Ovaj ?lanak opisuje ispravku za platformu za Windows 7 servisni paket 1 (SP1) i Windows Server 2008 R2 SP1. Ovaj ?lanak unapre?uje raspon i performanse slede?ih grafi?kih i komponenti za obradu slika:
 • Direct2D
 • DirectWrite
 • Direct3D
 • Windows Imaging Component (WIC)
 • Windows Advanced Rasterization Platform (WARP)
 • Windows Animation Manager (WAM)
 • XPS Document API
 • H.264 Video Decoder
 • JPEG XR kodek

U ovom ?lanku

Show all imagePrika?i sveHide all imageSakrij sve

Nabavljanje ove ispravke

Microsoft Download Center
Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.

Datum izdavanja: 26.02.13.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke sa usluga na mre?i
Bezbednosna potvrda da nema virusa
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Microsoft je skenirao ovu datoteku na prisustvo virusa koriste?i najnoviji softver za otkrivanje virusa koju je bio dostupan dana kada je datoteka objavljena. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, morate da imate instaliran Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1.

Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Zahtev za ponovno pokretanje

Nakon primene ove ispravke morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Vi?e informacija o ovoj ispravci potra?ite u odeljku ?Dodatne informacije o ispravci?.

Odricanje odgovornosti za informacije nezavisnih proizvo?a?a

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Problemi sa kompatibilno??u na nekim ra?unarima sa hibridnim grafi?kim karticama

Va?no Neki ra?unari koji imaju kombinaciju Intel i AMD grafi?ke kartice u okviru hibridne konfiguracije imaju instalirane upravlja?ke programe koji nisu kompatibilni sa ovim a?uriranjem platforme.

Nakon ?to instalirate ovu ispravku, a zatim ponovo pokrenete ra?unar, ovi problemi sa kompatibilno??u mogu da izazovu pad sistema ra?unara. U takvoj situaciji ?ete dobiti poruku o gre?ci zaustavljanja koja izgleda otprilike ovako:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Snimak ekrana sa gre?kom zaustavljanja


Napomena
Ova gre?ka zaustavljanja sadr?i tekst ?"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA? i ime datoteke Igdpmd64.sys ili Igdpmd32.sys.

Da biste re?ili ovaj problem, mo?da ?ete morati da instalirate ispravku 2834140 ("0x00000050" Gre?ka zaustavljanja nakon instalacije ispravke 2670838 na ra?unar koji koristi operativni sistem Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1). Osim toga, koristite slede?e tabele da biste instalirali najnovije kompatibilne upravlja?ke programe za svoju grafi?ku karticu.

Dell sistemi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
SistemHardver za grafikuNajnoviji kompatibilni upravlja?ki programi
Inspiron 14R N4110 & N4120AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M
Nijedan
Vostro 3350 & 3550AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
8.901.1.1, A10 (objavljeno u aprilu 2012.)
Inspiron 15R N5110AMD Radeon HD 6470M8.901.1.1, A10 (objavljeno u aprilu 2012.)
Vostro 3450AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
Nijedan
Inspiron 14 N4050AMD Radeon HD 6470M8.930.0.0000, A03 (objavljeno u aprilu 2012.)
8.860.0.0, A01 (objavljeno u avgustu 2011.)
Vostro 1450AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M
8.88+2342, A02, A03 (objavljeno u martu 2012.)
8.860.0.0, A01 (objavljeno u avgustu 2011.)
HP sistemi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
SistemHardver za grafikuNajnoviji kompatibilni upravlja?ki programi
Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)
AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M
8.882.2.3000 (objavljeno u novembru 2011.)
Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)
AMD Radeon HD 6470M8.882.2.0 (objavljeno u oktobru 2011.)
ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730sAMD Radeon HD 6490M8.91-111013A-128465C (objavljeno u novembru 2011.)
Pavilion dv4 (3029tx)AMD Radeon HD 6750MNijedan
Envy 14 (2070ez)AMD Radeon HD 6630MNijedan
Lenovo sistemi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
SistemHardver za grafikuNajnoviji kompatibilni upravlja?ki programi
G570AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Nijedan
G470AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Nijedan
ThinkPad Edge E420AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
8.951.0.0000 (objavljeno u julu 2012.)
G770AMD Radeon HD 6650MNijedan
IdeaPad Y470AMD Radeon HD 6730MNijedan
ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420
AMD Radeon HD 6630MNijedan
IdeaPad U400AMD Radeon HD 6470M 8.851.0.0 (objavljeno u novembru 2011.)
Sony sistemi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
SistemHardver za grafikuNajnoviji kompatibilni upravlja?ki programi
Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x
AMD Radeon HD 6630MNijedan
Sony VPCJ2xAMD Radeon HD 6470MNijedan


Napomena ?to se ti?e ra?unarskih sistema kod kojih u koloni Najnoviji kompatibilni upravlja?ki programi stoji oznaka Nijedan, Microsoft i AMD trenutno zajedni?ki rade na otkrivanju uzroka problema i pronala?enju odgovaraju?e popravke.

Ako ste instalirali a?uriranje platforme za Windows 7 i imate probleme sa kompatibilno??u, preporu?ujemo vam da privremeno deinstalirate ispravku 2670838. Da biste to uradili, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim stavku Programi, a zatim Programi i funkcije.
 2. Izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.
 3. Kliknite na stavku Ispravka za Microsoft Windows (KB 2670838), a zatim kliknite na Deinstaliraj.

Radnje koje nakon instalacije treba da preduzmu projektanti koji koriste Windows 7 DirectX

Ako ste programer za Windows 7 DirectX koji koristi DirectX Software Development Kit (SDK) iz juna 2010., mora?ete da a?urirate razvojna okru?enja nakon ?to instalirate ovo a?uriranje platforme. Slede?e .dll datoteke koje su povezane sa SDK kompletom nisu kompatibilne sa ovim a?uriranjem platforme:
 • D3D10SDKLayers.dll
 • D3D11SDKLayers.dll
 • D3D10ref.dll
 • D2D1debug.dll
Mo?ete da koristite jednu od slede?ih aplikacija ili alatki za a?uriranje ovih .dll datoteka:
 • Windows 8 SDK: Ovaj SDK a?urira trenutno razvojno okru?enje sa novim zaglavljima, bibliotekama i alatkama. Tu spadaju razvojne .dll datoteke sa prethodne liste. Ova ispravka ne a?urira C ili C++ kompajlere ili IDE, ali zato omogu?ava projektantima da integri?u nove funkcije a?uriranja platforme u svoje aplikacije.
 • Microsoft Visual Studio 2012: Ova aplikacija obuhvata Windows 8 SDK, Visual Studio 2012 IDE i nove kompajlere. Ona tako?e omogu?ava projektantima da integri?u nove funkcije a?uriranja platforme u svoje aplikacije.
 • Udaljeni alati za Visual Studio 2012: Ove alatke su minimalni zahtev za nastavak kori??enja Direct3D sloja za uklanjanje gre?aka. One a?uriraju samo razvojne .dll datoteke sa prethodne liste. Ove alatke ne omogu?avaju programerima da integri?u nove funkcije a?uriranja platforme u svoje aplikacije. Ove alatke su dostupne u odeljku ?Udaljeni alati za Visual Studio 2012? na lokaciji Visual Studio Download Center, a mo?ete ih i preuzeti sa slede?ih lokacija:
  Napomena
  Alatka Pix za Windows iz kompleta DirectX SDK nije kompatibilna sa ovim a?uriranjem platforme. Pogledajte Shaders za otklanjanje gre?aka u programu Visual Studio da biste dobili vi?e informacija o novim alatkama dostupnim u programu Visual Studio 2012.
Dodatne informacije o ovom a?uriranju platforme namenjene projektantima potra?ite u ?lanku A?uriranje platforme za Windows 7.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Za vi?e informacija

Dodatne informacije o ispravci

Informacije o registratoru

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ne morate da unosite nikakve izmene u registrator da biste koristili ispravku iz ovog paketa.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Informacije o zameni ispravki

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ovim a?uriranjem platforme ?ete zameniti slede?e ispravke:
 • 2484033 Dostupna je ispravka koja pobolj?ava performanse ?tampanja XPS dokumenata u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • 2505438 Spore performanse u aplikacijama koje koriste DirectWrite API na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
 • 2511250 Ne mo?ete da od?tampate Scalable Vector Graphics (SVG) datoteku ili datoteku nivoa 3 kaskadnog opisa stila (CSS3) u programu Internet Explorer 9
 • 2522422 Nije mogu?e ?tampanje iz programa Internet Explorer 9 pomo?u nekih Canon ?tampa?a
 • 2488113 Aplikacija koja koristi Direct2D ili Direct3D mo?e da padne u operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
 • 2741355 Ne mo?ete da pokrenete Windows Movie Maker 2012 ako je grafi?ka kartica koja podr?ava samo DirectX 9 instalirana na ra?unaru koji koristi Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
Nakon ?to instalirate ovo a?uriranje platforme, Windows 7 ispravke za datoteke koje su navedene u odeljku ?Informacije o datoteci? bi?e zamenjene ispravkama za ovo a?uriranje platforme.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Informacije o datoteci

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Globalna verzija ove hitne ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu i zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Va?no Hitne ispravke za Windows 7 i hitne ispravke za Windows Server 2008 R2 uklju?ene su u iste pakete. Me?utim, hitne ispravke na stranici ?Zahtev za hitnu ispravku? navedene su u okviru oba operativna sistema. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji se odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke ?Windows 7/Windows Server 2008 R2? na stranici. Uvek u ?lancima pogledajte odeljak ?Odnosi se na? da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) koje su instalirane za svako okru?enje posebno se navode u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows 7 i Windows Server 2008 R2?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i datoteke povezanog bezbednosnog kataloga (.cat), klju?ne su za odr?avanje stanja a?urirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga, za koje nisu navedeni atributi, potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492364,54413-Jan-201318:34x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201321:11x86Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,419,13613-Jan-201319:37x86Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.16492906,24013-Jan-201320:30x86Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,247,74413-Jan-201320:31x86Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492604,16013-Jan-201319:54x86Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492161,79213-Jan-201319:48x86Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492249,85613-Jan-201320:09x86Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,080,83213-Jan-201319:46x86Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492220,16013-Jan-201320:08x86Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,504,76813-Jan-201320:08x86Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492293,37613-Jan-201320:20x86Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164921,988,09613-Jan-201320:22x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201321:16x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201321:12x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201322:10Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,284,54404-Jan-201306:11x86Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492417,79213-Jan-201319:02x86Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,158,14413-Jan-201317:26x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492187,39213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492207,87213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,230,33613-Jan-201319:43x86Not applicable
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 arhitekturi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492522,75213-Jan-201318:09x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201320:31x64Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,928,06413-Jan-201319:10x64Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.164921,175,55213-Jan-201319:58x64Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,643,52013-Jan-201319:59x64Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492648,19213-Jan-201319:24x64Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492194,56013-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492333,31213-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,238,52813-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492296,96013-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,887,23213-Jan-201319:38x64Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492363,00813-Jan-201319:49x64Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164922,565,12013-Jan-201319:51x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201320:32x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201321:23Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,776,57604-Jan-201306:11x64Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492465,92013-Jan-201318:32x64Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,682,43213-Jan-201317:05x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492221,18413-Jan-201319:24x64Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492245,24813-Jan-201319:25x64Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,424,38413-Jan-201319:15x64Not applicable
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Reference

Vi?e informacija o komponenti Direct2D potra?ite u ?lanku Op?te informacije o komponenti Direct2D.

Vi?e informacija o komponenti DirectWrite potra?ite u ?lanku DirectWrite.

Vi?e informacija o komponenti Direct3D potra?ite u ?lanku Direct3D.

Vi?e informacija o komponenti Windows Imaging Component potra?ite u ?lanku Windows Imaging Component.

Vi?e informacija o komponenti WARP potra?ite u ?lanku Vodi? za Windows Advanced Rasterization Platform (WARP).

Vi?e informacija o komponenti Windows Animation Manager potra?ite u ?lanku Windows Animation Manager.

Vi?e informacija o video dekoderu H.264 potra?ite u ?lanku Video dekoder H.264.

Vi?e informacija o XPS Document API-ju potra?ite u ?lanku XPS Document API.

Vi?e informacija o kodeku JPEG XR potra?ite u ?lanku Pregled kodeka JPEG XR.

Saznajte vi?e o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ispravki.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 2670838
Poslednji pregled: 8. mart 2014.
Odnosi se na:: Windows 7 Enterprise (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Basic (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Premium (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Professional (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Ultimate (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Starter (Windows 7 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Datacenter (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Enterprise (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Foundation (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Standard (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Web Server 2008 R2 (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1)
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.