MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码:2014 年 11 月 11 日

简介

本文介绍的更新已由 2014 年 12 月 9 日发布的较新更新所取代。 我们建议你安装最新的 Windows 安全更新。 若要安装最新更新,请转到以下 Microsoft 网站:

https://update.microsoft.com/microsoftupdate/了解有关安全公告 MS14-066 的更多信息:

如何获取此安全更新的相关帮助和支持

帮助安装更新:
Microsoft 更新支持

IT 专业人员安全解决方案:
TechNet 安全疑难解答和支持

帮助保护基于 Windows 的计算机不受病毒和恶意软件的危害:
病毒解决方案和安全中心

基于国家/地区的本地支持:
国际支持

更多信息

2014 年 12 月 9 日,Microsoft 重新发布了 MS14-066,以全面解决 CVE-2014-6321,从而解决安全更新 2992611 中存在的问题。 运行 Windows Vista 或 Windows Server 2008 且在 12 月 9 日重新提供之前安装了 2992611 更新的客户应重新应用此更新。

此安全更新中的已知问题

重要说明 本部分(或称方法或任务)包含有关如何修改注册表的步骤。 但是,注册表修改不当可能会出现严重问题。 因此,请务必严格按照这些步骤操作。 为了获得进一步的保护,请在修改注册表之前对其进行备份。 这样就可以在出现问题时还原注册表。 有关如何备份和还原注册表的更多信息,请参阅以下 Microsoft 知识库文章:

322756 如何在 Windows 中备份和还原注册表

 • 已知问题 1 安装此安全更新(或更新 3000850)后,登录到 Windows 8.1 客户端计算机的域用户会遇到以下问题:


  • 当你尝试在 Windows Live Mail 2012 中添加新帐户时,无法创建新帐户,并且你会收到如下所示的错误消息:


   错误 0x80090345

  • 使用远程桌面连接 (RDC) 时无法保存密码。 发生此问题时,不会收到错误消息。

  • 打开凭据管理器时,你会收到如下所示的错误消息:


   错误 0x80090345

  • 加密文件时,Windows 资源管理器可能会挂起(冻结)。 发生此问题时,在 Windows Performance Analyzer (WPA) 跟踪中会出现如下所示的日志条目:


   资源管理器需要大约 664 秒来加密文件。 TID #3376。
   这由 LSASS TID #1488 提供。
   LSASS TID#3848 正在执行 sspCryptUnprotectData 调用,这导致了 GetMasterKey。
   GetMasterKey 需要大约 664 秒 (TimesinceLast)。 LSASS TID 3848。 所有时间都用在等待 LSASS TID 576 执行 DCLocator Ping 以查找 DC 上。
   文件加密延迟/挂起也是因为备份需要相同的代码更改。

  若要解决此问题,请将名为“ProtectionPolicy”且值为“1”的 DWORD 值添加到以下注册表子项:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb

  在执行此操作时,你需要启用 MasterKey 的本地备份,而不需要 RWDC。

  为此,请按照下列步骤操作:


  1. 依次单击“开始”、“运行”,在“打开”框中键入“regedit”,然后单击“确定”。

  2. 在注册表中找到并单击以下子项:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb

  3. 在“编辑”菜单上,指向“新建”,然后单击“DWORD 值”。

  4. 键入“ProtectionPolicy”作为 DWORD 的名称,然后按 Enter 键。

  5. 右键单击“ProtectionPolicy”,然后单击“修改”。

  6. 在“数值数据”框中,键入“1”,然后单击“确定”。

  7. 退出注册表编辑器,然后重新启动计算机。

 • 已知问题 2 有些客户报告了与向 Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2012 增加以下新密码套件相关的问题:

  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 为了让客户更好地控制短期内是否使用这些密码套件,我们计划从注册表的默认密码套件优先级列表中移除这些密码套件。 自定义其密码套件优先级列表的客户在应用此更新后,应该复查此列表,以确保该序列符合其要求。

  移除这些密码套件不会影响作为此发布一部分的安全更新。 2014 年 11 月 18 日,向 Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2012 的发行版中添加了一个新的辅助程序包。 此新程序包为更新 3018238。


  Windows 更新、Windows Server Update Services (WSUS) 和 Microsoft 目录的注意事项

  更新 3018238 与安全更新 2992611 一起以透明方式自动安装。 在“控制面板”中的“添加/删除程序”项中查看更新 3018238 时,该更新将单独显示在已安装更新的列表中。 如果你已经安装了安全更新 2992611,将会注意到安全更新 2992611 将由 Windows 更新或 WSUS 重新提供(仅适用于 Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012),以确保也安装更新 3018238。 同时安装这两个程序包只需重启一次即可。

  下载中心客户需要注意的事项

  如果你是从 Microsoft 下载中心下载并安装的 Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012 的此安全更新,则建议你从下载中心重新安装该安全更新。 单击“下载”按钮时,系统会提示你选择更新 2992611 和 3018238。 例如,选择选项将类似于以下内容:
  对于已安装 2992611 的基于 Windows 2008 R2 或 Windows Server 2012 的计算机,请仅选中 3018238 对应的复选框,然后单击“下一步”以安装更新 3018238。 此更新不要求重启。


  对于未安装 2992611 的基于 Windows 2008 R2 或 Windows Server 2012 的计算机,请同时选中这两个复选框以下载 2992611 和 3018238。 若要重启一次即同时应用这两个更新,请先安装 3018238,忽略重启要求,然后安装 2992611。

  注意 在社区有机会确保在所有客户情景中都可以正确执行 3018238 删除的密码套件后,我们可能会将这些密码套件重新添加到未来版本的默认优先级列表中。


  Kerberos 的安全更新 3011780 的注意事项

  安全更新 3011780(2014 年 11 月 18 日发布的 Kerberos 安全更新修补程序,公告 MS14-068 对此修补程序进行了介绍)可能会使用上述任何一种分发方法与更新 3018238 和 2992611 同时安装。 如果你使用此方法,则仅需重启一次。

 • 已知问题 3 当加入域的 Windows 8.1 计算机备份 DPAPI 主密钥时需要 RWDC 访问权限。

  症状

  安装安全更新 2992611 或更新 3000850 后,加入域的 Windows 8.1 计算机备份 Windows Data Protection API (DPAPI) 主密钥时需要访问读/写域控制器 (RWDC)。 安装这些更新后,位于只读域控制器 (RODC) 覆盖的站点的基于 Windows 8.1 的计算机备份 DPAPI 主密钥时会遇到错误。

  安装安全更新 2992611 或更新 3000850 后,你可能会遇到包括但不限于以下内容的错误和操作:

  • 当您尝试在 Windows Live Mail 2012 中添加新帐户时,无法创建此新帐户,并且您会收到如下所示的错误消息:

   错误 0x80090345

  • 使用远程桌面连接 (RDC) 时无法保存密码。 发生此问题时,不会收到错误消息。

  • 打开凭据管理器时,你会收到如下所示的错误消息:

   错误 0x80090345

  • 加密文件时,Windows 资源管理器会冻结。 发生此问题时,在 Windows Performance Analyzer (WPA) 跟踪中会出现如下所示的日志条目:
     Explorer taking ~664 seconds to Encrypt a file. TID #3376. This is being serviced by LSASS TID #1488. LSASS TID#3848 is executing the sspCryptUnprotectData call which leads into GetMasterKey. GetMasterKey is taking ~664 seconds (TimesinceLast). LSASS TID 3848. We spend the whole time waiting on LSASS TID 576 which is performing DCLocator pings to find a DC. File Encryption delay/hang is also accounted by the same code change where the backup is required.


  通常,RODC 部署在不如包含 RWDC 的站点可信的站点中,例如,那些需要管理员角色分离的站点。因此,RODC 不在本地保留公钥或私钥就显得很有必要。

  解决方法

  重要说明 请仔细遵循本部分中的步骤进行操作。 对注册表修改不当可能会导致严重问题。 修改之前,备份注册表以便在发生问题时进行还原。

  确保安装本文讨论的更新的加入域的 Windows 8.1 计算机位于 RODC 覆盖的站点中,可以网络访问可写域控制器。 作为解决方法,受影响的 Windows 8.1 计算机可以设置以下注册表项以允许本地备份主密钥:

  注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb
  设置:ProtectionPolicy
  类型:DWORD
  值:1

 • 已知问题 4 安装 KB3042058 或取代此更新的其他更新后,即使已经安装了 KB2992611,移除被取代的更新也会导致在 Windows 更新上提供 KB2992611。 出现此问题的原因是,更新 KB3018238(与 KB2992611 一起安装)作为移除被取代的更新的一部分而被移除。

 

Windows Server 2003(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的 32 位 Windows Server 2003 版本:
WindowsServer2003-KB2992611-x86-ENU.exe

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2003 版本:
WindowsServer2003-KB2992611-x64-ENU.exe

对于所有受支持的基于 Itanium 的 Windows Server 2003 版本:
WindowsServer2003-KB2992611-ia64-ENU.exe

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

更新日志文件

KB2992611.log

重新启动要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

使用“控制面板”中的“添加或删除程序”项或位于 %Windir%\$NTUninstallKB2992611$\Spuninst 文件夹中的 Spuninst.exe 实用工具

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2992611\Filelist

Windows Vista(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的 32 位 Windows Vista 版本:
Windows6.0-KB2992611-v2-x86.msu

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Vista 版本:
Windows6.0-KB2992611-x64.msu

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

重启要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

WUSA.exe 不支持卸载更新。 若要卸载由 WUSA 安装的更新,请依次单击“控制面板”和“安全”。 在“Windows 更新”下,单击“查看已安装的更新”,然后从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

注意 不存在可验证此更新是否存在的注册表项。

Windows Server 2008(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的 32 位 Windows Server 2008 版本:
Windows6.0-KB2992611-v2-x86.msu

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2008 版本:
Windows6.0-KB2992611-x64.msu

对于所有受支持的基于 Itanium 的 Windows Server 2008 版本:
Windows6.0-KB2992611-v2-ia64.msu

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

重启要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

WUSA.exe 不支持卸载更新。 若要卸载由 WUSA 安装的更新,请依次单击“控制面板”和“安全”。 在“Windows 更新”下,单击“查看已安装的更新”,然后从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

注意 不存在可验证此更新是否存在的注册表项。

Windows 7(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的 32 位 Windows 7 版本:
Windows6.1-KB2992611-x86.msu

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 7 版本:
Windows6.1-KB2992611-x64.msu

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

重启要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

若要卸载由 WUSA 安装的更新,请使用 /Uninstall 安装开关,或依次单击“控制面板”和“系统和安全”,然后在“Windows 更新”下单击“查看已安装的更新”,并从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

注意 不存在可验证此更新是否存在的注册表项。

Windows Server 2008 R2(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2008 R2 版本:
Windows6.1-KB2992611-x64.msu

对于所有受支持的基于 Itanium 的 Windows Server 2008 R2 版本:
Windows6.1-KB2992611-ia64.msu

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

重启要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

若要卸载由 WUSA 安装的更新,请使用 /Uninstall 安装开关,或依次单击“控制面板”和“系统和安全”,然后在“Windows 更新”下单击“查看已安装的更新”,并从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

注意 不存在可验证此更新是否存在的注册表项。

Windows 8 和 Windows 8.1(所有版本) 参考表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的 32 位 Windows 8 版本:
Windows8-RT-KB2992611-x86.msu

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 8 版本:
Windows8-RT-KB2992611-x64.msu

对于所有受支持的 32 位的 Windows 8.1 版本:
Windows8.1-KB2992611-x86.msu

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 8.1 版本:
Windows8.1-KB2992611-x64.msu

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

重启要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

若要卸载由 WUSA 安装的更新,请使用 /Uninstall 安装开关,或依次单击“控制面板”、“系统和安全”和“Windows 更新”,然后在“另请参阅”下单击“已安装的更新”,并从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

注意 不存在可验证此更新是否存在的注册表项。

Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

安全更新文件名

对于所有受支持的 Windows Server 2012 版本:
Windows8-RT-KB2992611-x64.msu

对于所有受支持的 Windows Server 2012 R2 版本:
Windows8.1-KB2992611-x64.msu

安装开关

请参阅 Microsoft 知识库文章 934307

重启要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

若要卸载由 WUSA 安装的更新,请使用 /Uninstall 安装开关,或依次单击“控制面板”、“系统和安全”和“Windows 更新”,然后在“另请参阅”下单击“已安装的更新”,并从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

注册表项验证

注意 不存在可验证此更新是否存在的注册表项。

Windows RT 和 Windows RT 8.1(所有版本) 引用表

下表包含此软件的安全更新信息。

部署

只能通过 Windows 更新获取这些更新。

重新启动要求

是,应用此安全更新后,必须重启系统。

删除信息

依次单击“控制面板”、“系统和安全”和“Windows 更新”,然后在“另请参阅”下单击“已安装的更新”,并从更新列表中进行选择。

文件信息

请参见“文件信息”部分。

文件信息

此软件更新程序的英文(美国)版将安装具有下表所列属性的文件。 这些文件的日期和时间按协调世界时 (UTC) 列出。 这些文件在本地计算机上显示的日期和时间是本地时间再加上当前夏令时 (DST) 偏差。 此外,如果对这些文件执行某些操作,日期和时间可能会更改。

 • 适用于特定里程碑 (SPn) 和服务分支(QFE、GDR)的文件被标注在“SP 要求”和“服务分支”列。

 • GDR 分支服务只包含广泛发布到大范围地址和主要问题的修复程序。 除了广泛发布的修复程序外,QFE 分支服务还包含修补程序。

 • 除了在这些表中列出的文件以外,此软件更新还会安装使用 Microsoft 数字签名进行签名的关联的安全目录文件 (KBnumber.cat)。

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Server 2003 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

SP 要求

服务分支

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

16-May-2014

03:14

x86

None

Not applicable

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

136,192

01-Jun-2012

12:43

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

11-Sep-2009

11:03

x86

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

154,624

14-Oct-2014

00:55

x86

SP

SP2QFE

对于所有受支持的基于 x86 的 Windows Server 2003 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

SP 要求

服务分支

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

14-Oct-2014

02:04

x64

None

Not applicable

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

192,000

14-Oct-2014

02:02

x64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

265,216

14-Oct-2014

02:02

x64

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

265,216

14-Oct-2014

02:02

x64

SP

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

14-Oct-2014

02:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5462

154,624

14-Oct-2014

02:02

x86

SP

SP2QFE\WOW

对于所有受支持的基于 IA-64 的 Windows Server 2003 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

SP 要求

服务分支

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

14-Oct-2014

02:04

IA-64

None

Not applicable

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

325,120

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

396,800

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

484,352

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

14-Oct-2014

02:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5462

154,624

14-Oct-2014

02:02

x86

SP

SP2QFE\WOW


 • 通过检查下表中显示的文件版本号,可以识别适用于特定产品、里程碑 (SPn) 和服务分支(LDR、GDR)的文件:

  版本

  产品

  里程碑

  服务分支

  6.0.6002. 18xxx

  Windows Vista SP2 和 Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23xxx

  Windows Vista SP2 和 Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • GDR 服务分支仅包含广泛发布以解决广泛分布的关键问题的修补程序。 除了广泛发布的修补程序外,LDR 服务分支还包含其他修补程序。

注意 未列出已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum)。

对于所有受支持的基于 x86 版本的 Windows Vista 和 Windows Server 2008

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,248

03-Dec-2014

03:56

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:57

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

04:52

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:53

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:32

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:33

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69,632

03-Dec-2014

04:28

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:29

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69,632

03-Dec-2014

03:22

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,776

03-Dec-2014

03:23

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

57,344

03-Dec-2014

01:38

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8,704

03-Dec-2014

01:39

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65,536

03-Dec-2014

03:25

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:26

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:58

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:59

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69,632

03-Dec-2014

04:01

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:02

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,248

03-Dec-2014

03:30

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:31

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65,536

03-Dec-2014

02:47

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

02:48

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65,536

03-Dec-2014

03:19

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:21

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

40,960

03-Dec-2014

03:07

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:08

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

40,960

03-Dec-2014

03:54

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:54

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:23

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:24

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65,536

03-Dec-2014

04:23

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:24

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65,536

03-Dec-2014

03:14

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:15

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

04:30

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:31

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65,536

03-Dec-2014

03:17

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:18

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

04:26

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,776

03-Dec-2014

04:27

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:28

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:30

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:34

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:35

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

28,672

03-Dec-2014

04:50

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:51

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

32,768

03-Dec-2014

04:20

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:20

Not Applicable

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

440,704

04-Jun-2012

15:26

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,259,008

10-Oct-2014

01:00

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:30

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18541

9,728

16-Nov-2011

14:12

x86

Secur32.dll

6.0.6002.18541

72,704

16-Nov-2011

16:23

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

440,680

07-May-2014

23:47

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

1,262,080

03-Dec-2014

01:36

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:48

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.23555

9,728

03-Dec-2014

00:23

x86

Secur32.dll

6.0.6002.23555

72,704

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

44,544

03-Dec-2014

04:38

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:39

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,688

03-Dec-2014

03:50

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:52

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

52,224

03-Dec-2014

03:19

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:20

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,904

03-Dec-2014

04:44

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:45

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

60,928

03-Dec-2014

04:17

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:19

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

49,664

03-Dec-2014

01:31

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8,192

03-Dec-2014

01:32

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

55,808

03-Dec-2014

02:55

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:56

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

51,200

03-Dec-2014

03:20

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:22

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,392

03-Dec-2014

04:49

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:51

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

41,984

03-Dec-2014

03:18

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:19

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

55,808

03-Dec-2014

03:25

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:26

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

57,856

03-Dec-2014

04:52

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:53

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

30,208

03-Dec-2014

04:12

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:13

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

29,696

03-Dec-2014

04:37

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:38

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,688

03-Dec-2014

04:40

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:41

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

56,320

03-Dec-2014

03:23

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:24

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

54,784

03-Dec-2014

02:53

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:54

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,760

03-Dec-2014

02:51

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:53

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

56,320

03-Dec-2014

04:15

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:17

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,760

03-Dec-2014

04:57

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:58

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

51,712

03-Dec-2014

04:47

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:48

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,176

03-Dec-2014

04:55

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:56

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

20,992

03-Dec-2014

03:44

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:45

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

21,504

03-Dec-2014

03:14

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:15

Not Applicable

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

516,480

04-Jun-2012

15:29

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,689,600

10-Oct-2014

01:09

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:33

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18541

11,264

16-Nov-2011

14:34

x64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

94,720

16-Nov-2011

16:42

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

517,480

07-May-2014

23:47

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

1,693,184

03-Dec-2014

01:30

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:48

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

00:45

x64

Secur32.dll

6.0.6002.23555

94,720

03-Dec-2014

01:30

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

205,312

15-Jun-2009

15:13

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

205,824

03-Dec-2014

01:31

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

269,312

10-Sep-2009

17:09

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

269,312

03-Dec-2014

01:30

x64

Schannel.dll

6.0.6002.19247

347,136

03-Dec-2014

01:51

x64

Schannel.dll

6.0.6002.23555

348,160

03-Dec-2014

01:30

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:44

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.19214

77,312

10-Oct-2014

01:01

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:48

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.23555

77,312

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86

对于所有受支持的基于 IA-64 的 Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,904

03-Dec-2014

02:57

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:59

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

49,664

03-Dec-2014

01:12

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8,192

03-Dec-2014

01:13

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,392

03-Dec-2014

03:37

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:38

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

30,208

03-Dec-2014

03:13

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:14

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

29,696

03-Dec-2014

03:55

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:56

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

20,992

03-Dec-2014

03:34

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:35

Not Applicable

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

21,504

03-Dec-2014

04:13

Not Applicable

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:14

Not Applicable

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

1,029,504

04-Jun-2012

15:22

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

3,260,416

10-Oct-2014

01:00

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

03-Apr-2009

21:34

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.18541

17,920

16-Nov-2011

14:10

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

202,752

16-Nov-2011

16:08

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

1,030,504

07-May-2014

23:46

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

3,265,536

03-Dec-2014

01:09

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:47

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.23555

17,920

03-Dec-2014

00:30

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.23555

202,752

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

482,304

15-Jun-2009

14:41

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

483,328

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

570,880

10-Sep-2009

20:27

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

570,368

03-Dec-2014

01:09

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.19247

810,496

03-Dec-2014

01:29

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.23555

812,032

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:44

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.19214

77,312

10-Oct-2014

01:01

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

07-May-2014

23:48

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.23555

77,312

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86


 • 通过检查在下表中显示的文件版本号,可以识别应用于特定产品、里程碑(RTM、SPn)和服务分支(LDR、GDR)的文件:

  版本

  产品

  里程碑

  服务分支

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • GDR 服务分支仅包含广泛发布以解决广泛分布的关键问题的修补程序。 除了广泛发布的修补程序外,LDR 服务分支还包含其他修补程序。

注意 未列出已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum)。

对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 7 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

服务分支

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

04-Jul-2013

12:19

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

09-Jul-2013

06:24

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57,344

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

09:18

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,760

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

09:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

45,056

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,224

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

57,856

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,784

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

10:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

10:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

10:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

53,248

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

10:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

10:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.17919

369,848

04-Jul-2013

12:16

x86

Not applicable

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

67,520

19-Sep-2014

09:27

x86

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

136,632

19-Sep-2014

09:27

x86

Not applicable

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

1,059,840

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.18606

22,528

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

100,352

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

15,872

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

09-Jul-2013

06:16

x86

Not applicable

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

67,512

19-Sep-2014

09:35

x86

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

136,640

19-Sep-2014

09:35

x86

Not applicable

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

1,062,400

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

09-Jul-2013

06:22

Not applicable

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

100,352

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213,504

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135,680

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288,256

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

10:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

10:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65,536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Not applicable

964

04-Jul-2013

12:24

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65,536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Not applicable

964

09-Jul-2013

06:39

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

服务分支

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

04-Jul-2013

12:26

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

09-Jul-2013

06:30

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

08:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

10:44

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

10:41

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

10:42

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

08:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

10:44

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

10:44

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.17919

789,024

04-Jul-2013

12:23

IA-64

Not applicable

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

179,640

19-Sep-2014

09:07

IA-64

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

316,856

19-Sep-2014

09:07

IA-64

Not applicable

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

2,695,168

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

04-Jul-2013

12:25

Not applicable

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18606

48,640

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

275,456

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

46,080

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

09-Jul-2013

06:23

IA-64

Not applicable

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

179,640

19-Sep-2014

09:06

IA-64

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

316,856

19-Sep-2014

09:06

IA-64

Not applicable

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

2,699,264

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

09-Jul-2013

06:28

Not applicable

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22814

56,320

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22814

48,640

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

275,456

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

46,080

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:44

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:42

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

10:42

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

08:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

08:58

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

08:58

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

08:58

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

10:42

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:44

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

10:43

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:43

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:41

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

10:43

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:48

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

10:42

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

08:58

IA-64

Not applicable

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

145,408

19-Sep-2014

09:01

IA-64

Not applicable

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

08:59

IA-64

Not applicable

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

08:59

IA-64

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

552,448

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

554,496

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

188,416

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Tspkg.mof

Not applicable

964

04-Jul-2013

12:32

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Credssp.dll

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:02

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

188,416

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Tspkg.mof

Not applicable

964

09-Jul-2013

06:41

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

475,136

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

475,136

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

1,525,760

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

1,527,296

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

647,680

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

650,240

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.18606

714,240

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.22814

714,240

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

96,768

19-Sep-2014

09:22

x86

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

09-Jul-2013

06:22

Not applicable

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

96,768

19-Sep-2014

09:28

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65,536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Not applicable

964

04-Jul-2013

12:24

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65,536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Not applicable

964

09-Jul-2013

06:39

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

对于所有受支持的基于 IA-64 的 Windows Server 2008 R2 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

服务分支

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,384

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

09:43

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,384

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,384

19-Sep-2014

11:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,360

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

11:13

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,432

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

11:13

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8,192

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8,192

19-Sep-2014

11:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll

6.1.7601.22814

463,872

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

04-Jul-2013

12:20

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

09-Jul-2013

06:32

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57,344

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

09:39

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,760

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

11:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

45,056

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,224

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

57,856

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

09:43

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,784

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

53,248

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.17919

458,712

04-Jul-2013

12:18

x64

Not applicable

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

95,672

19-Sep-2014

09:46

x64

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

155,064

19-Sep-2014

09:46

x64

Not applicable

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

1,461,248

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

04-Jul-2013

12:20

Not applicable

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.18606

31,232

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18606

28,160

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

136,192

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

29,184

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

09-Jul-2013

06:26

x64

Not applicable

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

95,672

19-Sep-2014

09:51

x64

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

155,064

19-Sep-2014

09:51

x64

Not applicable

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

1,463,808

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

09-Jul-2013

06:30

Not applicable

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

09:47

x64

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22814

28,160

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

136,192

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:43

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:43

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:42

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213,504

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135,680

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

11:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

11:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

11:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

10:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

11:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288,256

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

11:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

11:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

11:00

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

11:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

11:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

10:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

64,000

19-Sep-2014

09:47

x64

Not applicable

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:44

x64

Not applicable

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:45

x64

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

309,760

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

309,760

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22814

355,840

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspisapictrs.h

Not applicable

1,421

09-Jul-2013

06:42

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspisapictrs.ini

Not applicable

2,636

09-Jul-2013

06:42

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_CS-CZ_702B8E18FEA5A1F4

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,960

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_CS-CZ_702B8E18FEA5A1F4

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:21

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_DE-DE_0A91037BF6C1F28D

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,134

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_DE-DE_0A91037BF6C1F28D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_EN-US_B381D974E59FFE52

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

19-Sep-2014

09:42

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_EN-US_B381D974E59FFE52

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:21

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ES-ES_B34D3658E5C6EFF7

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,210

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ES-ES_B34D3658E5C6EFF7

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,776

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_FR-FR_5604AC57D8990659

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,098

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_FR-FR_5604AC57D8990659

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:21

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_HU-HU_9D752C9FBCF8D575

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_HU-HU_9D752C9FBCF8D575

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:22

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_IT-IT_402CA29EAFCAEBD7

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,140

19-Sep-2014

11:03

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_IT-IT_402CA29EAFCAEBD7

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

6,656

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_JA-JP_E25221ABA2E5FDB2

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,642

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_JA-JP_E25221ABA2E5FDB2

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

6,144

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_KO-KR_85BBFE609556C4C8

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,576

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_KO-KR_85BBFE609556C4C8

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:22

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NL-NL_6C8DCAD36EA7FA59

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,026

19-Sep-2014

11:03

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NL-NL_6C8DCAD36EA7FA59

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

12,288

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PL-PL_B2CA255553CA680D

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PL-PL_B2CA255553CA680D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:21

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-BR_B51E0FF95253FBF1

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,188

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-BR_B51E0FF95253FBF1

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-PT_B5FFDF6551C36BCD

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,130

19-Sep-2014

11:01

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-PT_B5FFDF6551C36BCD

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_RU-RU_FCA2F12936A4F9F9

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,064

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_RU-RU_FCA2F12936A4F9F9

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:21

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_SV-SE_989DDB9E2DCE0454

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,092

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_SV-SE_989DDB9E2DCE0454

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:22

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_TR-TR_41AB25E51C8A0645

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,828

19-Sep-2014

11:03

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_TR-TR_41AB25E51C8A0645

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

5,120

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-CN_130843E2CCC1D864

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,158

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-CN_130843E2CCC1D864

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

5,120

19-Sep-2014

11:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-TW_17048138CA32B4D4

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,460

19-Sep-2014

11:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-TW_17048138CA32B4D4

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:47

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Ocspsvcctrs.h

Not applicable

1,569

09-Jul-2013

06:42

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

09-Jul-2013

06:42

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Credssp.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

86,528

19-Sep-2014

09:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Tspkg.mof

Not applicable

964

04-Jul-2013

12:25

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Credssp.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

86,528

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Tspkg.mof

Not applicable

964

09-Jul-2013

06:41

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

210,944

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

210,944

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

728,064

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

729,600

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

314,880

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

315,904

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.18606

342,016

19-Sep-2014

09:42

x64

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.22814

341,504

19-Sep-2014

09:48

x64

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

04-Jul-2013

12:18

Not applicable

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

96,768

19-Sep-2014

09:22

x86

Not applicable

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

09-Jul-2013

06:22

Not applicable

Not applicable

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

96,768

19-Sep-2014

09:28

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,384

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,384

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,384

19-Sep-2014

10:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

10:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,360

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

10:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:11

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,432

19-Sep-2014

10:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

10:12

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8,192

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8,192

19-Sep-2014

10:10

Not applicable

Not applicable

Certcli.dll

6.1.7601.22814

342,528

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,768

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213,504

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135,680

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288,256

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

10:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

10:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Not applicable

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Not applicable

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65,536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Not applicable

964

04-Jul-2013

12:24

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65,536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Not applicable

964

09-Jul-2013

06:39

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195


 • 通过检查下表中显示的文件版本号,可以识别适用于特定产品、里程碑(RTM、SPn)和服务分支(LDR、GDR)的文件:

  版本

  产品

  里程碑

  服务分支

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 和 Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 和 Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • GDR 服务分支仅包含广泛发布以解决广泛分布的关键问题的修补程序。 除了广泛发布的修补程序外,LDR 服务分支还包含其他修补程序。

注意 未列出已安装的 MANIFEST 文件 (.manifest) 和 MUM 文件 (.mum)。

对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 8 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

服务分支

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

01:26

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,532

24-Sep-2014

01:47

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,553

24-Sep-2014

00:08

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,718

24-Sep-2014

01:31

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,502

24-Sep-2014

00:09

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,544

24-Sep-2014

00:08

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,512

24-Sep-2014

01:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,534

24-Sep-2014

00:09

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,550

24-Sep-2014

01:36

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,557

24-Sep-2014

01:20

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

00:10

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,503

24-Sep-2014

01:26

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,540

24-Sep-2014

02:03

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,529

24-Sep-2014

01:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,562

24-Sep-2014

01:50

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,560

24-Sep-2014

02:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,547

24-Sep-2014

02:04

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,603

24-Sep-2014

01:26

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

02:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,514

24-Sep-2014

01:34

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

02:03

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

01:17

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

02:05

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

00:59

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,532

24-Sep-2014

01:36

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,553

24-Sep-2014

00:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,718

24-Sep-2014

01:17

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,502

24-Sep-2014

00:05

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,544

24-Sep-2014

00:05

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,512

24-Sep-2014

01:04

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,534

24-Sep-2014

00:05

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,550

24-Sep-2014

02:29

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,557

24-Sep-2014

01:01

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

00:05

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,503

24-Sep-2014

01:17

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,540

24-Sep-2014

01:31

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,529

24-Sep-2014

01:44

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,562

24-Sep-2014

01:10

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,560

24-Sep-2014

01:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,547

24-Sep-2014

01:28

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,603

24-Sep-2014

01:13

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

01:09

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,514

24-Sep-2014

01:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

00:58

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

01:24

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

01:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

02-Jun-2012

14:32

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

02-Jun-2012

14:32

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:11

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

07:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

09:36

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:18

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

07:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

07:56

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:24

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

07:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

09:13

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

07:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

09:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:42

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:26

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

08:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

09:44

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:36

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

09:03

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

08:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41,472

24-Sep-2014

01:44

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:00

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

09:36

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

09:26

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

08:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

09:06

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

08:12

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

08:20

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

10:34

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:23

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

08:12

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

09:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:32

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

08:12

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

08:11

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:40

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

08:11

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

09:27

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

09:22

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:33

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

08:11

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

09:32

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

10:35

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

09:35

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

09:23

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:43

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

10:28

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:39

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

09:33

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21241

41,472

24-Sep-2014

01:06

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:26

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:22

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

09:37

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

09:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

09:22

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:37

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:22

Not applicable

Not applicable

Cng.sys

6.2.9200.16859

492,224

03-Mar-2014

23:07

x86

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17124

156,480

23-Sep-2014

23:59

x86

Not applicable

Lsasrv.dll

6.2.9200.17124

1,025,536

23-Sep-2014

23:29

x86

Not applicable

Cng.sys

6.2.9200.20937

493,248

10-Feb-2014

23:10

x86

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21241

156,480

24-Sep-2014

00:13

x86

Not applicable

Lsasrv.dll

6.2.9200.21241

1,033,216

23-Sep-2014

23:32

x86

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72,192

23-Sep-2014

23:30

x86

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72,192

23-Sep-2014

23:32

x86

Not applicable

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Tspkg.mof

Not applicable

964

02-Jun-2012

14:33

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.mof

Not applicable

964

02-Jun-2012

14:33

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.2.9200.17124

318,976

23-Sep-2014

23:30

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.2.9200.21241

321,024

23-Sep-2014

23:33

x86

Not applicable

Shcore.dll

6.2.9200.17124

452,608

23-Sep-2014

23:30

x86

Not applicable

Shcore.dll

6.2.9200.21241

460,800

23-Sep-2014

23:33

x86

Not applicable

Lsm.dll

6.2.9200.16891

350,720

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Not applicable

Lsm.dll

6.2.9200.21012

350,720

12-Apr-2014

07:31

x86

Not applicable

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Not applicable

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Usercpl.ptxml

Not applicable

789

11-Oct-2012

00:41

Not applicable

Not applicable

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Not applicable

Usercpl.ptxml

Not applicable

789

11-Oct-2012

00:42

Not applicable

Not applicable

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

429,056

12-Apr-2014

07:24

x86

Not applicable

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

429,056

12-Apr-2014

07:33

x86

Not applicable

对于所有受支持的基于 x64 的 Windows 8 和 Windows Server 2012 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

服务分支

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

25-Sep-2014

06:25

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,532

25-Sep-2014

04:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,553

25-Sep-2014

03:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,718

25-Sep-2014

04:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,502

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,544

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,512

25-Sep-2014

04:01

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,534

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,550

25-Sep-2014

04:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,557

25-Sep-2014

04:03

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,503

25-Sep-2014

04:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,540

25-Sep-2014

04:08

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,529

25-Sep-2014

06:25

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,562

25-Sep-2014

09:36

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,560

25-Sep-2014

08:36

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,547

25-Sep-2014

04:03

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,603

25-Sep-2014

06:12

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

25-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,514

25-Sep-2014

08:17

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

25-Sep-2014

06:23

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

25-Sep-2014

06:34

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

25-Sep-2014

07:35

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

05:00

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,532

24-Sep-2014

05:00

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,553

24-Sep-2014

02:22

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,718

24-Sep-2014

03:51

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,502

24-Sep-2014

02:22

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,544

24-Sep-2014

02:23

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,512

24-Sep-2014

04:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,534

24-Sep-2014

02:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,550

24-Sep-2014

05:13

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,557

24-Sep-2014

04:02

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

02:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,503

24-Sep-2014

05:49

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,540

24-Sep-2014

05:20

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,529

24-Sep-2014

04:54

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,562

24-Sep-2014

06:02

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,560

24-Sep-2014

04:38

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,547

24-Sep-2014

04:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,603

24-Sep-2014

04:48

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

05:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,514

24-Sep-2014

03:50

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

03:59

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

03:50

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

04:42

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

02-Jun-2012

14:32

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

02-Jun-2012

14:32

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

11:21

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:11

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:41

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

13:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

11:18

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:20

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

12:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41,472

25-Sep-2014

04:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:40

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

13:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

11:21

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

13:16

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

13:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

11:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

12:31

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

11:43

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

09:52

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

13:41

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

09:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

13:39

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:41

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

09:52

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

13:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

13:04

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

13:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

12:16

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

09:52

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

11:39

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

12:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

12:38

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:10

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

11:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

11:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

11:43

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

11:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

13:07

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

11:43

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

11:48

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:20

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21241

41,472

24-Sep-2014

03:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

13:24

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:33

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

11:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

11:44

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

11:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

12:36

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

12:12

Not applicable

Not applicable

Cng.sys

6.2.9200.16859

570,216

03-Mar-2014

23:07

x64

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17124

171,840

25-Sep-2014

03:15

x64

Not applicable

Lsasrv.dll

6.2.9200.17124

1,281,536

24-Sep-2014

23:00

x64

Not applicable

Cng.sys

6.2.9200.20937

562,504

10-Feb-2014

23:11

x64

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21241

171,840

24-Sep-2014

02:29

x64

Not applicable

Lsasrv.dll

6.2.9200.21241

1,280,000

23-Sep-2014

23:37

x64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

273,408

12-Apr-2014

13:03

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

164,864

26-Jul-2012

07:41

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

07:41

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,192

12-Apr-2014

11:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

156,672

26-Jul-2012

07:31

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69,632

26-Jul-2012

07:31

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

290,304

12-Apr-2014

09:41

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

07:46

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

07:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

320,512

12-Apr-2014

11:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

187,392

26-Jul-2012

07:41

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

07:41

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

258,560

12-Apr-2014

09:41

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

04:48

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

04:48

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

308,736

12-Apr-2014

10:08

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

185,344

26-Jul-2012

05:06

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:06

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,704

12-Apr-2014

11:40

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

05:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:05

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

325,632

12-Apr-2014

09:50

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

183,296

26-Jul-2012

05:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:05

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

291,840

12-Apr-2014

12:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

171,008

26-Jul-2012

07:49

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79,872

26-Jul-2012

07:49

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

293,888

12-Apr-2014

11:41

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

168,448

26-Jul-2012

08:01

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

08:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

183,808

12-Apr-2014

09:41

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

08:39

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,544

26-Jul-2012

08:40

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

164,864

12-Apr-2014

11:36

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

101,376

26-Jul-2012

05:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

05:19

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

12:25

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

153,600

26-Jul-2012

05:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

05:05

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

280,064

12-Apr-2014

13:05

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

166,400

26-Jul-2012

07:50

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

07:50

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

302,592

12-Apr-2014

11:52

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

180,224

26-Jul-2012

05:06

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:06

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

306,176

12-Apr-2014

12:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

07:59

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

08:00

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

300,544

12-Apr-2014

12:12

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

08:06

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

08:06

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

294,912

12-Apr-2014

12:28

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

163,328

26-Jul-2012

05:26

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

05:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

12:45

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

161,280

26-Jul-2012

07:46

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

07:46

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,240

12-Apr-2014

11:50

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

159,232

26-Jul-2012

05:40

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

05:40

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

140,288

12-Apr-2014

12:07

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

87,040

26-Jul-2012

07:38

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

07:38

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

12:25

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

07:28

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

07:29

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

11:40

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

05:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

05:19

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.2.9200.21012

713,728

12-Apr-2014

07:02

x64

Not applicable

Msaudite.dll

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

02:36

x64

Not applicable

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

86,528

24-Sep-2014

23:01

x64

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

86,528

23-Sep-2014

23:37

x64

Not applicable

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

12:32

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_CS-CZ_6AF967DC71AACFF3

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,960

26-Jul-2012

05:07

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_CS-CZ_6AF967DC71AACFF3

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,752

12-Apr-2014

09:54

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_DE-DE_055EDD3F69C7208C

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,134

26-Jul-2012

08:00

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_DE-DE_055EDD3F69C7208C

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

09:53

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_EN-US_AE4FB33858A52C51

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

26-Jul-2012

04:43

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_EN-US_AE4FB33858A52C51

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

11,264

12-Apr-2014

09:53

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ES-ES_AE1B101C58CC1DF6

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,210

26-Jul-2012

07:59

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ES-ES_AE1B101C58CC1DF6

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

11,776

12-Apr-2014

09:53

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_FR-FR_50D2861B4B9E3458

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,098

26-Jul-2012

08:00

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_FR-FR_50D2861B4B9E3458

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

13:02

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_HU-HU_984306632FFE0374

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

26-Jul-2012

07:59

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_HU-HU_984306632FFE0374

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,752

12-Apr-2014

12:17

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_IT-IT_3AFA7C6222D019D6

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,140

26-Jul-2012

05:21

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_IT-IT_3AFA7C6222D019D6

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

6,656

12-Apr-2014

09:54

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_JA-JP_DD1FFB6F15EB2BB1

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,642

26-Jul-2012

08:11

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_JA-JP_DD1FFB6F15EB2BB1

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

6,144

12-Apr-2014

11:41

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_KO-KR_8089D824085BF2C7

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,576

26-Jul-2012

05:20

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_KO-KR_8089D824085BF2C7

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:47

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NL-NL_675BA496E1AD2858

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,026

26-Jul-2012

07:36

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NL-NL_675BA496E1AD2858

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:47

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PL-PL_AD97FF18C6CF960C

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

26-Jul-2012

07:48

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PL-PL_AD97FF18C6CF960C

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,752

12-Apr-2014

11:44

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-BR_AFEBE9BCC55929F0

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,188

26-Jul-2012

05:30

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-BR_AFEBE9BCC55929F0

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:54

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-PT_B0CDB928C4C899CC

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,126

26-Jul-2012

05:08

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-PT_B0CDB928C4C899CC

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,240

12-Apr-2014

11:44

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_RU-RU_F770CAECA9AA27F8

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,064

26-Jul-2012

07:49

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_RU-RU_F770CAECA9AA27F8

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

13:25

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_SV-SE_936BB561A0D33253

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,092

26-Jul-2012

07:52

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_SV-SE_936BB561A0D33253

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:48

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_TR-TR_3C78FFA88F8F3444

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,828

26-Jul-2012

05:12

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_TR-TR_3C78FFA88F8F3444

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

11:47

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-CN_0DD61DA63FC70663

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,464

26-Jul-2012

08:05

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-CN_0DD61DA63FC70663

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

12:36

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-HK_0C81163440A278F3

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,480

26-Jul-2012

05:13

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-HK_0C81163440A278F3

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

12:13

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-TW_11D25AFC3D37E2D3

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,460

26-Jul-2012

08:11

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-TW_11D25AFC3D37E2D3

Ocspsvc.exe

6.2.9200.21241

272,384

23-Sep-2014

23:38

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Ocspsvcctrs.h

Not applicable

1,569

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

02-Jun-2012

14:34

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Credssp.dll

6.2.9200.16891

20,480

12-Apr-2014

09:07

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

94,720

12-Apr-2014

09:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Tspkg.mof

Not applicable

964

02-Jun-2012

14:33

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Credssp.dll

6.2.9200.21012

20,480

12-Apr-2014

07:49

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

94,720

12-Apr-2014

07:51

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Tspkg.mof

Not applicable

964

02-Jun-2012

14:33

Not applicable

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

208,896

12-Apr-2014

09:09

x64

Not applicable

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

208,896

12-Apr-2014

07:51

x64

Not applicable

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

827,904

12-Apr-2014

09:08

x64

Not applicable

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

826,880

12-Apr-2014

07:49

x64

Not applicable

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

318,464

12-Apr-2014

09:08

x64

Not applicable

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

317,440

12-Apr-2014

07:50

x64

Not applicable

Schannel.dll

6.2.9200.17124

414,208

24-Sep-2014

23:01

x64

Not applicable

Schannel.dll

6.2.9200.21241

408,064

23-Sep-2014

23:37

x64

Not applicable

Shcore.dll

6.2.9200.17124

588,288

24-Sep-2014

23:01

x64

Not applicable

Shcore.dll

6.2.9200.21241

590,848

23-Sep-2014

23:37

x64

Not applicable

Lsm.dll

6.2.9200.16931

439,808

29-May-2014

23:02

x64

Not applicable

Workerdd.dll

6.2.9200.16891

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Not applicable

Lsm.dll

6.2.9200.21012

439,808

12-Apr-2014

07:49

x64

Not applicable

Workerdd.dll

6.2.9200.21012

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Not applicable

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

1,043,968

12-Apr-2014

09:09

x64

Not applicable

Usercpl.ptxml

Not applicable

789

11-Oct-2012

00:40

Not applicable

Not applicable

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

1,043,968

12-Apr-2014

07:51

x64

Not applicable

Usercpl.ptxml

Not applicable

789

11-Oct-2012

00:40

Not applicable

Not applicable

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

578,048

12-Apr-2014

09:10

x64

Not applicable

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

578,048

12-Apr-2014

07:52

x64

Not applicable

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Not applicable

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.2.9200.17124

318,976

24-Sep-2014

23:29

x86

Not applicable

Schannel.dll

6.2.9200.21241

321,024

23-Sep-2014

23:33

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

273,408

12-Apr-2014

09:32

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

164,864

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,192

12-Apr-2014

09:27

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

156,672

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69,632

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

290,304

12-Apr-2014

07:40

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

05:27

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

05:28

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

320,512

12-Apr-2014

09:37

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

187,392

26-Jul-2012

04:44

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

04:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

258,560

12-Apr-2014

07:39

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

03:27

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

03:27

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

308,736

12-Apr-2014

07:37

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

185,344

26-Jul-2012

05:01

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,704

12-Apr-2014

09:49

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

06:41

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

06:41

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

325,632

12-Apr-2014

07:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

183,296

26-Jul-2012

04:45

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

04:45

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

291,840

12-Apr-2014

09:22

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

171,008

26-Jul-2012

06:47

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79,872

26-Jul-2012

06:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

293,888

12-Apr-2014

09:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

168,448

26-Jul-2012

04:58

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

04:59

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

183,808

12-Apr-2014

07:38

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

06:34

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,544

26-Jul-2012

06:34

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

164,864

12-Apr-2014

09:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

101,376

26-Jul-2012

04:47

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

04:48

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

09:17

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

153,600

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

280,064

12-Apr-2014

09:22

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

166,400

26-Jul-2012

06:37

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

06:37

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

302,592

12-Apr-2014

09:18

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

180,224

26-Jul-2012

05:59

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:59

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

306,176

12-Apr-2014

09:52

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

05:12

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:12

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

300,544

12-Apr-2014

10:22

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

04:47

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

04:48

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

294,912

12-Apr-2014

09:27

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

163,328

26-Jul-2012

04:47

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

04:47

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

10:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

161,280

26-Jul-2012

05:07

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68,096

26-Jul-2012

05:08

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,240

12-Apr-2014

09:36

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

159,232

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

06:43

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

140,288

12-Apr-2014

09:40

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

87,040

26-Jul-2012

06:38

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

06:38

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

10:30

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

06:34

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

09:34

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

06:34

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.2.9200.21012

713,728

12-Apr-2014

06:36

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

02:47

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72,192

24-Sep-2014

23:29

x86

Not applicable

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72,192

23-Sep-2014

23:32

x86

Not applicable

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Tspkg.mof

Not applicable

964

02-Jun-2012

14:33

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.mof

Not applicable

964

02-Jun-2012

14:33

Not applicable

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Shcore.dll

6.2.9200.17124

452,608

24-Sep-2014

23:30

x86

Not applicable

Shcore.dll

6.2.9200.21241

460,800

23-Sep-2014

23:33

x86

Not applicable

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Not applicable

Usercpl.ptxml

Not applicable

789

11-Oct-2012

00:41

Not applicable

Not applicable

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Not applicable

Usercpl.ptxml

Not applicable

789

11-Oct-2012

00:42

Not applicable

Not applicable


对于所有受支持的基于 x86 的 Windows 8.1 版本

文件名

文件版本

文件大小

日期

时间

平台

服务分支

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

25-Sep-2014

06:25

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,532

25-Sep-2014

04:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,553

25-Sep-2014

03:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,718

25-Sep-2014

04:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,502

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,544

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,512

25-Sep-2014

04:01

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,534

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,550

25-Sep-2014

04:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,557

25-Sep-2014

04:03

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

25-Sep-2014

03:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,503

25-Sep-2014

04:07

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,540

25-Sep-2014

04:08

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,529

25-Sep-2014

06:25

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,562

25-Sep-2014

09:36

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,560

25-Sep-2014

08:36

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,547

25-Sep-2014

04:03

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,603

25-Sep-2014

06:12

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

25-Sep-2014

09:25

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,514

25-Sep-2014

08:17

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

25-Sep-2014

06:23

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

25-Sep-2014

06:34

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

25-Sep-2014

07:35

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

05:00

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,532

24-Sep-2014

05:00

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,553

24-Sep-2014

02:22

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,718

24-Sep-2014

03:51

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,502

24-Sep-2014

02:22

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,544

24-Sep-2014

02:23

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,512

24-Sep-2014

04:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,534

24-Sep-2014

02:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,550

24-Sep-2014

05:13

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,557

24-Sep-2014

04:02

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

02:21

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,503

24-Sep-2014

05:49

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,540

24-Sep-2014

05:20

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,529

24-Sep-2014

04:54

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,562

24-Sep-2014

06:02

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,560

24-Sep-2014

04:38

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,547

24-Sep-2014

04:06

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,603

24-Sep-2014

04:48

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,517

24-Sep-2014

05:18

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,514

24-Sep-2014

03:50

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,500

24-Sep-2014

03:59

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

03:50

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.adml

Not applicable

5,488

24-Sep-2014

04:42

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

02-Jun-2012

14:32

Not applicable

Not applicable

Ciphersuiteorder.admx

Not applicable

1,361

02-Jun-2012

14:32

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

11:21

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:11

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:54

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

11:09

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:41

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

13:45

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:59

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

11:18

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:20

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

12:46

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41,472

25-Sep-2014

04:01

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:58

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:40

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

13:47

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

11:21

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

13:16

Not applicable

Not applicable

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891