Artikel-id: 214094 - Visa produkter som artikeln gäller.
 

För Microsoft Office Excel 2007 besöker du sidan Hjälp och anvisningar för Office Online Excel 2007.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur de inbyggda datum- och tidsfunktionerna i Excel kan användas för att utföra komplicerade datum- och tidsberäkningar.

I Excel lagras alla datum som heltal och alla tider som decimaltal. På så vis kan datum och tider adderas, subtraheras och jämföras på samma sätt som alla andra tal, och alla datum manipuleras med detta system.

I systemet motsvaras 1900-01-01 12:00:00 av serienumret 1. Tider lagras som decimaltal mellan 0,0 och 0,99999, där 0,0 är 00:00:00 och 0,99999 är 23:59:59. Heltalen för datum och decimaltalen för tid kan kombineras till tal med en decimal- och en heltalsdel. Talet 32331,06 motsvarar till exempel kl. 01:26:24 1988-07-07.

För att underlätta komplicerade beräkningar av datum och tid har Excel många inbyggda datum- och tidsfunktioner.

Funktionerna IDAG() och NOW()

Funktionen TODAY returnerar serienumret för dagens datum utifrån systemklockan och inkluderar inte tiden. Funktionen NOW returnerar serienumret för dagens datum och inkluderar tiden.

Sortera datum utifrån serienummer

I Excel sorteras datum utifrån datumets serienummer och inte talet som visas. Därför kan sortering av datum i Excel ge oväntade resultat.

Om en datumserie till exempel sorteras i formatet mmmm (vilket innebär att bara månaden visas), sorteras månaderna inte alfabetiskt. I stället sorteras datum utifrån det underliggande datumserienumret.

Jämföra datum utifrån serienummer

Eftersom serienummer också används vid jämförelser av datum och tid kan jämförelsen ge andra resultat än de förväntade (utifrån de visade värdena).

Om du till exempel använder funktionen NOW för att jämföra ett datum med dagens datum, som i formeln
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
 returneras FALSE, även om dagens datum är 1992-10-01, och TRUE returneras bara om datumet är 1992-10-01 kl. 12:00:00. Om du jämför två datum

datum i en formel och inte vill ha med tiden i resultatet kan du använda funktionen TODAY istället:
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

Arbeta med datumformler

Räkna ut antalet dagar från i dag till ett framtida datum

Använd följande formel om du vill räkna ut antalet dagar från i dag till ett framtida datum:
  ="mm/dd/yy"-NOW()
där "mm/dd/yy" är det framtida datumet. Använd formatet Allmänt för att formatera cellen som innehåller formeln.

Räkna ut antalet dagar, månader och år mellan två datum

Så här räknar du ut antalet dagar, månader och år mellan två datum, när startdatum anges i cell A1 och slutdatum i cell A2:

1. Skapa en ny arbetsbok.
2. Klicka på Tom arbetsbok.
3. Skriv in följande data i arbetsboken:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
Skriv in följande formel i cell D1:
 =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2) <=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2) >=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months, "&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"

Obs! Om du kopierar och klistrar in formeln får det inte finnas några radbrytningar. I så fall fungerar inte formeln.

4. Om du har skrivit in formeln riktigt visas följande i cell D1:

4 år, 1 månader, 6 dagar


Ytterligare uppdelning av formeln för dagar, månader och år
Formeln kan också delas upp på dagar, månader och år enligt följande.

Obs! Om du kopierar och klistrar in formlerna får det inte finnas några radbrytningar. I så fall fungerar inte formlerna.
  Tidssegment           Formel
  ------------------------------------------------------------------------
  Återstående antal     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-
  dagar mellan två datum,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"
  utan år och månader
  

  Återstående antal     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)
  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,
  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=
                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),
                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"

  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<
  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),
                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
Note In the earlier formulas, &" days", &" months", and &" years" are optional. These allow you to distinguish the results as days, months, and years.

How to Find the Number of Weekdays Between Two Dates

To find the number of weekdays between two dates, where the start and end dates are typed in cells A1 and A2 respectively, follow these steps:

1. Create a New workbook.
2. Click Blank workbook.
3. Type the following data in the workbook:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. In cell D1, type the following formula:

=NETWORKDAYS(A1,A2)"1071" appears as the result in cell D1.

Note: If you see #NAME as the result, click Add-Ins on the Excel 2003 Tools menu. Click to select the Analysis ToolPak check box, and then click Yes if you are prompted as to whether you want to install it. In Excel 2007 and 2010 the Analysis ToolPak add-in is built in. 

How to Increase Dates Incrementally

To increase a date by a number of years, months, or days, use the following formula, where reference is either the date value or cell reference that contains the date, and value1, value2, and value3 are the increments by which you want to increase the year, month, and day, respectively.
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)


For example, to increase a date by one month, the formula is:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,
  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

How to Work with Time Formulas

How to Calculate Elapsed Time

When you subtract the contents of one cell from another to find the amount of time elapsed between them, the result is a serial number that represents the elapsed hours, minutes, and seconds. To make this number easier to read, use the h:mm time format in the cell that contains the result.

In the following example, if cells C2 and D2 contain the formula =B2-A2, and cell C2 is formatted in the General format, the cell displays a decimal number (in this case, 0.53125, the serial number representation of 12 hours and 45 minutes).
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference
                    (General)    (h:mm)
  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

If midnight falls between your start time and end time, you must account for the 24-hour time difference. You can do this by adding the number 1, which represents one 24-hour period. For example, you might set up the following table, which allows for time spans beyond midnight.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference
                     (General)    (h:mm)
  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45


To set up this table, type the following formula in cells C2 and D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

How to Accumulate Hours and Minutes Greater Than 24 Hours

If you want to correctly display a time greater than 24 hours, you can use the 37:30:55 built-in format. If you want to use a custom format instead, you must enclose the hours parameter of the format in brackets, for example:
  [h]:mm

How to Convert a Date to Its Decimal Number Equivalent

To convert a serialized date (h:mm:ss) to a decimal number (0.00), you must convert the serial number to a decimal by converting to a 24-hour base. You do this by multiplying the time by 24 as follows
  =Time*24
where Time is the number that you want to convert from a time format to a decimal number; this number can be a cell reference or a string of numbers in the TIMEVALUE function.

For example, if cell A1 contains a time of "4:30" to represent four hours and 30 minutes, the formula is:
  =A1*24
The result is 4.5.

If the cell contains both a date and a time, use the following formula:
  =(Time-INT(Time))*24
For example, if cell A1 reads "6/20/96 4:30 AM", the formula is:
  =(A1-INT(A1))*24
The result again is 4.5.

How to Convert a Decimal Number to Its Date Equivalent

To convert a decimal number (0.00) to its serial date equivalent (h:mm:ss), you must convert the serial number to a decimal by converting to a 24-hour base. You do this by dividing the time by 24 as follows
  =Time/24
where Time is the number that you want to convert from a decimal number to a date serial number and can be a cell reference or a real number. For example, if you have a value of 4.5 to represent four hours and 30 minutes in cell A1, the formula is:
  =A1/24
The result is 4:30.

How to Transfer Files Between Microsoft Excel for Mac and Excel for Windows

By default, Excel for Mac uses the 1904 date system and Excel for Windows uses the 1900 date system. This means that when you type the serial number 1 in Excel for Mac and format it as a date, Excel displays it as 1/2/1904 12:00 a.m. Excel for Windows displays the serial number 1 as 1/1/1900 12:00 a.m.

If you transfer files from Excel for Mac to Excel for Windows, this difference in the date systems should not cause a problem, because the date system is stored in each file. However, if you copy and paste between files with different date systems that originated on different platforms, dates may be displayed four years and one day away from their correct date.

 To change to the 1904 date system in Excel for Windows, follow these steps:  
 1. On the Tools menu in Excel 2003, click Options. In Excel 2007 and later go to Excel Options.
 2. In Excel 2003, click the Calculation tab, and then click to select the 1904 date system check box. In Excel 2007 and later click the Advanced option. Scroll down to When calculating this workbook: and select the Use 1904 date system checkbox.
 To change to the 1904 date system in Excel for Mac, follow these steps:  
 1. On the Excel menu, click Preferences.
 2. Under Formulas and Lists choose Calculation.
 3. Under Workbook options click to clear the 1904 date system check box

Referenser

For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
214233 Text or number converted to unintended number format in Excel (Detta kan vara på engelska)
214386 Maximum times in Microsoft Excel (Detta kan vara på engelska)
241072 Dates and times displayed as serial numbers when viewing formulas in Excel (Detta kan vara på engelska)
264372 How to control and understand settings in the Format Cells dialog box in Excel (Detta kan vara på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 214094 - Senaste granskning: den 8 maj 2014 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Nyckelord: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate KB214094

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com