Raksta ID: 2700567 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Kad m??in?t lejupiel?d?t vai instal?t oper?t?jsist?mas Windows atjaunin?jumus, dators var sasalt. Ja tas sasalst instal??anas laik?, var tikt par?d?ts ??ds zi?ojums:

Instal? ?X? atjaunin?jumus no ?X?. L?dzu, neizsl?dziet datoru.

Piez?me. X apz?m? jebkuru skaitli. Piem?ram, ja instal?jat 16 atjaunin?jumus, ?is zi?ojums var b?t ?Instal? 4 atjaunin?jumus no 16?.
Pret?j? gad?jum? varat nov?rot, ka dators sasalst, kam?r notiek Windows jaunin?jumu mekl??ana, un netiek par?d?ts neviens k??das zi?ojums.

Risin?jums

Lai uzzin?tu par veicamaj?m darb?b?m, atlasiet savu oper?t?jsist?mu.

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1. metode: atk?rtojiet sken??anu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Ja mekl?jat atjaunin?jumus, bet sken??ana uzkaras un netiek pabeigta, m??iniet to veikt v?lreiz. Ja joproj?m nevarat sekm?gi mekl?t atjaunin?jumus, turpiniet ar 2. metodi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2. metode: palaidiet Windows Update probl?mu risin?t?ju
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Ja pakalpojums Windows Update uzkaras lejupiel?des laik?, izmantojiet t?l?k aprakst?to metodi. Lai to izlabotu, izpildiet 2. metod? aprakst?t?s darb?bas. Ja ??di probl?mu neizdodas atrisin?t, p?rejiet pie 3. metodes.
Labot autom?tiski

Lai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it Windows Update probl?mu risin?t?js
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Fix it zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.
Ja joproj?m ir gr?t?bas mekl?t atjaunin?jumus, Microsoft kopien? varat uzdot jaut?jumus citiem lietot?jiem un sa?emt atbildes no vi?iem. Lai uzdotu jaut?jumu vai mekl?tu citu lietot?ju zi?as, noklik??iniet ?eit.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3. metode: veiciet sist?mas atjauno?anu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja radu??s probl?mas, instal?jot Windows atjaunin?jumus, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?mu neizdodas atrisin?t ar ?o metodi, p?rejiet pie 4. metodes.

Piez?me Ja dators nav konfigur?ts t?, lai start?tos no kompaktdiska vai DVD diska, vai ja oper?t?jsist?ma Windows dator? bija pirminstal?ta bez CD vai DVD diskiem, tad instrukcijas par turpin??anu skatiet datora dokument?cij?.

Ja datoru start?jat, izmantojot oper?t?jsist?mas Windows instal?cijas disku, start??anas laik? varat izmantot sist?mas atkop?anas opcijas. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Manu?li izsl?dziet datoru, nospie?ot iesl?g?anas/izsl?g?anas pogu.
 2. Iesl?dziet datoru, nospie?ot iesl?g?anas/izsl?g?anas pogu.
 3. Pieteik?an?s ekr?n? pieskarties ener?ijas ikonai apak??j? labaj? st?r? vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Nospiediet pogu Shift un p?c tam pieskarieties vienumam Restart?t vai noklik??iniet uz t?.
 5. Lap? ?Izv?lieties opciju? pieskarieties vienumam Nov?rst probl?mas vai noklik??iniet uz t? un tad pieskarieties vienumam Papildu opcijas vai noklik??iniet uz t?.
 6. Pieskarieties vienumam Sist?mas atjauno?ana vai noklik??iniet uz t?. Notiek datora ats?kn??ana, lai veiktu sist?mas atjauno?anu. Lai turpin?tu, atlasiet kontu.
 7. Lap? Sist?mas atjauno?ana pieskarieties vienumam T?l?k vai noklik??iniet uz t?.
 8. Ja tiek par?d?ta uzvedne, lai nor?d?tu, kuru disku atjaunot, atlasiet cieto disku un p?c tam pieskarieties vienumam T?l?k vai noklik??iniet uz t?.
 9. Kad atjauno?anas process ir pabeigts, noklik??iniet uz Restart?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
4. metode: atsvaidziniet datoru
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Piez?me Veicot datora atsvaidzin??anu, pa?reiz?j?s oper?t?jsist?mas Windows instal?cijas viet? tiek atjaunota instal??anas versija. ?aj? metod? ir j?instal? ar? visi atjaunin?jumi, kas nebija iek?auti instal?cij?. Tiek no?emtas programmas, ko instal?j?t no diska vai vietn?m. Darbvirsm? tiek saglab?ts saraksts ar no?emtaj?m programm?m.
 1. Manu?li izsl?dziet datoru, nospie?ot iesl?g?anas/izsl?g?anas pogu.
 2. Iesl?dziet datoru, nospie?ot iesl?g?anas/izsl?g?anas pogu.
 3. Pieteik?an?s ekr?n? pieskarties ener?ijas ikonai apak??j? labaj? st?r? vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Nospiediet pogu Shift un p?c tam pieskarieties vienumam Restart?t vai noklik??iniet uz t?.
 5. Lap? ?Izv?lieties opciju? pieskarieties vienumam Nov?rst probl?mas vai noklik??iniet uz t? un tad pieskarieties vienumam Papildu opcijas vai noklik??iniet uz t?.
 6. Pieskarieties vienumam Atsvaidzin?t datoru vai noklik??iniet uz t?.
 7. Sada?? Atsvaidzin?t datoru pieskarieties vienumam T?l?k vai noklik??iniet uz t?.
 8. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1. metode: palaidiet Windows Update probl?mu risin?t?ju
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja pakalpojums Windows Update uzkaras lejupiel?des laik?, izmantojiet t?l?k aprakst?to metodi. Ja ??di probl?mu neizdodas atrisin?t, p?rejiet pie 2. metodes.


Labot autom?tiski

Lai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it Windows Update probl?mu risin?t?js
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Fix it zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par to, k? modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c ??s darb?bas j?veic uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP
Re?istra dubl??ana (oper?t?jsist?mai Windows Vista)
Re?istra dubl??ana (oper?t?jsist?mai Windows 7)


Lai atiestat?tu Windows atjaunin??anas komponentus, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt un p?c tam uz vienuma Izpild?t. Ierakstiet cmd un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Tiek par?d?ts komandu uzvednes logs. Ierakstiet net stop bits un nospiediet tausti?u Enter, un p?c tam ierakstiet net stop wuauserv un nospiediet tausti?u Enter.
 3. Lai dz?stu qmgr*.dat failus, ierakstiet Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 4. Ierakstiet cd /d %windir%\system32 un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Lai p?rre?istr?tu BITS un Windows Update failus, ierakstiet katru no t?l?k nor?d?taj?m komand?m. P?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. Lai atiestat?tu Winsock, ierakstiet netsh reset winsock un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 7. Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, nor?diet starpniekservera iestat?jumus. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet proxycfg.exe -d un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 8. Lai restart?tu BITS un Windows Update pakalpojumus, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to inform?ciju. P?c katras komandas ierakst??anas nospiediet tausti?u ENTER:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows 7, not?riet BITS rindu. Lai to izdar?tu, komandu uzvedn? ierakstiet bitsadmin.exe /reset /allusers un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 10. Instal?jiet jaun?ko Windows Update a?enta versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?: 949104 K? ieg?t jaun?ko Windows Update a?enta versiju, lai dator? pal?dz?tu p?rvald?t atjaunin?jumus
 11. Restart?jiet datoru.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2. metode: veiciet sist?mas atjauno?anu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja radu??s probl?mas, instal?jot Windows atjaunin?jumus, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?mu neizdodas atrisin?t ar ?o metodi, p?rejiet pie 3. metodes.

Piez?me Lai izmantotu ?o metodi, oper?t?jsist?m? Windows j?piesak?s ar administratora kontu. Ja ?is dators ietilpst uz??muma t?kl?, pal?dz?ba j?l?dz sist?mas administratoram. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? oper?t?jsist?m? Windows pieteikties k? administratoram, apmekl?jiet ?o vietni: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator (http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator)

Piez?me Ja dators nav konfigur?ts t?, lai start?tos no kompaktdiska vai DVD diska, vai ja oper?t?jsist?ma Windows dator? bija pirminstal?ta bez CD vai DVD diskiem, tad instrukcijas par turpin??anu skatiet datora dokument?cij?.

Ja datoru start?jat, izmantojot oper?t?jsist?mas Windows instal?cijas disku, start??anas laik? varat izmantot sist?mas atkop?anas opcijas. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:

Oper?t?jsist?mas Windows start??ana:
 1. Ievietojiet diskdzin? oper?t?jsist?mas Windows Vista vai Windows 7 instal?cijas disku un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. Kad tiek vaic?ts, vai start?t no diska, nospiediet jebkuru tausti?u.
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, konfigur?jiet opcijas Instal?jam? valoda, laiks un val?tas form?ts un Tastat?ra vai ievades metode atbilsto?i sav?m v?lm?m un noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Labot datoru.
Atjauno?anas punkta atlas??ana:
 1. Lap? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas Windows versijas, kuru v?laties labot, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 2. Lap? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana.
 3. Lap? Sist?mas atjauno?ana noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Atlasiet atjauno?anas punktu, par kuru zin?ms, ka oper?t?jsist?ma darboj?s, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Atjauno?anas punktam j?b?t datum?, pirms k??da rad?s pirmo reizi. Lai atlas?tu datumu, izmantojiet opciju Izv?l?ties citu atjauno?anas punktu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Ja tiek par?d?ta uzvedne, lai nor?d?tu, kuru disku atjaunot, atlasiet cieto disku un p?c tam noklik??iniet uz vienuma T?l?k.
 6. Lap? Atjauno?anas punkta apstiprin??ana noklik??iniet uz Pabeigt.
 7. Kad atjauno?anas process ir pabeigts, noklik??iniet uz Restart?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3. metode: veiciet jaunin??anu atra?an?s viet?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Veicot jaunin??anu atra?an?s viet?, pa?reiz?j?s Windows instal?cijas viet? tiek atjaunota instal?cijas DVD versija. ?im nol?kam nepiecie?ama ar? visu instal?cijas DVD neiek?auto atjaunin?jumu instal??ana. Ja dator? oper?t?jsist?ma Windows bija pirminstal?ta, p?rskatiet datora dokument?ciju, lai uzzin?tu, k? veikt jaunin??anu atra?an?s viet?. Pret?j? gad?jum? r?kojieties ??di:

Piez?me. ?oti ieteicams jums izveidot visu person?go failu dubl?jumkopijas. Lai ieg?tu inform?ciju par failu dubl??anu, apmekl?jiet ?o vietni: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/Back-up-your-files
 1. Datora DVD dzin? ievietojiet Windows Vista vai Windows 7 DVD disku.
  • Piez?me Ja dators nav konfigur?ts t?, lai start?tos no kompaktdiska vai DVD diska, vai ja oper?t?jsist?ma Windows dator? bija pirminstal?ta bez CD vai DVD diskiem, tad instrukcijas par turpin??anu skatiet datora dokument?cij?.
 2. Log? Iestat??ana noklik??iniet uz Instal?t t?l?t.
  • Piez?me Ja Windows DVD disku nenosaka autom?tiski, r?kojieties ??di:
   • Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam mekl??anas lodzi?? ierakstiet Drive:\setup.exe. Piez?me Vietturis Drive ir diska burts datora DVD diskdzinim, parasti tas ir D:\.
   • Sarakst? Programmas noklik??iniet uz Setup.exe.
   • Log? Iestat??ana noklik??iniet uz Instal?t t?l?t.
 3. Noklik??iniet uz Sa?emt visjaun?kos instal?jamos jaunin?jumus tie?saist? (ieteicams).
 4. Kad tiek pied?v?ts ierakst?t kompaktdiska atsl?gu, ierakstiet to.
 5. Lap? Sist?mas Windows instal??ana atlasiet oper?t?jsist?mu, ko v?laties jaunin?t.
 6. Noklik??iniet uz J?, lai pie?emtu Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
 7. Ekr?n? K?da veida instal??anu v?laties veikt? noklik??iniet uz Jaunin?t.
 8. Kad instal??ana ir pabeigta, restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

Pla??ku inform?ciju par parasto Windows Update instal??anas probl?mu nov?r?anu skatiet: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates

Rekviz?ti

Raksta ID: 2700567 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 12. apr?lis - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
Atsl?gv?rdi: 
consumertargetwinfy13 KB2700567

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com