MS16-042:Excel 2013 安全更新程序说明:2016 年 4 月 12 日

概要
此安全更新程序解决了 Microsoft Office 中的多个漏洞。如果用户打开经特殊设计的 Office 文件,那么这些漏洞可能允许远程执行代码。若要详细了解这些漏洞,请参阅 Microsoft 安全公告 MS16-042

注意 若要应用此安全更新程序,你必须要在计算机上安装 Microsoft Office 2013 Service Pack 1 发行版。

有关受影响的 Microsoft Office 软件版本的完整列表,请参阅 Microsoft 知识库文章 KB3148775

改进和修补程序
此安全更新程序包含的改进和修补程序可解决以下与安全无关的问题:
  • 一些对象模型方法在 Excel 2013 中获取单元格属性需要很长时间才能完成。
  • 当你将一个包含数据表的区域从 Excel 的一个实例粘贴到另一个实例中时,此数据表中的值被粘贴到了正确的目标区域,但此数据表也被粘贴到了表的原始位置。
  • 假设你在 Excel 2013 中更改了新表的默认视图。当你再次启动 Excel 2013 并在触摸式环境中创建新工作表时,Excel 2013 可能会崩溃。
如何获取和安装此更新

方法 1:Microsoft 更新

可以通过 Microsoft 更新获取此更新程序。开启自动更新后,系统会自动下载并安装此更新程序。有关如何自动获取安全更新程序的详细信息,请参阅此安全中心文章的“在控制面板中启用自动更新”部分。

方法 2:Microsoft 下载中心

可以通过 Microsoft 下载中心获取独立的更新程序包。若要安装此更新程序,请按照下载页上的安装说明操作。
更多信息

安全更新程序部署信息

有关此更新程序的部署信息,请参阅 Microsoft 知识库文章 KB3148775

安全更新程序替换信息

此安全更新程序替代以前发布的安全更新程序 KB3114734

文件哈希信息

Package NamePackage Hash SHA 1Package Hash SHA 2
excel2013-kb3114947-fullfile-x64-glb.exe5FB705CAD24786D6B5D521EDBB95CDC71E98FBBCBBE8836ED17B6B7D071CAB91ED4CE64E90BB0192F3C06EA46546EDAC9B400D28
excel2013-kb3114947-fullfile-x86-glb.exeA0F4B345D20C95388D2953DEDEE253B6D7C9F02672B8C903086F75F5D48B8765C96CA342AC6F07E4B0F8FBA2799659108A0F5C82

文件信息

此安全更新程序的英文版具有下表中列出的文件属性(或更新的文件属性)。

对于所有受支持的基于 x86 的 Excel 2013 版本

File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344816-Mar-1607:43
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448016-Mar-1607:43
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500016-Mar-1607:43
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448816-Mar-1607:43
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342416-Mar-1607:43
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395216-Mar-1607:43
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392016-Mar-1607:12
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448016-Mar-1607:43
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450416-Mar-1607:43
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:43
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:43
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395216-Mar-1607:43
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392816-Mar-1607:12
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440016-Mar-1607:12
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191216-Mar-1607:43
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:43
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960016-Mar-1607:08
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028016-Mar-1607:08
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600016-Mar-1607:08
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340016-Mar-1607:08
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365616-Mar-1607:08
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705616-Mar-1607:08
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735216-Mar-1607:08
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203216-Mar-1607:08
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012816-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000466962416-Mar-1607:08
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319216-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104016-Mar-1607:08
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249616-Mar-1607:08
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169616-Mar-1607:08
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408816-Mar-1607:08
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066416-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872816-Mar-1607:08
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367216-Mar-1607:08
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000466605616-Mar-1607:08
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474416-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668816-Mar-1607:08
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676016-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106416-Mar-1607:08
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546416-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464016-Mar-1607:08
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573616-Mar-1607:08
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132816-Mar-1607:09
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167216-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134416-Mar-1607:09
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825616-Mar-1607:09
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910416-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395216-Mar-1607:09
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166416-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426416-Mar-1607:09
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456016-Mar-1607:09
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035216-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584016-Mar-1607:09
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218416-Mar-1607:09
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854416-Mar-1607:09
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355216-Mar-1607:09
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446416-Mar-1607:09
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006416-Mar-1607:09
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783216-Mar-1607:09
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005616-Mar-1607:09
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650416-Mar-1607:09
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593616-Mar-1607:09
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959216-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551216-Mar-1607:09
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988816-Mar-1607:09
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723216-Mar-1607:09
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904816-Mar-1607:09
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137616-Mar-1607:09
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932016-Mar-1607:09
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828016-Mar-1607:09
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727216-Mar-1607:09
solver.xlam_1029solver.xlam38727016-Mar-1607:08
solver.xlam_1030solver.xlam39327916-Mar-1607:08
solver.xlam_1031solver.xlam38944216-Mar-1607:08
solver.xlam_1032solver.xlam38582316-Mar-1607:08
solver.xlam_3082solver.xlam39046616-Mar-1607:08
solver.xlam_1035solver.xlam39337016-Mar-1607:08
solver.xlam_1036solver.xlam39248616-Mar-1607:08
solver.xlam_1050solver.xlam39087916-Mar-1607:08
solver.xlam_1038solver.xlam38646916-Mar-1607:08
solver.xlam_1040solver.xlam39132016-Mar-1607:08
solver.xlam_1041solver.xlam38452416-Mar-1607:08
solver.xlam_1042solver.xlam38607416-Mar-1607:08
solver.xlam_1044solver.xlam38901116-Mar-1607:09
solver.xlam_1043solver.xlam39140716-Mar-1607:09
solver.xlam_1045solver.xlam38435216-Mar-1607:09
solver.xlam_1046solver.xlam38527416-Mar-1607:09
solver.xlam_2070solver.xlam38709416-Mar-1607:09
solver.xlam_1048solver.xlam38427316-Mar-1607:09
solver.xlam_1049solver.xlam38472916-Mar-1607:09
solver.xlam_1051solver.xlam38832416-Mar-1607:09
solver.xlam_1060solver.xlam38540716-Mar-1607:09
solver.xlam_1053solver.xlam39038016-Mar-1607:09
solver.xlam_1055solver.xlam38552516-Mar-1607:09
solver.xlam_1058solver.xlam38614516-Mar-1607:09
solver.xlam_2052solver.xlam38556316-Mar-1607:09
solver.xlam_1028solver.xlam38381416-Mar-1607:09
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554415-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518416-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040771216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939216-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039644816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792016-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939216-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723215-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040412816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039993616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235216-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874416-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144016-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696016-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940816-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040362416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040198416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785616-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054416-Mar-1607:08
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904016-Mar-1607:08
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361616-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040873616-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039388816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952016-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092816-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688016-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145616-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246416-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720016-Mar-1607:09
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041616-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027216-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006416-Mar-1607:09
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:09
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086415-Mar-1604:41
excel.veman.xmlexcel.visualelementsmanifest.xml33815-Mar-1604:41
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131215-Mar-1604:41
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756815-Mar-1604:41
excel.exeexcel.exe15.0.4815.10002570105615-Mar-1604:41
excel.manexcel.exe.manifest122715-Mar-1604:41
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4815.10002195219215-Mar-1604:41
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614415-Mar-1604:41
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032815-Mar-1604:41
solver.xlam_1025solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1026solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1033solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1037solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1054solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1057solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1061solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1062solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1063solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1066solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1081solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1086solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_1087solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver.xlam_2074solver.xlam40898116-Mar-1607:08
solver32.dll_1025solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1026solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1028solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1029solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1030solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1031solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1032solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1033solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1035solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1036solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1037solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1038solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1040solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1041solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1042solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1043solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1044solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1045solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1046solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1048solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1049solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1050solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1051solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1053solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1054solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1055solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1057solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1058solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1060solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1061solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1062solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1063solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1066solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1081solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1086solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_1087solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_2052solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_2070solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_2074solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41
solver32.dll_3082solver32.dll15.0.4454.100017311215-Mar-1604:41

对于所有受支持的基于 x64 的 Excel 2013 版本

File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344816-Mar-1607:19
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448016-Mar-1607:19
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500016-Mar-1607:19
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448816-Mar-1607:19
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451216-Mar-1607:20
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344016-Mar-1607:20
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392016-Mar-1607:20
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293616-Mar-1607:19
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448816-Mar-1607:20
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449616-Mar-1607:20
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451216-Mar-1607:20
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393616-Mar-1607:20
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394416-Mar-1607:20
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440016-Mar-1607:20
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191216-Mar-1607:20
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241616-Mar-1607:20
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4815.1000477460016-Mar-1607:16
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4815.1000496148016-Mar-1607:16
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4815.1000492722416-Mar-1607:16
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4815.1000462463216-Mar-1607:16
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4815.1000478489616-Mar-1607:16
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4815.1000520825616-Mar-1607:16
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4815.1000472808016-Mar-1607:16
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4815.1000484326416-Mar-1607:16
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012816-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4815.1000474084016-Mar-1607:16
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4815.1000514226416-Mar-1607:16
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4815.1000472800816-Mar-1607:16
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4815.1000487290416-Mar-1607:16
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4815.1000469533616-Mar-1607:16
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4815.1000497996816-Mar-1607:16
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4815.1000461490416-Mar-1607:16
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4815.1000473729616-Mar-1607:16
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4815.1000431789616-Mar-1607:16
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676016-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4815.1000495226416-Mar-1607:16
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4815.1000431584816-Mar-1607:16
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573616-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4815.1000496256816-Mar-1607:16
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4815.1000479258416-Mar-1607:16
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064816-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4815.1000463948816-Mar-1607:16
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4815.1000460518416-Mar-1607:16
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166416-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4815.1000472550416-Mar-1607:16
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268816-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4815.1000503580816-Mar-1607:16
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035216-Mar-1607:16
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4815.1000470708816-Mar-1607:17
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218416-Mar-1607:17
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4815.1000477979216-Mar-1607:17
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4815.1000501479216-Mar-1607:17
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600816-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4815.1000490567216-Mar-1607:17
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368816-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4815.1000495130416-Mar-1607:17
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4815.1000491908016-Mar-1607:17
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4815.1000497130416-Mar-1607:17
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4815.1000460774416-Mar-1607:17
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4815.1000462714416-Mar-1607:17
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959216-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4815.1000490675216-Mar-1607:17
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4815.1000488109616-Mar-1607:17
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061616-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4815.1000493844016-Mar-1607:17
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904816-Mar-1607:17
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4815.1000411258416-Mar-1607:17
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932016-Mar-1607:17
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4815.1000412896016-Mar-1607:17
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727216-Mar-1607:17
solver.xlam_1029solver.xlam39721416-Mar-1607:16
solver.xlam_1030solver.xlam40250216-Mar-1607:16
solver.xlam_1031solver.xlam40224116-Mar-1607:16
solver.xlam_1032solver.xlam39675016-Mar-1607:16
solver.xlam_3082solver.xlam40215016-Mar-1607:16
solver.xlam_1035solver.xlam40407716-Mar-1607:16
solver.xlam_1036solver.xlam40411616-Mar-1607:16
solver.xlam_1050solver.xlam39659616-Mar-1607:16
solver.xlam_1038solver.xlam39641816-Mar-1607:16
solver.xlam_1040solver.xlam40348516-Mar-1607:16
solver.xlam_1041solver.xlam39577616-Mar-1607:16
solver.xlam_1042solver.xlam39558616-Mar-1607:16
solver.xlam_1044solver.xlam40312116-Mar-1607:16
solver.xlam_1043solver.xlam40250716-Mar-1607:16
solver.xlam_1045solver.xlam39543116-Mar-1607:16
solver.xlam_1046solver.xlam39575816-Mar-1607:17
solver.xlam_2070solver.xlam39668716-Mar-1607:17
solver.xlam_1048solver.xlam39627016-Mar-1607:17
solver.xlam_1049solver.xlam39769316-Mar-1607:17
solver.xlam_1051solver.xlam39645816-Mar-1607:17
solver.xlam_1060solver.xlam39999816-Mar-1607:17
solver.xlam_1053solver.xlam40279416-Mar-1607:17
solver.xlam_1055solver.xlam39638916-Mar-1607:17
solver.xlam_1058solver.xlam39770616-Mar-1607:17
solver.xlam_2052solver.xlam39501816-Mar-1607:17
solver.xlam_1028solver.xlam39477816-Mar-1607:17
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554415-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040772016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039645616-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723215-Mar-1604:41
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040413616-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039850416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235216-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040055216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904016-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515216-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889616-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361616-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740816-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004016-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:16
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046416-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747216-Mar-1607:16
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939216-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039389616-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668816-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952016-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798416-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785616-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039236016-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144016-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259216-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720816-Mar-1607:17
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041616-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027216-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006416-Mar-1607:17
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108816-Mar-1607:17
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468815-Mar-1604:41
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
excel.veman.xmlexcel.visualelementsmanifest.xml33815-Mar-1604:41
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376815-Mar-1604:41
xlintl32.fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376815-Mar-1604:41
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756815-Mar-1604:41
excel.exeexcel.exe15.0.4815.10003303852815-Mar-1604:41
excel.manexcel.exe.manifest122715-Mar-1604:41
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4815.10002950214415-Mar-1604:41
xlsrv.ecs.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4815.10002950214415-Mar-1604:41
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870415-Mar-1604:41
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085615-Mar-1604:41
solver.xlam_1025solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1026solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1033solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1037solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1054solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1057solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1061solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1062solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1063solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1066solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1081solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1086solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_1087solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver.xlam_2074solver.xlam42670716-Mar-1607:16
solver32.dll_1025solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1026solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1028solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1029solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1030solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1031solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1032solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1033solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1035solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1036solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1037solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1038solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1040solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1041solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1042solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1043solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1044solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1045solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1046solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1048solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1049solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1050solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1051solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1053solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1054solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1055solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1057solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1058solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1060solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1061solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1062solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1063solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1066solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1081solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1086solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_1087solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_2052solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_2070solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_2074solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41
solver32.dll_3082solver32.dll15.0.4454.100021613615-Mar-1604:41

如何获取此安全更新程序的相关帮助和支持

帮助安装更新程序:Microsoft 更新支持

面向 IT 专业人员的安全解决方案:TechNet 安全故障排除和支持

帮助保护基于 Windows 的计算机不受病毒和恶意软件的侵害:病毒解决方案和安全中心

基于国家/地区的本地支持:国际支持
属性

文章 ID:3114947 - 上次审阅时间:04/15/2016 11:38:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Excel 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity KB3114947
反馈