Thay th? m?t b? m?t ho?c b? hư h?ng Microsoft Office 2007 ho?c khóa s?n ph?m 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2548260 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i pháp

Bư?c 1: T?m khóa s?n ph?m ban đ?u c?a b?n đ?u tiên

N?u b?n đ? không đư?c tra c?u ch?a khóa s?n ph?m văn ph?ng ban đ?u c?a b?n, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c đư?c cung c?p trong các liên k?t này đ?u tiên:

Xác đ?nh v? trí c?a b?n khóa s?n ph?m Microsoft Office 2007

Xác đ?nh v? trí c?a b?n khóa s?n ph?m Microsoft Office 2003

Bư?c 2: Ch?n k?ch b?n c?a b?n

N?u b?n v?n g?p v?n đ? t?m khóa s?n ph?m c?a b?n và b?n cho r?ng nó b? m?t, ho?c n?u b?n đ? đ?t khóa s?n ph?m và nó b? hư h?i, ch?n tùy ch?n mà t?t nh?t mô t? các k?ch b?n c?a b?n:

B?n mua các văn ph?ng t?i m?t c?a hàng bán l?

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

B?n mua văn ph?ng tr?c tuy?n

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

B?n t?i v? m?t phiên b?n dùng th? c?a văn ph?ng

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Khi b?n mua máy tính c?a b?n, văn ph?ng đ? vào nó

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Công ty ho?c trư?ng h?c c?a b?n cung c?p văn ph?ng

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Tham kh?o

B?n có v?n đ? v? t?m khóa s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n?
T?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? T?m khóa s?n ph?m Office 2007 c?a b?n.

Là b?n g?p 'khóa s?n ph?m không h?p l?' lo?i l?i soát h?p th?c trong văn ph?ng?
T?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? s?n ph?m không h?p l? quan tr?ng l?i trong Office 2007 ho?c năm 2003.

B?n có đ? cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t các thông tin v? văn ph?ng?
T?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t Microsoft Office 2007.Thu?c tính

ID c?a bài: 2548260 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Student 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
  • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
T? khóa: 
kbsurveytest kbcip kbmt KB2548260 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2548260

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com