MS14-039:Windows 屏幕键盘的安全更新描述:2014 年 7 月 8 日

简介

如果攻击者使用低完整性进程的漏洞执行屏幕键盘 (OSK) 并向目标系统上传特定制作的程序,此安全更新解决可以允许提升权限的 Windows 中的漏洞。

小结

Microsoft 已经发布了安全公告 MS14-039。要了解安全公告的更多内容:

对于此安全更新,如何获取帮助和支持

帮助安装更新:支持 Microsoft Update

面向 IT 专业人员的安全解决方案:
TechNet 安全性支持与疑难解答

帮助保护您的基于 Windows 的计算机免受病毒和恶意软件的威胁:防病毒和安全解决方案中心

基于国家/地区的本地支持:
国际支持

更多信息

有关此安全更新的已知问题

已知问题 1

 • 在您在基于 Windows 7 或 Windows Vista 的平板电脑上安装了此安全更新后,无法通过触笔或触控输入移动平板电脑输入面板键盘(但是可以使用鼠标移动)。

  注意 Windows 屏幕键盘 (osk.exe) 不会受到此问题的影响。

  解决方案 要解决此问题,请应用以下 Microsoft 知识库文章中介绍的修补程序:

  2984930 在您在 Windows 7 或 Windows Vista 中安装了更新 2973201 之后,无法移动平板电脑输入面板或者,安装以下包含修补程序 2984930 的更新可修复其他许多问题:

  3000061 MS14-058:内核模式驱动程序中的漏洞可能允许特权提升:2014 年 10 月 14 日

已知问题 2

 • 安装此更新后,窗口的 z 顺序将发生变化。(z 顺序会调用“SetWindowPos”函数和“HWND_TOP”参数。)因此,某些应用程序的窗口可能会变为不可见,或错误地显示在其他窗口后面。

  解决方案
  若要解决此问题,请安装更新 2998984。 有关更多信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:

  2998984 在 Windows 中安装更新 2973201 之后,您将无法停靠 MicroStation 工具栏注意
  安装以下更新后,也会出现此问题:

  • 2965768当应用程序在 Windows 7 SP1 和 Windows Server 2008 R2 SP1 中更改窗口的 z 顺序时出现的 Stop 错误 0x3B

  • 2970228在 Windows 中支持俄罗斯卢布的新货币符号的更新

  • 2975719Windows RT 8.1、Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 更新汇总(2014 年 8 月)

文件信息

此软件更新的英语(美国)版本安装了拥有下表所列属性的文件。这些文件的日期和时间采用的都是 UTC(世界协调时间)。这些文件在您本地计算机上显示的日期和时间是您的本地时间再加上当前夏令时 (DST) 偏差。此外,在您对文件执行某个操作时日期和时间也可能发生改变。


 • 通过检查下表中显示的文件版本号,可以识别适用于特定产品、里程碑 (SPn) 和分支服务 (LDR, GDR) 的文件:

  版本

  产品

  里程碑

  分支服务

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 和 Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 和 Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • GDR 分支服务只包含广泛发布到大范围地址和主要问题的修复程序。LDR 服务分支包含除广泛发布的修补程序以外的其他修补程序。

注意 已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum) 没有列出。

对于所有受支持的基于 x86 的 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,283

07-Jun-2014

02:01

Not applicable

Tabtip.exe

6.0.6002.18005

304,128

11-Apr-2009

06:28

x86

Tipband.dll

6.0.6002.19119

114,688

07-Jun-2014

02:08

x86

Tipres.dll

6.0.6000.16386

1,149,440

02-Nov-2006

07:32

x86

Tipskins.dll

6.0.6002.19119

1,305,088

07-Jun-2014

02:08

x86

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,283

09-Jun-2014

00:28

Not applicable

Tabtip.exe

6.0.6002.23420

304,128

08-Jun-2014

23:25

x86

Tipband.dll

6.0.6002.23420

114,688

09-Jun-2014

00:34

x86

Tipres.dll

6.0.6002.23420

1,149,440

08-Jun-2014

23:24

x86

Tipskins.dll

6.0.6002.23420

1,305,088

09-Jun-2014

00:34

x86

Auxbase.xml

Not applicable

997

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base.xml

Not applicable

2,688

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

2,713

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

2,744

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

741

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

469

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

620

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

374

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,611

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,076

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,100

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

383

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Main.xml

Not applicable

22,177

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,753

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Tabskb.dll

6.0.6002.19119

149,504

07-Jun-2014

02:08

x86

Web.xml

Not applicable

207

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,144

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

18-Sep-2006

21:37

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

997

08-May-2014

00:13

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base.xml

Not applicable

2,688

08-May-2014

00:13

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

2,713

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

2,744

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

741

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

469

08-May-2014

00:13

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

620

08-May-2014

00:13

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

08-May-2014

00:13

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

374

08-May-2014

00:13

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

08-May-2014

00:13

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,611

08-May-2014

00:13

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

08-May-2014

00:13

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,076

08-May-2014

00:13

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,100

08-May-2014

00:13

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

383

08-May-2014

00:13

Not applicable

Main.xml

Not applicable

22,177

08-May-2014

00:13

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

08-May-2014

00:13

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

08-May-2014

00:13

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,753

08-May-2014

00:13

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

08-May-2014

00:13

Not applicable

Tabskb.dll

6.0.6002.23420

149,504

09-Jun-2014

00:34

x86

Web.xml

Not applicable

207

08-May-2014

00:13

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,144

08-May-2014

00:13

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

08-May-2014

00:13

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

08-May-2014

00:13

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

08-May-2014

00:13

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6002.19119

2,051,072

07-Jun-2014

00:19

x86

Win32k.sys

6.0.6002.23420

2,059,776

08-Jun-2014

23:21

x86

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,283

07-Jun-2014

01:35

Not applicable

Tabtip.exe

6.0.6002.18005

354,816

11-Apr-2009

07:10

x64

Tipband.dll

6.0.6002.19119

120,832

07-Jun-2014

01:41

x64

Tipres.dll

6.0.6000.16386

1,149,440

02-Nov-2006

07:43

x64

Tipskins.dll

6.0.6002.19119

1,871,872

07-Jun-2014

01:41

x64

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,283

09-Jun-2014

00:19

Not applicable

Tabtip.exe

6.0.6002.23420

354,816

08-Jun-2014

23:47

x64

Tipband.dll

6.0.6002.23420

120,832

09-Jun-2014

00:26

x64

Tipres.dll

6.0.6002.23420

1,149,440

08-Jun-2014

23:47

x64

Tipskins.dll

6.0.6002.23420

1,871,872

09-Jun-2014

00:26

x64

Auxbase.xml

Not applicable

997

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base.xml

Not applicable

2,688

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

2,713

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

2,744

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

741

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

469

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

620

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

374

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,611

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,076

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,100

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

383

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Main.xml

Not applicable

22,177

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,753

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Tabskb.dll

6.0.6002.19119

206,336

07-Jun-2014

01:41

x64

Web.xml

Not applicable

207

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,144

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

18-Sep-2006

21:35

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

997

08-May-2014

00:08

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base.xml

Not applicable

2,688

08-May-2014

00:08

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

2,713

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

2,744

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

741

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

469

08-May-2014

00:08

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

620

08-May-2014

00:08

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

08-May-2014

00:08

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

374

08-May-2014

00:08

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

08-May-2014

00:08

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,611

08-May-2014

00:08

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

08-May-2014

00:08

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,076

08-May-2014

00:08

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,100

08-May-2014

00:08

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

383

08-May-2014

00:08

Not applicable

Main.xml

Not applicable

22,177

08-May-2014

00:08

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

08-May-2014

00:08

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

08-May-2014

00:08

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,753

08-May-2014

00:08

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

08-May-2014

00:08

Not applicable

Tabskb.dll

6.0.6002.23420

206,336

09-Jun-2014

00:26

x64

Web.xml

Not applicable

207

08-May-2014

00:08

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,144

08-May-2014

00:08

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

08-May-2014

00:08

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

08-May-2014

00:08

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

08-May-2014

00:08

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6002.19119

2,777,088

07-Jun-2014

00:33

x64

Win32k.sys

6.0.6002.23420

2,779,136

08-Jun-2014

23:42

x64

Tabtip32.exe

6.0.6002.19119

10,240

07-Jun-2014

00:22

x86

Tabtip32.exe

6.0.6002.23420

10,240

08-Jun-2014

23:24

x86

对于所有受支持的基于 IA-64 的 Windows Server 2008 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Win32k.sys

6.0.6002.19119

6,650,368

07-Jun-2014

16:35

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.23420

6,659,584

08-Jun-2014

23:27

IA-64


 • 通过检查下表中显示的文件版本号,可以识别适用于特定产品、里程碑 (RTM, SPn) 和分支服务 (LDR, GDR) 的文件:

  版本

  产品

  里程碑

  分支服务

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • GDR 分支服务只包含广泛发布到大范围地址和主要问题的修复程序。LDR 服务分支包含除广泛发布的修补程序以外的其他修补程序。

注意 已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum) 没有列出。

对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 7 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ehskb.dll

6.1.7601.18512

344,576

18-Jun-2014

01:51

x86

Ehskb.dll

6.1.7601.22722

344,576

18-Jun-2014

01:58

x86

Osk.exe

6.1.7601.18512

646,144

18-Jun-2014

01:51

x86

Osk.exe

6.1.7601.22722

646,144

18-Jun-2014

01:58

x86

Tiptsf.dll

6.1.7601.18512

348,672

18-Jun-2014

01:52

x86

Tiptsf.dll

6.1.7601.22722

348,672

18-Jun-2014

01:59

x86

Boxed-correct.avi

Not applicable

89,600

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

31,744

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

33,280

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

62,976

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

197,120

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

224,256

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Join.avi

Not applicable

222,208

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Split.avi

Not applicable

194,048

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,112

18-Jun-2014

02:05

Not applicable

Tabtip.exe

6.1.7601.18512

181,760

18-Jun-2014

01:51

x86

Tipband.dll

6.1.7601.18512

104,448

18-Jun-2014

01:52

x86

Tipres.dll

6.1.7601.18512

544,768

18-Jun-2014

01:50

x86

Tipskins.dll

6.1.7601.18512

868,864

18-Jun-2014

01:52

x86

Boxed-correct.avi

Not applicable

89,600

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

31,744

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

33,280

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

62,976

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

197,120

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

224,256

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Join.avi

Not applicable

222,208

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Split.avi

Not applicable

194,048

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,112

18-Jun-2014

02:13

Not applicable

Tabtip.exe

6.1.7601.22722

181,760

18-Jun-2014

01:58

x86

Tipband.dll

6.1.7601.22722

104,448

18-Jun-2014

01:59

x86

Tipres.dll

6.1.7601.22722

544,768

18-Jun-2014

01:57

x86

Tipskins.dll

6.1.7601.22722

868,864

18-Jun-2014

01:59

x86

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,150

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,161

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,166

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,118

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Main.xml

Not applicable

38,485

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,764

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Tabskb.dll

6.1.7601.18512

399,360

18-Jun-2014

01:52

x86

Web.xml

Not applicable

207

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,166

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,150

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,161

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,166

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,118

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Main.xml

Not applicable

38,485

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,764

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Tabskb.dll

6.1.7601.22722

399,360

18-Jun-2014

01:59

x86

Web.xml

Not applicable

207

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,166

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

10-Jun-2009

21:28

Not applicable

Win32k.sys

6.1.7601.18512

2,350,080

18-Jun-2014

00:52

x86

Win32k.sys

6.1.7601.22722

2,358,272

18-Jun-2014

00:55

x86

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ehskb.dll

6.1.7601.18512

394,752

18-Jun-2014

02:18

x64

Ehskb.dll

6.1.7601.22722

394,752

18-Jun-2014

02:16

x64

Osk.exe

6.1.7601.18512

692,736

18-Jun-2014

02:18

x64

Osk.exe

6.1.7601.22722

692,736

18-Jun-2014

02:16

x64

Tiptsf.dll

6.1.7601.18512

503,296

18-Jun-2014

02:19

x64

Tiptsf.dll

6.1.7601.22722

503,296

18-Jun-2014

02:16

x64

Boxed-correct.avi

Not applicable

89,600

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

31,744

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

33,280

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

62,976

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

197,120

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

224,256

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Join.avi

Not applicable

222,208

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Split.avi

Not applicable

194,048

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,112

18-Jun-2014

02:33

Not applicable

Tabtip.exe

6.1.7601.18512

224,768

18-Jun-2014

02:18

x64

Tipband.dll

6.1.7601.18512

110,592

18-Jun-2014

02:19

x64

Tipres.dll

6.1.7601.18512

544,768

18-Jun-2014

02:17

x64

Tipskins.dll

6.1.7601.18512

1,247,232

18-Jun-2014

02:19

x64

Boxed-correct.avi

Not applicable

89,600

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

31,744

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

33,280

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

62,976

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

197,120

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

224,256

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Join.avi

Not applicable

222,208

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Split.avi

Not applicable

194,048

09-Jul-2013

06:19

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,112

18-Jun-2014

02:31

Not applicable

Tabtip.exe

6.1.7601.22722

224,768

18-Jun-2014

02:16

x64

Tipband.dll

6.1.7601.22722

110,592

18-Jun-2014

02:16

x64

Tipres.dll

6.1.7601.22722

544,768

18-Jun-2014

02:15

x64

Tipskins.dll

6.1.7601.22722

1,247,232

18-Jun-2014

02:16

x64

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,150

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,161

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,166

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,118

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Main.xml

Not applicable

38,485

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,764

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Tabskb.dll

6.1.7601.18512

449,024

18-Jun-2014

02:19

x64

Web.xml

Not applicable

207

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,166

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,150

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,161

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,166

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,118

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Main.xml

Not applicable

38,485

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,764

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Tabskb.dll

6.1.7601.22722

449,024

18-Jun-2014

02:16

x64

Web.xml

Not applicable

207

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,166

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

10-Jun-2009

20:46

Not applicable

Win32k.sys

6.1.7601.18512

3,157,504

18-Jun-2014

01:10

x64

Win32k.sys

6.1.7601.22722

3,161,088

18-Jun-2014

01:07

x64

Tiptsf.dll

6.1.7601.18512

348,672

18-Jun-2014

01:52

x86

Tiptsf.dll

6.1.7601.22722

348,672

18-Jun-2014

01:59

x86

Tabtip32.exe

6.1.7601.18512

10,240

18-Jun-2014

01:51

x86

Tabtip32.exe

6.1.7601.22722

10,240

18-Jun-2014

01:58

x86

Osk.exe

6.1.7601.18512

646,144

18-Jun-2014

01:51

x86

Osk.exe

6.1.7601.22722

646,144

18-Jun-2014

01:58

x86

对于所有受支持的基于 IA-64 版本的 Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Osk.exe

6.1.7601.18512

972,288

18-Jun-2014

01:35

IA-64

Osk.exe

6.1.7601.22722

972,288

18-Jun-2014

01:33

IA-64

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,150

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,161

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,166

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,118

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Main.xml

Not applicable

38,485

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,764

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Tabskb.dll

6.1.7601.18512

643,584

18-Jun-2014

01:35

IA-64

Web.xml

Not applicable

207

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,166

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,150

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,161

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,166

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

749

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

749

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

727

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

1,118

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Main.xml

Not applicable

38,485

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Numbase.xml

Not applicable

1,218

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Numbers.xml

Not applicable

209

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

2,764

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Tabskb.dll

6.1.7601.22722

643,584

18-Jun-2014

01:33

IA-64

Web.xml

Not applicable

207

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Webbase.xml

Not applicable

1,166

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

09-Jul-2013

06:14

Not applicable

Win32k.sys

6.1.7601.18512

7,435,264

18-Jun-2014

00:49

IA-64

Win32k.sys

6.1.7601.22722

7,438,848

18-Jun-2014

00:46

IA-64

Osk.exe

6.1.7601.18512

646,144

18-Jun-2014

01:51

x86

Osk.exe

6.1.7601.22722

646,144

18-Jun-2014

01:58

x86


 • 通过检查下表中显示的文件版本号,可以识别适用于特定产品、里程碑(RTM、SPn)和服务分支(LDR、GDR)的文件:

  版本

  产品

  里程碑

  分支服务

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 和 Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 和 Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • GDR 分支服务只包含广泛发布到大范围地址和主要问题的修复程序。LDR 服务分支包含除广泛发布的修补程序以外的其他修补程序。

注意 已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum) 没有列出。

对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 8 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ehskb.dll

6.2.9200.17025

344,576

11-Jun-2014

04:38

x86

Ehskb.dll

6.2.9200.21142

344,576

11-Jun-2014

04:44

x86

On-screen keyboard.lnk

Not applicable

1,106

25-Jul-2012

20:35

Not applicable

Osk.exe

6.2.9200.17035

1,440,256

17-Jun-2014

23:27

x86

On-screen keyboard.lnk

Not applicable

1,106

25-Jul-2012

20:35

Not applicable

Osk.exe

6.2.9200.21152

1,440,256

17-Jun-2014

23:30

x86

Boxed-correct.avi

Not applicable

111,320

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

48,936

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

46,622

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

84,190

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

180,172

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

208,408

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Join.avi

Not applicable

199,994

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Split.avi

Not applicable

181,964

06-Jul-2012

19:49

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,004

11-Jun-2014

05:00

Not applicable

Tabtip.exe

6.2.9200.17025

354,256

11-Jun-2014

04:55

x86

Tipband.dll

6.2.9200.17025

82,432

11-Jun-2014

04:39

x86

Tipres.dll

6.2.9200.16433

275,968

11-Oct-2012

04:43

x86

Tipskins.dll

6.2.9200.17025

2,806,272

11-Jun-2014

04:39

x86

Boxed-correct.avi

Not applicable

111,320

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

48,936

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

46,622

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

84,190

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

180,172

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

208,408

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Join.avi

Not applicable

199,994

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Split.avi

Not applicable

181,964

06-Jul-2012

20:04

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,004

11-Jun-2014

05:25

Not applicable

Tabtip.exe

6.2.9200.20534

353,120

11-Oct-2012

05:43

x86

Tipband.dll

6.2.9200.20534

82,432

11-Oct-2012

05:12

x86

Tipres.dll

6.2.9200.20534

275,968

11-Oct-2012

04:48

x86

Tipskins.dll

6.2.9200.21142

2,804,736

11-Jun-2014

04:45

x86

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,333

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,524

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,529

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

694

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insert.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insertbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

805

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

693

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Main.xml

Not applicable

42,588

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearui.xml

Not applicable

221

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearuibase.xml

Not applicable

737

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknav.xml

Not applicable

213

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknavbase.xml

Not applicable

1,069

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

3,823

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Tabskb.dll

6.2.9200.17025

1,560,576

11-Jun-2014

04:39

x86

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,333

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,524

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,529

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

694

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insert.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insertbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

805

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

693

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Main.xml

Not applicable

42,588

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearui.xml

Not applicable

221

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearuibase.xml

Not applicable

737

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknav.xml

Not applicable

213

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknavbase.xml

Not applicable

1,069

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

3,823

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Tabskb.dll

6.2.9200.21142

1,560,576

11-Jun-2014

04:45

x86

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Win32k.ptxml

Not applicable

4,172

11-Oct-2012

00:38

Not applicable

Win32k.sys

6.2.9200.17025

3,389,440

11-Jun-2014

03:39

x86

Win32k.ptxml

Not applicable

4,172

25-Jul-2012

20:33

Not applicable

Win32k.sys

6.2.9200.21142

3,377,664

11-Jun-2014

03:44

x86

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 8 和 Windows Server 2012 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ehskb.dll

6.2.9200.17025

386,048

11-Jun-2014

14:45

x64

Ehskb.dll

6.2.9200.21142

386,048

11-Jun-2014

04:54

x64

On-screen keyboard.lnk

Not applicable

1,106

25-Jul-2012

20:31

Not applicable

Osk.exe

6.2.9200.17035

1,557,504

17-Jun-2014

23:24

x64

On-screen keyboard.lnk

Not applicable

1,106

25-Jul-2012

20:31

Not applicable

Osk.exe

6.2.9200.21152

1,557,504

17-Jun-2014

23:27

x64

Boxed-correct.avi

Not applicable

111,320

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

48,936

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

46,622

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

84,190

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

180,172

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

208,408

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Join.avi

Not applicable

199,994

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Split.avi

Not applicable

181,964

06-Jul-2012

20:31

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,004

11-Jun-2014

16:01

Not applicable

Tabtip.exe

6.2.9200.17025

394,624

11-Jun-2014

16:00

x64

Tipband.dll

6.2.9200.17025

92,672

11-Jun-2014

14:47

x64

Tipres.dll

6.2.9200.16433

275,968

11-Oct-2012

05:24

x64

Tipskins.dll

6.2.9200.17025

3,262,464

11-Jun-2014

14:47

x64

Boxed-correct.avi

Not applicable

111,320

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

48,936

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

46,622

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

84,190

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

180,172

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

208,408

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Join.avi

Not applicable

199,994

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Split.avi

Not applicable

181,964

06-Jul-2012

20:06

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,004

11-Jun-2014

09:25

Not applicable

Tabtip.exe

6.2.9200.20534

393,416

11-Oct-2012

07:11

x64

Tipband.dll

6.2.9200.20534

93,184

11-Oct-2012

05:44

x64

Tipres.dll

6.2.9200.20534

275,968

11-Oct-2012

05:22

x64

Tipskins.dll

6.2.9200.21142

3,259,904

11-Jun-2014

04:56

x64

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,333

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,524

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,529

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

694

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insert.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insertbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

805

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

693

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Main.xml

Not applicable

42,588

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearui.xml

Not applicable

221

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearuibase.xml

Not applicable

737

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknav.xml

Not applicable

213

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknavbase.xml

Not applicable

1,069

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

3,823

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Tabskb.dll

6.2.9200.17025

1,616,896

11-Jun-2014

14:47

x64

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,333

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,524

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,529

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

694

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insert.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Insertbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

805

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

693

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

903

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Main.xml

Not applicable

42,588

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearui.xml

Not applicable

221

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskclearuibase.xml

Not applicable

737

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknav.xml

Not applicable

213

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknavbase.xml

Not applicable

1,069

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

3,823

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Tabskb.dll

6.2.9200.21142

1,616,384

11-Jun-2014

04:56

x64

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

Win32k.ptxml

Not applicable

4,172

11-Oct-2012

00:37

Not applicable

Win32k.sys

6.2.9200.17025

4,038,144

11-Jun-2014

04:18

x64

Win32k.ptxml

Not applicable

4,172

25-Jul-2012

20:29

Not applicable

Win32k.sys

6.2.9200.21142

4,037,120

11-Jun-2014

04:09

x64

Osk.exe

6.2.9200.17035

1,440,256

17-Jun-2014

23:27

x86

Osk.exe

6.2.9200.21152

1,440,256

17-Jun-2014

23:30

x86

Tabtip32.exe

6.2.9200.16433

21,064

11-Oct-2012

05:18

x86

Tabtip32.exe

6.2.9200.20534

21,064

11-Oct-2012

05:43

x86

Wow64_win32k.ptxml

Not applicable

4,172

12-Feb-2013

00:14

Not applicable

Wow64_win32k.ptxml

Not applicable

4,172

12-Feb-2013

00:09

Not applicable


对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 8.1 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ehskb.dll

6.3.9600.17200

343,552

06-Jun-2014

12:31

x86

On-screen keyboard.lnk

Not applicable

1,106

21-Aug-2013

23:41

Not applicable

Osk.exe

6.3.9600.17213

779,264

16-Jun-2014

22:26

x86

Boxed-correct.avi

Not applicable

111,320

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

48,936

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

46,622

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

84,190

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

180,172

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

208,408

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Join.avi

Not applicable

199,994

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Split.avi

Not applicable

181,964

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,004

11-Jun-2014

01:56

Not applicable

Tabtip.exe

6.3.9600.17042

292,824

08-Mar-2014

11:44

x86

Tipband.dll

6.3.9600.17042

86,016

08-Mar-2014

07:59

x86

Tipres.dll

6.3.9600.17042

1,028,608

08-Mar-2014

08:42

x86

Tipskins.dll

6.3.9600.17200

2,254,848

06-Jun-2014

10:37

x86

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,333

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,524

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,529

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

694

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Insert.xml

Not applicable

215

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Insertbase.xml

Not applicable

903

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

805

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

693

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

903

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Main.xml

Not applicable

44,506

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Oskclearui.xml

Not applicable

221

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Oskclearuibase.xml

Not applicable

737

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Osknav.xml

Not applicable

213

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Osknavbase.xml

Not applicable

1,069

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

3,823

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Tabskb.dll

6.3.9600.17200

903,680

06-Jun-2014

11:06

x86

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

18-Jun-2013

12:35

Not applicable

Win32k.ptxml

Not applicable

4,213

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.17200

3,497,472

06-Jun-2014

13:20

x86

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2 版本

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ehskb.dll

6.3.9600.17200

396,288

06-Jun-2014

13:20

x64

On-screen keyboard.lnk

Not applicable

1,106

22-Aug-2013

06:46

Not applicable

Osk.exe

6.3.9600.17213

834,048

16-Jun-2014

22:24

x64

Boxed-correct.avi

Not applicable

111,320

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Boxed-delete.avi

Not applicable

48,936

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Boxed-join.avi

Not applicable

46,622

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Boxed-split.avi

Not applicable

84,190

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Correct.avi

Not applicable

180,172

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Delete.avi

Not applicable

208,408

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Join.avi

Not applicable

199,994

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Split.avi

Not applicable

181,964

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,004

11-Jun-2014

02:56

Not applicable

Tabtip.exe

6.3.9600.17042

349,680

08-Mar-2014

20:33

x64

Tipband.dll

6.3.9600.17042

98,304

08-Mar-2014

08:48

x64

Tipres.dll

6.3.9600.17042

1,028,608

08-Mar-2014

09:33

x64

Tipskins.dll

6.3.9600.17200

2,752,512

06-Jun-2014

10:39

x64

Auxbase.xml

Not applicable

1,434

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Auxpad.xml

Not applicable

212

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base.xml

Not applicable

3,333

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Basealtgr_rtl.xml

Not applicable

247

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base_altgr.xml

Not applicable

3,524

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base_ca.xml

Not applicable

3,529

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base_heb.xml

Not applicable

738

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base_jpn.xml

Not applicable

804

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base_kor.xml

Not applicable

488

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Base_rtl.xml

Not applicable

617

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Ea-sym.xml

Not applicable

694

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Ea.xml

Not applicable

384

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Insert.xml

Not applicable

215

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Insertbase.xml

Not applicable

903

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Ja-jp-sym.xml

Not applicable

805

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Ja-jp.xml

Not applicable

16,616

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Keypad.xml

Not applicable

693

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Keypadbase.xml

Not applicable

903

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Ko-kr.xml

Not applicable

15,097

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Kor-kor.xml

Not applicable

392

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Main.xml

Not applicable

44,506

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Oskclearui.xml

Not applicable

221

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Oskclearuibase.xml

Not applicable

737

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Oskmenu.xml

Not applicable

215

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Oskmenubase.xml

Not applicable

471

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Osknav.xml

Not applicable

213

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Osknavbase.xml

Not applicable

1,069

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Osknumpad.xml

Not applicable

219

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Osknumpadbase.xml

Not applicable

1,437

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Oskpred.xml

Not applicable

215

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Oskpredbase.xml

Not applicable

924

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Symbase.xml

Not applicable

3,823

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Symbols.xml

Not applicable

591

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Tabskb.dll

6.3.9600.17200

966,144

06-Jun-2014

11:23

x64

Zh-changjei.xml

Not applicable

9,803

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Zh-dayi.xml

Not applicable

11,067

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Zh-phonetic.xml

Not applicable

10,947

18-Jun-2013

14:56

Not applicable

Win32k.ptxml

Not applicable

4,213

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.17200

4,190,720

06-Jun-2014

14:20

x64

Osk.exe

6.3.9600.17213

779,264

16-Jun-2014

22:26

x86

Tabtip32.exe

6.3.9600.16384

21,184

22-Aug-2013

05:26

x86

Wow64_win32k.ptxml

Not applicable

4,213

21-Aug-2013

23:39

Not applicable


需要更多帮助?

扩展你的技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Microsoft 内部人员

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈意见!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×