Cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2567713 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho Microsoft SQL Server 2008 R2. B?n c?p nh?t này ch?a hotfixes cho SQL Server 2008 R2 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a SQL Server 2008 R2.

Chú ý Xây d?ng c?a gói cumulative update này c?n đư?c g?i là xây d?ng 10.50.1804.0.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
981356SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update

 • SQL Server 2008 R2 hotfix là bây gi? đa ngôn ng?. Do đó, gói cumulative update không c? th? cho m?t ngôn ng? và áp d?ng cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr?.
 • M?t tích l?y C?p Nh?t gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, các gói tích l?y C?p Nh?t C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 R2

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update is now available t? Microsoft. Tuy nhiên, nó đư?c d? đ?nh đ? s?a ch?a ch? là nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho SQL Server 2008 R2 ti?p theo d?ch v? gói có ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho gói c? th? tích l?y b?n c?p nh?t này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này cumulative update

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes s? đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
7528042591945Kh?c ph?c: SSAS 2008 R2 có th? s?p đ? sau khi b?n cài đ?t TFS 2010
7623302590973Kh?c ph?c: Trư?ng h?p ngo?i l? có th? x?y ra khi b?n nh?p vào nh?n m?t bi?u đ? trong m?t báo cáo trong giá th?u cho SQL Server 2008 R2
7713942590200Kh?c ph?c: "pfe_xa_persisted_result_exists" l?i khi UpdateCells l?nh đ?ng th?i th?c hi?n nhi?u writeback ho?t đ?ng trong SSAS 2008 R2
7196032588047FIX: Tr? MDX truy v?n không chính xác v? m?t giá tr? NULL trong SSAS 2008 R2 n?u m?t kh?i liên k?t có ch?a m?t kích thư?c r?t nhi?u, r?t nhi?u và m?t nhóm các bi?n pháp khác bi?t đ?m
7629422588016"L?i bên trong: m?t ngo?i l? b?t ng? đ? x?y ra" l?i khi b?n ch?y l?nh ProcessUpdate n?u b?n s?a đ?i t?p h?p thi?t k? c?a m?t chi?u hư?ng trong SSAS 2008 R2
7574382576118Kh?c ph?c: SSIS không chuy?n giao d? li?u ngu?n t?p tin ph?ng n?u delimiter bao g?m hai nhân v?t trong SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
7560142574714K?t qu? không chính xác khi m?t truy v?n MDX ch?y ch?ng l?i m?t cơ s? d? li?u SSAS 2008 n?u b?n thi?t l?p các tài s?n RealTimeOlap đ? True
6990102574699Kh?c ph?c: T?p tin d? li?u cơ s? d? li?u có th? đư?c đánh không chính xác d?u là thưa th?t trong SQL Server 2008 R2 th?m chí trong khi các t?p tin v?t l? đư?c đánh d?u là không thưa th?t trong h? th?ng t?p tin
7515612570501Kh?c ph?c: Hi?u su?t có th? ch?m khi b?n ch?y m?t truy v?n song song v?i m?t b?ng này có m?t lư?ng l?n d? li?u không gian trong SQL Server 2008 R2
7627442569923Kh?c ph?c: T?i lên các công vi?c c?a nhà sưu t?p d? li?u m?t cách nhanh chóng m? và đóng m?t s? l?n các c?ng TCP n?u các công vi?c t?i lên d? li?u vào m?t cơ s? d? li?u MDW trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
7426462563449FIX: Xác thành ph?n m? ngu?n XML không chính xác nh?n siêu d? li?u bên ngoài m?c dù b?t đ?ng s?n ValidateExternalMetadata đư?c thi?t l?p đ? sai trong SSIS 2008 R2
7420092562971Kh?c ph?c: "các d?ch v? d?ch v? SQL máy ch? phân tích k?t thúc b?t ng?" l?i khi m?t truy v?n s? d?ng MDSCHEMA_MEMBERS rowset và m?t h?n ch? [MEMBER_NAME] trong SSAS 2008 R2
7627402562812Kh?c ph?c: M? l?i 17065 khi b?n theo d?i m?t th? t?c đư?c lưu tr? có ch?a m?t TVP n?u TVP có ch?a m?t lư?ng l?n c?a văn b?n ho?c h?nh ?nh d? li?u trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
7410492562396Kh?c ph?c: Ngo?i l? khi m?t truy v?n MDX s? d?ng ch?c năng Crossjoin trong SSAS 2008 R2 n?u nhi?u hơn 4 t? tuples đư?c tr? v?
7407192561690FIX: Thu d? li?u thu th?p s? li?u th?ng kê truy v?n ch?m trong SQL Server 2008 R2 n?u máy ch? cơ s? d? li?u có nhi?u k?t n?i
7627422546715Kh?c ph?c: Non-t? khi m?t tu? ch?nh lưu tr? th? t?c Lan truy?n d? li?u thay đ?i cho m?t nhân b?n giao d?ch trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
7306642544983Kh?c ph?c: "'databaseproperty' không ph?i là m?t tên công nh?n đư?c xây d?ng trong ch?c năng" l?i khi b?n sao chép m?t SQL Server 2008 hay m?t giao d?ch xu?t b?n SQL Server 2008 R2 SQL Server "Denali"
7267202543687Kh?c ph?c: L?i khi ?ng d?ng khách s? g?i m?t tín hi?u s? chú ? cho SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2
7306682543217Báo cáo và l?ch tr?nh đư?c xóa t? cơ s? d? li?u máy ch? báo cáo n?u SQL Server 2008 hay d?ch SQL Server 2008 R2 báo cáo v? không th? giao ti?p v?i các mô h?nh đ?i tư?ng SharePoint
7306662535705Kh?c ph?c: M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra khi b?n khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u và ch?y sp_replcounters lưu tr? th? t?c đ?ng th?i trên m?t máy ch? đang ch?y SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2
7267302530921Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t tuyên b? t?t c? CHÈN ch?n liên minh các trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
7306562525165FIX: Thông báo l?i "ORA-01722: s? không h?p l?" khi b?n sao chép m?t b?ng cho m?t thuê bao ph?c v? Oracle trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u m?t varchar (t?i đa) c?t c?a b?ng ch?a m?t b?n ghi giá tr? dài
7627462524743Kh?c ph?c: Ph?c h?i m?t nhi?u th?i gian hơn mong đ?i cho m?t cơ s? d? li?u trong m?t SQL Server 2008 hay trong m?t môi trư?ng SQL Server 2008 R2
7267272519638Kh?c ph?c: L?i 6512 khi b?n ch?y sp_addsubscription lưu th? t?c n?u tham s? "@ sync_type" đư?c thi?t l?p đ? "sao chép support ch?" trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
6964892510788Kh?c ph?c: Thông báo thành công không chính xác đăng khi m?t giao d?ch phân ph?i c?a m?t gói SSIS 2005, m?t gói SSIS 2008 ho?c m?t gói ph?n m?m SSIS 2008 R2 b? b? d?
6937692159286Kh?c ph?c: D?ch v? đăng k? t? xa đ? v? khi ?ng d?ng c? g?ng t?i v? hi?u su?t truy c?p d? li?u t? m?t th? hi?n c?a SQL Server trên máy tính khác
750063 2506235Kh?c ph?c: Truy c?p vào vi ph?m khi b?n sao lưu cơ s? d? li?u có HDI đư?c kích ho?t trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2


Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

D? li?u an toàn

Chi tieát taäp tin

Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

86 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? c?t l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BCP.exe2009.100.1804.089,44006-Tháng tám-201123: 02x86
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Distrib.exe2009.100.1804.075,61606-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Logread.exe2009.100.1804.0424,28806-Tháng tám-201123: 00x86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Tháng tám-201122: 56x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Rdistcom.dll2009.100.1804.0652,64006-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Tháng tám-201122: 54x86
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Tháng tám-201122: 54x86
Replmerg.exe2009.100.1804.0341,85606-Tháng tám-201123: 00x86
Replsync.dll2009.100.1804.0100,70406-Tháng tám-201122: 54x86
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Tháng tám-201123: 02x86
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0154,46406-Tháng tám-201123: 00x86
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0194,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlwep100.dll2009.100.1804.089,44006-Tháng tám-201122: 45x86
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrdown.dll2009.100.1804.026.97606-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrup.dll2009.100.1804.026.97606-Tháng tám-201122: 45x86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.1804.026,46406-Tháng tám-201123: 00x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0135,52006-Tháng tám-201123: 00x86
Rsfxft.dll2009.100.1804.021.34406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0415,58406-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlagent.exe2009.100.1804.0367,96806-Tháng tám-201123: 00x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlos.dll2009.100.1804.014,68806-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.014,68806-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,617,56806-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlservr.exe2009.100.1804.042,910,04806-Tháng tám-201123: 00x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqsrvres.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1804.0243,55206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Tháng tám-201113: 38x86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Tháng tám-201122: 56x86
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 54x86
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Tháng tám-201122: 54x86
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Tháng tám-201122: 45x86
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Tháng tám-201122: 45x86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 kinh doanh thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Tháng tám-201123: 02x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.1804.03,835,74406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.1804.011,564,89606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.1804.0911,20006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.1804.0612,19206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Tháng tám-201122: 56x86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1804.0812,89606-Tháng tám-201122: 59x86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0214,88006-Tháng tám-201123: 02x86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Tháng tám-201122: 56x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.deploy10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.1804.071,52006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.1804.03,835,74406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1804.011,564,89606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1804.0612,19206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1804.051,04006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.1804.059,23206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.1804.059,23206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 58x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1804.01,300,32006-Tháng tám-201123: 02x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0131,42406-Tháng tám-201122: 53x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.01,178,46406-Tháng tám-201123: 00x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Tháng tám-201122: 53x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Tháng tám-201122: 53x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Tháng tám-201122: 53x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlrsos.dll2009.100.1804.014,68806-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Tháng tám-201123: 02x86
BCP.exe2009.100.1804.089,44006-Tháng tám-201123: 02x86
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Tháng tám-201123: 02x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Tháng tám-201123: 02x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092.00006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 Tháng mư?i m?t, 201004: 31x86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0154,46406-Tháng tám-201123: 00x86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 Tools và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.1804.0937,82406-Tháng tám-201123: 00x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Tháng tám-201122: 56x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1804.0505,69606-Tháng tám-201123: 02x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1804.0280,41606-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.50.1804.01,341,28006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Tháng tám-201122: 56x86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrdown.dll2009.100.1804.026.97606-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrup.dll2009.100.1804.026.97606-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n c?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
FD.dll2009.100.1804.0461,66406-Tháng tám-201123: 00x86
Lrpolish.dll1.10.0.094.80029-Jun-201118: 10x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
SQL Server 2008 R2 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Msmdredir.dll10.50.1804.06,326,11206-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdsrv.RLL10.50.1804.0830,81606-Tháng tám-201122: 12x86
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0268,12806-Tháng tám-201123: 00x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
SQL Server 2008 R2 Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 56x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.0210,27206-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 b?n đ?a c?a khách hàng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pFileversionFileSizeDateTime
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Tháng ba, 2010
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng hai, 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng hai, 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng hai, 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng hai, 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng hai, 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng hai, 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng hai, 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng hai, 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng hai, 2009
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.013,66407-Tháng tám-2011
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Tháng tám-2011
Sqlnclir10.RLL2009.100.1600.1226,144Ba tháng tư, 2010x 64 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? c?t l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BCP.exe2009.100.1804.096,60806-Tháng tám-201122: 10x64
Commanddest.dll2009.100.1804.0247,13606-Tháng tám-201122: 07x64
Distrib.exe2009.100.1804.087,90406-Tháng tám-201122: 10x64
DTS.dll2009.100.1804.02,223,45606-Tháng tám-201122: 07x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0473,44006-Tháng tám-201122: 07x64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0448,86406-Tháng tám-201122: 07x64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.01,090,40006-Tháng tám-201122: 07x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.042,33606-Tháng tám-201122: 07x64
Exceldest.dll2009.100.1804.0260,96006-Tháng tám-201122: 07x64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0280,41606-Tháng tám-201122: 07x64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0414,56006-Tháng tám-201122: 07x64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0423,77606-Tháng tám-201122: 07x64
Logread.exe2009.100.1804.0511,84006-Tháng tám-201122: 10x64
Mergetxt.dll2009.100.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 07x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201122: 07x86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,942,88006-Tháng tám-201122: 03x64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 03x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0260,96006-Tháng tám-201122: 04x64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0286,04806-Tháng tám-201122: 04x64
Rawdest.dll2009.100.1804.0192,86406-Tháng tám-201122: 04x64
Rawsource.dll2009.100.1804.0182,11206-Tháng tám-201122: 04x64
Rdistcom.dll2009.100.1804.0791,90406-Tháng tám-201122: 04x64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0166,24006-Tháng tám-201122: 04x64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Tháng tám-201122: 04x64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Tháng tám-201122: 54x86
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Tháng tám-201122: 54x86
Repldp.dll2009.100.1804.0231,26406-Tháng tám-201122: 04x64
Replmerg.exe2009.100.1804.0409,95206-Tháng tám-201122: 10x64
Replsync.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 04x64
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Tháng tám-201122: 09x86
Spresolv.dll2009.100.1804.0216,92806-Tháng tám-201122: 04x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0345,95206-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0231,26406-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlwep100.dll2009.100.1804.0107,36006-Tháng tám-201122: 04x64
Ssradd.dll2009.100.1804.046,94406-Tháng tám-201122: 04x64
Ssravg.dll2009.100.1804.047,45606-Tháng tám-201121: 57x64
Ssrdown.dll2009.100.1804.031,07206-Tháng tám-201121: 57x64
Ssrmax.dll2009.100.1804.045,40806-Tháng tám-201121: 57x64
Ssrmin.dll2009.100.1804.045,40806-Tháng tám-201121: 57x64
Ssrpub.dll2009.100.1804.031.58406-Tháng tám-201121: 57x64
Ssrup.dll2009.100.1804.030,56006-Tháng tám-201121: 57x64
Txagg.dll2009.100.1804.0366,43206-Tháng tám-201121: 57x64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0304,99206-Tháng tám-201121: 57x64
Txderived.dll2009.100.1804.0618,84806-Tháng tám-201121: 57x64
Txlookup.dll2009.100.1804.0535,39206-Tháng tám-201121: 57x64
Txmerge.dll2009.100.1804.0232,28806-Tháng tám-201121: 57x64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0272,73606-Tháng tám-201121: 57x64
Txrowcount.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201121: 57x64
Txsort.dll2009.100.1804.0246,11206-Tháng tám-201121: 57x64
Txsplit.dll2009.100.1804.0611,68006-Tháng tám-201121: 57x64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.1804.031.58406-Tháng tám-201122: 07x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0262,49606-Tháng tám-201122: 07x64
Rsfxft.dll2009.100.1804.025,44006-Tháng tám-201122: 04x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0403,29606-Tháng tám-201122: 03x86
Sqlagent.exe2009.100.1804.0428,38406-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.076,64006-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.079,20006-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlos.dll2009.100.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,617,05606-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlservr.exe2009.100.1804.061,986,65606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Tháng tám-201122: 04x64
Sqsrvres.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 04x64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 09x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1804.0243,55206-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201122: 07x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 07x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 07x86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 07x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201122: 07x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 03x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 03x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Tháng tám-201113: 38x86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Tháng tám-201122: 56x86
Msgprox.dll2009.100.1804.0247,13606-Tháng tám-201122: 07x64
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Replerrx.dll2009.100.1804.0137,05606-Tháng tám-201122: 04x64
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 54x86
Replisapi.dll2009.100.1804.0379,23206-Tháng tám-201122: 04x64
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Replprov.dll2009.100.1804.0729,95206-Tháng tám-201122: 04x64
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Tháng tám-201122: 54x86
Replrec.dll2009.100.1804.0979,80806-Tháng tám-201122: 03x64
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Tháng tám-201122: 54x86
Replsub.dll2009.100.1804.0495,96806-Tháng tám-201122: 04x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0896,86406-Tháng tám-201122: 04x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0360,28806-Tháng tám-201122: 04x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.01,042,78406-Tháng tám-201121: 57x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Tháng tám-201122: 45x86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0309,08806-Tháng tám-201121: 57x64
SQL Server 2008 R2 kinh doanh thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Tháng tám-201123: 02x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.1804.03,835,74406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.1804.011,564,89606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.1804.0911,20006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.1804.0612,19206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.055,712,09606-Tháng tám-201122: 07x64
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Tháng tám-201122: 56x86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.012,612,96006-Tháng tám-201122: 03x64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolap100.dll10.50.1804.08,502,11206-Tháng tám-201122: 07x64
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0315,74406-Tháng tám-201122: 07x64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Tháng tám-201122: 04x64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1804.0812,89606-Tháng tám-201122: 08x86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.1804.0247,13606-Tháng tám-201122: 07x64
DTS.dll2009.100.1804.02,223,45606-Tháng tám-201122: 07x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0473,44006-Tháng tám-201122: 07x64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0448,86406-Tháng tám-201122: 07x64
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.01,090,40006-Tháng tám-201122: 07x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.042,33606-Tháng tám-201122: 07x64
Exceldest.dll2009.100.1804.0260,96006-Tháng tám-201122: 07x64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0280,41606-Tháng tám-201122: 07x64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0414,56006-Tháng tám-201122: 07x64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0423,77606-Tháng tám-201122: 07x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 03x86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0210,78406-Tháng tám-201122: 09x64
Msmdpp.dll10.50.1804.07,614,30406-Tháng tám-201122: 07x64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0260,96006-Tháng tám-201122: 04x64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0286,04806-Tháng tám-201122: 04x64
Rawdest.dll2009.100.1804.0192,86406-Tháng tám-201122: 04x64
Rawsource.dll2009.100.1804.0182,11206-Tháng tám-201122: 04x64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0166,24006-Tháng tám-201122: 04x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqldest.dll2009.100.1804.0264,54406-Tháng tám-201122: 04x64
Txagg.dll2009.100.1804.0366,43206-Tháng tám-201121: 57x64
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0834,91206-Tháng tám-201121: 57x64
Txcharmap.dll2009.100.1804.0288,60806-Tháng tám-201121: 57x64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0304,99206-Tháng tám-201121: 57x64
Txderived.dll2009.100.1804.0618,84806-Tháng tám-201121: 57x64
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0189,79206-Tháng tám-201121: 57x64
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0187,74406-Tháng tám-201121: 57x64
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0477,53606-Tháng tám-201121: 57x64
Txlineage.dll2009.100.1804.096,09606-Tháng tám-201121: 57x64
Txlookup.dll2009.100.1804.0535,39206-Tháng tám-201121: 57x64
Txmerge.dll2009.100.1804.0232,28806-Tháng tám-201121: 57x64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0272,73606-Tháng tám-201121: 57x64
Txpivot.dll2009.100.1804.0201,05606-Tháng tám-201121: 57x64
Txrowcount.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201121: 57x64
Txscd.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201121: 57x64
Txsort.dll2009.100.1804.0246,11206-Tháng tám-201121: 57x64
Txsplit.dll2009.100.1804.0611,68006-Tháng tám-201121: 57x64
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,725,85606-Tháng tám-201121: 57x64
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,185,44006-Tháng tám-201121: 57x64
Txunpivot.dll2009.100.1804.0194,40006-Tháng tám-201121: 57x64
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.deploy10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.1804.071,52006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.1804.03,835,74406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1804.011,564,89606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1804.0612,19206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1804.051,04006-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.1804.059,23206-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.1804.059,23206-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 08x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 08x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.055,712,09606-Tháng tám-201122: 07x64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.012,612,96006-Tháng tám-201122: 03x64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolap100.dll10.50.1804.08,502,11206-Tháng tám-201122: 07x64
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0315,74406-Tháng tám-201122: 07x64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1804.01,300,32006-Tháng tám-201123: 02x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Tháng tám-201122: 03x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0163,68006-Tháng tám-201122: 03x64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0164,70406-Tháng tám-201122: 03x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.02,175,84006-Tháng tám-201122: 10x64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Tháng tám-201122: 03x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Tháng tám-201122: 03x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Tháng tám-201122: 03x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlrsos.dll2009.100.1804.015,20006-Tháng tám-201122: 04x64
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Tháng tám-201123: 02x86
BCP.exe2009.100.1804.096,60806-Tháng tám-201122: 10x64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Tháng tám-201123: 02x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Tháng tám-201123: 02x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092.00006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 Tháng mư?i m?t, 201004: 31x86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0345,95206-Tháng tám-201122: 07x64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Tháng tám-201122: 04x64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 Tools và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Tháng tám-201123: 02x86
BCP.exe2009.100.1804.096,60806-Tháng tám-201122: 10x64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Tháng tám-201123: 02x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Tháng tám-201123: 02x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092.00006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 Tháng mư?i m?t, 201004: 31x86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0345,95206-Tháng tám-201122: 07x64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Tháng tám-201122: 04x64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n c?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
FD.dll2009.100.1804.0690,01606-Tháng tám-201122: 07x64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43213 Tháng b?y, 201114: 39x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
SQL Server 2008 R2 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Msmdredir.dll10.50.1804.06,326,11206-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdsrv.RLL10.50.1804.0830,81606-Tháng tám-201122: 12x86
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0268,12806-Tháng tám-201123: 00x86
SQL Server 2008 R2 Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Tháng tám-201122: 07x64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.015,20006-Tháng tám-201122: 04x64
SQL Server 2008 R2 b?n đ?a c?a khách hàng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pFileversionFileSizeDateTime
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Tháng ba, 201007: 01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 Tháng ba, 201006: 43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng hai, 200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919: 38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919: 40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng hai, 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng hai, 200918: 28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919: 39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.014,17607-Tháng tám-201105: 07
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Tháng tám-201105: 45
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,839,39207-Tháng tám-201105: 04IA-64–based Phiên b?n

SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? c?t l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
BCP.exe2009.100.1804.0169,31206-Tháng tám-201121: 37IA-64
Commanddest.dll2009.100.1804.0559,45606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Distrib.exe2009.100.1804.0209,24806-Tháng tám-201121: 37IA-64
DTS.dll2009.100.1804.04,293,98406-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Logread.exe2009.100.1804.01,128,80006-Tháng tám-201121: 35IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1804.073,05606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.02,663,77606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201121: 31x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Tháng tám-201121: 29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Rawdest.dll2009.100.1804.0438,11206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Rawsource.dll2009.100.1804.0416,09606-Tháng tám-201121: 29IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1804.01,842,52806-Tháng tám-201121: 29IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0386,91206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Tháng tám-201122: 54x86
Replagnt.dll2009.100.1804.029,02406-Tháng tám-201121: 29IA-64
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Tháng tám-201122: 54x86
Repldp.dll2009.100.1804.0528,22406-Tháng tám-201121: 29IA-64
Replmerg.exe2009.100.1804.0973,66406-Tháng tám-201121: 35IA-64
Replsync.dll2009.100.1804.0278,88006-Tháng tám-201121: 29IA-64
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Tháng tám-201121: 36x86
Spresolv.dll2009.100.1804.0509,79206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0546,14406-Tháng tám-201121: 35IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0436,06406-Tháng tám-201121: 25IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1804.0201,05606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssradd.dll2009.100.1804.095,58406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssravg.dll2009.100.1804.095,58406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1804.061,79206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1804.064,86406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrup.dll2009.100.1804.062,30406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0882,01606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txderived.dll2009.100.1804.01,276,76806-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txlookup.dll2009.100.1804.01,187,68006-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txmerge.dll2009.100.1804.0513,37606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0621,92006-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1804.0197,47206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txsort.dll2009.100.1804.0562,01606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txsplit.dll2009.100.1804.01,257,82406-Tháng tám-201121: 23IA-64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.1804.063,32806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0477,02406-Tháng tám-201121: 31IA-64
Rsfxft.dll2009.100.1804.056,16006-Tháng tám-201121: 29IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0392,03206-Tháng tám-201121: 28x86
Sqlagent.exe2009.100.1804.01,206,11206-Tháng tám-201121: 35IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.0107,87206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.0136,54406-Tháng tám-201121: 29IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlos.dll2009.100.1804.022,36806-Tháng tám-201121: 25IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.020,83206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,623,20006-Tháng tám-201121: 24IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1804.0121,879,39206-Tháng tám-201121: 35IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1804.0188,76806-Tháng tám-201121: 24IA-64
SQL Server 2008 R2 Database d?ch v? ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1804.0243,55206-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201121: 31x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201121: 31x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Tháng tám-201113: 38x86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Tháng tám-201122: 56x86
Msgprox.dll2009.100.1804.0538,46406-Tháng tám-201121: 31IA-64
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Replerrx.dll2009.100.1804.0301,92006-Tháng tám-201121: 29IA-64
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 54x86
Replisapi.dll2009.100.1804.0766,30406-Tháng tám-201121: 29IA-64
Replprov.dll2009.100.1804.01,648,48006-Tháng tám-201121: 29IA-64
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Replrec.dll2009.100.1804.02,134,36806-Tháng tám-201121: 28IA-64
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Tháng tám-201122: 54x86
Replsub.dll2009.100.1804.01,121,12006-Tháng tám-201121: 29IA-64
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Tháng tám-201122: 54x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.01,534,30406-Tháng tám-201121: 25IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0712,54406-Tháng tám-201121: 25IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.02,727,26406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Tháng tám-201122: 45x86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0563,55206-Tháng tám-201121: 23IA-64
SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1804.0812,89606-Tháng tám-201121: 33x86
SQL Server 2008 R2 d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Commanddest.dll2009.100.1804.0559,45606-Tháng tám-201121: 31IA-64
DTS.dll2009.100.1804.04,293,98406-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201121: 31x86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0210,78406-Tháng tám-201121: 36IA-64
Msmdpp.dll10.50.1804.09,198,43206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Tháng tám-201121: 29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Rawdest.dll2009.100.1804.0438,11206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Rawsource.dll2009.100.1804.0416,09606-Tháng tám-201121: 29IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0386,91206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqldest.dll2009.100.1804.0605,02406-Tháng tám-201121: 29IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0882,01606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.1804.01,699,68006-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txcharmap.dll2009.100.1804.0656,22406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txderived.dll2009.100.1804.01,276,76806-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0434,01606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0431,96806-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0943,96806-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txlineage.dll2009.100.1804.0217,95206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txlookup.dll2009.100.1804.01,187,68006-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txmerge.dll2009.100.1804.0513,37606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0621,92006-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txpivot.dll2009.100.1804.0458,59206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1804.0197,47206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txscd.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txsort.dll2009.100.1804.0562,01606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txsplit.dll2009.100.1804.01,257,82406-Tháng tám-201121: 23IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.1804.09,112,41606-Tháng tám-201121: 23IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,533,08806-Tháng tám-201121: 23IA-64
Txunpivot.dll2009.100.1804.0447,84006-Tháng tám-201121: 23IA-64
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.deploy10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.50.1804.071,52006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.1804.03,835,74406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1804.011,564,89606-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1804.0612,19206-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1804.051,04006-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.50.1804.0186,20806-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.Server.dll10.50.1804.059,23206-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.Server.dll10.50.1804.059,23206-Tháng tám-201121: 33x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Tháng tám-201121: 32x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.070,525,79206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.015,834,97606-Tháng tám-201121: 28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.010,537,31206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0463,71206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1804.01,300,32006-Tháng tám-201123: 02x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Tháng tám-201121: 28x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0266,59206-Tháng tám-201121: 28IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0242,01606-Tháng tám-201121: 28IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.03,581,79206-Tháng tám-201121: 35IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Tháng tám-201121: 28x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Tháng tám-201121: 28x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Tháng tám-201121: 28x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1804.022,36806-Tháng tám-201121: 24IA-64
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Tháng tám-201123: 02x86
BCP.exe2009.100.1804.0169,31206-Tháng tám-201121: 37IA-64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Tháng tám-201123: 00x86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Tháng tám-201123: 02x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Tháng tám-201123: 02x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Tháng tám-201123: 02x86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201122: 58x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Tháng tám-201113: 38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092.00006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Tháng tám-201122: 57x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201122: 54x86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 Tháng mư?i m?t, 201004: 31x86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Tháng tám-201122: 54x86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 54x86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Tháng tám-201122: 54x86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116.06406-Tháng tám-201122: 54x86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Tháng tám-201122: 54x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Tháng tám-201122: 54x86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Tháng tám-201123: 02x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0546,14406-Tháng tám-201121: 35IA-64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Tháng tám-201122: 54x86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Tháng tám-201122: 53x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Tháng tám-201122: 45x86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Tháng tám-201122: 45x86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Tháng tám-201122: 45x86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Tháng tám-201122: 45x86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Tháng tám-201122: 45x86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Tháng tám-201122: 45x86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Tháng tám-201122: 45x86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 45x86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Tháng tám-201122: 45x86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Tháng tám-201122: 45x86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Tháng tám-201122: 45x86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Tháng tám-201122: 45x86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Tháng tám-201122: 45x86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Tháng tám-201122: 45x86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Tháng tám-201122: 45x86
SQL Server 2008 R2 Tools và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.1804.0937,82406-Tháng tám-201123: 00x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Tháng tám-201123: 00x86
DTS.dll2009.100.1804.04,293,98406-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Tháng tám-201123: 00x86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Tháng tám-201123: 00x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Tháng tám-201123: 00x86
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Tháng tám-201123: 00x86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Tháng tám-201123: 00x86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Tháng tám-201121: 31IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Tháng tám-201123: 00x86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Tháng tám-201122: 56x86
Mergetxt.dll2009.100.1804.073,05606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Tháng tám-201123: 00x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1804.0505,69606-Tháng tám-201123: 02x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Tháng tám-201122: 59x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1804.0280,41606-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.50.1804.01,341,28006-Tháng tám-201121: 32x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Tháng tám-201121: 31x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Tháng tám-201122: 56x86
Msmdlocal.dll10.50.1804.070,525,79206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Tháng tám-201122: 56x86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.015,834,97606-Tháng tám-201121: 28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Tháng tám-201122: 54x86
Msolap100.dll10.50.1804.010,537,31206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Tháng tám-201122: 56x86
Msolui100.dll10.50.1804.0463,71206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Tháng tám-201121: 29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Tháng tám-201122: 54x86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Tháng tám-201122: 54x86
Spresolv.dll2009.100.1804.0509,79206-Tháng tám-201121: 29IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssradd.dll2009.100.1804.095,58406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Tháng tám-201122: 45x86
Ssravg.dll2009.100.1804.095,58406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1804.026.97606-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrdown.dll2009.100.1804.061,79206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrmax.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrmin.dll2009.100.1804.089,95206-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrpub.dll2009.100.1804.064,86406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Ssrup.dll2009.100.1804.026.97606-Tháng tám-201122: 45x86
Ssrup.dll2009.100.1804.062,30406-Tháng tám-201121: 24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Tháng tám-201122: 45x86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Tháng tám-201121: 24IA-64
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n c?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
FD.dll2009.100.1804.01,141,60006-Tháng tám-201121: 31IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48818 Tháng b?y, 201111: 12IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
SQL Server 2008 R2 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Msmdredir.dll10.50.1804.08,765,79206-Tháng tám-201121: 31IA-64
Msmdsrv.RLL10.50.1804.0830,81606-Tháng tám-201121: 04IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0524,12806-Tháng tám-201121: 35IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
SQL Server 2008 R2 b?n đ?a c?a khách hàng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pFileversionFileSizeNgàyGiờ
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 Tháng ba, 201006: 43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Tháng ba, 201007: 01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng hai, 200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920: 58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920: 53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng hai, 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920: 53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng hai, 200918: 28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.019,29607-Tháng tám-201104: 31
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Tháng tám-201105: 45
Sqlncli10.dll2009.100.1804.05,872,99207-Tháng tám-201104: 25


SQL Server 2008 R2 Writer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Tháng tám-201121: 31IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.019.808 ngư?i06-Tháng tám-201121: 24IA-64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t gói cumulative update C?p nh?t này

Đ? g? b? cài đ?t gói cumulative update C?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c.
 2. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Đ? ti?t l? t?t c? các b?n c?p nh?t đ? cài đ?t SQL Server 2008 R2, h?y ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
 4. Xác đ?nh v? trí và g? b? cài đ?t các m?c nh?p cho gói cumulative update C?p nh?t này.

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về Mô hình Dịch vụ Gia tăng dành cho SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935897 Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo
Để biết thêm thông tin về giản đồ đặt tên dành cho các gói cập nhật SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822499 Giản đồ đặt tên mới dành cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2567713 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2567713 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2567713

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com