Raksta ID: 257824 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir izkl?st?tas Outlook un Outlook Express galven?s at??ir?bas.

Piez?me. Outlook Express ir Microsoft e-pasta klients, kas ir ietverts oper?t?jsist?m? Windows XP un Windows 2000. ?? klienta viet? oper?t?jsist?m? Windows XP, Windows Vista un Windows 7 var instal?t programmu Windows Live Mail. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet Microsoft vietni:

V?laties lejupiel?d?t programmu Outlook Express? Izm??iniet programmu Windows Live Mail

Papildindorm?cija

Microsoft Outlook zi?ojumapmai?as un sadarb?bas klientu saimes pamatatzi?a ir, ka m?jas datoru un uz??mumu lietot?jiem ir at??ir?gas vajadz?bas. Outlook klientu saime ir vislab?k piem?rota ?iem diviem at??ir?gajiem tirgus segmentiem:
 • M?jas datoru lietot?jiem, kam nepiecie?ama vienk?r?a un dro?a interneta, e-pasta un intere?kopu funkcionalit?te.
 • Uz??mumu lietot?jiem, kam svar?ga dro??ba un vienk?r?a lieto?ana, bet vienlaikus nepiecie?ama ar? pla??ka e-pasta funkcionalit?te un cie?a e-pasta un inform?cijas p?rvald?bas un sadarb?bas r?ku integr?cija.
Liel?koties lietot?ju vajadz?b?m lab?k atbilst tas klients, kur? ir optim?ls vi?u lieto?anas paradumiem. ?aj?s sada??s sniegta papildinform?cija par to, k? Outlook Express atbilst m?jas datoru lietot?ju vajadz?b?m, bet Outlook ? uz??mumu lietot?ju vajadz?b?m.

Outlook Express

Outlook Express e-pasta klients ir iek?auts Microsoft Internet Explorer 4.x, Microsoft Internet Explorer 5.x, oper?t?jsist?m? Microsoft Windows 98, oper?t?jsist?m? Microsoft Windows Millennium Edition (Me), oper?t?jsist?m? Microsoft Windows 2000 un Microsoft Office 98 sist?mai Macintosh. Outlook Express ir paredz?ts m?jas datoru lietot?jiem, kas e-pasta zi?ojumiem piek??st, izmantojot interneta pakalpojumu sniedz?ja (ISP) iezvanpieeju.

Outlook Express pamat? ir atv?rti interneta standarti, un ?? programma ir paredz?ta lieto?anai kop? ar jebkuru standarta interneta sist?mu, piem?ram, vienk?r?o pasta p?rs?t??anas protokolu (Simple Mail Transfer Protocol ? SMTP), pasta noda?as protokola versiju 3 (Post Office Protocol 3 ? POP3) un interneta pasta piek?uves protokolu (Internet Mail Access Protocol ? IMAP). ?? programma piln?b? atbalsta svar?g?kos m?sdienu e-pasta, zi?u un direktoriju standartus, piem?ram, direktoriju vieglpiek?uves protokolu (Lightweight Directory Access Protocol ? LDAP), interneta pasta vair?km?r?u papla?in?jumu hiperteksta iez?m??anas valodu (Multipurpose Internet Mail Extension Hypertext Markup Language ? MHTML), hiperteksta iez?m??anas valodu (Hypertext Markup Language ? HTML), interneta pasta dro?os vair?km?r?u papla?in?jumus (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions ? S/MIME) un t?kla jaunumu p?rs?t??anas protokolu (Network News Transfer Protocol ? NNTP). Pilns atbalsts nodro?ina iesp?ju izmantot jaun?s tehnolo?ijas, k? ar? ?rti s?t?t un sa?emt e-pastu.

Jaunie migr?cijas r?ki, kas autom?tiski import? eso?os pasta iestat?jumus, adre?u gr?matas ierakstus un e-pasta zi?ojumus no Eudora, Netscape, Microsoft Exchange Server, Windows Inbox un Outlook, ?auj vienk?r?i un ?tri izmantot visas Outlook Express pied?v?t?s iesp?jas. Iesp?ja sa?emt pastu no vair?kiem e-pasta kontiem un izveidot ies?tnes k?rtulas pal?dz p?rvald?t un sak?rtot e-pastu.

Turkl?t pilns HTML pasta atbalsts ?auj personaliz?t zi?ojumus, izmantojot piel?gotus fonus un grafiku. T?d?j?di var viegli izveidot unik?lus, vizu?li iespaid?gus zi?ojumus.

?pa?iem gad?jumiem, piem?ram, dzim?anas dien?m vai citiem sv?tkiem, programm? Outlook Express ir iek?auts Greetings Workshop un Hallmark veidots v?stu?pap?rs.

Outlook

Outlook ir Microsoft galvenais zi?ojumapmai?as un sadarb?bas klients. T? ir savrupa Microsoft Office un Exchange Server integr?ta lietojumprogramma. Outlook nodro?ina ar? veiktsp?ju un integr?ciju ar Internet Explorer 5.5. Outlook ir lielisks klients lietot?jiem daudzos uz??mumos, jo piln?gi integr? e-pasta, kalend?ra un kontaktpersonu p?rvald?bu.

Outlook pal?dz atrast un sak?rtot inform?ciju t?, lai j?s var?tu ?rti str?d?t ar Office lietojumprogramm?m. Tas pal?dz sazin?ties un koplietot inform?ciju efekt?v?k.

Efekt?vas ies?tnes k?rtulas ?auj filtr?t un k?rtot e-pasta zi?ojumus. Programm? Outlook var integr?t un p?rvald?t e-pastu no vair?kiem e-pasta kontiem, personiskos un grupu kalend?rus, kontaktpersonas un uzdevumus.

Lietojot Outlook kop? ar Exchange Server, varat izmantot inform?cijas koplieto?anu darbgrup? un darbpl?smas sakarus, grupveida pl?no?anu, publisk?s mapes, veidlapas un uzlabotu interneta savienojumu.

Programma Outlook ir paredz?ta lieto?anai kop? ar interneta (SMTP, POP3 un IMAP4), Exchange Server vai jebkuru citu standarta sakaru sist?mu, kas atbalsta zi?ojumapmai?as lietojumprogrammu interfeisu (Messaging Application Programming Interface ? MAPI), tostarp balss pastu. Outlook pamat? ir interneta standarti, un ?? programma atbalsta svar?g?kos m?sdienu e-pasta, zi?u un direktoriju standartus, ieskaitot LDAP, MHTML, NNTP, MIME un S/MIME, vCalendar, vCard, iCalendar un pilnu HTML pasta atbalstu.

Outlook ar? nodro?ina tos pa?us svar?gos r?kus, ko pied?v? Outlook Express. Tas ?auj vienk?r?i migr?t no citiem e-pasta klientiem un pied?v? t?l?ku migr?ciju no Microsoft Mail, Microsoft Schedule+ 1.0, Microsoft Schedule+ 7.0, Lotus Organizer, NetManage ECCO, Starfish SideKick, Symantec ACT, k? ar? sinhroniz?ciju ar vado?ajiem person?lajiem ciparasistentiem (Personal Digital Assistants ? PDA), piem?ram, 3Com Palm Pilot.

K? izlemt, kur? klients ir piem?rot?ks j?su vajadz?b?m

Pie?emot l?mumu par izv?li starp Outlook Express un Outlook, lietot?jiem un uz??mumiem j??em v?r? ??di krit?riji:

Outlook Express

Izv?lieties Outlook Express, ja:
 • Jums ir nepiecie?ama tikai interneta e-pasta un intere?kopu funkcionalit?te (sist?mas Windows versij?m, kas jaun?kas par Microsoft Windows 95, sist?mas Windows versij?m, kas vec?kas par Microsoft Windows 95, Macintosh un UNIX platform?m).
 • J?s lietojat vai esat iecer?jis lietot Office 98 sist?mai Macintosh un v?laties izmantot Outlook Express un ??s Office komplekta versijas integr?ciju.

Outlook

Izv?lieties Outlook, ja:
 • Jums nepiecie?ama papildu interneta standarta e-pasta un diskusiju grupu funkcionalit?te.
 • Jums nepiecie?ami integr?ti personiski kalend?ri, grupveida pl?no?ana, uzdevumi un kontaktpersonu p?rvald?ba.
 • Jums ir nepiecie?ams integr?ts, da??d?s platform?s izmantojams e-pasta un kalend?ra klients sist?mas Windows versij?m, kas jaun?kas par Microsoft Windows 95, sist?mas Windows versij?m, kas vec?kas par Microsoft Windows 95 un Macintosh platform?m.
 • J?s lietojat vai esat iecer?jis lietot Office 97, Office 2000, Office XP vai Exchange Server un v?laties izmantot Outlook un ??s Office komplekta versijas integr?ciju, k? ar? integr?ciju ar Exchange Server.
 • Jums nepiecie?amas vienk?r?as, integr?tas izpildlaika un noform??anas re??ma sadarb?bas iesp?jas.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 257824 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 31. decembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook Express 4.0
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB257824

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com