Mô t? v? C?p Nh?t Visio 2010 2553444: 8 tháng 4 năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2553444 cho Microsoft Visio 2010 đ? đư?c phát hành ngày 8 tháng 4 năm 2014. Các liên k?t t?i v? cho b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m ? đây.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Visio 2010. Nó c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t


Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft Visio 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2460061 Mô t? c?a Visio 2010 SP1
2687468 Mô t? c?a Visio 2010 SP2


T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (khuy?n cáo).

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n ti?t ki?m m?t Visio b?n v? như là m?t web site (*.htm; *.html). Khi b?n s? xem theo web site trong trình duyệt Web, các tra c?u nâng cao ch?c năng có th? không làm vi?c.
 • Trong phiên b?n ti?ng Slovenia Visio 2010, khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i cỡ phông c?a văn b?n b?ng cách ch?n m?t giá tr? m?i t? danh sách Kích thư?c phông ch? , cỡ phông c?a văn b?n khác nhau t? nh?ng g? đ? đư?c l?a ch?n.
 • M?t thông báo l?i đư?c hi?n th? khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i cỡ phông c?a văn b?n b?ng cách ch?n m?t giá tr? m?i t? danh sách Kích thư?c phông ch? .
  Lưu ? V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n ch? các ngôn ng? phiên b?n sau c?a Visio 2010 SP2:
  • Ti?ng Hy L?p
  • Ti?ng Na Uy
  • Ti?ng Ba Lan
  • Slovakia
  • Ti?ng Tây Ban Nha
  • Ti?ng Th? Nh? K?


Bi?t thêm thông tin

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

32-bit

Thông tin t?p tin Visio-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
AEC.dll14.0.7107.5000906,43207 tháng 8 năm 201312:19
Brtview.dll14.0.7118.5000140.00011 tháng hai năm 201407:55
Bstorm.dll14.0.7107.5000585,41607 tháng 8 năm 201312:19
Codeedit.dll14.0.7118.500042,69611 tháng hai năm 201407:55
Dbengr.dll14.0.7118.5000662,72011 tháng hai năm 201407:55
Dbshare.dll14.0.7118.500084,74411 tháng hai năm 201407:55
Drilldwn.dll14.0.7107.5000927,93613 tháng 8 năm 201314:33
Dwgcnv.dll14.0.7107.5000146,08807 tháng 8 năm 201311:29
Dwgdp.dll14.0.7107.50005,884,59207 tháng 8 năm 201311:40
Editors.dll14.0.7118.500039,11211 tháng hai năm 201407:55
Elements.dll14.0.7118.5000202,44811 tháng hai năm 201407:55
Elemutil.dll14.0.7118.5000113,38411 tháng hai năm 201407:55
Extract.dll14.0.7118.5000235,24811 tháng hai năm 201407:55
Facility.dll14.0.7107.50001,014,96007 tháng 8 năm 201312:20
Gantt.dll14.0.7107.5000954,03207 tháng 8 năm 201312:19
HVAC.dll14.0.7107.5000349,36007 tháng 8 năm 201312:20
Imcommon.dll14.0.7118.5000507,09611 tháng hai năm 201407:55
Imutil.dll14.0.7118.5000147,65611 tháng hai năm 201407:55
Imwdd.dll14.0.7118.5000172,24011 tháng hai năm 201407:55
Logelems.dll14.0.7118.5000736,48811 tháng hai năm 201407:55
Logview.dll14.0.7118.5000357,61611 tháng hai năm 201407:55
Modeleng.dll14.0.7118.5000469,68011 tháng hai năm 201407:55
OrgChart.dll14.0.7107.50001,192,65607 tháng 8 năm 201312:19
Orgchwiz.dll14.0.7107.5000459,97607 tháng 8 năm 201312:19
Ormelems.dll14.0.7118.5000330,97611 tháng hai năm 201407:55
Pdsbase.dll14.0.7118.5000347,36811 tháng hai năm 201407:55
PE.dll14.0.7107.5000550,06407 tháng 8 năm 201312:19
Propmgr.dll14.0.7118.500061,14411 tháng hai năm 201407:55
Report.dll14.0.7118.5000172,75211 tháng hai năm 201407:55
Savasweb.dll14.0.7118.5000425,64811 tháng hai năm 201407:55
SG.dll14.0.7107.50001,581,22407 tháng 8 năm 201312:20
Sqlshare.dll14.0.7118.5000196,84811 tháng hai năm 201407:55
Stylemgr.dll14.0.7118.5000102,09611 tháng hai năm 201407:55
Suminfo.dll14.0.7118.500051,93611 tháng hai năm 201407:55
Timesoln.dll14.0.7107.5000955,58407 tháng 8 năm 201312:19
UML.dll14.0.6107.50001,655,15205 tháng b?y, 201109:48
Verbwind.dll14.0.7118.5000122,05611 tháng hai năm 201407:55
Visbrgr.dll14.0.7107.500010,042,05613 tháng 8 năm 201314:40
Viscolor.dll14.0.7107.5000224,43213 tháng 8 năm 201314:33
Visdlgu.dll14.0.7005.1000135,24005 tháng 10 năm 201107:29
Visgrf.dll14.0.7107.5000553,64013 tháng 8 năm 201314:32
Visicon.exe14.0.7109.50001,498,28004-tháng chín-201316:13
Visio.exe14.0.7118.50001,483,42412 tháng hai năm 201417:24
Vislib.dll14.0.7118.500013,462,69612 tháng hai năm 201417:24
VisOcx.dll14.0.7006.1000405,10420 tháng 12 năm 201116:08
Visshe.dll14.0.7011.1000901,30408 tháng 3 năm 201316:06
Vissupp.dll14.0.7107.5000540,32007 tháng 8 năm 201312:19
Visutils.dll14.0.7107.5000450,21607 tháng 8 năm 201312:19
Visweb.dll14.0.7107.5000699,59207 tháng 8 năm 201312:20
Xfunc.dll14.0.7107.5000454,33607 tháng 8 năm 201312:20

Visiointl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Meres.dll14.0.7107.50001,051,88807 tháng 8 năm 201312:20
Visintl.dll14.0.7005.1000762,96801 tháng 12 năm 201114:51

64-bit

Thông tin t?p tin Visio-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
AEC.dll14.0.7107.50001,572,54407 tháng 8 năm 201312:25
Brtview.dll14.0.7118.5000187,61611 tháng hai năm 201416:38
Bstorm.dll14.0.7107.5000947,91207 tháng 8 năm 201312:25
Codeedit.dll14.0.7118.500053,96011 tháng hai năm 201416:38
Dbengr.dll14.0.7118.50001,198,27211 tháng hai năm 201416:38
Dbshare.dll14.0.7118.5000100,10411 tháng hai năm 201416:38
Drilldwn.dll14.0.7107.50001,757,88813 tháng 8 năm 201314:30
Dwgcnv.dll14.0.7107.5000222,37607 tháng 8 năm 201311:38
Dwgdp.dll14.0.7107.50009,390,25607 tháng 8 năm 201311:52
Editors.dll14.0.7118.500045,25611 tháng hai năm 201416:38
Elements.dll14.0.7118.5000261,32811 tháng hai năm 201416:38
Elemutil.dll14.0.7118.5000147,68811 tháng hai năm 201416:38
Extract.dll14.0.7118.5000341,74411 tháng hai năm 201416:38
Facility.dll14.0.7107.50001,622,70407 tháng 8 năm 201312:25
Gantt.dll14.0.7107.50001,562,28807 tháng 8 năm 201312:25
HVAC.dll14.0.7107.5000597,68007 tháng 8 năm 201312:25
Imcommon.dll14.0.7118.5000681,17611 tháng hai năm 201416:38
Imutil.dll14.0.7118.5000193,73611 tháng hai năm 201416:38
Imwdd.dll14.0.7118.5000231,12011 tháng hai năm 201416:38
Logelems.dll14.0.7118.50001,035,49611 tháng hai năm 201416:38
Logview.dll14.0.7118.5000492,27211 tháng hai năm 201416:38
Modeleng.dll14.0.7118.5000652,97611 tháng hai năm 201416:38
OrgChart.dll14.0.7107.50001,817,80807 tháng 8 năm 201312:25
Orgchwiz.dll14.0.7107.5000716,48807 tháng 8 năm 201312:25
Ormelems.dll14.0.7118.5000441,05611 tháng hai năm 201416:38
Pdsbase.dll14.0.7118.5000481,51211 tháng hai năm 201416:38
PE.dll14.0.7107.5000970,92807 tháng 8 năm 201312:25
Propmgr.dll14.0.7118.500076,50411 tháng hai năm 201416:38
Report.dll14.0.7118.5000231,63211 tháng hai năm 201416:38
Savasweb.dll14.0.7118.5000588,46411 tháng hai năm 201416:38
SG.dll14.0.7107.50002,241,19207 tháng 8 năm 201312:25
Sqlshare.dll14.0.7118.5000252,65611 tháng hai năm 201416:38
Stylemgr.dll14.0.7118.5000133,32811 tháng hai năm 201416:38
Suminfo.dll14.0.7118.500062,17611 tháng hai năm 201416:38
Timesoln.dll14.0.7107.50001,661,63207 tháng 8 năm 201312:25
UML.dll14.0.6107.50002,570,60805 tháng b?y, 201109:48
Verbwind.dll14.0.7118.5000149,19211 tháng hai năm 201416:38
Visbrgr.dll14.0.7107.500015,708,87213 tháng 8 năm 201314:35
Viscolor.dll14.0.7107.5000308,91213 tháng 8 năm 201314:30
Visdlgu.dll14.0.7005.1000215,62405 tháng 10 năm 201107:31
Visgrf.dll14.0.7107.5000856,74413 tháng 8 năm 201314:34
Visicon.exe14.0.7109.50001,498,28004-tháng chín-201316:20
Visio.exe14.0.7118.50001,484,44812 tháng hai năm 201417:24
Vislib.dll14.0.7118.500019,324,07212 tháng hai năm 201417:24
VisOcx.dll14.0.7006.1000441,96820 tháng 12 năm 201115:42
Visshe.dll14.0.7011.1000977,06406 tháng 3 năm 201301:32
Vissupp.dll14.0.7107.5000737,44007 tháng 8 năm 201312:25
Visutils.dll14.0.7107.5000773,80007 tháng 8 năm 201312:25
Visweb.dll14.0.7107.50001,238,21607 tháng 8 năm 201312:25
Xfunc.dll14.0.7107.5000827,07207 tháng 8 năm 201312:25

Visiointl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Meres.dll14.0.7107.50001,053,42407 tháng 8 năm 201312:25không áp d?ng
Visintl.dll14.0.7005.1000762,98401 tháng 12 năm 201114:35không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Windows 7, Windows Vista và Windows XP
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2553444, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2553444, và sau đó b?m lo?i b?.
Windows 8
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2553444, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553444 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2553444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com