"0x8007066A" ho?c "66A" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Khuôn kh? .NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i h? th?ng tham nh?ng trên máy tính c?a b?n. Ví d?, máy tính c?a b?n có th? đ? h?ng đ?a c?ng l?nh v?c, ho?c m?t ?ng d?ng có th? đ? ghi đè t?p tin Khuôn kh? .NET.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây theo th? t? chúng đư?c li?t kê.

Phương pháp 1: Fix MSI ph?n m?m C?p Nh?t ki?m nh?p tham nh?ng v?n đ?

 1. Đ? kh?c ph?c MSI ph?n m?m C?p Nh?t ki?m nh?p tham nh?ng v?n đ? t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c liên k?t, và sau đó nh?p vào ch?y trong cácXem t?i v? . Sau đó, làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
  Lưu ?: S?a ch?a nó không áp d?ng cho Windows 8 ho?c Windows RT.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Kh?c ph?c s? c? này
  Microsoft Fix nó 50123
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ? Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?, nhưng vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows. N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact hay DVD, và sau đó ch?y nó trên máy tính có s? c?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y xem Làm th? nào đ? s?a v?n đ? l?i ki?m nh?p c?p nh?t ph?n m?m MSI.
 2. Truy c?p vào Windows Update, và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a. Ho?c, C?p Nh?t Microsoft Security Essentials.
 3. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t Khuôn kh? .NET.
N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: S?a ch?a Khuôn kh? .NET

T?i v? các Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? đ? s?a ch?a các phiên b?n sau đây c?a NET Framework, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t c?a NET Framework:
 • Khuôn kh? .NET 4
 • Khuôn kh? .NET 3.5 SP1
 • Các.NET Framework 3,0 SP2
 • Các.NET Framework 2.0 SP2
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Phiên b?n 2 c?a công c? s?a ch?a Microsoft Khuôn kh? .NET có s?n. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ho?c n?u b?n đang s? d?ng phiên b?n khác c?a Khuôn kh? .NET, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: Th? công t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Đ? t? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Windows Update ho?c Microsoft Update.
 2. Đ? xem l?ch s? C?p Nh?t c?a b?n, th?c hi?n m?t trong các th? sau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows:
  • N?u b?n đang ch?y Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista, h?y nh?p vào xem l?ch s? C?p Nh?t trong ngăn bên trái c?a Panel điều khiển.
  • N?u b?n đang ch?y Windows XP, nh?p vào xem l?i l?ch s? C?p Nh?t c?a b?n trong ngăn bên trái c?a Panel điều khiển.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, t?m th?y b?n C?p Nh?t có ch?a m? l?i, và lưu ? s? bài vi?t ki?n th?c cơ s? (KB) cho b?n c?p nh?t mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Đi t?i Windows t?i hàng tu?n.
 5. Trong h?p Trung tâm t?i v? tra c?u ? đ?u trang, h?y nh?p KB và sau đó g? s? bài vi?t đ? b?n C?p Nh?t.
 6. Nh?n Enter ho?c nh?p vào bi?u tư?ng tra c?u.

  Ví d?, n?u s? bài KB, đư?c li?t kê cho b?n C?p Nh?t là 123456, nh?p KB123456 vào ô tra c?u, và sau đó nh?n Enter ho?c nh?p bi?u tư?ng tra c?u. (Bi?u tư?ng tra c?u trông gi?ng như m?t kính lúp tr?ng.)
 7. Trong danh sách K?t qu? tra c?u , xác đ?nh v? trí bài KB mà b?n tra c?u, và sau đó vào bài vi?t đó.
 8. Nh?p vào t?i xu?ng, và sau đó nh?p vào lưu trong hộp thoại T?p t?i xu?ng .
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  8. nh?p vào t?i xu?ng, và sau đó nh?p vào lưu trong hộp thoại t?p t?i xu?ng.
 9. Trong ti?t ki?m trong danh sách, b?m vào máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vào lưu.
 10. Trên máy tính c?a b?n, xác đ?nh v? trí các t?p tin b?n đ? t?i xu?ng, và sau đó nh?p đúp vào t?p tin đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
Lưu ?: N?u b?n C?p Nh?t là không c?n thi?t cho máy tính c?a b?n, b?n C?p Nh?t s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n C?p Nh?t v?n không thành công v?i m?t trong các m? l?i, h?y th? phương pháp 4.

Phương pháp 4: G? b? cài đ?t chuyên bi?t và cài đ?t chuyên bi?t l?i các.NET Framework

S? d?ng công c? d?n d?p Khuôn kh? .NET đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t nhi?u phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n.

Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. ki?m xu?t Khuôn kh? .NET d?n d?p công c? c?a hư?ng d?n s? d?ng.
 2. T?i v? các Khuôn kh? .NET d?n d?p công c?.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào M?, và sau đó nh?p vào Trích xu?t bây gi?.
 4. Trong các t?p tin mà b?n trích xu?t, b?m đúp vào cleanup_tool.exe.
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, cung c?p m?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p t?c.
 5. Trong các B?n có mu?n ch?y các Khuôn kh? .NET thi?t l?p Cleanup Utility? tin thư thoại, b?m vào .
 6. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 7. Trong c?a s? các s?n ph?m đ? d?n d?p , nh?p vào danh sách, ch?n Khuôn kh? .NET - t?t c? các phiên b?nvà sau đó b?m D?n d?p ngay.
  Lưu ? Công c? d?n d?p không cho phép b?n lo?i b? Khuôn kh? .NET 2.0 trong Windows Vista ho?c các phiên b?n m?i hơn c?a Windows v? Khuôn kh? .NET đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t thành ph?n hệ điều hành.
 8. Sau khi Khuôn kh? .NET đư?c l?y ra, kh?i đ?ng l?i máy tính.
 9. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n sau:
  NET Framework 1.1

  Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1 (SP1)

  Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 (đi?u này c?ng s? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0 SP2 và các.NET Framework 3,0 SP2)
 10. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 11. Truy c?p vào Windows Update m?t l?n n?a, và sau đó ki?m tra và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 12. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t Khuôn kh? .NET.

Đ? bi?t thêm thông tin

N?u v?n không gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ph?i ký sự tìm kéo b? sung c?a b?n đ? Microsoft Support có th? giúp b?n g? r?i các v?n đ?. Đ? ký sự tìm kéo, h?y làm theo các bư?c Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft s? khai thác g? và khai thác g? ti?t đ? thu th?p thông tin kh?c ph?c s? c? b? sung trư?c khi b?n liên h? v?i H? tr? c?a Microsoft.

T?m thêm l?i khuyên, th? thu?t, và cơ h?i h?c t?p trên các web site kinh doanh nh?.

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 2507641
Đánh giá cu?i cùng: 14 Tháng Sáu 2014
Áp d?ng: Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2507641
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.