?iame straipsnyje apra?omas ?Windows 7? 1 pakeitim? paketo (SP1) ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 platformos naujinimas. ?is naujinimas pagerina toliau nurodyt? grafikos ir vaizdavimo komponent? funkcijas ir efektyvum?:
 • ?Direct2D?;
 • ?DirectWrite?;
 • ?Direct3D?;
 • ?Windows? paveiksl?li? komponento (WIC);
 • ?Windows? i?pl?stinio konvertavimo ? rastr? platformos (WARP);
 • ?Windows? animacijos tvarkykl?s (WAM);
 • XPS dokument? API;
 • H.264 vaizdo dekoduotuvo;
 • JPEG XR kodeko.

?iame straipsnyje

Show all imageRodyti visk?Hide all imageSl?pti visk?

Kaip gauti ?? naujinim?

?Microsoft? atsisiuntimo centras
?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: 2013 m. vasario 26 d.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbini? fail? i? interneto tarnyb?
Parei?kimas d?l virus? nebuvimo
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?Microsoft? patikrino virus? buvim? ?iame faile naudodama naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, turim? failo paskelbimo dat?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus nuo neleistin? pakeitim?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1.

Daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Daugiau informacijos apie ?? naujinim? ?r. skyriuje ?Papildoma informacija apie naujinim??.

Atsakomyb?s u? tre?i?j? ?ali? informacij? atsisakymas

?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Suderinamumo problemos tam tikruose kompiuteriuose su hibridin?mis vaizdo plok?t?mis

Svarbu Tam tikruose kompiuteriuose, kuriuose ?Intel? ir ?AMD? vaizdo plok?t?s derinamos hibridin?je konfig?racijoje, yra ?diegtos tvarkykl?s, nesuderinamos su ?iuo platformos naujinimu.

?diegus ?? naujinim? ir i? naujo paleidus kompiuter?, d?l ?i? suderinamumo problem? kompiuteris gali nustoti veikti. Tokiu atveju gausite stabdymo klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Stabdymo klaidos ekrano nuotrauka


Pastaba
?i stabdymo klaida apima tekst? ?PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA? ir failo vard? Igdpmd64.sys arba Igdpmd32.sys.

Norint i?spr?sti ?i? problem?, gali reik?ti diegti naujinim? 2834140 (?0x00000050? stabdymo klaida ?diegus naujinim? 2670838 kompiuteryje su ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1). Be to, vadovaudamiesi toliau pateiktomis lentel?mis diekite naujausias suderinamas vaizdo plok?t?s tvarkykles.

?Dell? sistemos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
SistemaGrafikos aparat?raNaujausios suderinamos tvarkykl?s
Inspiron 14R N4110 & N4120AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M
N?ra
Vostro 3350 & 3550AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
8.901.1.1, A10 (i?leista 4/2012)
Inspiron 15R N5110AMD Radeon HD 6470M8.901.1.1, A10 (i?leista 4/2012)
Vostro 3450AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
N?ra
Inspiron 14 N4050AMD Radeon HD 6470M8.930.0.0000, A03 (i?leista 4/2012)
8.860.0.0, A01 (i?leista 8/2011)
Vostro 1450AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M
8,88+2342, A02, A03 (i?leista 3/2012)
8.860.0.0, A01 (i?leista 8/2011)
HP sistemos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
SistemaGrafikos aparat?raNaujausios suderinamos tvarkykl?s
Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)
AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M
8.882.2.3000 (i?leista 11/2011)
Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)
AMD Radeon HD 6470M8.882.2.0 (i?leista 10/2011)
ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730sAMD Radeon HD 6490M8.91-111013A-128465C (i?leista 11/2011)
Pavilion dv4 (3029tx)AMD Radeon HD 6750MN?ra
Envy 14 (2070ez)AMD Radeon HD 6630MN?ra
?Lenovo? sistemos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
SistemaGrafikos aparat?raNaujausios suderinamos tvarkykl?s
G570AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
N?ra
G470AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
N?ra
ThinkPad Edge E420AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
8.951.0.0000 (i?leista 7/2012)
G770AMD Radeon HD 6650MN?ra
IdeaPad Y470AMD Radeon HD 6730MN?ra
ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420
AMD Radeon HD 6630MN?ra
IdeaPad U400AMD Radeon HD 6470M 8.851.0.0 (i?leista 11/2011)
?Sony? sistemos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
SistemaGrafikos aparat?raNaujausios suderinamos tvarkykl?s
Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x
AMD Radeon HD 6630MN?ra
Sony VPCJ2xAMD Radeon HD 6470MN?ra


Pastaba Kompiuteriai, prie kuri? stulpelyje Naujausios suderinamos tvarkykl?s nurodyta N?ra: ?Microsoft? ?iuo metu dirba su AMD ie?kodama problemos sprendimo ir kurdama atitinkam? patais?.

Jei ?dieg?te ?Windows 7? platformos naujinim? ir susid?r?te su suderinamumo problemomis, rekomenduojame laikinai pa?alinti naujinim? 2670838. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas, Programos, o tada ? Programos ir funkcijos.
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 3. Spustel?kite ?Microsoft Windows? skirtas naujinimas (KB 2670838), tada spustel?kite Pa?alinti.

Veiksmai, kuriuos turi atlikti ?Windows 7? ?DirectX? k?r?jai po diegimo

Jei esate ?Windows 7? ?DirectX? program? k?r?jas, naudojantis ?DirectX? programin?s ?rangos k?rimo rinkin? (SDK), i?leist? 2010 m. bir?elio m?n., ?dieg? ?? platformos naujinim? tur?site naujinti k?rimo aplinkas. Toliau nurodyti .dll failai, susij? su ?iuo SDK, n?ra suderinami su ?iuo platformos naujinimu:
 • D3D10SDKLayers.dll
 • D3D11SDKLayers.dll
 • D3D10ref.dll
 • D2D1debug.dll
Nor?dami naujinti ?iuos .dll failus, galite naudoti vien? i? toliau nurodyt? taikom?j? program? ar ?ranki?.
 • ?Windows 8? SDK. ?is SDK naujina esamos k?rimo aplinkos antra?tes, bibliotekas ir ?rankius, Tai apima k?rimo .dll failus i? pirmiau pateikto s?ra?o. ?is naujinimas nenaujina ?C? ar ?C++? kompiliatori? arba IDE, bet leid?ia k?r?jams ? savo taikom?sias programas integruoti nauj? funkcij?, pateikiam? su platformos naujinimu.
 • Microsoft Visual Studio 2012. ?iame naujinime yra ?Windows 8? SDK, ?Visual Studio 2012? IDE ir nauj? kompiliatori?. Be to, jis leid?ia program? k?r?jams ? taikom?sias programas integruoti nauj? funkcij?, pateikiam? su platformos naujinimu.
 • Nuotoliniai ?rankiai, skirti ?Visual Studio 2012?. ?ie ?rankiai yra minimalus reikalavimas, b?tinas norint toliau naudoti ?Direct3D? derinimo lygmen?. ?ie ?rankiai naujina tik k?rimo .dll failus i? pirmiau pateikto s?ra?o. Jie neleid?ia program? k?r?jams ? taikom?sias programas integruoti nauj? funkcij?, pateikiam? su platformos naujinimu. ?iuos ?rankius galite rasti ?Visual Studio? atsiuntimo centro skyriuje ?Nuotoliniai ?rankiai, skirti ?Visual Studio 2012? arba atsisi?sti spustel?j? toliau pateiktus saitus:
  Pastaba
  ?rankis ?Pix for Windows?, esantis DirectX SDK, n?ra suderinamas su ?iuo platformos naujinimu. Daugiau informacijos apie naujus ?Visual Studio 2012? ?rankius ?r. ?e??liavimo derinimas naudojant ?Visual Studio?.
Prireikus daugiau k?r?jams skirtos informacijos apie ?? platformos naujinim?, ?r. ?Windows 7? platformos naujinimas.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Daugiau informacijos

Papildoma informacija apie naujinim?

Registro informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Norint naudoti naujinim? ?iame pakete, nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Naujinimo pakeitimo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?is platformos naujinimas pakei?ia toliau i?vardytus naujinimus:
 • 2484033 I?leistas naujinimas, kuris padidina XPS dokument? spausdinimo efektyvum? sistemoje ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?
 • 2505438 L?tas program?, naudojan?i? ?DirectWrite? API, veikimas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?
 • 2511250 Nepavyksta spausdinti SVG arba CSS3 fail? ?Internet Explorer 9?
 • 2522422 Nepavyksta spausdinti i? ?Internet Explorer 9? naudojant kai kuriuos ?Canon? spausdintuvus
 • 2488113 ?Direct2D? arba ?Direct3D? naudojanti programa gali u?strigti sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?
 • 2741355 Nepavyksta paleisti ?Windows Movie Maker 2012?, kai kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, ?diegta grafikos plok?t?, kuri palaiko tik ?DirectX 9?
?diegus ?? platformos naujinim?, ?Windows 7? naujinimai, skirti dalyje ?Informacija apie fail?? i?vardytiems failams, bus pakeisti ?ios platformos naujinimo naujinimais.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Informacija apie fail?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kurie turi toliau pateiktose lentel?se nurodytus atributus. ?i? fail? data ir laikas i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? dabartin? ?iemos / vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Sistem? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? failo informacijos pastabos
Svarbu. Kar?tosios pataisos, skirtos sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?, pateikiamos tuose pa?iuose paketuose, ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje kar?tosios pataisos i?vardijamos prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?sias pataisas, puslapyje ?ra?ytas ties ?Windows 7? / ?Windows Server 2008 R2?. Visuomet perskaitykite ?io straipsnio skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaug? grup?
  6.1.760 1.22xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • GDR paslaug? grup?se yra tik i?platintos ir pla?iai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti skirtos pataisos. ? LDR paslaug? grupes be ?i? i?platint? patais? yra ?traukta ir kar?t?j? patais?.
 • Kiekvienoje aplinkoje ?diegi MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai pateikti atskirame s?ra?e, esan?iame skyriuje ?Papildoma ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visos palaikomos ?Windows 7? x86 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492364,54413-Jan-201318:34x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201321:11x86Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,419,13613-Jan-201319:37x86Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.16492906,24013-Jan-201320:30x86Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,247,74413-Jan-201320:31x86Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492604,16013-Jan-201319:54x86Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492161,79213-Jan-201319:48x86Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492249,85613-Jan-201320:09x86Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,080,83213-Jan-201319:46x86Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492220,16013-Jan-201320:08x86Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,504,76813-Jan-201320:08x86Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492293,37613-Jan-201320:20x86Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164921,988,09613-Jan-201320:22x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201321:16x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201321:12x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201322:10Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,284,54404-Jan-201306:11x86Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492417,79213-Jan-201319:02x86Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,158,14413-Jan-201317:26x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492187,39213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492207,87213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,230,33613-Jan-201319:43x86Not applicable
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492522,75213-Jan-201318:09x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201320:31x64Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,928,06413-Jan-201319:10x64Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.164921,175,55213-Jan-201319:58x64Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,643,52013-Jan-201319:59x64Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492648,19213-Jan-201319:24x64Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492194,56013-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492333,31213-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,238,52813-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492296,96013-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,887,23213-Jan-201319:38x64Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492363,00813-Jan-201319:49x64Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164922,565,12013-Jan-201319:51x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201320:32x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201321:23Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,776,57604-Jan-201306:11x64Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492465,92013-Jan-201318:32x64Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,682,43213-Jan-201317:05x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492221,18413-Jan-201319:24x64Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492245,24813-Jan-201319:25x64Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,424,38413-Jan-201319:15x64Not applicable
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Nuorodos

Daugiau informacijos apie ?Direct2D? ?r. Bendroji informacija apie ?Direct2D?.

Daugiau informacijos apie ?DirectWrite? ?r. ?DirectWrite?.

Daugiau informacijos apie ?Direct3D? ?r. ?Direct3D?.

Daugiau informacijos apie ?Windows? paveiksl?li? komponent? ?r. ?Windows? paveiksl?li? komponentas.

Daugiau informacijos apie WARP ?r. ?Windows? i?pl?stinio konvertavimo ? rastr? platformos (WARP) vadove.

Daugiau informacijos apie ?Windows? animacijos tvarkykl? ?r. ?Windows? animacijos tvarkykl?.

Daugiau informacijos apie H.264 vaizdo dekoduotuv? ?r. H.264 vaizdo dekoduotuvas.

Daugiau informacijos apie XPS dokument? API ?r. XPS dokumento API.

Daugiau informacijos apie JPEG XR kodek? ?r. JPEG XR kodek? ap?valga.

Su?inokite daugiau apie terminologij?, ?Microsoft? vartojam? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 2670838
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Windows 7 Enterprise (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Basic (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Premium (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Professional (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Ultimate (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Starter (Windows 7 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Datacenter (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Enterprise (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Foundation (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Standard (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Web Server 2008 R2 (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1)
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.