Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho BizTalk Server 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2497794 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho Microsoft BizTalk Server 2009 ch?a hotfixes cho BizTalk Server 2009 các v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a máy ch? BizTalk 2009?

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Server 2009 C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update

M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, các gói tích l?y C?p Nh?t C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà đ? đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

Quan tr?ng Đ? ki?m tra xem li?u m?t gói d?ch v? m?i hơn ho?c Cumulative Update có s?n cho máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và Cumulative Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Cumulative update (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a t?t c? các hotfixes trư?c đ?n nay cho BizTalk Server năm 2009, t?t c? các hotfixes t? BizTalk Server 2006 và 2006 R2 b?n phát hành, và m?t s? thêm các tính năng m?i và c?i ti?n. M?t s? b?n s?a l?i quan tr?ng, tính năng và c?i ti?n trong service pack này là như sau:

T?t hơn đ? tin c?y, hi?u su?t, và quy mô cho các tính năng chính

 • HIPAA
 • C?i thi?n hi?u su?t khi m? và phê chu?n BizTalk b?n đ? trong Visual Studio
 • C?i thi?n hi?u su?t cho giao hàng đ? ra l?nh Orchestration
 • BizTalk Server Log v?n chuy?n
 • Theo d?i BizTalk

H? tr? c?i ti?n

 • EDI tr?m tr?n dàn nh?c
 • HIPAA tài li?u ch? bi?n
 • X? l? thư AS2 nén
 • X? l? tài li?u MIME ho?c S/MIME

Tính năng m?i

 • HIPAA 5010 Errata Schemas bao g?m
 • Giao di?n ngư?i dùng C?p Nh?t b?n đ?a hoá trong t?t c? các mi?n đ?a phương cho nh?ng thay đ?i thi?t k? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này
 • Kh? năng cho BizTalk Adapter cho TIBCO EMS đ? h? tr? k?t n?i SSL và giao hàng đ? ra l?nh thư
 • Kh? năng cho BizTalk Adapter cho TIBCO EMS đ? xóa b? các thư t? hàng đ?i JMS v?i các DeleteAfterPoll giá tr? đăng k?
Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? HIPAA 5010, truy c?p vào trang web m?ng phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
Phiên b?n đ? tài li?u HIPAA 5010

Hi?u su?t c? th? s?a ch?a

 • C? đ?nh m?t v?n đ? mà trong đó b?n có kinh nghi?m hi?u su?t kém khi b?n m? m?t b?n đ? n?u các lư?c đ? là t? m?t d? án riêng bi?t
 • C? đ?nh m?t v?n đ? mà thư đang nh?n đư?c ra kh?i tr?t t? trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh
Đ?i tuy?n BizTalk Server th? nghi?m mô h?nh C?p nh?t này như là m?t chương tr?nh thí đi?m cho BizTalk Server 2009. Vi?c s? d?ng trong tương lai c?a mô h?nh C?p nh?t này s? đư?c d?a trên thông tin ph?n h?i chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

BizTalk Server 2009 hotfixes đư?c bao g?m trong Cumulative Update 2 cho BizTalk Server 2009

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

B? đi?u h?p m?ng Microsoft BizTalk cho các ?ng d?ng doanh nghi?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
658155978156Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho doanh nghi?p PeopleSoft đ? g?i m?t thành ph?n giao di?n cho m?t h? th?ng PeopleSoft: "A chéo đ?i tư?ng h? th?ng chuy?n đ?i l?i đ? x?y ra"
658152Không áp d?ngM?t giá tr? đăng k? m?i đư?c g?i là DeleteAfterPoll có s?n. Giá tr? đăng k? DeleteAfterPoll xác đ?nh cho dù nh?ng l?i nói đư?c xóa t? hàng đ?i JMS sau khi h? đang thành công nh?n b?i BizTalk Adapter cho TIBCO EMS.

Sau khi b?n áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này trên m?t máy tính đang ch?y BizTalk Adapter cho TIBCO EMS, DeleteAfterPoll giá tr? đăng k? đư?c t?o ra t? đ?ng theo sau registry subkey n?u nó đ? không hi?n di?n và thi?t l?p đ? sai theo m?c đ?nh:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\BizTalkAdapters\Config\Global\Adapters\TibcoEMS
658153977331Kh?c ph?c: M?t hotfix có s?n mà cho phép BizTalk Adapter cho TIBCO EMS đ? h? tr? k?t n?i SSL và giao hàng đ? ra l?nh thư trong BizTalk Server 2006 R2 SP1 và BizTalk Server 2009

BizTalk Server v?n t?i b? đi?u h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
660231967606Kh?c ph?c: Các adapter BizTalk h? ph?c v? FTP không l?y các t?p tin thành công t? m?t máy ch? IBM AIX d?a trên FTP đư?c thi?t l?p mi?n đ?a phương fr_FR
669312959631Kh?c ph?c: Các adapter BizTalk h? ph?c v? FTP không g?i tin nh?n và s? ki?n l?i x?y ra khi FTP g?i c?ng s? d?ng "Thoát" như l?nh AfterPut trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
655463982634MIME ho?c S/MIME thư đ? k? ho?c m?t m? hóa này đư?c không phân tích m?t cách chính xác khi b?n s? d?ng các b? gi?i m? MIME/SMIME BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
673869983185Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t adapter SQL trong BizTalk Server 2006 R2 SP1 hay trong BizTalk Server 2009
6357042510752Kh?c ph?c: "Có r?t nhi?u y?u t? g?c" l?i khi b?n c? g?ng đ? xu?t kh?u bindings v? nh?n BizTalk Server 2009 qu?n tr? bàn đi?u khi?n
652513978059Kh?c ph?c: Các BizTalk Server máy ch? lưu tr? trư?ng h?p treo khi b?n s? d?ng m?t năng đ?ng WSS g?i c?ng
6598382501601Kh?c ph?c: B? nh? r? trong quá tr?nh Dllhost.exe mà máy ch? ?ng d?ng MQSAgent2 COM + khi b?n s? d?ng b? đi?u h?p MQSeries trong BizTalk Server

BizTalk Server EDI h? tr?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
5758622447322Kh?c ph?c: "39: ph?n t? d? li?u quá dài" l?i khi b?n s? d?ng m?t đư?ng ?ng d?n EDI đ? x? l? thư EDIFACT, BizTalk Server 2009
6450782510733Kh?c ph?c: HIPAA 5010 tuân th? lư?c đ? không phù h?p v?i lo?i m?i nh?t 1 TR3 Errata BizTalk Server 2009
652494980712Kh?c ph?c: Công nhân IIS x? l? s? c?, và MDNs không đư?c g?i đ?n bên g?i khi b?n s? d?ng các đư?ng ?ng d?n AS2EdiReceive trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
6524962191569Kh?c ph?c: M?t tài li?u HIPAA 837 b? đ?nh ch? b?t ng? trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009 n?u các "REF * G1" ph?n t? d? li?u và các "REF * 9F" không ph?i là ph?n t? d? li?u k?
6525102065966Kh?c ph?c: M?t h?p l? EDIFACT tin nh?n có ch?a m?t nhân v?t "+" trong các ph?n t? d? li?u b? đ?nh ch? khi b?n s? d?ng EDI nh?n đư?ng ?ng trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
6525122277313Kh?c ph?c: B?n không th? t?m t?p đ?u ra khi b?n ki?m tra m?t b?n đ? BizTalk Server 2006 R2 ho?c m?t b?n đ? BizTalk Server 2009 trong Visual Studio
6456352492615Kh?c ph?c: "Error: không h?p l? Adler32 checksum g?p" l?i khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n AS2 nén trong BizTalk Server 2009
6678552510514FIX: Phân không h?p l? AK3 đo?n trong m?t 12 X 997 ch?c năng s? th?a nh?n khi b?n g?i m?t trao đ?i HIPPA 837 BizTalk Server 2009
5632232510751M?t hotfix có s?n mà cho phép BizTalk Server 2009 đ? lo?i b? zero và không gian k? t? đư?c hàng đ?u ho?c d?u thư EDI
5632272510755Kh?c ph?c: Không chính xác AK901 ph?n t? d? li?u trong 997 ch?c năng ACK thư khi b?n s? d?ng BizTalk Server 2009 đ? nh?n đư?c m?t tài li?u 837

BizTalk Server Administration Tools & Developer Tools

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
6554272148970Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n soát h?p th?c b?n đ? BizTalk BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009 n?u b?n đ? và lư?c đ? c?a nó đang ? trong m?t d? án riêng bi?t
6582242285536Kh?c ph?c: Ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? m? m?t b?n đ? BizTalk trong Microsoft Visual Studio n?u các lư?c đ? c?a b?n đ? đư?c tham chi?u t? m?t d? án BizTalk BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
655996976613Kh?c ph?c: L?nh "btstask addresource" và "btstask listapp" l?nh tr? l?i không phù h?p LUID đ?nh d?ng BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
6582192028622FIX: BizTalk Server Log v?n chuy?n không thành công khi các tham s? "daystokeep" đư?c thi?t l?p đ? 1 trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009

BizTalk máy ch? h?p thư và đ?i l? tin nh?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
658197980453Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng tùy ch?nh d?ng đáp ?ng khi nó s? d?ng các adapter g?i đ? g?i hơn 100 thư trên m?t máy ch? đang ch?y BizTalk Server 2006 R2 ho?c BizTalk Server 2009
6582222224680Kh?c ph?c: Vi?c làm đ?i l? "messagebox_parts_cleanup_biztalkmsgboxdb" SQL Server ch?y r?t ch?m trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009

BizTalk h? ph?c v? đư?ng ?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
655436977529Kh?c ph?c: N?i dung c?a m?t tài li?u MIME ho?c S/MIME b? m?t trong BizTalk Server
655458/655452979709Kh?c ph?c: "giá tr? thu?c tính không h?p l? 'id': thu?c tính ID trùng l?p" thông báo l?i khi b?n s? d?ng các đư?ng ?ng d?n XMLReceive hay các đư?ng ?ng d?n XMLTransmit nh?n ho?c g?i tin nh?n trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
658199983387Kh?c ph?c: Tin nh?n không đư?c chuy?n không chính xác b?i m?t c?ng g?i đ? theo d?i BAM đư?c kích ho?t trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009

BizTalk Server theo d?i

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
6582172153742Kh?c ph?c: Trư?ng h?p d?ch v? m? côi DTA đư?c t?o ra b?i giao thông v?n t?i sao lưu trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009
6520392508913Kh?c ph?c: BizTalk tài li?u theo d?i có th? ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t cumulative update package 1 cho BizTalk 2009
658181977289Kh?c ph?c: D? li?u trong b?ng TDDS_FailedTrackingData không xóa b? b?i vi?c làm DTA t?y và đ?i l? lưu tr? SQL Server trong BizTalk Server

Ho?t đ?ng kinh doanh BizTalk Server Giám sát (BAM)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
6296502475812Kh?c ph?c: "thu?c tính phím không t?m th?y khi ch? bi?n" l?i khi b?n ch?y m?t gói BAM SSIS trong BizTalk Server 2009

BizTalk Server XLANG công c?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
658198981748Kh?c ph?c: Thư đang nh?n đư?c ra kh?i tr?t t? trong dàn nh?c giao hàng đ? ra l?nh trong m?t nư?c hay th?c u?ng bù BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong BizTalk Server 2009

Thi?t l?p máy ch? BizTalk

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài vi?t KB Mô tả
6614002505632Kh?c ph?c: SQL đ? án không đư?c c?p nh?t n?u b?n đ?i tên m?t nhóm BizTalk máy ch? trư?c khi cài đ?t m?t hotfix C?p nh?p SQL gi?n đ? c?a cơ s? d? li?u BizTalk Server 2009

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 2 cho BizTalk Server 2009

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update is now available t? Microsoft. Tuy nhiên, các gói cumulative update là nh?m s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update C?p Nh?t gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2009. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho gói c? th? tích l?y b?n c?p nh?t này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix Download Available" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không nh?n th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

V?n đ? đư?c bi?t đ?n

Sau khi b?n cài đ?t BizTalk Server 2009 Cu, b?n có th? g?p ph?i sau đây đư?c bi?t đ?n v?n đ?:
 • B?n t?o ra m?t d? án BizTalk Server 2009 trong Visual Studio.
 • B?n t?o ra m?t đư?ng ?ng d?n nh?n. Sau đó, b?n thêm các XML Disassembler thành ph?n đư?ng ?ng d?n đ?n giai đo?n disassembler nh?n đư?ng ?ng d?n.
 • B?n ch?n các XML Disassembler thành ph?n, và sau đó b?n c? g?ng c?u h?nh gi?n đ? tài li?u b?ng cách nh?p vào ellipsis bên c?nh các Lư?c đ? tài li?u b?t đ?ng s?n.
Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Giá tr? thu?c tính không h?p l? 'id': thu?c tính ID trùng l?p.
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Tránh vi?c t?o ra m?t đư?ng ?ng d?n b?ng cách s? d?ng XML Disassembler khi b?n xác nh?n m?t gi?n đ?.
 • S? d?ng các đư?ng ?ng d?n m?c đ?nh XMLReceive, và c?u h?nh thu?c tính c?a nó trong BizTalk Server qu?n tr? bàn đi?u khi?n theo các bư?c sau: b?m ellipsis bên c?nh XMLReceiveB?t đ?ng s?n đ?t ValidateDocument True, Set b?t đ?ng s?n DocumentSpecNames như Gi?n đ? tên, Đ?y đ? L?p ráp Tên.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft BizTalk Server 2009 đư?c cài đ?t.

Ngoài ra, các tính năng sau đây có m?t s? hotfixes tương ?ng trong b?n c?p nh?t này. Đ? áp d?ng hotfix tương ?ng, các thành ph?n ph?i đư?c cài đ?t.

Microsoft BizTalk adapter cho doanh nghi?p ?ng d?ng (c?ng đư?c g?i là BizTalk LOB adapter)

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Chú ý Hotfixes cho Microsoft BizTalk adapter cho các ?ng d?ng doanh nghi?p đư?c bao g?m trong m?t gói riêng bi?t có tên là "BizTalk LOB b? đi?u h?p."

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này cumulative update.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Server 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Admin_server_logic.SQLKhông áp d?ng72,83214-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Biztalkcommon.targetsKhông áp d?ng10,68114-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Biztalkmsgboxdbsps.SQLKhông áp d?ng57,21114-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng467,99614-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng328,00614-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Btsasmext.dll3.8.463.2888,66414-Mar-201116: 21x86
Btsedimessagecontenttables.SQLKhông áp d?ng2.07014-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Btshttpreceive.dll3.8.463.2184,67214-Mar-201116: 21x86
Btsmessageagent.dll3.8.463.2713,05614-Mar-201116: 21x86
Btsmetadataom.dll3.8.463.2427,87214-Mar-201116: 21x86
Btsmimecomps.dll3.8.463.2161,11214-Mar-201116: 21x86
Btsmsgcore.dll3.8.463.21,248,60014-Mar-201116: 21x86
Btstask.exe3.8.463.291,98414-Mar-201116: 21x86
Btswmiprovider.dll3.8.463.2617,31214-Mar-201116: 21x86
Exsmime.dll14.0.639.11207,63214-Mar-201116: 21x86
Interop.xceedftplib.dll3.8.463.259,24014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.adapter.Runtime.dll3.8.463.283,84814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.admin.dll3.8.463.21,386,37614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.8.463.2378,76014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.consuming.dll3.8.463.2259,98414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Publishing.dll3.8.463.2173,96814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.8.463.2210,83214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.463.211,66414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Administration.ediext.dll3.8.463.21,517,45614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Administration.snapin.dll3.8.463.23,528,59214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.463.2567,20014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.artifactbrowser.dll3.8.463.2198,53614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.8.463.24,196,22414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.463.211,66414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.463.2714,62414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.463.211,66414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.463.211,68014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.463.211,68814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.463.2100,22414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.coreadaptermgmt.dll3.8.463.2104,32814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.463.218,80814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.463.2350,07214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.8.463.2919,43214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.8.463.292,04014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.8.463.25,576,60014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.8.463.2382,85614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.partneragreementmanager.dll3.8.463.2460,70414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.8.463.2190,35214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.schemaeditorextension.dll3.8.463.2202,64814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.8.463.2182,13614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.8.463.2128,92014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.463.217,79214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.463.2505,72014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.8.463.2145,30414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.463.279,77614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.compiler.dll3.8.463.2157,57614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.8.463.2128,88814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.8.463.292,02414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.463.211,68014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.463.211,65614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.463.2198,52014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.463.22,299,79214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.pamsps.SQL.dll3.8.463.211,64014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.8.463.211,64814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.8.463.2296,84814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.463.2292,72814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.463.2198,53614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.463.2214,91214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.8.463.251,06414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.463.2874,35214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.trackingservice.dll3.8.463.246.984 ngư?i14-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Webservices.dll3.8.463.2259,96814-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.Webservices.serverproxy.dll3.8.463.251,09614-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.463.246.984 ngư?i14-Mar-201116: 21x86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.8.463.283,84014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.463.232,66414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.463.241,38414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.463.2341,90414-Mar-201116: 21x86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.463.2104,31214-Mar-201116: 21x86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.463.2247,68014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.463.2272,24014-Mar-201116: 21x86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.463.2120,70414-Mar-201116: 21x86
Mqsagent.dll3.8.463.2183,63214-Mar-201116: 21x86
Msgbox_application_logic.SQLKhông áp d?ng535,16214-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng570,69614-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Pamsps.SQLKhông áp d?ng271,48014-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Pamtables.SQLKhông áp d?ng102,56614-Mar-201116: 21Không áp d?ng
Wssadacfg.dll3.8.463.2117,08014-Mar-201116: 21x86
Xceedftpbiztalk.dll3.8.463.2305,50414-Mar-201116: 21x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Server 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Admin_server_logic.SQLKhông áp d?ng72,83214-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Biztalkcommon.targetsKhông áp d?ng10,68114-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Biztalkftp.dll3.8.463.2305,50414-Mar-201116: 25x86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLKhông áp d?ng57,21114-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Bts_administration_logic.SQL.enKhông áp d?ng467,99614-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQL.enKhông áp d?ng328,00614-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Btsasmext.dll3.8.463.2888,66414-Mar-201116: 25x86
Btsedimessagecontenttables.SQLKhông áp d?ng2.07014-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Btshttpreceive.dll3.8.463.2184,67214-Mar-201116: 25x86
Btshttpreceive.dll3.8.463.2286,04814-Mar-201116: 25x64
Btsmessageagent.dll3.8.463.21,346,91214-Mar-201116: 25x64
Btsmessageagent.dll3.8.463.2713,05614-Mar-201116: 25x86
Btsmetadataom.dll3.8.463.2427,87214-Mar-201116: 25x86
Btsmimecomps.dll3.8.463.2161,11214-Mar-201116: 25x86
Btsmsgcore.dll3.8.463.21,248,60014-Mar-201116: 25x86
Btsmsgcore.dll3.8.463.21,977,68814-Mar-201116: 25x64
Btstask.exe3.8.463.291,98414-Mar-201116: 25x86
Btswmiprovider.dll3.8.463.2617,31214-Mar-201116: 25x86
Exsmime.dll14.0.639.11207,63214-Mar-201116: 25x86
Interop.xceedftplib.dll3.8.463.259,24014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.adapter.Runtime.dll3.8.463.283,84814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.admin.dll3.8.463.21,386,37614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.8.463.2378,76014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.consuming.dll3.8.463.2259,98414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Publishing.dll3.8.463.2173,96814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.8.463.2210,83214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.463.211,66414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Administration.ediext.dll3.8.463.21,517,45614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Administration.snapin.dll3.8.463.23,528,59214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.463.2567,20014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.artifactbrowser.dll3.8.463.2198,53614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.8.463.24,196,22414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.463.211,66414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.463.2714,62414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.463.211,66414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.463.211,68014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.463.211,68814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.463.2100,22414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.coreadaptermgmt.dll3.8.463.2104,32814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.463.218,80814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.463.2350,07214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.8.463.2919,43214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.8.463.292,04014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.8.463.25,576,60014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.8.463.2382,85614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.partneragreementmanager.dll3.8.463.2460,70414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.8.463.2190,35214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.schemaeditorextension.dll3.8.463.2202,64814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.8.463.2182,13614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.8.463.2128,92014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.463.217,79214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.463.2505,72014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.8.463.2145,30414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.463.279,77614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.compiler.dll3.8.463.2157,57614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.8.463.2128,88814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.8.463.292,02414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.463.211,68014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.463.211,65614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.463.2198,52014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.463.22,299,79214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.pamsps.SQL.dll3.8.463.211,64014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.8.463.211,64814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.8.463.2296,84814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.463.2292,72814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.8.463.2292,72814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.463.2198,53614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.463.2214,91214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.8.463.251,06414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.463.2874,35214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Tom.dll3.8.463.2874,35214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.trackingservice.dll3.8.463.246.984 ngư?i14-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Webservices.dll3.8.463.2259,96814-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.Webservices.serverproxy.dll3.8.463.251,09614-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.463.246.984 ngư?i14-Mar-201116: 25x86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.8.463.283,84014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.463.232,66414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.463.241,38414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.463.2341,90414-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.463.2104,31214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.463.2104,31214-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.463.2247,68014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.463.2247,68014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.463.2272,24014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.463.2272,24014-Mar-201116: 25x86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.463.2120,70414-Mar-201116: 25x86
Mqsagent.dll3.8.463.2183,63214-Mar-201116: 25x86
Mqsagent.dll3.8.463.296,59214-Mar-201116: 25x64
Msgbox_application_logic.SQLKhông áp d?ng535,16214-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng570,69614-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Pamsps.SQLKhông áp d?ng271,48014-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Pamtables.SQLKhông áp d?ng102,56614-Mar-201116: 25Không áp d?ng
Wssadacfg.dll3.8.463.2117,08014-Mar-201116: 25x86
Cho t?t c? các h? tr? các phiên b?n c?a Microsoft BizTalk adapter cho các ?ng d?ng doanh nghi?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bautil.dll1.0.5104.298,12818-Feb-201114: 44x86
Btasysutil.dll1.0.5104.215,70418-Feb-201114: 44x86
Btcore.dll1.0.5104.22,143,56818-Feb-201114: 44x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.bizutil.dll1.0.5104.2156,55218-Feb-201114: 44x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.corereceiver.dll1.0.5104.232,14418-Feb-201114: 44x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.coretransmitter.dll1.0.5104.239,83218-Feb-201114: 44x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.tibcoems.dll1.0.5104.288,96818-Feb-201114: 44x86
Psosa.dll1.0.5104.2260,43218-Feb-201114: 44x86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2497794 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk 2009 Accelerator for HL7 Standard
 • Microsoft BizTalk 2009 Accelerator for HL7 Enterprise
 • Microsoft BizTalk 2009 Accelerator for SWIFT Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk 2009 Accelerator for SWIFT Standard Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbmt KB2497794 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2497794

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com