Hotfix rollup cho v?n đ? tài s?n trí tu? tương h?p v? sau trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2: March 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2691428 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hotfix rollup gói này gi?i quy?t v?n đ? tương h?p v? sau c?a trí thông minh tài s?n trong Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) v?i s?n ph?m Microsoft khác gi?y phép s? l?n. Hotfix rollup này gi?i quy?t các v?n đ? sau và có niên đ?i March 2012:
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 01A" không phát hi?n gi?y phép Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 01A" không phát hi?n Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2010 Gi?y phép ho?c gi?y phép Microsoft h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 01A" không phát hi?n gi?y phép Microsoft Exchange Server 2003.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 01A" không phát hi?n nh?ng thay đ?i ?n b?n Microsoft Visio 2010 sau khi m?t chi?n d?ch nâng c?p.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 01A" sai báo cáo m?t s? phiên b?n c?a Windows Server 2008 như Windows XP.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 06A" không phát hi?n Microsoft SQL Server 2005 gi?y phép.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 06A" phát hi?n Microsoft SQL Server 2005 gi?y phép không chính xác trên các máy tính có các công c? qu?n tr? Microsoft SQL Server 2005 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Ph?n m?m 01A" báo cáo các trư?ng h?p tính c?a Microsoft BizTalk Server 2010 không chính xác. Báo cáo tính là hai l?n s? lư?ng các trư?ng h?p.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Ph?n m?m 01A" báo cáo các trư?ng h?p tính c?a Microsoft Word 2010 không chính xác. Báo cáo tính là hai l?n s? lư?ng các trư?ng h?p.
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Ph?n m?m 01A" báo cáo các trư?ng h?p tính c?a phiên b?n 64-bit c?a Microsoft SQL Server 2005 không chính xác.
 • M?t s? d? li?u tài s?n trí tu? không đ?ng b? m?t cách chính xác trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 do hành vi vi ph?m h?n ch? quan tr?ng.
 • B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 không báo cáo SQL Server 2008 R2 trong báo cáo "Gi?y phép 01 D" sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 SP1.
 • B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 hoàn toàn không ph?i t?i v? và x? lí d? li?u vào c?a hàng Microsoft s?n ph?m M? (MPC). Đi?u này có th? làm không đ?y đ? thông tin C?p Nh?t vào catalog tài s?n trí tu?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix rollup sau trên máy ch? web site chính b? ?nh hư?ng c?a System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2. Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t cho các gói ph?n m?m t?o ra m?t gói khác cho khách hàng. Tri?n khai các gói cho t?t c? khách hàng sau khi ch?y các gói trên h? ph?c v? chính web site, b?n ph?i t?o m?t qu?ng cáo.

Lưu ? Hotfix gói có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 ch?y m?t x 86 d?a trên ho?c x 64 d?a trên phiên b?n c?a hệ điều hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Hotfix cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? B?n ph?i đóng B? qu?n lí c?u h?nh Panel điều khiển Qu?n tr? trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này thay th? hotfix sau đây:
2444668 Hotfix rollup cho tài s?n t?nh báo kh? năng tương h?p v? sau các v?n đ? trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 v?i s?n ph?m Microsoft khác kh?i lư?ng gi?y phép: tháng 11 năm 2010

2536089 Hotfix rollup cho v?n đ? tài s?n trí tu? tương h?p v? sau trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2: tháng năm 2011

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aikbmgr.dll4.0.6487.2204124,776Tháng hai năm 201017: 35x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2659258-x 86-enu.mspkhông áp d?ng531,456Tháng hai năm 201017: 05không áp d?ng
Update.SQLkhông áp d?ng23,226Tháng hai năm 201017: 35không áp d?ng


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này áp d?ng cho các vai tr? sau trong B? qu?n lí c?u h?nh 2007:
 • web site chính
 • Trung h?c web site
 • Khách hàng

Lưu ? B?n không th? áp d?ng các hotfix trên máy s? d?ng tin thư thoại SMS tr?c ti?p. B?n ph?i ch?y các hotfix trên máy ch? web site và sau đó tri?n khai các gói ph?n m?m đư?c t?o ra đ? các khách hàng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2691428 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2691428 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2691428

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com