M??inot start?t Windows Update no izv?lnes S?kums, Windows Update logs ir tuk?s vai netiek atv?rts.

Jums vajadz?tu b?t iesp?jai piek??t t?mek?a vietnei Windows Update. Ja vietnei nevarat piek??t, m??iniet izmantot Windows Update probl?mu risin?t?ju, lai nov?rstu ?o probl?mu. Ja Windows Update joproj?m nevar start?t, m??iniet veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Instal?jiet jaun?ko Windows servisa pakotni.

  Ieg?t Windows XP 3. servisa pakotni

  Ieg?t Windows Server 2003 2. servisa pakotni

  Ieg?t Windows 2000 4. servisa pakotni
  Svar?gi! Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP vai Windows Server 2003, ieteicams instal?t programmu Internet Explorer 8, kas ir pieejama Microsoft lejupiel?des centr?.
 2. Autom?tisk?s atjaunin??anas iesl?g?ana.

  Lai autom?tiski iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it, dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas. Ja v?laties iesl?gt autom?tiskos atjaunin?jumus manu?li, noklik??iniet ?eit.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Labot ?o probl?mu
  Microsoft Fix it 50777
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Papildu metodes

Ja joproj?m nevarat start?t Windows Update, m??iniet izmantot t?l?k min?t?s metodes.

1. metode. Re?istr?jiet Windows Update failus

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Lai re?istr?tu failus, kas ir saist?ti ar Windows Update, izpildiet t?l?k min?tos nor?d?jumus.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet notepad un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Nokop?jiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c tam iel?m?jiet t?s programmas Piez?mjbloks log?:

  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUWEB.DLL /S REGSVR32 MUWEB.DLL /S REGSVR32 QMGR.DLL /S REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 3. Programmas Piez?mjbloks izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Visi faili (*.*).
 5. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet register.bat.
 6. Saglab?jiet failu register.bat darbvirsm?.
 7. Veiciet dubultklik??i uz faila register.bat, lai re?istr?tu Windows Update programmat?ras failus.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

2. metode. Aizst?jiet Windows Update mapi SoftwareDistribution

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Svar?gi! Ja izmantojat ?o metodi, rodas t?l?k min?t?s izmai?as.
 • Tiek atjaunin?ti faili, ko jau esat lejupiel?d?jis no Windows Update, bet tie faili, kurus v?l neesat instal?jis, vairs neb?s pieejami instal??anai. T?d?? jums ir nepiecie?ams lejupiel?d?t atjaunin?jumus v?lreiz.
 • Lejupiel?des v?sture tiks dz?sta.
Mape SoftwareDistribution tiek izmantota, lai glab?tu autom?tisk?s atjaunin??anas failus. Lai k? probl?mu nov?r?anas metodi izmantotu ??s mapes aizst??anu, izpildiet t?l?k min?tos nor?d?jumus.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet notepad un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Nokop?jiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c tam iel?m?jiet t?s programmas Piez?mjbloks log?:

  net stop wuauserv cd %systemroot% ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old net start wuauserv
 3. Programmas Piez?mjbloks izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Visi faili (*.*).
 5. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet Rename.bat.
 6. Saglab?jiet failu uz darbvirsmas.
 7. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz faila Rename.bat, lai p?rd?v?tu mapi SoftwareDistribution par SoftwareDistribution.old.
 8. M??iniet lejupiel?d?t atjaunin?jumus v?lreiz.

  Piez?me. Mape SoftwareDistribution tiek izveidota no jauna.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Lai ieg?tu papildinform?ciju

K? manu?li iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu

Lai manu?li iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas atv?rt?s programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ciln? Autom?tisk? atjaunin??ana noklik??iniet uz Autom?tiski (ieteicams) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Ierakstiet wuauclt /detectnow un p?c tam nospiediet Enter.
P?c autom?tisk?s atjaunin??anas iesl?g?anas gaidiet vienu stundu un p?c tam atk?rtoti mekl?jiet atjaunin?jumus.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2497281
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts
Attiecas uz:: Microsoft Windows jaunin?jumi
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.