Tiek par?d?ts k??das kods "0x80070646," "646" vai "1606", m??inot instal?t programmu komplekta Office atjaunin?jumus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2258121 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad m??in?t instal?t programmu komplekta Microsoft Office lietojumprogrammu atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, iesp?jams, tiks par?d?ti ??di k??du kodi.

1. k??da
0x80070646

2. k??da
646

3. k??da
?K??da 1606 Nevar?ja piek??t t?kla vietai %APPDATA%?

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja programm? Windows Installer ir radusies k??da. K??das kodu 0x80070646 un k??das kodu 646 ?ener? programma Windows Installer. ??s visp?r?j?s k??das nor?da, ka programm? Windows Installer ir radusies probl?ma. Ja j?su dator? rodas k??das, kas aprakst?tas sada?? "Simptomi", probl?mu var b?t izrais?jusi nepareiza v?rt?ba re?istr?.

RISIN?JUMS

Lai autom?tiski atjaunin?tu attiec?g?s re?istra atsl?gas, noklik??iniet uz pogas sada?? "Labot autom?tiski". Ja v?laties pats verific?t un atjaunin?t ??s atsl?gas, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".


Labot autom?tiski


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50461

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja pa?reiz neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam v?l?k to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.


Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rbaudiet AppData atsl?gas v?rt?bu re?istr?. Lai to izdar?tu, izpildiet ??s proced?ras darb?bas, kas attiecas uz j?su oper?t?jsist?mu.


Sist?mas Windows 7 un Windows Vista lietot?jiem
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit.
 2. Sarakst? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz Regedit.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. Re?istra redaktora detaliz?tas inform?cijas r?t? atrodiet AppData. ??s atsl?gas v?rt?bai j?b?t %USERPROFILE%\AppData\Roaming.
 5. Ja v?rt?ba nav %USERPROFILE%\AppData\Roaming, detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz AppData un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet %USERPROFILE%\AppData\Roaming un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. M??iniet instal?t atjaunin?jumu v?lreiz. Ja probl?ma netiek nov?rsta, atk?rtojiet ??s darb?bas, bet 3. darb?b? nor?d?t?s apak?atsl?gas viet? izmantojiet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Sist?mas Windows XP lietot?jiem
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Sarakst? Programs (Programmas) sarakst? noklik??iniet uz Regedit.exe. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Continue (Turpin?t).
 4. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 5. Re?istra redaktora detaliz?tas inform?cijas r?t? atrodiet AppData. ??s atsl?gas v?rt?bai j?b?t %USERPROFILE%\Application Data.
 6. Ja v?rt?ba nav %USERPROFILE%\Application Data, detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz AppData un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 7. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ievadiet %USERPROFILE%\Application Data un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Aizveriet re?istra redaktoru.
 9. M??iniet instal?t atjaunin?jumu v?lreiz. Ja probl?ma netiek nov?rsta, atk?rtojiet ??s darb?bas, bet 4. darb?b? nor?d?t?s apak?atsl?gas viet? izmantojiet ??das re?istra apak?atsl?gas:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2258121 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 17. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2258121

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com