412:04Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201421:03Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201421:07Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17905124,41616-Jun-201500:22Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,34422-Feb-201421:08Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031115,71222-Feb-201421:07Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201421:08Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201421:07Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703174,24022-Feb-201421:09Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201421:09Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201421:09Not applicable
Ieui.dll11.0.9600.17905633,85615-Jun-201522:26x64
Iedkcs32.dll18.0.9600.17840374,27222-May-201518:08x64
Install.insNot applicable46415-Jun-201519:10Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10424-Sep-201302:22Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17905800,76815-Jun-201520:52x64
Iepeers.dll11.0.9600.17905145,40815-Jun-201521:56x64
Licmgr10.dll11.0.9600.1741633,28031-Oct-201404:40x64
Tdc.ocx11.0.9600.1790587,55215-Jun-201522:02x64
Diagnosticshub.datawarehouse.dll11.0.9600.17416666,62431-Oct-201405:10x64
Iedvtool.dll11.0.9600.17905950,78415-Jun-201523:02x64
Diagnosticshub_is.dll11.0.9600.1741649,66431-Oct-201405:13x64
Dxtmsft.dll11.0.9600.17631490,49612-Jan-201502:21x64
Dxtrans.dll11.0.9600.17905316,92815-Jun-201521:55x64
Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxmlNot applicable11,89215-Aug-201422:51Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:59Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:59Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:59Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:59Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:00Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:59Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201403:19Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:59Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201411:58Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:04Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:01Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:01Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:01Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:02Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:04Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:01Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:04Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.179054,09616-Jun-201500:22Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172784,09616-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201412:03Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:58Not applicable
F12.dll.mui11.0.9600.172783,58416-Aug-201411:58Not applicable
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17905244,22415-Jun-201522:09x64
F12resources.dll11.0.9600.1749610,949,12022-Nov-201403:00x64
F12tools.dll11.0.9600.17905372,22415-Jun-201522:07x64
F12.dll11.0.9600.179051,421,31215-Jun-201521:50x64
Msfeeds.dll11.0.9600.17905801,28015-Jun-201521:38x64
Msfeeds.mofNot applicable1,51806-Feb-201405:54Not applicable
Msfeedsbs.dll11.0.9600.1741660,41631-Oct-201404:24x64
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57422-Aug-201306:54Not applicable
Msfeedssync.exe11.0.9600.1741612,80031-Oct-201405:08x64
Mshta.exe11.0.9600.1741613,82431-Oct-201405:12x64
Mshtmled.dll11.0.9600.1790592,16015-Jun-201521:57x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22806-Feb-201405:41Not applicable
Mshtml.dll11.0.9600.1790524,894,46415-Jun-201523:01x64
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-Feb-201411:30Not applicable
Ieadvpack.dll11.0.9600.17416132,09631-Oct-201404:54x64
Ieetwcollector.exe11.0.9600.17416114,68831-Oct-201404:51x64
Ieetwcollectorres.dll11.0.9600.165184,09606-Feb-201411:30x64
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1741648,64031-Oct-201405:06x64
Ielowutil.exe11.0.9600.17416222,72031-Oct-201404:55x64
Ieproxy.dll11.0.9600.17840743,42422-May-201517:21x64
Ieshims.dll11.0.9600.17801382,97621-Apr-201515:08x64
Iexpress.exe11.0.9600.17416167,42431-Oct-201405:10x64
Wextract.exe11.0.9600.17416143,87231-Oct-201405:12x64
Imgutil.dll11.0.9600.1741651,20031-Oct-201403:42x64
Bing.icoNot applicable5,43024-Sep-201302:51Not applicable
Ieunatt.exe11.0.9600.17416144,38431-Oct-201404:51x64
Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-msNot applicable2,95615-Jun-201523:56Not applicable
Windows feed discovered.wavNot applicable19,88424-Sep-201303:25Not applicable
Windows information bar.wavNot applicable23,30824-Sep-201303:25Not applicable
Windows navigation start.wavNot applicable11,34024-Sep-201303:25Not applicable
Windows pop-up blocked.wavNot applicable85,54824-Sep-201303:25Not applicable
Jsdbgui.dll11.0.9600.17905591,36015-Jun-201521:58x64
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17905628,73615-Jun-201521:59x64
Memoryanalyzer.dll11.0.9600.179051,862,14415-Jun-201522:22x64
Mshtmldac.dll11.0.9600.1790588,06415-Jun-201522:38x64
Networkinspection.dll11.0.9600.179051,217,02415-Jun-201521:51x64
Desktop.iniNot applicable6518-Jun-201314:43Not applicable
Occache.dll11.0.9600.17416152,06431-Oct-201404:19x64
Desktop.iniNot applicable6518-Jun-201314:44Not applicable
Webcheck.dll11.0.9600.17905262,14415-Jun-201521:41x64
Msdbg2.dll12.0.41202.0403,59230-Sep-201423:01x64
Pdm.dll12.0.41202.0579,19230-Sep-201423:01x64
Pdmproxy100.dll12.0.41202.0107,15230-Sep-201423:01x64
Icrav03.ratNot applicable8,79824-Sep-201302:32Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17905199,68015-Jun-201521:58x64
Ticrf.ratNot applicable1,98824-Sep-201302:32Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179052,886,14415-Jun-201522:38x64
Ie4uinit.exe11.0.9600.17801720,38421-Apr-201515:49x64
Iernonce.dll11.0.9600.1741634,30431-Oct-201404:56x64
Iesetup.dll11.0.9600.1741666,56031-Oct-201405:06x64
Inseng.dll11.0.9600.17801107,52021-Apr-201516:13x64
Iesysprep.dll11.0.9600.17416111,61631-Oct-201404:29x64
Timeline.dll11.0.9600.17905219,13615-Jun-201522:01x64
Timeline.cpu.xmlNot applicable3,19724-Jul-201418:58Not applicable
Timeline_is.dll11.0.9600.17416171,00831-Oct-201404:56x64
Vgx.dll11.0.9600.179051,016,83215-Jun-201521:57x64
Url.dll11.0.9600.17416237,56831-Oct-201405:06x64
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,635,84027-May-201515:24Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,690,11227-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,644,54427-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,633,28027-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,883,13627-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,958,40027-May-201515:14Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,604,09627-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,603,07227-May-201514:52Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,99227-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,825,79227-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,630,72027-May-201515:16Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,894,91227-May-201515:24Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,589,76027-May-201515:15Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,640,44827-May-201515:16Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,651,71227-May-201515:15Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,48027-May-201515:15Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,740,28827-May-201515:16Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,724,41627-May-201515:16Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,861,12027-May-201515:15Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,852,92827-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,621,50427-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,871,36027-May-201515:14Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,661,95227-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,645,05627-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,868,28827-May-201515:13Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,664,00027-May-201515:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,885,18427-May-201515:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,874,43227-May-201515:21Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201515:22Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179051,855,48816-Jun-201500:24Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,629,69627-May-201515:24Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,884,16027-May-201515:24Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201515:24Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,893,37627-May-201515:23Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,669,12027-May-201515:23Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201515:23Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201515:24Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1790514,404,60815-Jun-201521:32x64
Ieframe.ptxmlNot applicable24,48606-Feb-201405:41Not applicable
Ieinstal.exe11.0.9600.17905491,00815-Jun-201521:54x64
Inetres.admlNot applicable512,66627-May-201515:12Not applicable
Inetres.admlNot applicable486,38027-May-201515:13Not applicable
Inetres.admlNot applicable538,43127-May-201515:12Not applicable
Inetres.admlNot applicable922,50627-May-201515:14Not applicable
Inetres.admlNot applicable445,70327-May-201514:51Not applicable
Inetres.admlNot applicable530,30927-May-201515:13Not applicable
Inetres.admlNot applicable512,79527-May-201515:15Not applicable
Inetres.admlNot applicable561,90427-May-201515:22Not applicable
Inetres.admlNot applicable556,98327-May-201515:14Not applicable
Inetres.admlNot applicable535,08427-May-201515:14Not applicable
Inetres.admlNot applicable623,46327-May-201515:14Not applicable
Inetres.admlNot applicable511,79127-May-201515:14Not applicable
Inetres.admlNot applicable475,63727-May-201515:13Not applicable
Inetres.admlNot applicable535,22527-May-201515:13Not applicable
Inetres.admlNot applicable545,04927-May-201515:13Not applicable
Inetres.admlNot applicable521,80427-May-201515:12Not applicable
Inetres.admlNot applicable528,39227-May-201515:12Not applicable
Inetres.admlNot applicable784,46027-May-201515:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable491,09727-May-201515:23Not applicable
Inetres.admlNot applicable508,38927-May-201515:23Not applicable
Inetres.admlNot applicable408,65827-May-201515:21Not applicable
Inetres.admlNot applicable425,35327-May-201515:22Not applicable
Inetres.admlNot applicable425,35327-May-201515:22Not applicable
Inetres.admxNot applicable1,668,27305-May-201514:13Not applicable
Inetcomm.dll6.3.9600.179051,032,70415-Jun-201521:49x64
Inetres.dll6.3.9600.1638484,48022-Aug-201311:43x64
Jscript9.dll11.0.9600.179056,024,70415-Jun-201522:38x64
Jscript9diag.dll11.0.9600.17840814,08022-May-201518:47x64
Jscript.dll5.8.9600.17905816,64015-Jun-201522:24x64
Vbscript.dll5.8.9600.17905584,19215-Jun-201522:39x64
Iexplore.exe11.0.9600.17840815,28027-May-201523:05x86
Html.iec2019.0.0.17840341,50423-May-201503:14Not applicable
Ieui.dll11.0.9600.17905478,20815-Jun-201521:04x86
Iepeers.dll11.0.9600.17905128,00015-Jun-201520:42x86
Tdc.ocx11.0.9600.1790573,21615-Jun-201520:47x86
Dxtmsft.dll11.0.9600.17631418,30412-Jan-201501:45x86
Dxtrans.dll11.0.9600.17905285,69615-Jun-201520:41x86
Msfeeds.dll11.0.9600.17905689,15215-Jun-201520:31x86
Msfeeds.mofNot applicable1,51806-Feb-201405:53Not applicable
Mshta.exe11.0.9600.1741612,80031-Oct-201403:28x86
Mshtmled.dll11.0.9600.1790576,28815-Jun-201520:43x86
Mshtml.dll11.0.9600.1790519,597,82415-Jun-201521:32x86
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-Feb-201410:20Not applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot applicable3,22806-Feb-201405:43Not applicable
Ieetwproxystub.dll11.0.9600.1741647,61631-Oct-201403:23x86
Ieunatt.exe11.0.9600.17416115,71231-Oct-201403:12x86
Occache.dll11.0.9600.17416130,04831-Oct-201402:48x86
Webcheck.dll11.0.9600.17905230,40015-Jun-201520:32x86
Iernonce.dll11.0.9600.1741630,72031-Oct-201403:15x86
Iesetup.dll11.0.9600.1741662,46431-Oct-201403:24x86
Iesysprep.dll11.0.9600.1741690,62431-Oct-201402:56x86
Ie9props.propdescNot applicable2,84324-Sep-201302:34Not applicable
Ieframe.dll11.0.9600.1790512,830,20815-Jun-201520:23x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot applicable24,48606-Feb-201405:43Not applicable
Jscript9.dll11.0.9600.179054,304,89615-Jun-201520:37x86
Jscript9diag.dll11.0.9600.17840620,03223-May-201503:04x86
Jscript.dll5.8.9600.17905664,06415-Jun-201521:03x86
Vbscript.dll5.8.9600.17905504,32015-Jun-201521:15x86
Actxprxy.dll6.3.9600.179051,048,57615-Jun-201520:17x86
Hlink.dll6.3.9600.1741699,32831-Oct-201403:13x86
Pngfilt.dll11.0.9600.1741657,34431-Oct-201403:26x86
Urlmon.dll11.0.9600.179051,310,20815-Jun-201520:03x86
Wininetplugin.dll6.3.9600.1741635,32831-Oct-201403:12x86
Inetcpl.cpl11.0.9600.179052,052,60815-Jun-201520:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278255,48816-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,66416-Aug-201408:32Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,08016-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201408:34Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278246,78416-Aug-201408:34Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278250,88016-Aug-201408:35Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201402:47Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278231,93616-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,61616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278247,29616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278224,25616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278238,59216-Aug-201408:26Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278244,73616-Aug-201408:27Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278206,33616-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278204,80016-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278237,05616-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278236,03216-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278232,96016-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,20016-Aug-201408:31Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278245,24816-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278243,71216-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201408:30Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278242,17616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278241,15216-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278239,10416-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17905238,59215-Jun-201522:54Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278229,88816-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278234,49616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278240,64016-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278190,97616-Aug-201408:38Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201408:33Not applicable
Mshtml.dll.mui11.0.9600.17278192,00016-Aug-201408:34Not applicable
Javascriptcollectionagent.dll11.0.9600.1741660,41631-Oct-201402:57x86
Jsproxy.dll11.0.9600.1741647,10431-Oct-201403:16x86
Wininet.dll11.0.9600.179051,951,23215-Jun-201520:07x86
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031124,92822-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031122,88022-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,04822-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031138,24022-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,68822-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031114,17622-Feb-201413:51Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031131,58422-Feb-201419:40Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031117,24822-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,85622-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031134,14422-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031106,49622-Feb-201419:30Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201419:29Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031127,48822-Feb-201419:38Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201419:38Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703188,06422-Feb-201419:38Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703182,94422-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201419:29Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,39222-Feb-201419:32Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031120,32022-Feb-201419:36Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031130,56022-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201419:39Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,95222-Feb-201419:39Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,51222-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031128,00022-Feb-201419:31Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17278123,90416-Aug-201408:39Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031129,02422-Feb-201419:32Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201419:27Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17905124,41615-Jun-201522:53Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031121,34422-Feb-201419:32Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031115,71222-Feb-201419:26Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031123,90422-Feb-201419:33Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.17031125,44022-Feb-201419:26Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703174,24022-Feb-201419:36Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201419:37Not applicable
Inetcpl.cpl.mui11.0.9600.1703175,77622-Feb-201419:35Not applicable
Iedkcs32.dll18.0.9600.17905327,16815-Jun-201520:30x86
Install.insNot applicable46415-Jun-201518:28Not applicable
Ieapfltr.dat10.0.9301.0616,10424-Sep-201302:20Not applicable
Ieapfltr.dll11.0.9600.17905710,14415-Jun-201520:02x86
Licmgr10.dll11.0.9600.1741627,13631-Oct-201403:03x86
Iedvtool.dll11.0.9600.17905772,60815-Jun-201521:32x86
Diagnosticstap.dll11.0.9600.17905174,59215-Jun-201520:52x86
F12tools.dll11.0.9600.17905255,48815-Jun-201520:51x86
Msfeedsbs.dll11.0.9600.1741652,73631-Oct-201402:53x86
Msfeedsbs.mofNot applicable1,57421-Aug-201323:49Not applicable
Msfeedssync.exe11.0.9600.1741611,26431-Oct-201403:25x86
Ieadvpack.dll11.0.9600.17416112,12831-Oct-201403:14x86
Ielowutil.exe11.0.9600.17416221,18431-Oct-201403:15x86
Ieproxy.dll11.0.9600.17840285,69623-May-201502:11x86
Ieshims.dll11.0.9600.17801287,74421-Apr-201515:00x86
Iexpress.exe11.0.9600.17416152,06431-Oct-201403:27x86
Wextract.exe11.0.9600.17416137,72831-Oct-201403:28x86
Imgutil.dll11.0.9600.1741640,44831-Oct-201402:24x86
Extexport.exe11.0.9600.1741625,60031-Oct-201403:20x86
Jsdbgui.dll11.0.9600.17905459,77615-Jun-201520:44x86
Jsprofilerui.dll11.0.9600.17905579,58415-Jun-201520:45x86
Mshtmldac.dll11.0.9600.1790564,00015-Jun-201521:13x86
Networkinspection.dll11.0.9600.179051,075,20015-Jun-201520:39x86
Msdbg2.dll12.0.41202.0315,00830-Sep-201423:00x86
Pdm.dll12.0.41202.0442,99230-Sep-201423:00x86
Pdmproxy100.dll12.0.41202.099,98430-Sep-201423:00x86
Icrav03.ratNot applicable8,79824-Sep-201302:25Not applicable
Msrating.dll11.0.9600.17905168,96015-Jun-201520:44x86
Ticrf.ratNot applicable1,98824-Sep-201302:26Not applicable
Iertutil.dll11.0.9600.179052,279,42415-Jun-201521:09x86
Inseng.dll11.0.9600.1741691,13631-Oct-201402:56x86
Vgx.dll11.0.9600.17905817,66415-Jun-201520:43x86
Url.dll11.0.9600.17416235,52031-Oct-201403:24x86
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,635,84027-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,690,11227-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,644,54427-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,633,28027-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,883,13627-May-201515:02Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,958,40027-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,604,09627-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,603,07227-May-201514:30Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,99227-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,825,79227-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,630,72027-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,894,91227-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,589,76027-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,640,44827-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,651,71227-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,876,48027-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,740,28827-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,724,41627-May-201515:06Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,861,12027-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,852,92827-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,621,50427-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,871,36027-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,661,95227-May-201515:04Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,645,05627-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,868,28827-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,664,00027-May-201515:08Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,885,18427-May-201515:08Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,874,43227-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201515:07Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.179051,855,48815-Jun-201522:55Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,629,69627-May-201514:58Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,884,16027-May-201514:57Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,848,32027-May-201514:57Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,893,37627-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,669,12027-May-201515:05Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201515:03Not applicable
Ieframe.dll.mui11.0.9600.178401,461,24827-May-201515:03Not applicable
Ieinstal.exe11.0.9600.17905473,60015-Jun-201520:41x86
Inetcomm.dll6.3.9600.17905880,12815-Jun-201520:37x86
Inetres.dll6.3.9600.1638484,48022-Aug-201304:14x86

如何获取此安全更新的相关帮助和支持

帮助安装更新:Microsoft Update 支持

IT 专业人员安全解决方案:TechNet 安全疑难解答和支持

帮助保护您基于 Windows 的计算机不受病毒和恶意软件的侵害:病毒解决方案和安全中心

基于国家/地区的本地支持:国际支持
注意:本篇“快速发布”文章是从 Microsoft 支持组织直接创建的。 文中包含的信息按原样提供,用于响应紧急问题。 由于发布仓促,材料可能包含印刷错误,并且可能随时修订,恕不另行通知。 有关其他注意事项,请参阅使用条款
属性

文章 ID:3065822 - 上次审阅时间:08/21/2015 12:18:00 - 修订版本: 4.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB3065822
反馈