M??inot start?t Windows Update no izv?lnes S?kt, Windows atjaunin??anas logs ir tuk?s vai nevar atv?rt.

Var piek??t Windows Updatet?mek?a vietne. Ja nevarat piek??t vietnei, m??iniet izmantotWindows atjaunin??anas probl?mu risin?t?ju lai nov?rstu ?o probl?mu. Ja Windows Update joproj?m netiek start?ts, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Instal?t jaun?ko Windows servisa pakotni.

  Ieg?t Windows XP 3. servisa pakotne

  Ieg?t Windows Server 2003 2. servisa pakotne

  Windows 2000 4. servisa pakotnes ieg??ana
  Svar?gi! Ja izmantojat Windows XP vai Windows Server 2003, m?s iesak?m jums Internet Explorer 8 instal??ana no Microsoft Download Center.
 2. iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu.

  Autom?tiski iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, noklik??iniet uz Labot pogas vai saites, noklik??iniet uz palaist Failu lejupiel?de un p?c tam veiciet darb?basLabot vednis. Ja v?laties manu?li iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu, noklik??iniet uz ?eit.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s probl?mas
  Microsoft Fix it 50777
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Papildu metodes

Ja joproj?m nevarat start?t Windows atjaunin??anas dator?, m??iniet ??s metodes.

1. metode: Re?istr?tu Windows atjaunin??anas faili

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Lai re?istr?tu ?os failus, kas saist?tas ar Windows atjaunin??anu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet Piez?mjbloks, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Nokop?jiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c tam iel?m?jiet t?s programmas Piez?mjbloks log?:

  REGSVR32 WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 WUPS.DLL /S 
  REGSVR32 WUAUENG.DLL /S 
  REGSVR32 WUAPI.DLL /S 
  REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S 
  REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S 
  REGSVR32 WUWEB.DLL /S 
  REGSVR32 MUWEB.DLL /S 
  REGSVR32 QMGR.DLL /S 
  REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 3. Notepad failu izv?ln? noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu sarakst? Visi faili (*. *).
 5. adreses lodzi?? faila v?rds un uzv?rdsRegister.
 6. Saglab?jiet failu Register. bat darbvirsm?.
 7. Veiciet dubultklik??i uz faila Register, lai re?istr?tu Windows Update failus.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

2. metode: Nomainiet mapi Windows Update SoftwareDistribution

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Svar?gi! ??s izmai?as rodas, izpildot ?o metodi:
 • Jau ir lejupiel?d?ti no Windows atjaunin??anas, bet v?l neesat instal?jis atjaunin?jumu faili vairs neb?s pieejami instal??anai. T?d?? nepiecie?ams lejupiel?d?t atjaunin?jumus v?lreiz.
 • Lejupiel?des v?sture tiks dz?sti.
Mapi SoftwareDistribution tiek izmantots, lai saglab?tu autom?tisko atjaunin??anu failus. Lai aizst?tu ?o mapi k? probl?mu nov?r?anas metodes, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet Piez?mjbloks, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Nokop?jiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c tam iel?m?jiet t?s programmas Piez?mjbloks log?:

  net stop wuauserv
  cd %systemroot%
  ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  net start wuauserv
 3. Notepad failu izv?ln? noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. Noklik??iniet uz Saglab?t k? tipu sarakst? Visi faili (*. *).
 5. adreses lodzi?? faila v?rds un uzv?rdsRename.bat.
 6. Saglab?jiet failu darbvirsm?.
 7. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz faila Rename.bat P?rd?v?jiet mapi SoftwareDistribution SoftwareDistribution. old.
 8. M??iniet v?lreiz lejupiel?d?t atjaunin?jumus.

  Piez?me.Tiek atk?rtoti izveidotas mapi SoftwareDistribution.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Lai ieg?tu papildinform?ciju

K? manu?li iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu

Lai iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu manu?li, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas darbojo??s programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet sysdm. cpl, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ciln? Autom?tisko atjaunin??anu , noklik??iniet uz autom?tiski (ieteicams)un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet cmdun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Tips wuauclt /detectnow, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
P?c autom?tisk?s atjaunin??anas iesl?g?ana pagaidiet vienu stundu un p?c tam v?lreiz mekl?t atjaunin?jumus.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2497281
P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 3. septembris
Attiecas uz:: Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Standard Edition, Microsoft Windows jaunin?jumi
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2497281
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.