Raksta ID: 2396571 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mu

Probl?mu risin?t?js Autom?tisk? Windows failu un mapju probl?mu diagnostic??ana un labo?ana var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.


?is probl?mu risin?t?js labo daudz da??du probl?mu. Papildinform?cijaPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Da?as ikonas ?aj?s atra?an?s viet?s tiek nejau?i main?tas pret cit?m ikon?m dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, Windows Vista vai Windows 7:
 • Mans dators
 • Windows Explorer
 • Darbvirsma
 • ?tr?s palai?anas josla

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka ikonu ke?atmi?a netiek atjaunin?ta pareizi.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Aizveriet visus atv?rtos logus, ja tiek par?d?ts dialoglodzi?? Aizveriet atv?rto programmu sazi?u.
 2. Izveidojiet re?istra v?rt?bu Max Cached Icons t?l?k nor?d?taj? re?istra apak?atsl?g?, ja re?istra v?rt?ba nepast?v, un p?c tam iestatiet ?o re?istra v?rt?bu uz 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. Dz?siet failu IconCache.db, kas atrodas ?aj? ce??:

  Windows XP
  %userprofile%\Local Settings\Application Data
  Windows Vista vai Windows 7
  %userprofile%\AppData\Local
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne un nov?rstu ?o probl?mu

Citas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

2394521 Nevar iztuk?ot atkritni sist?m? Windows XP vai Windows Vista
949109 K??da "Fails vai mape nepast?v" sist?m? Windows Vista
934160 K??da "T?kla vai failu at?auja" vai "mape nepast?v"
2394740 Nevar atlas?t vair?kus vienumus p?c jaunin??anas no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows Vista
813711 Izmai?as, kas veiktas attiec?b? uz mapes lielumu, skatu, ikonu vai poz?ciju, ir zaud?tas
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2396571 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2396571

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com